:

Hur gör man för att skilja sig?

Innehållsförteckning:

 1. Hur gör man för att skilja sig?
 2. Vilka blanketter behövs vid skilsmässa?
 3. Kan man skilja sig digitalt?
 4. Hur mycket kostar det att skilja sig?
 5. Måste man dela allt vid skilsmässa?
 6. Hur lång tid tar det att skiljas?
 7. Vad gäller ekonomiskt vid skilsmässa?
 8. Kan man skilja sig utan att den andra skriver på?
 9. Vem betalar vad vid skilsmässa?
 10. Kan man bli nekad skilsmässa?
 11. Vad Delar man inte vid skilsmässa?
 12. Vad delas inte vid skilsmässa?
 13. Måste allt delas vid skilsmässa?
 14. Hur många ångrar sin skilsmässa?
 15. Vem har rätt till bilen vid skilsmässa?

Hur gör man för att skilja sig?

Läs mer genom att välja de alternativ som stämmer för dig.

Välj om du vill se de olika stegen i skilsmässan för gemensam eller enskild ansökan.

Vilka blanketter behövs vid skilsmässa?

En gemensam skilsmässoansökan skickas in ifall båda är överens om skilsmässan. Som regel finns en rätt till direkt skilsmässa vid gemensam skilsmässoansökan, varför tingsrättens handläggning också går snabbare. Undantaget till direkt skilsmässa utan betänketid är om det finns barn under 16 år som lever tillsammans med makarna. 

En ensam skilsmässoansökan skickas in ifall parterna är oeniga om skilsmässan. Den ena maken/makan lämnar in ansökan om skilsmässa och därefter får den andra chans att säga något beträffande ansökan. Ifall den andra maken/makan inte vill skilja sig utgår betänketid, vilket är ett beslut som tas av domstolen. När makar är oense om äktenskapsskillnad utgår dock inte betänketid ifall de bott isär de senaste två åren.

Kan man skilja sig digitalt?

Det första steget till att skilja sig är att skicka in ansökan om skilsmässa. Det innebär att du och din partner begär skilsmässa från varandra i tingsrätten. Ansökan om skilsmässa kan lämnas in gemensamt eller enskilt. Hur lång tid processen tar beror på olika delar, till exempel om tingsrätten beslutar om betänketid.

Ska du skicka in en ansökan om skilsmässa? Vi har en steg-för-steg-guide som hjälper dig genom processen kring ansökan.

Hur mycket kostar det att skilja sig?

För att handläggningen av en skilsmässoansökan ska påbörjas måste en ansökningsavgift om 900 kr betalas in till domstol. Utöver ansökningsavgiften kan det också uppstå andra kostnader t ex om man behöver juridisk hjälp för upprättande av en skilsmässoansökan. I vissa fall behöver man också vidare juridisk rådgivning eller hjälp att företrädas av ett ombud.

Måste man dela allt vid skilsmässa?

Du kan själv kontrollera vilka typer av cookies du vill acceptera genom att ta ställning nedan. Läs mer här

Cookies

Hur lång tid tar det att skiljas?

Tiden det tar för en skilsmässa att gå igenom (att ”vinna laga kraft”) kan variera kraftigt. I vissa fall krävs en så kallad betänketid på sex månader innan tingsrätten ens kan börja behandla ärendet. Läs mer om när betänketid krävs här.

Betänketiden är på minst sex månader. När den löpt ut har man ytterligare sex månader på sig att meddela tingsrätten att man fortfarande vill skiljas, en så kallad fullföljd. När fullföljden är inskickad börjar tingsrätten handlägga ärendet.

Vad gäller ekonomiskt vid skilsmässa?

Flytta isär, skilja sig & separera

Jag har varit gift sedan 2012. Och vi har haft från början delad ekonomi men sedan kört gemensam ekonomi. På julafton i år så brättade min fru att hon ville skiljas. Jag vill from 1/1-19 ha delad ekonomi men de saker vi har gemensamt delar vi 50/50 på. Vi har en sån på 6 år. Min fru har varit sjukskriven sedan 2012/2013. I år har hon börjat att plugga med hjälp utav AMS. Får varje månad en ersättning ifrån försäkringskassa på c.a. 5000-7000 kr /månad efterskatt. Jag vill att vi ifrån den 1/1-19 har delad ekonomi men betalat 50/50 på våra gemensamma kostnader. Vi har på lgh lån 50/50 så vi båda är skyldiga att betala den avgiften samt lånet. Om hon inte skulle kunna betala sin del. Kan jag be om nyckeln då och säga att hon är välkommen när jag är där?. Sedan igår så bor hon hos sin mor.  

Kan man skilja sig utan att den andra skriver på?

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar det som att dina frågor handlar om äktenskapsskillnad (skilsmässa) och bodelning vid skilsmässa.

Vem betalar vad vid skilsmässa?

Du kan själv kontrollera vilka typer av cookies du vill acceptera genom att ta ställning nedan. Läs mer här

Cookies

Kan man bli nekad skilsmässa?

Skils­mäs­sa börjar med en an­sö­kan om skils­mäs­sa till tings­rät­ten. Detta kan du enkelt göra genom Aatos online tjänst eller via tings­rät­tens blan­kett eller webb­si­da. Du ska också bifoga per­son­be­vis.

Dom­sto­len tar sedan beslut om huruvi­da ni får be­tän­ke­tid eller skils­mäs­sa direkt. Om det blir be­tän­ke­tid ska den vara minst 6 må­na­der, men kan vara upp till ett år.

När be­tän­ke­ti­den går ut så be­hö­ver ni sedan be­kräf­ta eller full­gö­ra skils­mäs­san genom att skicka in en andra skils­mäs­so­an­sö­kan. För att skynda på skils­mäs­san kan ni göra detta så snart dom sex må­na­der­na har pas­se­rat.  

Vad Delar man inte vid skilsmässa?

När ni an­sö­ker om skils­mäs­sa och an­sö­kan god­känts är ni inte längre gifta. Genom en bo­del­ning­en delar ni sedan upp er egen­dom, och efter bo­del­ning­en kan ingen av er hävda att ni har rätt till egen­dom som den andra har.

Vid bo­del­ning­en delar ni upp egen­do­men som ni hade vid tid­punk­ten ni an­sök­te om skils­mäs­sa. Hu­vud­re­geln är att ni delar lika på all er egen­dom, oav­sett vem som är ägare och vem som köpt eller be­ta­lat mer för egen­do­men.

💡 Visste du att även värdet av aktier, fö­re­tag, arv och gåvor ska delas lika? Genom att skriva ett äk­ten­skaps­för­ord kan ni på­ver­ka hur egen­do­men för­de­las.

En bo­del­ning ska göras när ni skil­jer er, men en bo­del­ning ska även göras vid ena makens döds­fall och om sambor se­pa­re­rar och en av sam­bor­na vill att deras sam­bo­e­gen­dom ska delas lika vid en bo­del­ning. Den här ar­ti­keln be­hand­lar bo­del­ning vid skils­mäs­sa.

Enligt lagen måste en bo­del­ning göras vid en skils­mäs­sa, men det finns inget exakt datum för när bo­del­ning­en senast måste ske. Vi re­kom­men­de­rar därför att ni gör en bo­del­ning redan när ni lämnat in den första skils­mäs­so­an­sö­kan.  

Vad händer om en bo­del­ning inte görs? Om en bo­del­ning inte görs kan ex­ma­ken långt senare kräva att en bo­del­ning görs. Det är be­tyd­ligt enkla­re att dela upp er egen­dom i sam­band med att ni skil­jer er och inte fem eller tio år senare.

Om ni inte gör en bo­del­ning kan det leda till att ni för­lo­rar rätten att dela er egen­dom, vilket kan leda till att den ena maken får be­hål­la mycket mera egen­dom än den andra maken.

Högsta dom­sto­len har ansett att en bo­del­ning kan göras ännu 10 år efter skils­mäs­san, om det finns en god an­led­ning till att en bo­del­ning inte gjor­des genast i sam­band med skils­mäs­san. En god­tag­bar an­led­ning är att en bo­del­ning inte gjor­des ef­tersom det var det bästa för omyn­di­ga barn.

Det går bra att göra bo­del­ning­en redan när ni skic­kat in de första skils­mäs­so­pap­per­na.

Vi re­kom­men­de­rar att ni gör en bo­del­ning direkt när ni skic­kat in den första an­sö­kan ef­tersom många i sam­band med det flyt­tar isär och ni då sam­ti­digt kan gå igenom vem som äger vilken egen­dom.  

Vad delas inte vid skilsmässa?

Ja. En, eller båda makarna gemensamt, kan ansöka om skilsmässa genom att lämna in en ansökan till tingsrätten.

Ja. En, eller båda makarna gemensamt, kan ansöka om skilsmässa genom att lämna in en ansökan till tingsrätten.

Nej. Fördelen att ansöka gemensamt är dock att processen går snabbare i tingsrätten, eftersom den andra maken behöver delges ansökan om endast en av makarna inlämnar ansökan.

Nej. Betänketid uppstår endast om parterna har barn boende hos sig som är under 16 år eller om någon av parterna önskar det. Om man kan visa på särlevnad genom särlevnadsintyg behövs inte betänketid och skilsmässan kan gå snabbt.

Måste allt delas vid skilsmässa?

Allt eller vissa saker eller till­gång­ar som ni äger kan göras till en­skild egen­dom och då räknas de inte in i gif­to­rätts­gods. Med ett äk­ten­skaps­för­ord kan ni ge­men­samt be­stäm­ma vilken egen­dom som ska vara en­skild egen­dom och som inte ska ingå vid en bo­del­ning vid se­pa­ra­tion eller döds­fall.

Ett äk­ten­skaps­för­ord kan vara ett rik­tigt bra sätt att ge varand­ra eko­no­misk trygg­het. Det hand­lar inte om att inte lita på varand­ra utan istäl­let om att ordna det allra bästa för er som familj.

Vid skils­mäs­sa ska man alltid göra en bo­del­ning. Då räknar man var för sig ihop sina till­gång­ar och drar sedan bort lån och andra skul­der. Där­ef­ter slår man ihop bådas till­gång­ar och delar på hälf­ten. På så vis får ni lika mycket av gif­to­rätts­god­set. 

Det be­ty­der att den som på papp­ret äger mer måste betala mel­lan­skill­na­den till den andra maken för att det ska bli lika. Mel­lan­skill­na­den kallas för bo­del­nings­lik­vid. 

Den med mer för­mö­gen­het ger alltså av sin egen­dom till den andre. Om den med mera egen­dom har mycket skul­der kan det dock leda till att ni istäl­let får dela på den egen­dom som den som äger mindre har. 

Hur många ångrar sin skilsmässa?

Forskningsprofessor Osmo Kontula på Befolkningsförbundet håller inte med det här påståendet. 2013 intervjuade han över 3 000 par för undersökningen familjebarometern och han kom fram till att de flesta övervägde skilsmässan mycket noga.

-Beslutet att skilja sig fattas för det mesta efter att man har tänkt på under en lång tid, i medeltal två år, säger Osmo Kontula.

Ser man på skilsmässostatistiken ser kurvan förvånansvärt jämn ut. Allt färre gifter sig, men antalet skilsmässor har varit konstant de senaste tio åren. År 2014 registrerades 13 682 skilsmässor och det var aningen färre än året före.

Vem har rätt till bilen vid skilsmässa?

Om din sambo köper en bil blir bilen bara hans eller hennes. Om du däremot bidrar till köpet kan du ha ett anspråk på delägarskap, även om din sambo står som ensam ägare.

När man lever tillsammans är det lätt att tycka att det inte spelar så stor roll vem som äger vad. Men det kan det göra. Om din respektive är ensam ägare till t ex er bostad har hen rätt att behålla den om ni skulle separera, om inte du har större behov av den. Du kan visserligen ha rätt att bli kompenserad med pengar eller annan egendom, men bostaden blir inte din.