:

Är jobb- och utvecklingsgarantin pensionsgrundande?

Innehållsförteckning:

 1. Är jobb- och utvecklingsgarantin pensionsgrundande?
 2. Vad menas med särskilt anställningsstöd?
 3. Hur mycket ersättning får arbetsgivaren vid nystartsjobb?
 4. Är nystartsjobb särskilt anställningsstöd?
 5. Är aktivitetsstöd pensionsgrundande?
 6. Vilken ersättning är pensionsgrundande?
 7. Hur länge kan man ha anställningsstöd?
 8. Hur mycket får man i anställningsstöd?
 9. Kan man få a-kassa om man har nystartsjobb?
 10. Hur mycket betalar Arbetsförmedlingen för stöd och matchning?
 11. Vilka ersättningar är pensionsgrundande?
 12. Vilka inkomster är pensionsgrundande?
 13. Vilka förmåner är pensionsgrundande?
 14. Är socialbidrag pensionsgrundande?
 15. Hur fungerar anställningsstöd?

Är jobb- och utvecklingsgarantin pensionsgrundande?

Arbetslösheten bland personer över 55 år har ökat rejält under coronakrisen.

Men att hitta ett nytt jobb i den åldern är lättare sagt än gjort.

Vad menas med särskilt anställningsstöd?

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om det arbetsmarknadspolitiska programmet särskilt anställningsstöd.

4 §  En anvisning till särskilt anställningsstöd i form av introduktionsjobb får göras

10 §  Särskilt anställningsstöd får beslutas för längst 12 månader i taget. Särskilt anställningsstöd får beslutas för ytterligare tid men den sammanlagda stödtiden får inte överstiga 24 månader.

En förutsättning för att besluta om ytterligare tid med särskilt anställningsstöd när stödet har varat i minst 12 månader är att den enskilde bedöms ha behov av en längre tid i den anställning som pågår vid beslutstillfället för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Förordning (2022:1734).

11 §  Om en enskild varit anställd med särskilt anställningsstöd under kortare tid än 12 månader får ett nytt beslut om särskilt anställningsstöd fattas utan att den enskilde behöver återkvalificera sig för en ny anvisning enligt 6 §. Vid tillämpning av bestämmelsen om den maximala tiden med särskilt anställningsstöd i 10 § inräknas då den tid med särskilt anställningsstöd som den enskilde har haft enligt tidigare beslut. Förordning (2022:1734).

19 §  Särskilt anställningsstöd får endast beslutas för en anställning hos en arbetsgivare som vid beslutstillfället är registrerad som arbetsgivare hos Skatteverket och är antingen en fysisk person som bedriver näringsverksamhet eller en juridisk person.

20 §  Särskilt anställningsstöd får endast beslutas för en anställning hos en arbetsgivare om arbetsgivaren intygar att

 • lön och andra anställningsförmåner följer av kollektivavtal eller i väsentliga delar är likvärdiga med förmåner enligt kollektivavtal inom branschen,
 • Hur mycket ersättning får arbetsgivaren vid nystartsjobb?

  Satsningen ger också tydliga resultat. I november i år hade drygt 29 000 personer en anställning med hjälp av nystartsjobb, en ökning med 4 procent jämfört med samma period förra året.

  – Vi får också in allt fler ansökningar, från januari till och med november ökade antalet ansökningar med 6 procent jämfört med samma period 2021, säger Ellinor Wassberg.

  Är nystartsjobb särskilt anställningsstöd?

  För att få fler personer till jobb erbjuder vi arbetsgivare ekonomisk ersättning och anställningsstöd, såsom nystartsjobb, lönebidrag och hjälpmedel. Om du inte har en kandidat kan vi hjälpa dig att hitta en. Vi bedömer vilket stöd som blir aktuellt beroende på den arbetssökandes behov och möjligheter i det aktuella arbetet på din arbetsplats.

  Du kan bara få stöd för personer som är inskrivna på Arbetsförmedlingen.

  Anmäl ditt intresse för att anställa med stöd

  Är aktivitetsstöd pensionsgrundande?

  Skatteverket skickar uppgiften om din pensionsgrundande inkomst (PGI) vidare till Pensionsmyndigheten. Eftersom att uppgiften kommer att ligga till grund för din framtida pension är det viktigt att du kontrollerar att den är rätt. Du kan se din pensionsgrundande inkomst på det besked om slutlig skatt som Skatteverket skickar till dig.

  Alla inkomster från arbete är pensionsgrundande, oavsett om du får inkomsten från en anställning eller som egen företagare. PGI beräknas på arbetsinkomster även för år efter att man fyllt 66 år. Om du är född 1937 eller tidigare beräknas dock inte någon PGI. PGI beräknas på:

  Vilken ersättning är pensionsgrundande?

  Den pensionsgrundande inkomsten (PGI) kan bestå av flera typer av inkomster. Förutom den anställdes lön (eller den egna företagarens lön) kan den pensionsgrundande inkomst bestå av flera olika inkomster som till exempel föräldrapenning, arbetslöshetsersättning och sjuk- eller aktivitetsersättning.

  De sammanlagda inkomsterna under året måste uppgå till minst 42,3% av prisbasbelopp aktuellt för året för att PGI ska beräknas. .

  Hur länge kan man ha anställningsstöd?

  För att få anställningsstöd krävs det för både offentliga och privata arbetsgivare att de är registrerade i Skatteverkets arbetsgivarregister. Arbetsgivarna får varken ha stora betalningsanmärkningar, skatteskulder eller näringsförbud. För att arbetsgivarna ska kunna få denna ersättning krävs det även att de inte avskedat personal på grund av platsbrist inom de nio senaste månaderna. Arbetsförmedlingen ställer också krav på att den som anställs erbjuds lön och förmåner i enlighet med gällande kollektivavtal och att de omfattas av samma försäkringsskydd. Anställningsstöd kan inte beviljas för behovsanställningar, så kallade springvikariat.

  Hur mycket får man i anställningsstöd?

  Vill du utöka din personalstyrka men saknar budget till det? Då kan du anställa personal som har rätt till nystartsbidrag. Genom att anställa långtidsarbetslösa personer som behöver få in en fot på arbetsmarknaden så kan du få nystartsbidrag. Detta ger dig ersättning för arbetsgivaravgiften och minskar kostnaden för den person du anställer.

  Det finns vissa krav att uppfylla som företagare, men så länge som du driver ett lönsamt företag utan stora skulder så kan du ha rätt till nystartsbidrag.

  Kan man få a-kassa om man har nystartsjobb?

  Ja, nystartsjobb är a-kassegrundande. Om du har haft en anställning i form av ett nystartsjobb och sedan blir arbetslös har du alltså rätt att få ersättning från a-kassan, så länge du uppfyller kraven för att få a-kassa.

  För att få a-kassa måste du till exempel ha varit medlem i a-kassan i minst 12 månader och jobbat en viss tid innan du blev arbetslös.

  Hur mycket betalar Arbetsförmedlingen för stöd och matchning?

  ”Det tog bara några veckor för Peter att få jobb.” ”Matchningen gick med rekordfart.” ”Ali fick jobb efter bara två dagar.” Solskenshistorierna avlöser varandra i jobbcoachernas marknadsföring.

  Vilka ersättningar är pensionsgrundande?

  Skatteverket skickar uppgiften om din pensionsgrundande inkomst (PGI) vidare till Pensionsmyndigheten. Eftersom att uppgiften kommer att ligga till grund för din framtida pension är det viktigt att du kontrollerar att den är rätt. Du kan se din pensionsgrundande inkomst på det besked om slutlig skatt som Skatteverket skickar till dig.

  Alla inkomster från arbete är pensionsgrundande, oavsett om du får inkomsten från en anställning eller som egen företagare. PGI beräknas på arbetsinkomster även för år efter att man fyllt 66 år. Om du är född 1937 eller tidigare beräknas dock inte någon PGI. PGI beräknas på:

  Vilka inkomster är pensionsgrundande?

  När vi beräknar din pension använder vi oss av de aktuella basbelopp och värderegler som gäller för nuvarande år.  Vi tar också fram en sammanställning av beräkningsfaktorer som används.

  *Den högsta inkomst som utgör underlag för allmän pension

  *Den högsta inkomst som utgör underlag för allmän pension

  Vilka förmåner är pensionsgrundande?

  Det kan vara så att du har någon form av rörlig lön utöver grundlönen. Provision, och är exempel på olika typer av rörlig lön. Det finns ingen lagstiftning kring . De är något som du och din arbetsgivare kommer överens om.

  • Olika typer av rörlig lön och viktiga förutsättningar för dig som har rörlig lön.

  Ersättning för övertidsarbete ges för arbetad tid före och efter ordinarie arbetstid. För att ska betalas ut måste arbetet vara beordrat i förväg eller godkännas i efterhand.

  Övertidsarbete kompenseras antingen i pengar (övertidsersättning) eller i ledig tid (kompensationsledighet).

  Arbetsgivaren kan föreslå att ni ska komma överens om att du avtalar bort din övertidsersättning. Ett sådant avtal innebär att din ersättning för övertid ingår i din grundlön. Då får du inte något extra om du blir beordrad att jobba utöver din vanliga arbetstid.

  Är socialbidrag pensionsgrundande?

  Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

  Av 59 kap. 3 socialförsäkringsbalken framgår att inkomst av anställning är en pensionsgrundande inkomst. Enligt 59 kap. 8 socialförsäkringsbalken framgår att "som inkomst av anställning räknas lön eller annan ersättning i pengar".

  Hur fungerar anställningsstöd?

  Anställningsstöden riktar sig till arbetsgivare som rekryterar personer som under en längre tid inte haft något arbete. Syftet med denna rapport är att följa upp stöden och ge en bild av hur de har fungerat. Tre huvudområden studeras: förvaltningsprocessen, anställningsstödens utformning i praktiken och utfallet av åtgärderna. Undersökningen baseras på enkäter som besvarats av arbetsförmedlare och åtgärdsdeltagare, samt på statistik från Arbetsmarknadsstyrelsen.

  Studien visar bl a att arbetsförmedlarna inledningsvis upplevde regelverket som bristfälligt, men att det efter hand blivit tydligare. Drygt 70 procent av arbetsförmedlarna tycker dock fortfarande att informationen om vilka undantag som kan göras brister. Eftersom många anställningsstöd handlar om dessa undantag är problemet påtagligt, framförallt ur rättssäkerhetssynpunkt. Vidare visar studien att deltagarna är nöjda med anställningsstöden ”i sig”, men på samma gång tycker ungefär hälften att de inte har förbättrat sina möjligheter att få ett osubventionerat arbete tack vare åtgärden.