:

Är det moms på mark?

Innehållsförteckning:

 1. Är det moms på mark?
 2. Hur bokföra arrendeavgift?
 3. Hur beskattas Arrendeinkomst?
 4. Får man dra av arrende?
 5. När är det inte moms?
 6. Vad har ingen moms?
 7. Vad gäller när man arrenderar mark?
 8. Är det skatt på arrende?
 9. Vad gäller vid arrenderad tomt?
 10. Vilka verksamheter är inte momspliktiga?
 11. Kan man slippa moms?
 12. Vad är skillnaden mellan hyra och arrende?
 13. Vad betalar man för arrende?
 14. Är det moms på arrendeavgift?
 15. Är hyresintäkter momspliktiga?

Är det moms på mark?

Fastighetsutveckling kan sträcka sig över flera år och medföra stora kostnader. Ofta dyker det upp frågor om moms- och skattehantering under projekterings- och byggfasen. Här ger skattejuristen Britta Nordström en överblick över vissa skatteeffekter och regler.

Som utgångspunkt är uthyrning och försäljning av fastigheter momsfritt. Om du som fastighetsägare skaffar mark och bygger något som antingen ska säljas eller hyras ut är huvudregeln att det är momsfritt. Detta får till följd att kostnaderna blir 25 procent högre för att du inte har avdragsrätt för momsen på dina inköp. Eftersom fastighetsprojekt handlar om stora investeringar kan avdragsrätt för moms på kostnaderna medföra stora kostnadsbesparingar. Därför är planering A och O, så att du i ett tidigt skede kan planera för att skapa momsplikt och därmed avdragsrätt för moms.

Hur bokföra arrendeavgift?

En engångsersättning för upplåtelse av nyttjanderätt eller servitutsrätt till fastighet är skattepliktig inkomst av näringsverksamhet om upplåtelsen avser en begränsad tid (13 kap. 1 § och 15 kap. 1 § IL).

En engångsersättning i samband med en allframtidsupplåtelse jämställs däremot med en fastighetsavyttring (45 kap. 6 § IL). Med allframtidsupplåtelse avses enligt 45 kap. 7 § IL att

 • förfoganderätten till fastigheten inskränks för obegränsad tid med stöd av miljöbalken eller på motsvarande sätt med stöd av andra författningar
 • nyttjanderätt till eller servitut i fastighet upplåts för obegränsad tid.

En skogsägare kan ibland välja mellan att beskatta ersättningen för upplåtelse av en avverkningsrätt i samband med en allframtidsupplåtelse inom ramen för kapitalvinstsystemet eller som intäkt av näringsverksamhet. Detsamma gäller delar av ersättningen för avyttrade skogsprodukter i samband med en allframtidsupplåtelse. Möjligheten att få ta med ersättningen i kapitalvinstberäkningen gäller endast om ersättningen för avverkningsrätten eller skogsprodukterna ska tas upp till beskattning samma beskattningsår som engångsersättningen på grund av allframtidsupplåtelsen (45 kap. 8 § IL).

Hur beskattas Arrendeinkomst?

Du som bor i en bostadsbyggnad som ingår i en arrenderad lantbruksenhet ska inte redovisa bostadsförmånsvärde. En privatbostad får nämligen inte ingå i arrendatorns näringsverk­sam­het. Du som är arrendator får inte göra avdrag för den del av arrendet som avser privatbostad. Avdrag får heller inte göras för reparationer, underhåll, övriga löpande utgifter eller värde­minskningsavdrag på privatbostad.

Får man dra av arrende?

Arrende är när någon får utnyttja jord mot betalning.Det finns fyra former av arrende:

En speciell form av arrende är fiskearrende. Läs om det längre ner på sidan.JB 8 kap 1 §

När är det inte moms?

Den som bedriver rörelse i liten skala behöver inte registrera sig i registret över momsskyldiga.

Verksamhet i liten skala definieras på basis av omsättningen. Verksamheten anses vara i liten skala om räkenskapsperiodens omsättning (12 månader) för ditt företag är högst 15 000 euro. Denna gräns gäller räkenskapsperioder som börjat 1.1.2021 eller därefter. (2020 var omsättningsgränsen högst 10 000 euro.) Om omsättningen överskrider gränsen ska företaget registreras i momsregistret.

Företaget kan momsregistrera sig frivilligt fast omsättningsgränsen inte överskrids. Det kan löna sig om ditt företag exempelvis köper stora mängder av momspliktiga produkter eller tjänster för den skattepliktiga affärsverksamheten. När företaget är momsregistrerat får det i regel dra av momsen på sina inköp. 

Vad har ingen moms?

Du som har en försäljning på under 30 000 kronor om året är inte skyldig att vara momsregistrerad. Vi förklarar vad momsbefrielse innebär, hur du räknar ut beloppsgränsen och vad som är viktigt att tänka på.

Reglerna innebär att organisationer eller företag som är etablerade i Sverige, och har en försäljning inom landet som uppgår till högst 30 000 kronor, inte behöver vara registrerade för moms. De nya reglerna för momsbefrielse trädde i kraft 2017. Befrielsen gäller om skyldigheten att betala moms uppkommit från den 1 januari 2017 eller senare. 

Vad gäller när man arrenderar mark?

Arrende är en form av avtalsförhållande där en markägare mot avgift upplåter rätten att nyttja mark till en fysisk eller juridisk person. Det uppstår på så vis en nyttjanderätt att bruka viss mark. Den här artikeln riktar sig till dig som vill veta mer om arrende eftersom vi kommer att besvara frågor som till exempel vad det innebär att arrendera, om en arrendator har besittningsskydd, hur länge ett arrendeavtal står sig och mycket mer.

Arrende är en upplåtelse av jord mot betalning (8 kap. 1 § JB). Det innebär att någon betalar hyra till en jordägare för att få nyttja dennes mark. I juridiska termer kallas du som upplåter mark för jordägare och den som får tillgång till marken kallas för arrendator. Det finns 4 olika former av arrende: bostadsarrende, jordbruksarrende, anläggningsarrende och lägenhetsarrende. Nedan ska vi ge dig en kort genomgång av de huvudsakliga typerna av arrende:

Är det skatt på arrende?

Arrende är när någon får utnyttja jord mot betalning.Det finns fyra former av arrende:

En speciell form av arrende är fiskearrende. Läs om det längre ner på sidan.JB 8 kap 1 §

Vad gäller vid arrenderad tomt?

Hej! Jag har en sommarstuga på arrendetomt som löper med 5 årskontrakt. Detta går ut i år, vad händer om markägaren vill säga upp avtalet, har jag beittningsrätt och vad innebär detta, har jag rätt att köpa loss tomten.

mvh Håkan Sundholm

Vilka verksamheter är inte momspliktiga?

Om företaget bedriver affärsverksamhet genom försäljning av varor eller tjänster är företaget i regel momsskyldigt och ska anmäla sig till momsregistret. I vissa fall är det frivilligt att anmäla sig till momsregistret exempelvis då det är fråga om företag med liten omsättning. Dessutom finns det verksamhet som inte omfattas av momsbeskattningen. Företaget kan inte registrera sig i momsregistret för sådan verksamhet. 

 • Företag med liten omsättning 
 • Verksamhet som inte omfattas av momsbeskanttingen.

Registret över momsskyldiga är Skatteförvaltningens register. Där finns uppgifter samlade om momsskyldiga företag.

Kan man slippa moms?

Prenumerera

Jag har hört om vänner som har företag som köper in grejer på företaget istället för att köpa dom privat, då dom slipper momsen. Jag är helt med på att detta inte är lagligt om man avser att nyttja produkten privat.

Vad är skillnaden mellan hyra och arrende?

En nyttjanderätt är en rätt för en person att på visst sätt nyttja annans fasta egendom. Själva äganderätten till fastigheten blir alltså kvar hos fastighetsägaren, men nyttjanderättshavaren får bruka fastigheten på det sätt som har bestämts i upplåtelsen. Nyttjanderätten skiljer sig från servitutet genom att upplåtelsen alltid riktar sig till en person – fysisk eller juridisk – och inte till en fastighet.

Nyttjanderätt upplåts normalt genom avtal – avtalsnyttjanderätter – men kan också uppkomma genom myndighetsbeslut, så kallade officialnyttjanderätter.

Vad betalar man för arrende?

De flesta bostadsarrenden gäller fritidsbebyggelse, bland annat i form av kolonistugor, ­fritidshusbyar och liknande. Många arrenda­torer har under senare år friköpt tomter till sina hus, på grund av de nackdelar som arrende­formen har jämfört med ägandet. Antalet bostadsarrenden har därmed förmodligen minskat.

Den främsta nackdelen är att huset inte kan lämnas som säkerhet för lån.

Är det moms på arrendeavgift?

Du som bor i en bostadsbyggnad som ingår i en arrenderad lantbruksenhet ska inte redovisa bostadsförmånsvärde. En privatbostad får nämligen inte ingå i arrendatorns näringsverk­sam­het. Du som är arrendator får inte göra avdrag för den del av arrendet som avser privatbostad. Avdrag får heller inte göras för reparationer, underhåll, övriga löpande utgifter eller värde­minskningsavdrag på privatbostad.

Är hyresintäkter momspliktiga?

 • Kravet på att hyresgästen ska bedriva momspliktig verksamhet i lokalen slopas.
 • Kravet på stadigvarande användning hos hyresgästen slopas.
 • Det blir möjligt med frivillig moms för en lokal som disponeras av olika hyresgäster på olika tider av dygnet.
 • Det blir möjligt med frivillig moms för ytor som delas av flera hyresgäster samtidigt.
 • Frivillig moms ska enligt förslaget kunna tillämpas för en viss bestämd yta samtidigt som andra delar av fastigheten inte omfattas av frivillig moms. All uthyrning av den frivilligt momsade ytan blir då momspliktig.
 • Kravet på att frivillig moms ska föreligga även i senare uthyrningsled samt begränsningen i antalet uthyrningsled slopas.

När det gäller bostäder föreslår Skatteverket ingen förändring av reglerna, utan anser att frivillig moms inte heller i fortsättningen ska kunna tillämpas för stadigvarande bostäder.