:

Vad är Residence Permit Card?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är Residence Permit Card?
 2. Hur länge gäller ett permanent uppehållstillstånd?
 3. Måste man förnya permanent uppehållstillstånd?
 4. Kan permanent uppehållstillstånd gå ut?
 5. Hur länge kan man ha permanent uppehållstillstånd?
 6. Kan man förlora sin permanent uppehållstillstånd?
 7. Hur länge har man permanent uppehållstillstånd?
 8. Kan man bli utvisad om man har permanent uppehållstillstånd?
 9. Kan man bli svensk medborgare utan permanent uppehållstillstånd?
 10. Hur många utvisas från Sverige pga brott?
 11. Vad är skillnaden mellan svenskt medborgarskap och permanent uppehållstillstånd?
 12. Kan man bli utvisad om man är gift med en svensk?
 13. Får man komma tillbaka till Sverige om man blivit utvisad?
 14. Får man permanent uppehållstillstånd om man gifter sig?
 15. Kan man bli utvisad om man har dubbelt medborgarskap?
 16. How do I get a new residence permit card in Sweden?
 17. Can a permanent residence permit be withdrawn if you leave Sweden?
 18. Can a Swedish resident be a long-term resident?
 19. How do I get a new residence permit card in Sweden?
 20. Can a permanent residence permit be withdrawn if you leave Sweden?
 21. Can a Swedish resident be a long-term resident?
 22. How long can you stay in Sweden without a visa?

Vad är Residence Permit Card?

Vi använder kakor (cookies) som på olika sätt gör det lättare att använda våra sidor och för att vi ska förstå hur webbplatsen används.

Hur länge gäller ett permanent uppehållstillstånd?

Om du har ett permanent uppehållstillstånd innebär det att du har rätt att bo och arbeta i Sverige under obegränsad tid. Om du har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd innebär det att du får stanna i Sverige en begränsad tid. Här hittar du information om vad som gäller när du vill resa från Sverige.

Som bevis för ditt uppehållstillstånd får du ett uppehållstillståndskort. För dig som har ett permanent uppehållstillstånd gäller uppehållstillståndskortet som längst i fem år. Därefter behöver du ett nytt kort. För dig med tidsbegränsat uppehållstillstånd gäller uppehållskortet lika länge som tillståndet. Uppehållskortet är inte en identitetshandling eller en resehandling.

Måste man förnya permanent uppehållstillstånd?

Särskilda krav gäller för att få permanent uppehållstillstånd i Sverige. Dessa krav är gemensamma för alla som ansöker om permanent uppehållstillstånd, oavsett vilken typ av uppehållstillstånd du har idag.

För att få permanent uppehållstillstånd krävs att du

Kan permanent uppehållstillstånd gå ut?

Huvudregeln är att en person som vill ha ett uppehållstillstånd som skiljer sig från det som personen för närvarande innehar måste ha fått tillståndet innan hen reste in i Sverige.

Migrationsverket rekommenderar därför att du reser till ditt hemland eller till ett land där du har rätt att vistas för att lämna in din ansökan och invänta beslut.

Om du får möjlighet att förklara varför du tror att du ska vara befriad från huvudregeln på grund av synnerliga skäl, så kan du skicka en kompletterande förklaring till Migrationsverket. Tänk på att synnerliga skäl tillämpas restriktivt och endast i undantagsfall. 

Hur länge kan man ha permanent uppehållstillstånd?

Särskilda krav gäller för att få permanent uppehållstillstånd i Sverige. Dessa krav är gemensamma för alla som ansöker om permanent uppehållstillstånd, oavsett vilken typ av uppehållstillstånd du har idag.

För att få permanent uppehållstillstånd krävs att du

Kan man förlora sin permanent uppehållstillstånd?

Om du har ett permanent uppehållstillstånd innebär det att du har rätt att bo och arbeta i Sverige under obegränsad tid. Om du har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd innebär det att du får stanna i Sverige en begränsad tid. Här hittar du information om vad som gäller när du vill resa från Sverige.

Som bevis för ditt uppehållstillstånd får du ett uppehållstillståndskort. För dig som har ett permanent uppehållstillstånd gäller uppehållstillståndskortet som längst i fem år. Därefter behöver du ett nytt kort. För dig med tidsbegränsat uppehållstillstånd gäller uppehållskortet lika länge som tillståndet. Uppehållskortet är inte en identitetshandling eller en resehandling.

Hur länge har man permanent uppehållstillstånd?

Om du är medborgare i ett land utanför EU och har bott i Sverige i fem år utan avbrott, kan du få status som varaktigt bosatt i Sverige. Detta är inte samma sak som permanent uppehållstillstånd, men om du blir beviljad status som varaktigt bosatt ska du enligt lag även få permanent uppehållstillstånd. Någon ytterligare prövning av villkoren för permanent uppehållstillstånd ska alltså inte göras efter beslutet om status som varaktigt bosatt. Status som varaktigt bosatt bygger på ett EU-direktiv och innebär också att du har större möjligheter att arbeta, studera eller starta eget företag i ett de flesta andra EU-länder. Har du status som varaktigt bosatt kan du vistas utanför Sverige om du vistas inom EU och i de länder som omfattas, i upp till 6 år. Dessa länder är: Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike. Du kan även, vid en mer permanent flytt till något av dessa länder, överföra din status som varaktigt bosatt dit.

För att få status som varaktigt bosatt i Sverige ska du:

Kan man bli utvisad om man har permanent uppehållstillstånd?

Under de första tre månaderna i det nya landet behöver du som EU-medborgare inget intyg som bekräftar att du får bo där. I vissa EU-länder måste du dock anmäla din närvaro vid ankomsten.

Efter tre månader måste du i många länder registrera dig hos myndigheterna (oftast hos kommunen eller polisen) och skaffa ett registreringsintyg.

Du behöver ett giltigt nationellt id-kort eller pass och dessutom följande:

Kan man bli svensk medborgare utan permanent uppehållstillstånd?

För att du ska kunna erhålla ett svenskt medborgarskap finns det vissa kriterier som måste var uppfyllda.

För att du ska kunna erhålla ett svenskt medborgarskap finns det vissa kriterier som måste var uppfyllda.

Hur många utvisas från Sverige pga brott?

Regeringen beslutade den 30 april 2020 att tillkalla en särskild utredare med det huvudsakliga uppdraget att se över reglerna om utvisning på grund av brott. Syftet har varit att åstadkomma en skärpt reglering som ger förutsättningar att i fler fall än i dag utvisa utlänningar på denna grund.

Chefsrådmannen Niklas Wågnert förordnades att från och med den 1 maj 2020 vara särskild utredare. Som experter i utredningen förordnades den 29 maj 2020 departementssekreteraren Mikaela Eriksson, kansliråden Cecilia Eneman och Ola Florin, rättssakkunniga Therese Odén, hovrättsrådet Christer Lundh, överåklagaren Mikael Björk, advokaten Johan Eriksson och kriminalinspektören Karin Svedlund. Från och med den 5 februari 2021 entledigades Ola Florin från uppdraget. Från och med samma dag förordnades ämnesrådet Anna Ekstedt (senare ambassadör mot människohandel) som expert. Som sekreterare anställdes från och med den 1 maj 2020 hovrättsassessorn Kristina Lagercrantz.

Utredningen har antagit namnet Utredningen om utvisning på grund av brott. Vi överlämnar härmed betänkandet Utvisning på grund

Vårt uppdrag har omfattat tre huvudsakliga delar. Den första delen har bestått i att göra en översyn av regelverket om utvisning på grund

av brott. Syftet har varit att åstadkomma en skärpt reglering som ger

Härigenom föreskrivs att 29 kap. 5 § brottsbalken (1962:700) ska ha följande lydelse.

Regeringen beslutade om utredningens direktiv den 30 april 2020 (dir. 2020:44). Direktiven bifogas som bilaga 1.

Uppdraget har omfattat tre huvudsakliga delar: att skärpa reglerna för utvisning på grund av brott, att stärka skyddet mot utvisning för brottsoffer och att se över reglerna om att neka och återkalla uppehållstillstånd på grund av brott. I samtliga delar har ingått att lämna förslag på nödvändiga författningsändringar.

Vad är skillnaden mellan svenskt medborgarskap och permanent uppehållstillstånd?

SFS nr: 2001:82 Departement/myndighet: Justitiedepartementet L7 Utfärdad: 2001-03-01 Ändrad: t.o.m. SFS 2021:771 Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet) Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Det svenska medborgarskapet är ett rättsligt förhållande mellan medborgaren och staten som medför rättigheter och skyldigheter för båda parter. Medborgarskapet förenar alla medborgare och står för samhörighet med Sverige. Medborgarskapet representerar det formella medlemskapet i det svenska samhället och är en grund för folkstyrelsen.

Kan man bli utvisad om man är gift med en svensk?

Du kan få uppehållstillstånd om du planerar att gifta dig eller bli sambo med någon som bor i Sverige.

Får man komma tillbaka till Sverige om man blivit utvisad?

Här kan du hitta vanligt förekommande frågor och svar om asyl. Under varje område finns frågor och kortare svar samt länkar till längre svar på FARR:s hemsida eller till andra organisationer.

Observera: Vissa regler har ändrats sedan 20 juli 2021, t.ex. rörande möjligheten till permanent uppehållstillstånd och familjeåterförening. FAQ:n kommer att uppdateras!

Får man permanent uppehållstillstånd om man gifter sig?

Om du har ingått äktenskap med en finländsk medborgare som är bosatt i Finland kan du få uppehållstillstånd i Finland på grund av familjeband. Även en maka/make av samma kön kan få uppehållstillstånd, om ni är gifta eller i ett registrerat parförhållande.

Om din make/maka har uppehållstillstånd i Finland och bor i Finland kan du få uppehållstillstånd I Finland på grund av familjeband. Även en make/maka av samma kön kan få uppehållstillstånd.

Kan man bli utvisad om man har dubbelt medborgarskap?

Det svenska medborgarskapet är ett rättsligt förhållande mellan staten och dig som medborgare. Medborgarskapet stärker din samhörighet med Sverige och förenar svenska folket. Det är det formella medlemskapet i samhället och är en grund för demokratin i Sverige.

Medborgarskap brukar i juridisk mening definieras som det formella förhållandet mellan en individ och en stat när det gäller rättigheter och skyldigheter.

How do I get a new residence permit card in Sweden?

When you need a new residence permit card, you will be photographed and fingerprinted again. Always bring your old residence permit card when you come to the Swedish Migration Agency to get a new card. If you lose your residence permit card, or if it gets stolen, you must first report this to the police.

Can a permanent residence permit be withdrawn if you leave Sweden?

Your permanent residence permit can be withdrawn if you leave Sweden. If you notify the Swedish Migration Agency that you wish to retain your permanent residence permit, you can remain abroad for up to two years without your permit being affected.

Can a Swedish resident be a long-term resident?

However, for example, a residence permit period for work, research and doctoral studies, or a stay in Sweden with a right of residence may be included. If you have been granted a Swedish residence permit as a person with subsidiary protection status, you cannot be granted long-term resident status.

How do I get a new residence permit card in Sweden?

 • When you need a new residence permit card, you will be photographed and fingerprinted again. Always bring your old residence permit card when you come to the Swedish Migration Agency to get a new card. If you lose your residence permit card, or if it gets stolen, you must first report this to the police.

Can a permanent residence permit be withdrawn if you leave Sweden?

 • Your permanent residence permit can be withdrawn if you leave Sweden. If you notify the Swedish Migration Agency that you wish to retain your permanent residence permit, you can remain abroad for up to two years without your permit being affected.

Can a Swedish resident be a long-term resident?

 • However, for example, a residence permit period for work, research and doctoral studies, or a stay in Sweden with a right of residence may be included. If you have been granted a Swedish residence permit as a person with subsidiary protection status, you cannot be granted long-term resident status.

How long can you stay in Sweden without a visa?

 • If you notify the Swedish Migration Agency that you wish to retain your permanent residence permit, you can remain abroad for up to two years without your permit being affected. If you have not returned to Sweden after two years the Migration Agency may withdraw your residence permit.