:

Vad är en uttaxering?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är en uttaxering?
 2. Hur går man ur en vägförening?
 3. Vad krävs för att upplösa en samfällighet?
 4. Är man tvungen att betala vägförening?
 5. Vad får en samfällighet inte göra?
 6. Kan kommunen ta över en Vägsamfällighet?
 7. Vem äger marken i en Vägsamfällighet?
 8. Vad händer om man inte får ihop en styrelse i en samfällighet?
 9. Vem äger marken i en samfällighet?
 10. Vad händer om man inte betalar samfällighet?
 11. Får man bada på samfällighet?
 12. Vem äger vägen i en samfällighet?
 13. Kan man gå ur en styrelse när som helst?
 14. Vem äger vägen i en Vägsamfällighet?
 15. Vad får en samfällighet styrelsen besluta om?

Vad är en uttaxering?

Medlemmen, fastighetsägaren, betalar alltså avgift utifrån sin delägarfastighets andel i gemensamhetsanläggningen. Andelstalen framgår av anläggningsbeslutet.  

Om inte stadgarna föreskriver någon annan ordning för uttaxering sker denna genom att en debiteringslängd med respektive medlems stipulerade bidrag upprättas och framläggs på föreningsstämman.    

Hur går man ur en vägförening?

I en samfällighetsförening har de medverkande fastighetsägarna ansvar över drift och underhåll av det som ägs tillsammans, till exempel mark eller gemensamhetsanläggningar. Ni i samfällighetsföreningen väljer själva hur ni vill förvalta er samfällighet, Lantmäteriet har ingen roll i detta.

Lantmäteriet kan utifrån registrerade uppgifter i fastighetsregistret erbjuda utdrag ur fastighetsregistret på respektive delägande fastighet och ägare som har andelar i en marksamfällighet eller gemensamhetsanläggning. Dessa uppgifter kan behövas när till exempel kallelser ska skickas ut till medlemmar i en samfällighetsförening.

Vad krävs för att upplösa en samfällighet?

Bildande och förvaltning av samfälligheter regleras i flera olika lagar. De flesta former av samfälligheter regleras i lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (LFS).

Lagstiftningen om hur en samfällighet bildas, hur en samfällighet leds, hur stadgar får ändras, vad som får göras inom ramen för en samfällighet, etc., har under årens lopp skiftat.

För samfälligheter som regleras av lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter, och som bildats efter den 1 januari 1974, gäller att en samfällighetsförening är den enda juridiska person som kan förvalta en samfällighet. Ett undantag är vägföreningar bildade enligt den numera upphävda lagen (1939:608) om enskilda vägar. Vägföreningar kunde bildas till och med den sista december 1997.

Det vanligaste är att samfälligheter förvaltas enligt lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter, LFS. Denna lag gäller för alla typer av samfälligheter, samfällda rättigheter (t.ex. samfälld jakt och samfällt fiske) och samfälld mark. Lagen omfattar även vägsamfälligheter och vatten­reglerings­samfälligheter som bildats enligt vattenlagen eller lagen med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet.

Lagen om förvaltning av samfälligheter anvisar två former för förvaltning av samfälligheter: delägarförvaltning eller föreningsförvaltning. Med föreningsförvaltning avses en samfällighets­förening. Lagen tillåter inte att en samfällighet som omfattas av lagen leds av en juridisk person med någon annan associationsform än samfällighetsförening (4 § LFS jfr 17 § LFS och MÖD 2016:23).

Är man tvungen att betala vägförening?

Det går en väg som passerar genom min skogsfastighet. Den ena delen av vägen är samfälld där min fastighet ingår. Den andra delen av vägen är enskild och ingår i en vägförening. Jag är inte delägare i vägföreningen. Varför det har blivit så här, att bara en del av vägen ingår i vägföreningen, vet jag inte. Min åsikt är att det hade varit naturligt att hela vägen omfattas av vägföreningen, men så är det inte. När jag hade avverkat timmer stoppade vägföreningen transporterna och krävde ersättning ifall timmertransporten skulle gå på vägföreningens väg. Vad gäller för en vägförening som erhåller bidrag, kan den ta betalt för vissa transporter på vägen? Hälsningar Bertil

Hej Bertil, och tack för din fråga. Få saker engagerar lika mycket som enskild väg.

Vad får en samfällighet inte göra?

När du köper din bostad ska det framgå av avtalet om fastigheten ingår i en samfällighet. Det är främst vanligt i radhusområden eller i områden med fritidshus där de boende delar gemensamma ytor och anläggningar som lekplatser, parkeringar och vägar.

När du köper en fastighet som ingår i en samfällighet blir du som fastighetsägare automatiskt medlem i en samfällighetsförening. Föreningen ansvarar för förvaltningen av samfällighetens gemensamma ytor och anläggningar.

Medlemmar i en samfällighetsförening betalar en avgift till föreningen. Denna så kallade uttaxering sker vanligtvis årsvis. Ta reda på hur stor avgiften är så att du kan ta med denna kostnad i budgeten för ditt nya boende. Fråga också säljaren eller kontakta styrelsen och fråga om några större investeringar är beslutade eller är på gång och hur de ska finansieras. Sådana beslut kan innebära att alla fastighetsägare i området måste betala ett större belopp i en extra betalning för investeringen i fråga.

Kan kommunen ta över en Vägsamfällighet?

Det finns vägföreningar som har önskemål om att kommunen ska ta över huvudmannaskapet och därmed ansvara för driften och underhållet av vägarna. För att kommunen ska ta över huvudmannaskapet krävs en detaljplaneändring. För att pröva om en detaljplanering är lämplig eller inte behöver vägföreningen skicka in en begäran om planbesked till kommunens planenhet.

Det är viktigt att veta att även vid ett positivt planbesked från planenheten innebär det sedan en lång process att ta fram en detaljplan. Då kommunen har en väntelista på detaljplanearbeten i syfte att ändra huvudmannaskapet, kan det också vara så att detaljplanearbete inte heller påbörjas på en gång. Det beror på att kommunen i första hand prioriterar planläggning av områden som saknar kommunalt vatten och avlopp.

Vem äger marken i en Vägsamfällighet?

 • Av en särskilt bildad samfällighetsförening (föreningsförvaltning), eller
 • Direkt av delägarna (delägarförvaltning)

Några andra typer av förvaltningsformer är inte tillåtna. Det går alltså inte att låta ett aktiebolag

Vad händer om man inte får ihop en styrelse i en samfällighet?

HSB normalstadgar (2011 v. 5) anger att styrelsen ska bestå av som lägst tre styrelseledamöter, vilket även anges i lagen om ekonomiska föreningar. En av dessa kan vara den så kallade HSB-ledamoten, förutsatt att föreningen är medlem i HSB.

Det är valberedningen som har till uppgift att lämna förslag på nya ledamöter till styrelsen, som föreningsstämman sedan ska besluta om. Om valberedningen inte har någon att föreslå inför stämman återstår det att på föreningsstämman försöka få medlemmarna att föreslå personer som kan väljas till styrelseledamöter. På föreningsstämman kan en medlem antingen föreslå sig själv, någon annan medlem eller en medlems make eller sambo. Om föreningen alltjämt inte får ihop en styrelse uppkommer en så kallad likvidationsplikt för föreningen, vilket innebär att föreningen ska upphöra och verksamheten ska avvecklas.

Vem äger marken i en samfällighet?

När du köper din bostad ska det framgå av avtalet om fastigheten ingår i en samfällighet. Det är främst vanligt i radhusområden eller i områden med fritidshus där de boende delar gemensamma ytor och anläggningar som lekplatser, parkeringar och vägar.

När du köper en fastighet som ingår i en samfällighet blir du som fastighetsägare automatiskt medlem i en samfällighetsförening. Föreningen ansvarar för förvaltningen av samfällighetens gemensamma ytor och anläggningar.

Medlemmar i en samfällighetsförening betalar en avgift till föreningen. Denna så kallade uttaxering sker vanligtvis årsvis. Ta reda på hur stor avgiften är så att du kan ta med denna kostnad i budgeten för ditt nya boende. Fråga också säljaren eller kontakta styrelsen och fråga om några större investeringar är beslutade eller är på gång och hur de ska finansieras. Sådana beslut kan innebära att alla fastighetsägare i området måste betala ett större belopp i en extra betalning för investeringen i fråga.

Vad händer om man inte betalar samfällighet?

Samfälligheter är egendom som gemensamt tillhör flera fastigheter. Syftet med en samfällighet är att ta hand om och underhålla den gemensamma egendomen. Det finns olika typer av samfälligheter, de vanligaste är:

Det finns två sätt att förvalta en samfällighet, med en samfällighetsförening eller genom delägarförvaltning. Det är inte tillåtet att låta ett aktiebolag eller en ekonomisk förening att stå för förvaltningen.

Får man bada på samfällighet?

Oftast brukar det vara badgästerna som har rätten på sin sida. Du har förstås inte rätt att befinna dig i andras trädgårdar, men allemansrätten gäller till exempel vid en brygga som byggts vid vattnet om den inte ligger i anslutning till ett bostadshus.

Det som gäller är att du inte ska bada i den så kallade hemfridzonen, men inte heller där är reglerna tydliga.

Vem äger vägen i en samfällighet?

Väghållning handlar om byggande och drift av väg. Staten, via Trafikverket, eller kommuner, vägföreningar/samfällighetsföreningar eller enskilda fastighetsägare är väghållare för olika typer av vägar.

Fördelningen av väghållaransvar ser i korthet ut så här:

Kan man gå ur en styrelse när som helst?

Av olika anledningar kan ledamöter i styrelsen välja att lämna sitt uppdrag under mandatperioden. Denna person ska då meddela styrelsen detta. Det kan också anses rimligt att personen ger en förklaring till detta val. Om styrelsen fortfarande är beslutsmässig, det vill säga att styrelsen fortfarande har minst hälften av ledamöterna kvar, händer det ingenting. Styrelsen fortsätter som vanligt. Om detta inte är fallet får styrelsen kalla till ett årsmöte där en eller flera personer väljs till nya styrelseledamöter, detta kallas fyllnadsval. Läs mer under Valberedningen.

När en förtroendevald lämnar sin post, oavsett om mandattiden är slut eller om personen väljer att hoppa av under tiden, bör föreningen framföra sitt tack till honom eller henne. Det är vanligt att denna avtackning görs på årsmötet då alla medlemmar har möjlighet att delta.

Vem äger vägen i en Vägsamfällighet?

Samfälligheter (samfällighetsföreningar) bildas i syfte att förvalta och underhålla en eller flera fastigheters gemensamhetsanläggningar eller rättigheter. Detta kan till exempel vara enskilda vägar, parkeringsplatser, grönområden, lekplatser, bryggor och badplatser, värmesystem, data/TV.

Samfälligheters förvaltning och verksamhet regleras av föreningens stadgar och lagarna:

Vad får en samfällighet styrelsen besluta om?

Vad är en samfällighet? Du som bor i villa på landet har troligen stött på begreppet samfällighet.

En samfällighet är en egendom som tillhör flera fastigheter. I dag finns omkring 30 000 samfälligheter i Sverige och antalet fastigheter som ingår i en samfällighet är över en miljon.