:

Kan man överklaga Trafikförsäkringsföreningen?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man överklaga Trafikförsäkringsföreningen?
 2. Vad ersätter Trafikförsäkringsföreningen?
 3. Måste man betala till Trafikförsäkringsföreningen?
 4. Hur mycket kostar Trafikförsäkringsföreningen?
 5. Hur mycket kostar det att överklaga?
 6. Vilka skador ersätter inte trafikförsäkringen?
 7. När gäller inte trafikförsäkringen?
 8. Vad kostar Trafikförsäkringsföreningen per dag?
 9. Hur fungerar Trafikförsäkringsföreningen?
 10. Vem betalar överklagande?
 11. Hur skriver man en bra överklagan?
 12. Vilken typ av skada täcker trafikförsäkringen?
 13. Vilken skada täcker inte trafikförsäkringen?
 14. Vilka beslut går inte att överklaga?
 15. Hur lång tid tar en överklagan till Länsstyrelsen?

Kan man överklaga Trafikförsäkringsföreningen?

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline för att få svar på din fråga!

Vad ersätter Trafikförsäkringsföreningen?

Du kan få ersättning för personskada till följd av ett trafikbrott eller en trafikolycka. Det kan till exempel handla om ersättning för kostnader för sjukvård och samtalsterapi, inkomstförlust, fysiskt och psykiskt lidande som går över eller bestående skador som ärr och invaliditet.

Ersättningen kan du få genom trafikförsäkringen för fordonet som du färdades i. Om fordonet inte har någon trafikförsäkring får du ersättning genom Trafikförsäkringsföreningen. Om du inte färdades i ett fordon så är det i första hand trafikförsäkringen för fordonet som orsakade skadan som du kan få ersättning från. Är fordonet okänt är det Trafikförsäkringsföreningen som lämnar ersättning för eventuell personskada.

Måste man betala till Trafikförsäkringsföreningen?

Alla motordrivna fordon som används i trafik ska vara trafikförsäkrade, enligt trafikskadelagen (1975:1410). Om du vill kan du teckna andra fordonsförsäkringar, som hel- eller halvförsäkringar.

Om fordonet är i trafik så måste fordonets registrerade ägare ha en trafikförsäkring. Det gäller även om fordonet exempelvis är stulet, har användningsförbud, körförbud eller inte är i körbart skick. Fordonet måste ställas av för att kravet om trafikförsäkring ska sluta gälla.

Hur mycket kostar Trafikförsäkringsföreningen?

Alla motordrivna fordon som används i trafik ska vara trafikförsäkrade, enligt trafikskadelagen (1975:1410). Om du vill kan du teckna andra fordonsförsäkringar, som hel- eller halvförsäkringar.

Om fordonet är i trafik så måste fordonets registrerade ägare ha en trafikförsäkring. Det gäller även om fordonet exempelvis är stulet, har användningsförbud, körförbud eller inte är i körbart skick. Fordonet måste ställas av för att kravet om trafikförsäkring ska sluta gälla.

Hur mycket kostar det att överklaga?

Om du är missnöjd med förvaltningsrättens dom kan du överklaga den till kammarrätten.

I förvaltningsrättens dom står det inom vilken tid och till vilken kammarrätt du ska klaga. Du måste göra ditt överklagande skriftligt.

Vilka skador ersätter inte trafikförsäkringen?

Trafikförsäkringen ersätter nödvändiga sjukvårdskostnader för skador som uppstår i en trafikolycka. Kostnader som ersätts är kostnader för undersökningar som behövs för att bekräfta en skada och kostnader för åtgärder som behövs för att återställa eller upprätthålla hälsan.

Från trafikförsäkringen ersätts nödvändiga resekostnader för användning av kollektivtrafik eller eget fordon när kostnaderna uppstår till följd av behandling av trafikskador. Användning av eget fordon ersätts enligt kilometertaxan fastställd av Trafikskadenämnden. Användning av taxi ersätts om användningen enligt intyget av en vårdinrättning är nödvändigt. FPA:s taxi kan användas, men i samtalet ska försäkringsuppgifter anges. Ibland kan en skada kräva tillfällig användning av taxi till och från skolan. Om den skadade är en grundskoleelev, ordnar kommunen skolskjutsen.

Trafikförsäkringen ersätter även andra nödvändiga kostnader. Ersättning förutsätter att kostnaderna i fråga har ett orsakssamband med trafikskadorna. Till exempel kostnader för användning av utomstående hjälp vid hushållsarbete kan ersättas.

När gäller inte trafikförsäkringen?

Du som äger en bil måste ha en trafikförsäkring. Den ersätter personskador och en del sakskador. Om försäkringen ska ersätta skador på din egen bil behövs en halvförsäkring eller helförsäkring.

Trafikförsäkringen är obligatorisk. Enda undantaget är om bilen är avställd i vägtrafikregistret (VTR).

En halvförsäkring innehåller vanligen trafik-, stöld-, brand-, glas-, allrisk-, maskin-, räddnings- och rättsskyddsförsäkring. En helförsäkring består av både halvförsäkring och vagnskadeförsäkring. Vagnskadeförsäkringen betalar skador på din egen bil till exempel vid en trafikolycka eller skadegörelse. 

Vad kostar Trafikförsäkringsföreningen per dag?

En så kallad trafikförsäkringsavgift är en avgift som man tvingas att betala i de fall då man har ett fordon som förs ut i trafik i Sverige som är oförsäkrat. I Sverige är det nämligen lag på att alla fordon måste vara försäkrade med minst en trafikförsäkring, såvida de inte är avställda. Det är ägaren av fordonet som ansvarar för att fordonet trafikförsäkras, och detta ansvar kan man egentligen inte komma undan på något vis. Trafikförsäkringsföreningen, som är den instans som tar ut trafikförsäkringsavgiften har därför laglig rätt att ta ut denna avgift av dig.

Dessa avgifter används för att täcka olika kostnader som skador på personer och egendom som orsakas av oförsäkrade fordon innebär.

Hur fungerar Trafikförsäkringsföreningen?

Du kan få ersättning för personskada till följd av ett trafikbrott eller en trafikolycka. Det kan till exempel handla om ersättning för kostnader för sjukvård och samtalsterapi, inkomstförlust, fysiskt och psykiskt lidande som går över eller bestående skador som ärr och invaliditet.

Ersättningen kan du få genom trafikförsäkringen för fordonet som du färdades i. Om fordonet inte har någon trafikförsäkring får du ersättning genom Trafikförsäkringsföreningen. Om du inte färdades i ett fordon så är det i första hand trafikförsäkringen för fordonet som orsakade skadan som du kan få ersättning från. Är fordonet okänt är det Trafikförsäkringsföreningen som lämnar ersättning för eventuell personskada.

Vem betalar överklagande?

Om du har fått ett beslut från Jordbruksverket kan du oftast överklaga det till domstol. Det står i beslutet om du kan överklaga det och vilken överinstans det är som prövar beslutet.

Om du inte överklagar beslutet vinner det laga kraft, vilket innebär att det börjar gälla. Det är alltså viktigt att du överklagar beslutet om du inte är nöjd med det.

Har du fått ett beslut om jordbrukarstöd från länsstyrelsen som du inte är nöjd med? Då kan du i de flesta fall överklaga det till Jordbruksverket. Det står i beslutet om du kan överklaga det eller inte.

Hur skriver man en bra överklagan?

Du kan överklaga ett mål eller ärende från Kronofogden. Rätten att överklaga gäller både dig som privatperson och för företag. Beslut som kan överklagas är exempelvis skuldsanering eller utmätning av egendom eller lön. Ditt överklagande ska vara skriftligt och du ska skicka det till Kronofogden.

I beslutet som du har fått från Kronofogden står det hur du ska göra för att överklaga.

Vilken typ av skada täcker trafikförsäkringen?

 • Trafikförsäkringen ersätter skador på förare, medtrafikanter, andra fordon och annans egendom som skadas av bilen. Den täcker inte skador på din egen bil, din egendom eller det som transporteras i bilen.
 • Om du blir påkörd av någon annan och inte orsakade kollisionen, får du ersättning för eventuell krockskada från den andra partens trafikförsäkring.
 • Det är lag på trafikförsäkring för bilen. Om du inte har det måste du betala en avgift till Trafikförsäkringsföreningen.
 • Har du ställt av bilen hos Transportstyrelsen behöver du ingen trafikförsäkring.

Tänk på att även om din bil inte är värd särskilt mycket kan det vara bra att ha en försäkring som gäller för bärgning och glasskador. Det här skyddet ingår i både halvförsäkring och helförsäkring.

I försäkringsvillkoret (1 MB, PDF) hittar du utförlig information om hur försäkringen gäller.

Vilken skada täcker inte trafikförsäkringen?

Alla motordrivna fordon som används i trafik ska vara trafikförsäkrade, enligt trafikskadelagen (1975:1410). Om du vill kan du teckna andra fordonsförsäkringar, som hel- eller halvförsäkringar.

Om fordonet är i trafik så måste fordonets registrerade ägare ha en trafikförsäkring. Det gäller även om fordonet exempelvis är stulet, har användningsförbud, körförbud eller inte är i körbart skick. Fordonet måste ställas av för att kravet om trafikförsäkring ska sluta gälla.

Vilka beslut går inte att överklaga?

De beslut som fattas med stöd av lagen och som inte får överklagas räknas upp i SFL (67 kap. 5 § SFL). Uppräkningen är uttömmande. Alla andra beslut som fattas med av stöd SFL får alltså överklagas. Det innebär bl.a. att ett beslut om avslag på en ansökan om anstånd med att lämna inkomstdeklaration får överklagas (se prop. 2010/11:165 s. 1126).

Trots uttalandet i förarbetena att alla andra beslut är överklagbara är det Skatteverkets uppfattning att följande beslut är s.k. partsbesked från Skatteverket som inte är överklagbara:

 • beslut att överlämna skatte- eller avgiftsbelopp till Kronofogden för indrivning (70 kap. 1 § SFL)
 • beslut att snabbrestföra skattefordran
 • beslut att sänka restföringsgräns
 • beslut att underlåta restföring av skattefordran
 • beslut att återta en fordran på skatt eller avgift från indrivning när Skatteverket beviljar anstånd eller sätter ned eller undanröjer fordran (70 kap. 5 § SFL).

Beslut som avser befrielse från skyldigheten att göra skatteavdrag enligt 10 kap. 10 § SFL eller 13 kap. 5 § första stycket 1 SFL får inte överklagas (67 kap. 5 § 1 SFL), läs mer under Överenskommelse med annan stat finns.

Detta överklagandeförbud kommer i konflikt med den särskilda överklagandetid som finns reglerad i 67 kap. 16 § 2 och 67 kap. 17 § SFL och som också avser beslut enligt 10 kap. 10 § SFL och 13 kap. 5 § första stycket 1 SFL. Enligt Skatteverkets bedömning har förbudet att överklaga dessa beslut företräde. Det går däremot att begära omprövning av ett beslut som avser sådan befrielse från skyldigheten att göra skatteavdrag (se 66 kap. 14 § 2 och 66 kap. 16 § SFL).

Hur lång tid tar en överklagan till Länsstyrelsen?

Det första du måste tänka på är att skicka in överklagan i rätt tid. Huvudregeln är att en överklagan måste ha kommit in till kommunen inom tre veckor från det att du fått del av beslutet (blivit delgiven). Det finns vissa möjligheter att meddela beslut om bygglov utan att grannar delges beslutet. Därför är det viktigt att du kontaktar kommunen så snart du har fått reda på att din granne fått bygglov.

Själva överklagan måste vara skriftlig och den ska skickas till den kommunala nämnd som har meddelat bygglovet. Det går bra att skicka in överklagan per e-post, men var noggrann med exakt vilken adress som du ska skicka överklagan till.

I en överklagan måste du även ange vilket beslut överklagandet avser - och du måste vara tydlig med vad du vill med överklagan. Förklara även varför du anser att grannens bygglov påverkar dig negativt.

Du behöver inte ange vilka bestämmelser som gör att beslutet om bygglov är felaktigt, men om det är en knepig juridisk fråga är det lämpligt att ta hjälp av en jurist för att få mer tyngd och en korrekt preciserad överklagan.