:

Kan man sälja optioner?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man sälja optioner?
 2. Hur fungerar en säljoption?
 3. Hur tjänar man pengar på optioner?
 4. Hur värderas optioner?
 5. Hur mycket skatt betalar man på optioner?
 6. Vad händer med optioner vid uppsägning?
 7. Hur beskattas optioner?
 8. När ska man köpa optioner?
 9. Hur mycket skatt på optioner?
 10. Kan man förlora mer än insatsen i optioner?
 11. Vad händer med optioner vid utdelning?
 12. Hur deklarerar jag optioner?
 13. Är optioner bra?
 14. Vad händer med optioner vid uppköp?
 15. Hur mycket kan man sälja utan att betala skatt?

Kan man sälja optioner?

Att utnyttja dina innehavda aktieoptioner genom att begära att få köpa (köpoptioner) eller sälja (säljoptioner) aktier kallas att begära lösen. Lösen av aktieoptioner kan ske när som helst under löptiden men är vanligast på eller omedelbart före slutdagen, det vill säga den sista dagen optionen existerar. I praktiken kontaktar du din mäklare och säger att du vill utnyttja dina optioner. Din mäklare genomför då transaktionen för din räkning enligt optionens villkor.

Optioner som kan lösas när som helst under löptiden brukar benämnas att de är av amerikansk typ, till skillnad från den andra typen av optioner – europeiska, som endast kan lösas på slutdagen. De aktieoptioner som handlas på NASDAQ OMX Stockholm är av amerikansk typ och indexoptionerna av europeisk typ.

Hur fungerar en säljoption?

Om du köper köpoptioner på aktier erhåller du rättighet, men inte skyldighet, att köpa de underliggande aktierna till ett valt lösenpris till och med slutdagen. Köp av köpoptioner är en lämplig strategi när du tror att en aktie kommer att stiga kraftigt. Ju mer aktiekursen stiger, desto mer kan köpoptionen öka i värde. Om du förväntar dig en generell uppgång på aktiemarknaden som helhet, snarare än i ett enskilt bolag, är det ett bättre alternativ att köpa en köpoption på ett bredare aktieindex.

Genom att köpa köpoptioner i stället för att köpa aktierna direkt kan du uppnå många fördelar:

> Lägre kapitalbindning Du binder mindre kapital genom att köpa köpoptioner än motsvarande mängd aktier.

> Begränsad risk Har du fel i din marknadstro kan du aldrig förlora mer än den premie du betalat för köpoptionen.

Hur tjänar man pengar på optioner?

Om du köper köpoptioner på aktier erhåller du rättighet, men inte skyldighet, att köpa de underliggande aktierna till ett valt lösenpris till och med slutdagen. Köp av köpoptioner är en lämplig strategi när du tror att en aktie kommer att stiga kraftigt. Ju mer aktiekursen stiger, desto mer kan köpoptionen öka i värde. Om du förväntar dig en generell uppgång på aktiemarknaden som helhet, snarare än i ett enskilt bolag, är det ett bättre alternativ att köpa en köpoption på ett bredare aktieindex.

Genom att köpa köpoptioner i stället för att köpa aktierna direkt kan du uppnå många fördelar:

> Lägre kapitalbindning Du binder mindre kapital genom att köpa köpoptioner än motsvarande mängd aktier.

> Begränsad risk Har du fel i din marknadstro kan du aldrig förlora mer än den premie du betalat för köpoptionen.

Hur värderas optioner?

Optioner är ett finansiellt instrument som ger innehavaren rätten (option), men inte skyldigheten, att köpa eller sälja en viss tillgång till ett förutbestämt pris. Instrumentet kan användas både för att ta högre risk genom att spekulera i priset för en viss aktie eller index, men också som ett verktyg för att minska risken i portföljen. 

Optioner är inte speciellt vanligt bland småsparare eftersom instrumentet är betydligt mer komplext jämfört med aktier eller fonder, samtidigt som kunskapsläget kring produkten generellt sett är låg. Med det sagt är optioner i grunden ett ganska enkelt koncept att förstå. I den här artikeln ska vi därför gå igenom hur optioner är uppbyggda och hur dessa kan användas i en portfölj. Artikeln delas in i följande segment:

Hur mycket skatt betalar man på optioner?

Med syntetisk option (Stock/Share Appreciation Right, SAR, Phantom Option) avses ett arrangemang där låntagaren får rätt till en penningbetalning som fastställs enligt arbetsgivarbolagets aktiekurs. Löntagaren ges en optionsrätt utifrån vilken han eller hon dock inte är berättigad att teckna de aktier som utgör den underliggande tillgången till inlösningspriset, utan får skillnaden mellan inlösningspriset och värdet på aktien vid inlösningstidpunkten i kontanter (redovisning av nettovärdet). I stället för benämningen syntetisk option kan också andra benämningar användas för ett sådant arrangemang, såsom "aktiebonus" eller "belöningssystem".

I praktiken handlar en syntetisk option om en penningbetalning vars belopp fastställs enligt utvecklingen för arbetsgivarbolages aktiekurs. Till exempel två år efter att en syntetisk option getts betalar arbetsgivaren ett penningbelopp som motsvarar kursuppgången på aktien till de löntagare som omfattas av arrangemanget. I detta hänseende avviker en syntetisk option från bonusar och tantiem, vars belopp fastställs utifrån bolagets resultat.

En syntetisk option berättigar inte till aktieteckning. Därför tillämpas inte bestämmelserna om anställningsoptioner i ISkL 66 § 3 mom. på syntetiska optioner. Inkomstskattelagen innehåller inte specialbestämmelser om beskattningen av syntetiska optioner. Följaktligen tillämpas de allmänna bestämmelserna om beskattning av och förskottsuppbörd på penninglön i inkomstskattelagen och lagen om förskottsuppbörd på syntetiska optioner. En förmån som fåtts utifrån en syntetisk option är följaktligen skattepliktig förvärvsinkomst och lön som fåtts av arbetsgivaren (ISkL 61 § 1 mom. och L om förskottsuppbörd 13 § 1 mom.). Förmånen ses som löneinkomst då penningprestationen görs.

Enligt 5 § 1 mom. i sjukförsäkringslagen (1224/2004, SFL) är den som enligt denna lag är försäkrad i Finland skyldig att betala den försäkrades sjukförsäkringspremie i enlighet med vad som bestäms i denna lag. Den försäkrades sjukförsäkringspremie består av en sjukvårdspremie och en dagpenningspremie (SFL 18 kap. 4 §). En arbetsgivare är i sin tur skyldig att betala arbetsgivares sjukförsäkringsavgift i enlighet med bestämmelserna i lagen om arbetsgivares sjukförsäkringsavgift (771/2016).

Sjukförsäkringens sjukvårdspremie fastställs utifrån den försäkrades inkomst som beskattas vid kommunalbeskattningen, om inte något annat bestäms i denna lag (SFL 18 kap 14 §). Sjukförsäkringens dagpenningspremie fastställs utifrån den försäkrades skattepliktiga löneinkomst och arbetsinkomst, om inte något annat bestäms i denna lag (SFL 18 kap. 15 §). Enligt SFL 11 kap. 3 § betraktas som lön bland annat i 13 § i lagen om förskottsuppbörd avsedda löner, arvoden och ersättningar på vilka förskottsinnehållning ska verkställas med undantag av det som tas upp i 4 mom. i det aktuella lagrummet (SFL 11:3).

Vad händer med optioner vid uppsägning?

Med syntetisk option (Stock/Share Appreciation Right, SAR, Phantom Option) avses ett arrangemang där låntagaren får rätt till en penningbetalning som fastställs enligt arbetsgivarbolagets aktiekurs. Löntagaren ges en optionsrätt utifrån vilken han eller hon dock inte är berättigad att teckna de aktier som utgör den underliggande tillgången till inlösningspriset, utan får skillnaden mellan inlösningspriset och värdet på aktien vid inlösningstidpunkten i kontanter (redovisning av nettovärdet). I stället för benämningen syntetisk option kan också andra benämningar användas för ett sådant arrangemang, såsom "aktiebonus" eller "belöningssystem".

I praktiken handlar en syntetisk option om en penningbetalning vars belopp fastställs enligt utvecklingen för arbetsgivarbolages aktiekurs. Till exempel två år efter att en syntetisk option getts betalar arbetsgivaren ett penningbelopp som motsvarar kursuppgången på aktien till de löntagare som omfattas av arrangemanget. I detta hänseende avviker en syntetisk option från bonusar och tantiem, vars belopp fastställs utifrån bolagets resultat.

En syntetisk option berättigar inte till aktieteckning. Därför tillämpas inte bestämmelserna om anställningsoptioner i ISkL 66 § 3 mom. på syntetiska optioner. Inkomstskattelagen innehåller inte specialbestämmelser om beskattningen av syntetiska optioner. Följaktligen tillämpas de allmänna bestämmelserna om beskattning av och förskottsuppbörd på penninglön i inkomstskattelagen och lagen om förskottsuppbörd på syntetiska optioner. En förmån som fåtts utifrån en syntetisk option är följaktligen skattepliktig förvärvsinkomst och lön som fåtts av arbetsgivaren (ISkL 61 § 1 mom. och L om förskottsuppbörd 13 § 1 mom.). Förmånen ses som löneinkomst då penningprestationen görs.

Enligt 5 § 1 mom. i sjukförsäkringslagen (1224/2004, SFL) är den som enligt denna lag är försäkrad i Finland skyldig att betala den försäkrades sjukförsäkringspremie i enlighet med vad som bestäms i denna lag. Den försäkrades sjukförsäkringspremie består av en sjukvårdspremie och en dagpenningspremie (SFL 18 kap. 4 §). En arbetsgivare är i sin tur skyldig att betala arbetsgivares sjukförsäkringsavgift i enlighet med bestämmelserna i lagen om arbetsgivares sjukförsäkringsavgift (771/2016).

Sjukförsäkringens sjukvårdspremie fastställs utifrån den försäkrades inkomst som beskattas vid kommunalbeskattningen, om inte något annat bestäms i denna lag (SFL 18 kap 14 §). Sjukförsäkringens dagpenningspremie fastställs utifrån den försäkrades skattepliktiga löneinkomst och arbetsinkomst, om inte något annat bestäms i denna lag (SFL 18 kap. 15 §). Enligt SFL 11 kap. 3 § betraktas som lön bland annat i 13 § i lagen om förskottsuppbörd avsedda löner, arvoden och ersättningar på vilka förskottsinnehållning ska verkställas med undantag av det som tas upp i 4 mom. i det aktuella lagrummet (SFL 11:3).

Hur beskattas optioner?

En option innebär en rätt att i framtiden köpa en aktie för ett i förväg bestämt pris. Om du får optionen i samband med en anställning klassas det i vanliga fall som en personaloption, vilket medför särskilda skatteregler. Skattemässigt finns det två olika typer av optioner, de som klassificeras som personaloptioner respektive värdepapper. En personaloption definieras genom att den är villkorad. Definitionen är inte glasklar, utan en bedömning görs från fall till fall. Skatteverket har uttalat att dessa villkor är typiska för en personaloption:

 • Den anställde kan inte sälja optionen
 • Optionen har en viss intjänandetid 
 • Optionsmöjligheten försvinner eller begränsas om anställningen upphör

Optioner som inte kan bedömas vara personaloptioner klassificeras som värdepapper. Till exempel teckningsoptioner, ett värdepapper som ger innehavaren rätt att köpa en nyemitterad aktie till ett visst pris under en bestämd tid. Den största skillnaden mellan personaloption och värdepapper ligger i beskattningstidpunkten för arbetsgivaren och dig som anställd. Personaloptioner beskattas när du utnyttjar optionens möjlighet att köpa aktier.

När ska man köpa optioner?

Traders använder specifika termer när de pratar om optioner. Här följer några av de viktigaste:

Det finns tre huvudfaktorer som påverkar priset (premien eller säkerhetskravet) du betalar när du handlar med optioner. Alla dessa faktorer fungerar utifrån samma princip: ju större sannolikheten är att det underliggande marknadspriset rör sig över (köpoption) eller under (säljoption) lösenpriset vid förfallodatumet, desto högre kommer optionens värde att vara.

Hur mycket skatt på optioner?

Med anställningsoption avses en rätt som grundar sig på ett anställningsförhållande att få eller förvärva aktier eller andelar i ett samfund till ett lägre pris än gängse värde utifrån ett avtal eller en annan förbindelse. Denna anvisning behandlar beskattningen av anställningsoptioner i inkomstbeskattningen av löntagare, förskottsuppbörden för arbetsgivare, beskattningen av näringsinkomst, överlåtelsebeskattningen och i arvs- och gåvobeskattningen.

Denna anvisning ersätter Skatteförvaltningens anvisning från 2015 ”Beskattning av anställningsoptioner” (Skatteförvaltningens anvisning A186/200/2015, 07.12.2015). Anvisningar om avdrag av överlåtelseskatt har lagts till i punkterna 3.4.1 och 3.6. Anvisningarna om årsanmälan i punkt 8.2 har preciserats, och många exempel har lagts till i punkten. Till följd av lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (768/2016) och lagen om arbetsgivares sjukförsäkringspremie (771/2016) som träder i kraft i början av 2017 har dessutom uppdateringar gjorts i anvisningen. Till övriga delar svarar innehållet i anvisningen mot den tidigare anvisningen.

Med optionsrätt (option) avses en rätt få eller förvärva en underliggande tillgång på villkor som fastställts på förhand. Den underliggande tillgången för en aktieoption är en aktie. De viktigaste villkor som gäller optionsrätter är tidpunkten för och priset på aktieförvärvet.

Den förmån som fåtts utifrån optionen grundar sig på att optionen ger rätt förvärva den underliggande tillgången till ett lägre pris än dess gängse värde. Om optionen kan överlåtas och det finns en eftermarknad för den, kan optionen också användas genom sälja optionen.

Enligt 66 § 3 mom. i inkomstskattelagen är en förmån som fåtts utifrån en anställningsoption skattepliktig förvärvsinkomst. Enligt 13 § 3 mom. i lagen om förskottsuppbörd (1118/1996) ses en förmån som fåtts utifrån en anställningsoption som lön. En förmån som fåtts utifrån en anställningsoption behandlas på samma sätt som en naturaförmån.

Enligt 66 § 3 mom. i inkomstskattelagen är en anställningsoption en förmån som fåtts utifrån ett anställningsförhållande. I rättspraxis har det dock ansetts att också verkställande direktörer och styrelseledamöter, vilka inte stått i ett arbetsrättsligt anställningsförhållande till bolaget, kan få en skattepliktig förmån som en anställningsoption (HFD 20.5.1997 liggare 1221). Samma princip tillämpas också på medlemmar av förvaltningsråd. Värdet på förmånen har också i sådana situationer en karaktär av löneinkomst.

Kan man förlora mer än insatsen i optioner?

Att handla med hävstång ger hög exponering inom finansmarknaden med endast en relativt liten summa som kapitalinsats. På så vis bidrar handel med hävstång till att utöka både vinst- och förlustomfattningen.

Vad händer med optioner vid utdelning?

Om du som företagare ska ta ut lön eller utdelning beror på en mängd olika faktorer. Det kan låta lockande att ta utdelning med 20 procent och betala 20 procent i skatt, men det är inte alltid fördelaktigast.

Som företagare kan du påverka hur hög lönen från ditt AB ska vara för ditt arbete och därmed årets resultat i ditt AB. Lönen (arbetsinkomsten) är grunden för rätt till och beräkning av sjukpenning, föräldrapenning, a-kassa m.m. och du tjänar in till din allmänna pension på arbetsinkomsten. Dessutom krävs det att du tagit ut lön för att t.ex. premier till tjänstepension ska vara avdragsgilla för ditt AB och du ska få använda lönebaserat utrymme vid beräkning av årets gränsbelopp enligt huvudregeln. 

Eftersom grundavdraget (som gör att du inte betalar skatt på första delen av din arbetsinkomst) blir högre med inkomst upp till viss nivå och den statliga inkomstskatten börjar tas ut vid viss högre inkomst är beskattningen av arbetsinkomster progressiv [1]. Detta gör att för låginkomsttagare (särskilt pensionärer som har ett högre grundavdrag) eller den som inte har arbetsinkomster från annat håll kan ha fördel av att ta ut lön både för att det ger mer kvar i handen och för att förmåner tjänas in socialförsäkringssystemet. 

Hur deklarerar jag optioner?

Ordet aktieoptioner definieras som ”Företrädesrätt att välja mellan olika möjligheter” av Svenska Akademin och det är just vad en aktieoption, eller andra finansiella optioner är. De kategoriseras som ett derivatinstrument. Genom att äga optioner har du möjlighet att vid ett framtida datum välja hur vida du vill genomföra en transaktion till ett förutbestämt pris.

Det finns två olika typer av aktieoptioner, dessa är köp optioner samt sälj optioner. En köpoption benämns ofta som Call option och en sälj optioner som Put option. Med andra ord, för varje aktieoption finns det två involverade parter, ägaren av rätten att i framtiden köpa en underliggande tillgång till det förutbestämda priset och motparten. Motparten är säljaren, som är ansvarig för att sälja den underliggande tillgången, givet att köparen beslutar sig för att utnyttja möjligheten han köpt sig rätten att använda via optionen. Köparen av optionen betalar en premie till säljaren för denna rätt och det är denna premie som motiverar säljaren att anförtro sig risken att sälja den underliggande produkten till köparen vid ett framtida datum.

Aktieoptioner handlas av investerare och traders på börsen. De kan användas för att spekulera i en underliggande tillgångs värdeutveckling. Ibland används de som hedge i en investering. Dessutom används optionen i olika typer av incitamentsprogram hos företag. De fungerar då som motivation för de anställda för att de ska göra sitt bästa för företaget. Grundpositioner i optioner

Köpoption ger dig rätt att vid en bestämd tidpunkt och till ett bestämt pris köpa aktier i ett visst aktiebolag. En köpoption ger alltså innehavaren rättigheten att köpa en aktie. Utfärdaren av köpoptionen har däremot skyldigheten att sälja aktien om innehavaren av köpoptionen önskar det.

Priset för en köpoption kallas premie. Innehavaren av en köpoption betalar en premie, utfärdaren av köpoptionen erhåller en premie Motsatsen till köp optioner är sälj optioner. En säljoption ger innehavaren rätt att sälja den underliggande varan på motsvarande villkor. Så här skriver skatteverket om köp optioner.

En säljoption innebär en rättighet (men inte skyldighet) att sälja en tillgång till ett fastställt pris vid en fastställd tidpunkt. En säljoption ger innehavaren rättigheten att sälja den underliggande tillgången till bestämt pris.

En säljoption är ett finansiellt kontrakt mellan två parter varav den ena är utfärdaren (säljaren) och innehavaren (köparen) av en option. Utfärdaren av en säljoption förbinder sig att köpa en viss egendom till ett på förhand bestämt pris.

Den underliggande varan i en säljoption kan i princip vara vad som helst: ett fartyg, en fastighet, ett företag, en aktie, ett aktieindex, guld, nickel, sojabönor etc. Motsatsen till säljoptioner är köpoptioner. En köpoption ger innehavaren rätt att köpa den underliggande varan på motsvarande villkor. Priset styrs av den underliggande varan. Säljoption heter på engelska Put Option.

Teckningsoption ger dig rätt att till ett bestämt pris teckna nyemitterade aktier i det bolag som gett ut optionen. De gäller under en viss tidsperiod. En teckningsoption ger innehavaren rätt att i framtiden teckna sig för nya aktier i aktiebolaget mot betalning i pengar. Optionen är en möjlighet för ett aktiebolag att öka sitt aktiekapital.

Information om en teckningsoption finns i bolagens prospekt och eller pressmeddelande. En teckningsoption kan även användas som ett belöningssystem. Arbetare i företag kan ges rätt att under vissa förutsättningar teckna aktier i framtiden.

Så här skriver skatteverket om dessa. På engelska heter det warrant.

Aktieoption, är en vanlig option där den underliggande varan är en aktie. Aktieoption heter på engelska equity option. En aktieoption är ett avtal mellan två parter om en framtida affär. En aktieoption ger innehavaren rätten men inte skyldigheten att när som helst under löptiden köpa eller sälja aktier till ett på förhand bestämt lösenpris.

Är optioner bra?

Ordet aktieoptioner definieras som ”Företrädesrätt att välja mellan olika möjligheter” av Svenska Akademin och det är just vad en aktieoption, eller andra finansiella optioner är. De kategoriseras som ett derivatinstrument. Genom att äga optioner har du möjlighet att vid ett framtida datum välja hur vida du vill genomföra en transaktion till ett förutbestämt pris.

Det finns två olika typer av aktieoptioner, dessa är köp optioner samt sälj optioner. En köpoption benämns ofta som Call option och en sälj optioner som Put option. Med andra ord, för varje aktieoption finns det två involverade parter, ägaren av rätten att i framtiden köpa en underliggande tillgång till det förutbestämda priset och motparten. Motparten är säljaren, som är ansvarig för att sälja den underliggande tillgången, givet att köparen beslutar sig för att utnyttja möjligheten han köpt sig rätten att använda via optionen. Köparen av optionen betalar en premie till säljaren för denna rätt och det är denna premie som motiverar säljaren att anförtro sig risken att sälja den underliggande produkten till köparen vid ett framtida datum.

Aktieoptioner handlas av investerare och traders på börsen. De kan användas för att spekulera i en underliggande tillgångs värdeutveckling. Ibland används de som hedge i en investering. Dessutom används optionen i olika typer av incitamentsprogram hos företag. De fungerar då som motivation för de anställda för att de ska göra sitt bästa för företaget. Grundpositioner i optioner

Köpoption ger dig rätt att vid en bestämd tidpunkt och till ett bestämt pris köpa aktier i ett visst aktiebolag. En köpoption ger alltså innehavaren rättigheten att köpa en aktie. Utfärdaren av köpoptionen har däremot skyldigheten att sälja aktien om innehavaren av köpoptionen önskar det.

Priset för en köpoption kallas premie. Innehavaren av en köpoption betalar en premie, utfärdaren av köpoptionen erhåller en premie Motsatsen till köp optioner är sälj optioner. En säljoption ger innehavaren rätt att sälja den underliggande varan på motsvarande villkor. Så här skriver skatteverket om köp optioner.

En säljoption innebär en rättighet (men inte skyldighet) att sälja en tillgång till ett fastställt pris vid en fastställd tidpunkt. En säljoption ger innehavaren rättigheten att sälja den underliggande tillgången till bestämt pris.

En säljoption är ett finansiellt kontrakt mellan två parter varav den ena är utfärdaren (säljaren) och innehavaren (köparen) av en option. Utfärdaren av en säljoption förbinder sig att köpa en viss egendom till ett på förhand bestämt pris.

Den underliggande varan i en säljoption kan i princip vara vad som helst: ett fartyg, en fastighet, ett företag, en aktie, ett aktieindex, guld, nickel, sojabönor etc. Motsatsen till säljoptioner är köpoptioner. En köpoption ger innehavaren rätt att köpa den underliggande varan på motsvarande villkor. Priset styrs av den underliggande varan. Säljoption heter på engelska Put Option.

Teckningsoption ger dig rätt att till ett bestämt pris teckna nyemitterade aktier i det bolag som gett ut optionen. De gäller under en viss tidsperiod. En teckningsoption ger innehavaren rätt att i framtiden teckna sig för nya aktier i aktiebolaget mot betalning i pengar. Optionen är en möjlighet för ett aktiebolag att öka sitt aktiekapital.

Information om en teckningsoption finns i bolagens prospekt och eller pressmeddelande. En teckningsoption kan även användas som ett belöningssystem. Arbetare i företag kan ges rätt att under vissa förutsättningar teckna aktier i framtiden.

Så här skriver skatteverket om dessa. På engelska heter det warrant.

Aktieoption, är en vanlig option där den underliggande varan är en aktie. Aktieoption heter på engelska equity option. En aktieoption är ett avtal mellan två parter om en framtida affär. En aktieoption ger innehavaren rätten men inte skyldigheten att när som helst under löptiden köpa eller sälja aktier till ett på förhand bestämt lösenpris.

Vad händer med optioner vid uppköp?

Fråga: Vad händer med de kvalificerade personaloptionerna om bolaget blir uppköpt?

Vi har infört ett incitamentsprogram med kvalificerade personaloptioner i vårt bolag. Men vad händer om vårt bolag blir uppköpt under tiden som programmet löper? Vad händer om köparen istället lyfter över verksamheten till ett annat bolag och skrotar bolaget i vilket optionerna gäller?

Hur mycket kan man sälja utan att betala skatt?

Skatteverket skiljer på om du säljer vidare prylar som du har haft för eget bruk kontra om du har köpt något med det specifika syftet att sälja det vidare för vinst.

Det vill säga om du säljer vidare saker på Tradera som du använt själv en tid så får du sälja vidare detta skattefritt.