:

Är företagshälsovård avdragsgill?

Innehållsförteckning:

 1. Är företagshälsovård avdragsgill?
 2. Vilket konto hälsovård?
 3. Är det moms på företagshälsovård?
 4. Hur bokföra friskvård aktiebolag?
 5. Vem betalar företagshälsovård?
 6. Vad bokförs på konto 7621?
 7. Hur bokföra hälsovård?
 8. Vad räknas som företagshälsovård?
 9. På vilket konto bokförs friskvård?
 10. Kan företaget betala friskvård direkt?
 11. Kan företagshälsovården se min journal?
 12. Måste en arbetsgivare ha företagshälsovård?
 13. Kan företaget betala sjukvård?
 14. Kan företaget betala hälsoundersökning?
 15. Vad bokförs på konto 6992?

Är företagshälsovård avdragsgill?

Nyckelord:

Denna anvisning behandlar avdrag av kostnader för företagshälsovård som ordnats själv av näringsidkare, yrkesutövare och jordbruksidkare. Därtill behandlar anvisningen avdrag av kostnader för företagshälsovård av aktieägare i ett aktiebolag och bolagsmän i ett personbolag.

Vilket konto hälsovård?

Fri sjukvård och hälsovård för anställda, uppdragstagare eller delägare utgör en skattepliktig förmån, detta gäller oavsett om vården är offentligt finansierad eller privat finansierad.

Sjukvård och hälsovård utgörs av mediciner, utredningar, behandlingar, operationer, kontroller och vaccinationer som ges för att förebygga eller behandla sjukdomar och andra skador. Skönhetsoperationer anses inte vara hälsovård och sjukvård även om operationerna utförs av sjukvårdsutbildad personal. Hälsovård och sjukvård som skall förmånsbeskattas är exempelvis vanliga läkarundersökningar, provtagning, röntgen eller andra diagnosticerande undersökningar eller operationer som är att jämställa med privata levnadskostnader.

Är det moms på företagshälsovård?

Skatteverket har kommit med ett nytt ställningstagande som förtydligar gränsdragningen mellan skattepliktig och skattefri hälso- och sjukvård och därmed tillämpningen av de nya reglerna som trädde ikraft den 1 juli 2018. En av de avgörande faktorerna vid bedömningen är om förmånen är av privat karaktär eller ett led i arbetsgivarens arbetsmiljöansvar.

Fram till och med den 30 juni 2018 var förmån av icke offentligt finansierad hälso- och sjukvård som bekostats av arbetsgivaren en skattefri förmån för anställda. Från och med den 1 juli 2018 har skattefriheten slopats och fri hälso- och sjukvård ska betraktas som en skattepliktig förmån, oavsett om vården är offentligt eller icke-offentligt finansierat. Däremot är förmåner som avser företagshälsovård, förebyggande behandling eller rehabilitering fortfarande skattefri. Därmed blir gränsdragningen mellan dessa skattepliktiga och skattefria förmåner viktig.

Hur bokföra friskvård aktiebolag?

Som arbetsgivaren kan man erbjuda sin personal personalvårdsförmån i form av motion och annan friskvård av enklare slag. Om den anställda har kostnad för till exempel gym, ridlektioner eller annan motion kan arbetsgivaren mot kvitto betala ett skattefritt friskvårdsbidrag om maximalt 5000 kronor per år. Detta är ett totalbelopp som gäller den anställdas utgifter för både motion och annan friskvård. Arbetsgivaren kan ersätta en anställds utlägg för årskort klippkort eller enkelbiljetter elektroniska varianter av årskort, klippkort eller enkelbiljetter. Läs mer hos Skatteverket.

Ska du bokföra friskvårdsbidrag kan du använda mallen Friskvård. Där får du själv skriva in summan moms. Friskvård bokförs på konto 7699 (Övriga personalkostnader).

Vem betalar företagshälsovård?

Enligt kollektivavtal och lag är det arbetsgivarens ansvar att se till att anställda genomgår hälsoundersökningar. Minst var tredje år ska du och dina arbetskamrater hälsoundersökas. Finns behov kan även beslut om individuella åtgärder fattas av företaget med hjälp av företagshälsovården. Enligt Byggavtalet ska du som fyllt 50 års ålder genomgå en hälsoundersökning varje år.

Den viktigaste uppgiften för dig som deltar i upphandling av företagshälsovård är att lyssna in medlemmarnas behov. Gå igenom olycksrapporter, eventuella inträffade olycksfall och arbetssjukdomar. För att få igång en diskussion på företaget om vad företagshälsovården ska innehålla kan du inleda med en medarbetarundersökning i form av en enkät.

Eftersom företagshälsovården ska arbeta förebyggande är resultatuppföljning en nödvändig del av uppdraget. Uppföljningen från hälso- och arbetsmiljöundersökningar ska ske på ett sådant sätt att en person utan expertkunskap kan förstå vad resultatet från undersökningarna innebär.

Lägg tid på att inventera era behov av företagshälsovård. Som representant för Byggnads ska du och gärna någon till, exempelvis MB-grupp, kräva att få vara med på mötet med företagshälsovården. Formulera tydliga mål. Våga ställa krav på företagshälsovården och be om en analys.

Utöver medarbetareundersökningen, låt gärna företagshälsovården göra en riskbedömning på företaget för att lokalisera behovet av insats. Underlaget skautgå från att företagshälsovårdens främsta uppgift är att arbeta förebyggande.

Vad bokförs på konto 7621?

Fri sjukvård och hälsovård för anställda, uppdragstagare eller delägare utgör en skattepliktig förmån, detta gäller oavsett om vården är offentligt finansierad eller privat finansierad.

Sjukvård och hälsovård utgörs av mediciner, utredningar, behandlingar, operationer, kontroller och vaccinationer som ges för att förebygga eller behandla sjukdomar och andra skador. Skönhetsoperationer anses inte vara hälsovård och sjukvård även om operationerna utförs av sjukvårdsutbildad personal. Hälsovård och sjukvård som skall förmånsbeskattas är exempelvis vanliga läkarundersökningar, provtagning, röntgen eller andra diagnosticerande undersökningar eller operationer som är att jämställa med privata levnadskostnader.

Hur bokföra hälsovård?

 • hälso- och sjukvård i Sverige som inte är offentligt finansierad
 • hälso- och sjukvård utomlands och läkemedel vid vård utomlands
 • företagshälsovård, förebyggande behandling eller rehabilitering
 • vaccination som beror på tjänsten
 • tandbehandling som har bedömts som nödvändig med hänsyn till tjänstens krav för försvarsmaktens submarina och flygande personal och för andra med i huvudsak likartade arbetsförhållanden (11 kap. 18 § IL).

Vad som menas med hälso- och sjukvård framgår av hälso- och sjukvårdslagen, HSL. Med hälso- och sjukvård avses i HSL åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. Av tandvårdslagen framgår vad som avses med begreppet tandvård. Med läkemedel avses läkemedel enligt läkemedelslagen.

Begreppet hälso- och sjukvård är enligt förarbetena till HSL (prop. 1981/82:97 s. 44) begränsat till att omfatta sådana vårdbehov som bedöms kräva insatser av medicinskt utbildad personal eller sådan personal i samarbete med annan personal.

I patientsäkerhetslagen finns bestämmelser om behörighets- och legitimationsregler för bl.a. barnmorska, dietist, kiropraktor, logoped, läkare, naprapat, optiker, psykolog, psykoterapeut, sjukgymnast, sjuksköterska, tandhygienist och tandläkare.

Den offentligt finansierade vården i Sverige är skattepliktig. Någon formell definition av begreppet offentligt finansierad vård finns inte i skattelagstiftningen. I förarbetena (prop. 1994/95:182 s. 20) sägs att den offentligt finansierade vården bekostas av det allmänna genom bl.a. den allmänna försäkringen och andra offentliga finansieringssystem (jfr RÅ 2002 ref. 2).

Anställda ska således beskattas för ersättningar från arbetsgivaren för patientavgifter som tagits ut inom den offentligt finansierade hälso- och sjukvården. Den anställda ska också beskattas för förmånen av fria läkemedel om arbetsgivaren har stått för kostnaden. Den anställda ska beskattas oavsett om hen har fått ersättning för patientavgiften och läkemedlen direkt av arbetsgivaren eller genom en försäkring som arbetsgivaren har tecknat och betalat för arbetstagaren.

Vad räknas som företagshälsovård?

Redan innan ni tar kontakt med en företagshälsa är det bra att tänka igenom hur ni vill att arbetsmiljö- och hälsoarbetet ska fungera. Vilken hjälp är det ni behöver? Vilka resultat förväntar ni er? Frågor om företagshälsovård, till exempel upphandling, organisation, uppdrag och omfattning, ska behandlas i skyddskommittén eller liknande, med både arbetsgivare och arbetstagare representerade.

Om ett företag saknar kompetens inom arbetsmiljöområdet, eller om arbetsmiljöförhållandena är sådana att det behövs, kräver arbetsmiljölagen att företaget anlitar stöd utifrån, till exempel från företagshälsovården. Hjälpen blir då ett komplement till det egna arbetsmiljö- och hälsoarbetet. Företagshälsovård är ett vedertaget begrepp i arbetsmiljölagen. 

På vilket konto bokförs friskvård?

Upplagd Januari, 15, 2020

Många företag erbjuder idag sina anställda friskvårdsbidrag och mer än var tredje svensk har nu möjlighet att nyttja friskvårdsbidraget från sin arbetsgivare. De senaste åren har listan på godkända aktiviteter blivit längre och längre då aktivteter som golf, agility, massage och paintball numera också omfattas. Oavsett om du är företagare eller anställd kan det vara bra att känna till hur friskvårdsbidraget fungerar och vilka regler som gäller.

Kan företaget betala friskvård direkt?

Som arbetsgivare kan du hjälpa de anställda att komma igång genom att påminna dem om friskvårdsbidraget eller andra motionsförmåner som hjälper dem att få en kickstart. Normalt ska alla förmåner som personal får till följd av sin anställning beskattas – men det finns vissa undantag – som exempelvis personalvårdsförmåner som motion.

Eftersom reglerna om personalvårdsförmåner (som t ex motion) enbart gäller anställda, får den som är enskild näringsidkare eller delägare i handelsbolag inte dra av kostnaderna för egen motion och friskvård. Dessa räknas ju inte som anställda i sina respektive företag. Jobbar du i ditt eget aktiebolag anses du däremot vara anställd och får dra av kostnaderna för skattefri motion.

Kan företagshälsovården se min journal?

Vi på Cordinator Medical Service har erbjudit kvalitativ och kundanpassad företagshälsovård i Östergötland sedan 2004. Sedan vi grundades 2004 i Linköping så har vi jobbat varje dag för att erbjuda anpassade upplägg för varje företag. Detta för att varje företag är unikt och därmed även behoven kring företagshälsovård.

Nedan har vi samlat några vanliga frågor och svar kring Företagshälsovård i Sverige:

Måste en arbetsgivare ha företagshälsovård?

Alla arbetstagare har rätt till företagshälsovård och det är arbetsgivarens lagstadgade skyldighet att ordna företagshälsovård åt sin personal. Arbetsgivaren, arbetstagarna och företagshälsovården ska samarbeta planmässigt och målinriktat för att förverkliga det som slås fast i lagen om företagshälsovård.

Enligt lagen om företagshälsovård är arbetsgivaren skyldig att ordna företagshälsovård åt alla arbetstagare oberoende av anställningsform och anställningsförhållandets längd. Folkpensionsanstalten ersätter en del av arbetsgivarens utgifter. För arbetstagarna är företagshälsovården avgiftsfri. Arbetsgivaren måste se till att arbetet inte orsakar fara för arbetstagarens hälsa och säkerhet.

Kan företaget betala sjukvård?

Det nya beskedet från Skatteverket betyder att man nu i efterhand har möjlighet att göra om beräkningen av gamla förmånsvärden efter den nya procentsatsen och sedan begära omprövning av gamla beslut om förmånsbeskattning. En fråga är förstås i vilka fall som en sån begäran kan anses lönsam med tanke på den tid som får läggas ned för att begära omprövning av tidigare beslut om skatter och arbetsgivaravgifter.

Vid omprövning för inkomståret 2018 gäller för arbetsgivaren att lämna in nya, rättade kontrolluppgifter samt upplysa de anställda om att de måste begära omprövning av sina inkomstdeklarationer, d v s be om en sänkning av inkomsten av tjänst. För att få tillbaka de för höga arbetsgivaravgifterna krävs en särskild ansökan av omprövning för dessa.

För inkomståret 2019 gäller att omprövning begärs av inlämnade månatliga arbetsgivardeklarationer, där en sänkning av förmånsvärdet görs i individuppgifterna för anställda för de månader då sjukvårdsförmån ingått i rapporterad inkomst. De för höga arbetsgivaravgifterna betalas då också tillbaka.

Kan företaget betala hälsoundersökning?

Vad som menas med hälso- och sjukvård framgår av hälso- och sjukvårdslagen, HSL. Med hälso- och sjukvård avses i HSL åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. Av tandvårdslagen framgår vad som avses med begreppet tandvård. Med läkemedel avses läkemedel enligt läkemedelslagen (SKV A 2022:39).

Skatteverket anser att provrörsbefruktning, även kallat in vitro-fertilisering (IVF), och andra behandlingar för att åtgärda ofrivillig barnlöshet räknas som hälso- och sjukvård.

Även synkorrigerande operationer på personer med synnedsättning bör räknas som hälso- och sjukvård. Med synkorrigerande operationer avses ögonlaseroperationer eller operationer där ögats naturliga lins byts ut mot konstgjorda synkorrigerande linser.

Grundprincipen för inkomstbeskattningen är att lön, förmåner och andra inkomster som en person får på grund av sin tjänst är skattepliktiga om inte förmånen är undantagen från beskattning i inkomstskattelagen. Värderingen ska i normalfallet ske till marknadsvärde. Det innebär att om en arbetsgivare erbjuder en anställd förmån av hälso- och sjukvård är detta en skattepliktig förmån som ska beskattas hos den anställda. Detsamma gäller sjukvårdsförsäkringar som tecknats av arbetsgivaren.

Förmån av icke offentligt finansierad hälso- och sjukvård har till och med den 30 juni 2018 varit en skattefri förmån. Från och med den 1 juli 2018 slopades skattefriheten och den som får fri hälso- och sjukvård ska beskattas för förmånen enligt vanliga regler (prop. 2017/18:131). Från detta datum är alltså såväl offentligt som icke offentligt finansierad hälso- och sjukvård en skattepliktig förmån.

Följande förmåner är dock undantagna från skatteplikt även efter den 1 juli 2018 (11 kap. 18 § IL):

Vad bokförs på konto 6992?

Ett begrepp som ofta dyker upp i bokföringssammanhang är avdragsgillt. Men vad är det? Vad betyder avdragsgill? Hur vet jag om något är avdragsgillt eller inte?

När du registrerade ditt företag fick du registrera ett område som företaget är verksamt inom. Det området innebär också att ditt företag fick en s.k. SNI-kod. SNI betyder Svensk NäringsIndelning, och är indelad i olika kategorier och undergrupper. Koden innehåller alltid fem siffror, och den kod ditt företag har skall också ge en bild av vilket område företaget är verksamt inom.

Jag tänkte att vi skall börja med att kika på vad avdragsgillt betyder för att börja svara på den frågan.

Avdragsgilla kostnader betyder att du kan dra av den kostnaden från ditt företags resultat. Att du “drar av” något från ditt resultat innebär i sin tur att du gör mindre i vinst, vilket leder till att du betalar mindre skatt. Kanon, kan man tycka!

Men du kan inte dra av vad som helst från ditt resultat. För att något skall vara avdragsgillt behöver kostnaden vara förenlig med företagets verksamhet. 

Kommer du ihåg SNI-koderna vi pratade om i början av artikeln? 

Just det. SNI-koderna beskriver som vi nämnde vad ditt företag skall syssla med. För att du som företagare skall kunna dra av “rätt” kostnader behöver den typen av kostnad kunna “passa in” i din SNI-kod. Även kostnader som som är nödvändiga för att driva verksamheten får tas upp som avdragsgilla. Det kan vara till exempel kontorshyra, elräkning för lokal och så vidare.