:

Vad är Beneficieegendom?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är Beneficieegendom?
 2. Hur mycket får man behålla vid utmätning?
 3. Får chefen reda på att man har löneutmätning?
 4. Vad innebär utmätning av lön?
 5. Kan Kronofogden ta mina Arvspengar?
 6. Kan Kronofogden göra utmätning på pensionen?
 7. Vad är det minsta man kan leva på?
 8. Kan man jobba extra när man har löneutmätning?
 9. Kan man stoppa löneutmätning?
 10. Hur undvika utmätning?
 11. Har Kronofogden koll på mitt bankkonto?
 12. Kan Kronofogden se om jag har fått ett arv på kontot?
 13. Kan Kronofogden ta pengar utan utmätning?
 14. Hur kommer man undan löneutmätning?
 15. Kan man slippa utmätning?

Vad är Beneficieegendom?

Även om egendomen är utmätningsbar enligt de allmänna förutsättningarna är det inte säkert att Kronofogden får utmäta all sådan egendom. Viss egendom är nämligen undantagen från utmätning. Vad som kan undantas från utmätning regleras i 5 kap. UB. Kronofogden ska självmant pröva vad som ska undantas från utmätning utifrån kända omständigheter eller utifrån uppgifter som myndigheten kan få utan större utredning. Gäldenären ska lämna de uppgifter som kan behövas för bedömningen (5 kap. 14 § UB). Gäldenären kan avstå från egendom som egentligen ska undantas från utmätning genom att anvisa den till utmätning (5 kap. 15 § UB).

Viss egendom kan vara undantagen från utmätning för att gäldenären ska kunna fortsätta försörja sig och sin familj, s.k. beneficieegendom (5 kap. 1-4 §§ UB). Juridiska personer, med undantag för dödsbon, omfattas inte av beneficiereglerna (5 kap. 3 § UB).

Hur mycket får man behålla vid utmätning?

Existensminimum kallas även för förbehållsbelopp och är den summa pengar som en person eller hushåll får behålla av sin lön när de genomgår en löneutmätning eller skuldsanering. Beloppet ska vara tillräckligt för att personen eller hushållet ska gå runt varje månad, och täcker endast det absolut nödvändigaste. 

Får chefen reda på att man har löneutmätning?

Det finns flera faktorer som påverkar hur stor din löneutmätning blir. När vi utreder din ekonomiska situation tar vi bland annat hänsyn till

För att klara din försörjning är du alltid garanterad att behålla ett visst belopp, det kallar vi för ditt förbehållsbelopp. Förbehållsbeloppet består av

 • din boendekostnad och
 • ett normalbelopp som ska täcka dina allmänna levnadskostnader.

Du kan även få tillägg för barnomsorg, arbetsresor med mera.

Du ska redogöra för dina inkomster och utgifter när vi startar utredningen om din ekonomi. Utredningen mynnar ut i en utredningsrapport. Du hittar mer information om utredningsrapporten och hur du lämnar uppgifter på vår webbplats.

Vad innebär utmätning av lön?

Löneutmätning innebär att Kronofogden beslutar att en arbetsgivare ska innehålla och redovisa en del av en gäldenärs lön till Kronofogden och inte till gäldenären. Löneutmätning får bara ske om det är försvarligt med hänsyn till det belopp som kan beräknas flyta in (7 kap. 3 § UB). Kronofogden kan besluta om utmätning av olika ersättningar (7 kap. 1 § UB). Principen är att det ska vara ersättning för arbete som gäldenären utfört eller kompensation för bortfall av arbetsinkomst.

Det är bara den del av inkomsten som gäldenären inte behöver för sitt och familjens underhåll som får tas i anspråk genom löneutmätning (7 kap. 4 § UB). Kronofogden bestämmer ett förbehållsbelopp och ett utmätningsbelopp som måste beaktas av arbetsgivaren vid varje löneutbetalning (7 kap. 8 § UB). Endast när lönen överstiger förbehållsbeloppet ska arbetsgivaren innehålla utmätningsbeloppet (7 kap. 20 § UB). Den del av lönen som inte får utmätas (förbehållsbeloppet) bestäms utifrån ett särskilt belopp som fastställs av Kronofogden varje år (normalbelopp). Normalbeloppen ska anses omfatta alla vanliga levnadskostnader utom bostadskostnad (7 kap. 5 § UB).

Kronofogden ger varje år ut föreskrifter och allmänna råd, samt lämnar information (meddelanden) om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön.

Kan Kronofogden ta mina Arvspengar?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att svara på din fråga kommer jag hänvisa till utsökningsbalken (UB) och föräldrabalken (FB).

Kan Kronofogden göra utmätning på pensionen?

Den som har en dom eller ett beslut som innebär en rätt till betalning kan vända sig till Kronofogden för verkställighet. Med verkställighet menas att Kronofogden tvångsvis genomför vad som har prövats och beslutats av en domstol eller en annan myndighet. Vid verkställighet tillämpar Kronofogden bestämmelserna i UB. Ett mål om verkställighet enligt UB kallas för utsökningsmål (1 kap. 3 § UB).

Den som begär verkställighet hos Kronofogden kallas sökande. Sökandens motpart hos Kronofogden kallas svaranden och i mål om betalningsskyldighet kallas motparten gäldenär. Andra än parterna kallas tredje man. Tredje man hos vilken en gäldenär har en fordran kallas sekundogäldenär (1 kap. 7 § UB).

Vad är det minsta man kan leva på?

Om du inte klarar av att betala dina skulder kan du antingen få utmätning på lönen eller begära skuldsanering från Kronofogden och därmed behöva leva på existensminimum. Existensminimum, som även kallas förbehållsbelopp, är det belopp som anses skäligt för att du ska klara dina levnadskostnader, exempelvis för boende, mat och försäkringar.  

Kan man jobba extra när man har löneutmätning?

Läste denna tråd men är 4 år gammal, stämmer detta än? https://www.lånforum.se/threads/extrajobb.8924/

Kan man stoppa löneutmätning?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I mitt svar hänvisar jag till utsökningsbalken, du hittar den här.

Hur undvika utmätning?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I mitt svar hänvisar jag till utsökningsbalken, du hittar den här.

Har Kronofogden koll på mitt bankkonto?

Jag har släppt alla mina skulder till krono, för löneutmätning, men det har inte börjat komma igång ännu. Jag får dessutom län den 25e och inget blev draget på lönen, utan det är tagit direkt från kontot (idag, den 27e).

Jag undrar eg bara om det är vanligt att krono, när som helst kan dra pengar utan förvarning? Jag har fått utslag och betalnings avier från krono, men jag räknade med att detta skulle gå till utmätning som sagt, och att man hade vart förberedd på detta när detta beslut tas.

Kan Kronofogden se om jag har fått ett arv på kontot?

Nu har jag försörjningsstöd och skuld hos kronofogden som bara växer sig större för att jag kan inte betala av den. Nu ska jag snart få ett arv som troligtvis betalar av hela skulden hos kronofogden och jag kanske får lite över.

Kommer kronofogden att dra från arvet automatiskt eller måste jag anmäla det nånstans? Kan detta ses som en tillgång av socialen så att jag inte får ut försörjningsstöd även om jag inte får tillgång till större delen av pengarna?

Kan Kronofogden ta pengar utan utmätning?

Jag har släppt alla mina skulder till krono, för löneutmätning, men det har inte börjat komma igång ännu. Jag får dessutom län den 25e och inget blev draget på lönen, utan det är tagit direkt från kontot (idag, den 27e).

Jag undrar eg bara om det är vanligt att krono, när som helst kan dra pengar utan förvarning? Jag har fått utslag och betalnings avier från krono, men jag räknade med att detta skulle gå till utmätning som sagt, och att man hade vart förberedd på detta när detta beslut tas.

Hur kommer man undan löneutmätning?

Vad jag vill samla här är råd & tips hur man drygar ut kassan och lever någonlunda normalt fastän man har löneutmätning och bet. anmärkningar.

Lär nog få igenom skuldsanering framöver då mina skulder snart är närmare miljonklassen och jag har ett jobb där jag får ut strax under 20k, men har likaså inga planer på att leva strax under 5000 kr i månaden i 5 år.

Kan man slippa utmätning?

Om du inte betalar en räkning i tid, leder det alltid till tilläggskostnader. Ju längre en utbetalning drar ut på tiden, desto mer växer slutsumman ända tills räkningen betalas.

Om betalningen försenas mycket leder det till betalningsanmärkningar. En betalningsanmärkning påverkar livet negativt på många olika sätt. Det kan till exempel bli svårt att få ett mobilabonnemang, en internetuppkoppling eller en hyresbostad om man har en betalningsanmärkning. I värsta fall kan det också bli svårare att få jobb. Betalningsanmärkningen påverkar ändå inte avtal som man ingått före anmärkningen.

Grafiken nedan åskådliggör hur stor en obetald räkning på 60 euro kan bli efter att den har behandlats i många olika instanser.

Det finns personer med skulder i alla inkomst- och samhällsgrupper. Det officiella ordet för en person som har skulder är gäldenär. Var och en av oss kan hamna i livssituationer som leder till att den ekonomiska situationen påverkas kraftigt till det sämre oberoende av hurdana inkomster vi har från början.

Arbetslöshet, förändringar i inkomstnivån, sjukdom, skilsmässa, pensionering, och andra olika utmaningar i livet som gör att vi får det svårt att sköta vår ekonomi leder lätt till skuldproblem.

Och nu har coronakrisen betydligt försämrat vissa yrkesgruppers möjlighet till en ordentlig inkomst. Det här kan i sin tur leda till betalningssvårigheter för allt fler personer med skulder.

Det första du ska göra är att gå igenom dina inkomster, utgifter och skulder och ta reda på månadsavgifterna. Det lönar sig också att kolla noggrant igenom utbetalningsdagarna för inkomster.

Skriv upp alla dina utgifter och gå igenom vilka som betalas varje månad och vilka som betalas mer sällan. När du går igenom alla inkomster, utgifter och månadsavgifterna för dina skulder, får du en klar uppfattning om din ekonomiska situation.

När du går igenom dina utgifter, kan du samtidigt fundera på var du kan spara. När du skriver upp dina utgifter, blir de synliga och det är lättare att göra medvetna val vid inköp.