:

Var kan man få kopia på bouppteckning?

Innehållsförteckning:

 1. Var kan man få kopia på bouppteckning?
 2. Hur hittar man bouppteckningar?
 3. Vem beställer bouppteckning?
 4. Vem kan bestyrka kopia av bouppteckning?
 5. Hur länge ska en bouppteckning sparas?
 6. Hur lång tid tar det att få en bouppteckning registrerad hos Skatteverket?
 7. Kan man beställa dödsfallsintyg på nätet?
 8. Måste alla arvingar vara med på bouppteckning?
 9. Kan man hitta gamla bouppteckningar?
 10. Hur lång tid tar det att få arv efter bouppteckningen?
 11. Vad händer när Skatteverket godkänt en bouppteckning?
 12. När betalas pengar ut efter bouppteckning?
 13. Är en bouppteckning offentlig?
 14. Får anhörig göra bouppteckning?
 15. Vad kontrollerar Skatteverket i en bouppteckning?

Var kan man få kopia på bouppteckning?

Skatteverket är ansvarig myndighet beträffande bouppteckningar. Det gäller för alla ärenden kring bouppteckningar, alltifrån att beställa en gammal bouppteckning till att skicka in ny bouppteckning. För kontakt och hjälp med bouppteckning – ring nummer 0770 – 33 90 70, maila oss eller fyll i formuläret längre ned.

Enligt Tryckfrihetsförordningen är en bouppteckning en offentlig handling, vilket gör det möjligt att begära ut bouppteckningar – både gamla och nya. För att begära ut nyare bouppteckningar förutsätts dock att dessa hunnit bli registrerade hos Skatteverket. Det är därför inte möjligt att begära ut bouppteckningar som är under pågående handläggning eller på väg in till Skatteverket. Registrerade bouppteckningar kan därför begäras ut, oavsett om det rör sig om en tilläggsbouppteckning, dödsboanmälan eller en “vanlig” bouppteckning. 

Hur hittar man bouppteckningar?

2016-08-15

Projektet som startade i början på 2013 har nu gått i mål. Vi började med Stockholms stadsarkiv och gick i mål med Varberg och Ängelholms tingsrätter från Landsarkivet i Lund. Totalt har drygt 29 667 volymer (17 957 140 bilder) digitaliserats. Bouppteckningarna 1980–2001 finns tillgängliga i den digitala forskarsalen och på plats i Riksarkivets läsesalar där har du möjlighet att söka på fritext, namn, personnummer, födelse- och dödsdatum, tingsrätt, dödförsamling, bouppteckningsnummer och året bouppteckningen inregistrerades vid tingsrätten.

Vem beställer bouppteckning?

När en person dör övergår alla tillgångar och skulder som personen hade till ett dödsbo. 

Här hittar du grundläggande information om dödsbon och om hur du gör med kontakten med banker och försäkringsbolag, frågor som vi är specialiserade på.

Mer omfattande information om dödsbon kan du bland annat hitta hos Skatteverket och i Efterlevandeguiden. Behöver du hjälp med att ta hand om ett dödsbo eller har frågor som gäller bouppteckningar och arvskiften med mera kan du behöva kontakta en jurist som arbetar med arvsfrågor.

Vem kan bestyrka kopia av bouppteckning?

När någon gått bort, ska hens alla tillgångar och skulder listas. Detta ligger till grund för en bouppteckning. Arvet från den avlidne ska sedan fördelas mellan arvtagarna. Här går vi igenom hur du gör en bouppteckning och vilka olika alternativ som finns.

En bouppteckning ska genomföras inom 3 månader från dödsdagen och skickas till Skatteverket inom 4 månader där den sedan registreras. När bouppteckningshandlingen skickas till Skatteverket ska följande finnas med

 • bouppteckningshandlingen i orginal
 • en bevittnad kopia av bouppteckningshandlingen
 • original eller bestyrkt kopia av förrättningsmötets kallelsebevis om
 • dödsbodelägaren inte närvarar vid förrättningen
 • Bestyrkta kopior av eventuellt testamente och andra juridiska handlingar.

Hur länge ska en bouppteckning sparas?

Arvskifteshandlingen är ett skriftligt avtal mellan samtliga dödsbodelägare.  Arvskifteshandlingen görs efter att bouppteckningen är gjord och omfattar den avlidnes samtliga tillgångar och skulder. Arvet fördelas utifrån arvingarnas önskemål samt arvsregler, eventuellt testamente, gåvobrev och andra relevanta handlingar som kan ha betydelse för fördelningen av arvet.

När alla är överens om hur arvet ska fördelas ska samtliga dödsbodelägare underteckna arvskifteshandlingen.

Hur lång tid tar det att få en bouppteckning registrerad hos Skatteverket?

till Finansminister Mikael Damberg (S)

Skatteverket anger nu i maj 2022 på sin hemsida att väntetiden för att påbörja handläggningen av en bouppteckning är cirka nio till elva veckor. Skatteverkets produktionsmått i årsredovisningen för 2021 är andelen registrerade bouppteckningar inom fyra veckor respektive inom nio veckor.

Kan man beställa dödsfallsintyg på nätet?

Ett dödsfallsintyg med släktutredning visar när en person avled och vilka efterlevande personen har. Nuvarande och tidigare maka/make samt barn presenteras. Om något av barnen inte lever längre så visas barnbarn om det finns sådana. Behöver du styrka att du är syskon till den som avlidit så får du beställa utdrag från folkbokföringen på de föräldrar som är gemensamma där barn ska visas för att styrka att ni är syskon.

Du behöver ofta dödsfallsintyg med släktutredning i samband med bouppteckning. Även vissa försäkringsbolag kan vilja se intyget.

Måste alla arvingar vara med på bouppteckning?

En förrättning är ett sammanträde (möte) där man bl.a. går igenom den avlidnas tillgångar och skulder, och i förekommande fall den efterlevande makens eller makans tillgångar och skulder. Alla berörda ska vara kallade till eller närvarande vid förrättningen. Ibland är ett dödsbo så omfattande att det behövs flera förrättningar.

Om man har antecknat flera förrättningar men inte har kallat alla till samtliga datum anser Skatteverket att det är den sista och avslutande förrättningsdagen som ska antecknas som förrättningsdag i bouppteckningen. Det är den förrättningen som alla ska ha kallats till eller varit närvarande vid (Skatteverkets ställningstagande Kallelser till och godkännande av bouppteckning). Det betyder att om det förekommit flera förrättningsdagar i ett ärende ska samtliga som ska vara kallade till dessa förrättningar ha varit kallade till eller ha varit närvarande vid den sista och avslutande förrättningsdagen.

Kan man hitta gamla bouppteckningar?

ArkivDigitals webbplatser använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Klicka här för att läsa mer.

Hur lång tid tar det att få arv efter bouppteckningen?

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arvskifte finns i Ärvdabalken (1958:637).

Vad händer när Skatteverket godkänt en bouppteckning?

Trots att det finns en bouppteckningsskyldighet kommer det ibland inte in någon bouppteckning. Då ska Skatteverket se till att en bouppteckning förrättas och lämnas in om inte en dödsboanmälan lämnats in.

När det finns en bouppteckningsskyldighet ska Skatteverket se till att en bouppteckning förrättas och lämnas in till Skatteverket (20 kap. 9 § första stycket ÄB). Läs mer om bouppteckningsskyldigheten på sidan När ska en bouppteckning förrättas?

När betalas pengar ut efter bouppteckning?

Om dödsboet har bolån eller andra krediter behöver de hanteras på ett av våra bankkontor innan tillgångarna kan fördelas. Samma sak gäller om det finns värdefack eller bankbok. Finns det gemensamma konton med exempelvis efterlevande make/maka behöver ett nytt eget konto med tillhörande tjänster öppnas till den efterlevande.

Är en bouppteckning offentlig?

När en anhörig avlidit är det, trots sorgen, en del praktiskt som måste ordnas - planera begravning, säga upp den avlidnes abonnemang och dessutom upprätta en bouppteckning.

Bouppteckningen är en skriftlig sammanställning av den avlidnes tillgångar (exempelvis pengar, bostad och föremål) samt skulder. Bouppteckningen är en offentlig handling och i den listas även vilka personer som ingår i dödsboet (vilka som har rätt att ta del av tillgångarna, så kallade dödsbodelägare).

Får anhörig göra bouppteckning?

När en person dör övergår alla ägodelar, avtal och skulder till ett så kallat dödsbo. Företrädare för dödsboet är dödsbodelägarna. Vem som är dödsbodelägare framgår av bouppteckningen som ska vara registrerad hos Skatteverket.

I väntan på bouppteckningen kan någon tillfälligt ta hand om och vårda egendomen, till exempel den som har bott tillsammans med den avlidne.

Vad kontrollerar Skatteverket i en bouppteckning?

Skatteverket kan på begäran skicka en kopia på registrerad bouppteckning (bouppteckning, tilläggsbouppteckning eller dödsboanmälan). Det sker ingen bevakning på bouppteckningar som är på väg in utan beställningen kan endast göras när bouppteckningen är registrerad.

Bouppteckningen skickas automatiskt inom några minuter till den e-postadress du skriver in i beställningen. Om du inte får någon handling kan det bero på att det inte finns någon bouppteckning på angivet personnummer eller att handläggning pågår. Du kan prova att beställa igen vid ett senare tillfälle.