:

Hur mycket skatt på arv?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket skatt på arv?
 2. Vilken regering tog bort arvsskatten?
 3. Hur mycket pengar får man ge bort utan att skatta?
 4. Hur fungerade arvsskatt?
 5. Måste man skatta för ärvda pengar?
 6. Måste man deklarera ett arv?
 7. Vilket parti tog bort förmögenhetsskatten?
 8. Måste man ta upp arv i deklarationen?
 9. Måste man skatta om man ger bort pengar?
 10. Hur mycket pengar får man ge bort till sina barn?
 11. Hur betalar man skatt på ärvda fonder?
 12. Vilka pengar är skattefria?
 13. När skall man betala arvsskatt?
 14. Hur mycket skatt betalar man på dödsbo?
 15. Hur mycket pengar räknas som förmögenhet?

Hur mycket skatt på arv?

Hej Lawline

Min far har gått bort och efterlämnat ett arv, min syster har fått fullmakt som hon har lämnad över till banken.

Vilken regering tog bort arvsskatten?

I USA tas en federal arvsskatt, kallad estate tax, ut med 40 % för arv över 11,2 miljoner dollar.[5] Flera delstater tar dessutom ut olika former av arvsskatt utöver den federala skatten.[4]

Tidigare har arvsskatten i USA varit högre, från början av 1940-talet till mitten av 1970-talet uppgick den högsta federala arvsskatten till 78 % för de största ärvda förmögenheterna.[2]

I Storbritannien tas arvsskatt, kallad inheritance tax, ut på ärvda tillgångar som överstiger 325 000 pund. Skattesatsen är i normalfallet 40 %.[6]

Tidigare har Storbritannien haft betydligt högre arvsskatt och som mest låg den högsta skattesatsen på 85 % i början av 1970-talet.[2]

Hur mycket pengar får man ge bort utan att skatta?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För att besvara din fråga kommer vi kika i inkomstskattelagen (IL).

Hur fungerade arvsskatt?

Du kan själv kontrollera vilka typer av cookies du vill acceptera genom att ta ställning nedan. Läs mer här

Cookies

Måste man skatta för ärvda pengar?

Arvsskatten avskaffades för ett antal år sedan tillsammans med gåvoskatten i Sverige. 1 januari 2005 valde Sverige att slopa arvsskatten som fick en bakåtverkande effekt och började verka från den 17 december 2004. Arvsskatt är däremot vanligt i andra delar av världen, vilket kan vara värt att undersöka vid en flytt utomlands. Har du några frågor kring arvsskatt utomlands? Du når Lavendla via kontaktformuläret längre ned, via mail eller på 0770 – 33 90 70.

Arvsskatten lever kvar i många länder. I EU tar 18 av 28 medlemsstater ut skatt på arv, vilket kan komma som något av en överraskning i samband med en flytt utomlands. För svenskar som är bosatta utomlands och önskar följa de svenska arvsreglerna krävs ett testamente.

Måste man deklarera ett arv?

Tillbaka

När min svärfar avled 2001 minns jag att man då betalade arvsskatt. Nu har även svärmor gått bort. Stämmer det att arvsskatt inte längre ska betalas?

Vilket parti tog bort förmögenhetsskatten?

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om förmögenhetsskattens avskaffande.

Måste man ta upp arv i deklarationen?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Både gåvoskatten och arvskatten slopades i Sverige år 2005 och sedan dess har vi inte behövt betala skatt för varken gåvor eller arv. Att gåvor och arv är skattefria kan du se i 8 kap. 2 § inkomstskattelagen. Eftersom det är skattefritt behöver ingen av er ta med denna summan pengar i er deklaration.

Måste man skatta om man ger bort pengar?

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Regler om skattefria inkomster finns i 8 kap. inkomstskattelagen (IL).

Hur mycket pengar får man ge bort till sina barn?

Att blanda köp och gåva ger krångliga skatteeffekter och är något man ska undvika. Ett alternativ i aktieexemplet ovan är att givaren avstår från ersättning eller att lämnar ersättningen i form av en fordran, om givaren vill redovisa överlåtelsen som ett köp, för att exempelvis utnyttja ett förlustavdrag. Denna fordran kan sedan lämnas som gåva eller ingå som tillgång i ett framtida arvskifte. Gåva är oftast bäst om det är vinstaktier, eftersom man flyttar över skatten i sin helhet på mottagaren.

Hur betalar man skatt på ärvda fonder?

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om en tillgång (i ditt fall aktie- och fondandelar) överlåtes genom arv, testamente, gåva, bodelning eller på liknande sätt, inträder den som förvärvar tillgången i den tidigare ägarens skattemässiga situation enligt 44 kap. 21 § inkomstskattelag (se här). Paragrafen ger uttryck för den skatterättsliga kontinuitetsprincipen, dvs. att kontinuiteten i beskattningen upprätthålls genom att beskattningen av vinsten vid en försäljning faller på den eller de personer som förvärvat tillgången genom någon av de ovan nämnda förvärvsformerna, i ditt fall arv eller gåva.

Vilka pengar är skattefria?

Tillbaka

Jag vill skänka bort en större summa pengar till mina fem barnbarn, men jag är osäker på hur mycket man måste betala i gåvoskatt?

När skall man betala arvsskatt?

Arvsskatt är en skatt på arv som fortfarande finns i flera länder runt om i världen. I Sverige är arvsskatten avskaffad sedan den 1 januari 2005. Redan den 1 januari 2004 avskaffades beskattning av arv till en efterlevande make eller sambo. 

Arvsskatten avskaffades i Sverige tillsammans med gåvoskatten, som du kan läsa mer om här. Fram till avskaffandet hade både arvsskatten och gåvoskatten fått hård kritik, bland annat på grund av att den inte uppfattades som rättvis. Dessutom var arvsskatten kostsam att administrera.

I systemet för beräkning arvsskatt som gällde fram till 2004 delades arvtagarna in i olika skatteklasser med utgångspunkt i släktskapet eller relation till den avlidne. I den första klassen räknades den avlidnes make, sambo, barnbarn, styvbarn, i vissa fall fosterbarn och make eller sambo till barn. 

Till den andra klassen räknades föräldrar, syskon och syskonbarn. Till den tredje och sista klassen räknades bland annat kommuner, stiftelser eller föreningar. Ett avdrag gjordes på beloppet som skulle beskattas, med utgångspunkt i vilken skatteklass arvtagaren räknades i. 

Avdraget var störst för den första klassen och lägst för den tredje. Efter avdraget gick mellan 10 och 30 % till arvsskatten.  

Hur mycket skatt betalar man på dödsbo?

Dödsboet är de samlade tillgångarna som finns kvar efter en person som har avlidit. Som tillgångar räknas pengar, lösöre (till exempel möbler, bilar, smycken), bostad och eventuella skulder. Det är oftast dödsbodelägarna, alltså arvingarna, som tar hand om dödsboet. I många fall är detta någon eller några närstående, till exempel en efterlevande make/maka, sambo, barn eller någon annan släkting.

Det är dödsbodelägarna som har ansvaret för att ta hand om dödsboet och att upprätta en bouppteckning. Bouppteckningen kan delägarna göra helt på egen hand, eller låta ett företag som köper dödsbon hjälpa till med. Det är alltså inte helt ovanligt att ett dödsbo köpes eftersom delägarna då slipper det tunga arbetet med att tömma bostaden, samt kan ta hjälp med bouppteckningen. När bouppteckningen är klar skickas den in till Skatteverket där den registreras.

Hur mycket pengar räknas som förmögenhet?

I propositionen lämnas förslag till en lag om beräkning av förmögenhet vid fastställande av de förmåner inom socialförsäkringen och studiestödet som prövas mot förmögenhet. Förslaget innebär att förmögenhetsprövningen för dessa förmåner från och med den 1 januari 2010 ska kopplas till denna lag, som ska benämnas lag om förmögenhet vid beräkning av vissa förmåner.

I propositionen föreslås också att förmögenhetsprövningen ska slopas i fråga om underhållsstöd.

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om förmögenhet vid beräkning av vissa förmåner,

2. lag om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.,