:

Hur bokför man avskrivningar på inventarier?

Innehållsförteckning:

 1. Hur bokför man avskrivningar på inventarier?
 2. Hur bokför man utrangering av inventarier?
 3. Hur bokföra inköp av inventarier?
 4. Hur bokför man försäljning av anläggningstillgång?
 5. Hur bokföra vinst vid försäljning av inventarie?
 6. Vad gör man med avskrivna inventarier?
 7. Hur mycket får man skriva av inventarier?
 8. Är det moms på försäljning av inventarier?
 9. Hur bokför man vinst?
 10. Kan man sälja avskrivna inventarier?
 11. Hur påverkar inventarier resultatet?
 12. Hur beskattas inventarier?
 13. Är årets resultat samma som vinst?
 14. Är resultat och vinst samma sak?
 15. Är inventarier en tillgång?

Hur bokför man avskrivningar på inventarier?

Avskrivning är ett begrepp inom bokföring som används för att fördela kostnaden för en anläggningstillgång över antalet år som tillgången genererar intäkter. På så vis är det möjligt att sprida utgiften över flera år och inte enbart belasta inköpsåret.

Här är det emellertid viktigt att förstå skillnaden mellan utgift och kostnad. Utgiften uppkommer när du köper in en tillgång medan kostnaden är förknippad med förbrukningen av tillgången. Det är därmed kostnaden som påverkar resultaträkningen.

Genom att göra avskrivningar drar du av lika belopp varje år som motsvarar tillgångens värdeminskning. Avskrivningstiden varierar beroende på den ekonomiska livslängden på tillgången och kan vara 5 år för en dator, 10 år för en lastbil eller 33 år för en byggnad.

Det finns vissa krav företaget måste uppfylla för att kunna göra avskrivningar:

 • Företaget äger tillgången.
 • Tillgången är levererad till företaget.
 • Tillgången ingår i verksamheten som företaget bedriver.

Avskrivning går att göra från och med dagen då tillgången är tillgänglig för användning.  

Hur bokför man utrangering av inventarier?

Inventarier är tillgångar som har en livslängd på mer än tre år och ett värde som överstiger ett halvt basbelopp. Verktyg, maskiner och fordon är exempel på inventarier. I bokföringen görs vanligtvis avskrivningar på inventarier. Det innebär att kostnaden för tillgången fördelas över de år den genererar intäkter eller över dess nyttjandeperiod. Tillgångar med ett lägre värde och en kortare livslängd kallas för förbrukningsmaterial och förbrukningsinventarier. Läs mer om inventarier i vår utförliga guide.

Hur bokföra inköp av inventarier?

Inventarier och verktyg är materiella anläggningstillgångar som en redovisningsenhet har anskaffat för att bruka stadigvarande i mer än ett år till ändamål för rörelseverksamheten.

Tillgångar är enligt IFRS resurser som kontrolleras av en redovisningsenhet till följd av tidigare händelser från vilka framtida ekonomiska fördelar väntas tillfalla redovisningsenheten. Att stadigvarande bruka en tillgång innebär att syftet med innehavet är användning i en redovisningsenhet under en längre tid (normalt > 1 år).

Hur bokför man försäljning av anläggningstillgång?

 • Anläggningstillgångar
  • Lägg till en ny anläggningstillgång
  • Specificera tidigare avskrivningar
  • Ta bort eller inaktivera en anläggningstillgång
  • Lägg till ny tillgångstyp
  • Åtgärder för anläggningstillgångar
  • Skriv av flera anläggningstillgångar samtidigt
  • Bokföra försäljning av anläggningstillgång
  • Ta bort tillgångstyp
  • Inaktivera tillgångstyp

Hur bokföra vinst vid försäljning av inventarie?

Inventarier är tillgångar som har en livslängd på mer än tre år och ett värde som överstiger ett halvt basbelopp. Verktyg, maskiner och fordon är exempel på inventarier. I bokföringen görs vanligtvis avskrivningar på inventarier. Det innebär att kostnaden för tillgången fördelas över de år den genererar intäkter eller över dess nyttjandeperiod. Tillgångar med ett lägre värde och en kortare livslängd kallas för förbrukningsmaterial och förbrukningsinventarier. Läs mer om inventarier i vår utförliga guide.

Vad gör man med avskrivna inventarier?

och lösöre i din verksamhet är det bäst att sälja sakerna – både ur hållbarhets- samt ekonomisk synpunkt. Du kan även skänka till välgörande ändamål. Vissa välgörenhetsorganisationer erbjuder, vid större partier, även upphämtning.

För inventarier och lösöre som ej går att sälja bör det återvinnas i så hög grad som möjligt. Farligt avfall ska hanteras på korrekt sätt. Här finns mer information: Avfall, farligt avfall (naturvardsverket.se)

Hur mycket får man skriva av inventarier?

En avskrivning är en bokföringsmässig åtgärd som i praktiken innebär att man redogör för värdeminskningen av en anläggningstillgång, till exempel på en kopieringsmaskin. En kopieringsmaskin som man köper idag är inte lika mycket värd om fem år, utan värdet minskar under tiden som den förbrukas. Att avskriva kopieringsmaskinen är alltså ett sätt att fördela kostnaderna av kopieringsmaskinen under de åren som maskinen kommer att användas. 

Avskrivningar minskar resultatet i resultaträkningen och då blir också den beskattningsbara vinsten för räkenskapsåret mindre. Man kan också tänka sig att kostnaden för ”investeringen” fördelas på de åren som den bidrar till intäkter. Avskrivningarna görs för varje år i praktiken så länge som maskinen har kvar av sin ekonomiska livslängd, så istället för att avdra hela utgiften ”direkt” fördelas den alltså på flera år.

Alla inventarier eller anläggningstillgångar med begränsad livslängd och substantiellt värde ska avskrivas. Med begränsad livslängd menas över 3 år, och med substantiellt värde menas ett anskaffningsvärde som överstiger ett halvt prisbasbelopp. För räkenskapsår som påbörjas under 2020 innebär detta minsta anskaffningsvärde på 23 649 kr (föregående år 23 249 kr), exklusive moms.

Maskiner och inventarier som inte omsätts i verksamheten men som används för att driva affärsverksamhet räknas till företagets anläggningstillgångar (ÅRL 4 kap 1§). Skatteverkets exempel på inventarier: ”t.ex. maskiner som tillverkar olika produkter, verktyg, möbler, bilar, instrument, datorer eller en affärsinredning.”

Är det moms på försäljning av inventarier?

Du ska ta upp försäljningspriset som intäkt i bolagets bokföring

. Som delägare beskattas du som vanligt för din andel av bolagets resultat med skatt och egenavgifter.

Bolaget får göra avdrag för den del av inköpspriset på inventarier

som det inte tidigare har gjorts värdeminskningsavdrag för. Samma sak gäller om bolaget betalat ersättning för till exempel goodwill eller företagets namn.

Har du som delägare behållit några inventarier privat ska uttagsbeskattning ske upp till marknadsvärdet. Marknadsvärdet är det bolaget kan få betalt för inventariet vid försäljning till utomstående. Bolaget ska ta upp värdet som intäkt i inkomstdeklarationen

Hur bokför man vinst?

Årsredovisningen är en viktig del av företagets årliga rutiner. Efter att ha genomfört en noggrann kontroll av bokföringen och stämt av alla konton är det dags att upprätta bokslutet och fastställa årets resultat. Årets resultat kan vara positivt eller negativt, beroende på verksamhetens kassaflöde under året. Det är viktigt att bokföra resultatet oavsett resultatet, eftersom det ger en överblick av företagets ekonomiska ställning och en möjlighet att justera kontona inför nästa räkenskapsår.

Bokföringen av resultatet påverkar både resultatrapporten och balansräkningen. En vinst bokförs som en kostnad i resultatrapporten och en ökad tillgång i balansräkningen, medan en förlust å andra sidan bokförs som en intäkt i resultatrapporten och en minskad tillgång i balansräkningen. Slutligen är det viktigt att fördela resultatet, som vinst eller förlust, på rätt sätt. Hur detta görs varierar beroende på företagsformen. I ett enskilt företag beslutar ägaren, medan i ett aktiebolag är det aktieägarna som avgör.

Kan man sälja avskrivna inventarier?

Vinst vid försäljning av inventarier bokförs på konto 3973 Vinst vid avyttring maskiner och inventarier. Förlust vid försäljning av inventarier bokförs på konto 7973 Förlust vid avyttring av maskiner och inventarier.

Inventarier är tillgångar som har en livslängd på mer än tre år och ett värde som överstiger ett halvt basbelopp. Verktyg, maskiner och fordon är exempel på inventarier. I bokföringen görs vanligtvis avskrivningar på inventarier. Det innebär att kostnaden för tillgången fördelas över de år den genererar intäkter eller över dess nyttjandeperiod. Tillgångar med ett lägre värde och en kortare livslängd kallas för förbrukningsmaterial och förbrukningsinventarier. Läs mer om inventarier i vår utförliga guide.

Hur påverkar inventarier resultatet?

Något förenklat kan man säga att en avskrivning är ett sätt att dela upp utgiften för en ny tillgång på hela den tid som den ska användas/nyttjas i bolaget.

Tänk dig ett åkeri som köper en ny lastbil för en miljon kronor (utgift)  som de planerar att använda i fem år. Om de skulle ta upp hela kostnaden för lastbilen i bokföringen det första året skulle vinsten minska ordentligt, de kanske till och med skulle göra en förlust. Nästkommande fyra år skulle de istället inte ha någon kostnad alls för sin lastbil.

Det här är inte skattemässigt tillåtet, och för att få en jämnare och mer rättvisande fördelning av kostnaden gör man avskrivningar på sina inventarier. I exemplet med lastbilen skulle det innebära att man istället bokför 200 000 kronor som kostnad varje år, det vill säga en miljon kronor fördelat på 5 år.

Det vill säga även om företaget betalar hela lastbilen på en gång så sprider man i bokföringen ut kostnaden över flera år. På så vis speglar resultaträkningen hur företaget nyttjar resursen.

Hur beskattas inventarier?

Med avskrivningar avses att anskaffningsutgiften för förslitning underkastade anläggningstillgångar och andra tillgångar som används för att förvärva inkomst samt långfristiga utgifter periodiseras till en kostnad för olika år. Avskrivningarna i bokföringen utgör grunden för avskrivningarna i beskattningen, eftersom det belopp som dragits av i bokföringen påverkar hur mycket avskrivningar som kan dras av i beskattningen.

I näringsskattelagen finns bestämmelser om periodisering av anskaffningsutgifterna för anläggningstillgångar och övriga tillgångar som kostnad för olika skatteår i NärSkL 30–45 a §.  Dessutom finns bestämmelser om periodisering av vissa utgifter som medför inkomst under flera skatteår i NärSkL 24 och 25 §. NärSkL fastställer avskrivningsmetoden för varje tillgångsgrupp och den årliga maximiavskrivningen. I beskattning enligt ISkL tillämpas på periodisering av anskaffningsutgiften för nyttigheter som används för att förvärva inkomst i enlighet med ISkL 114 § i tillämpliga delar bestämmelserna i näringsskattelagen, med undantag för små anskaffningar som avses i NärSkL 33 § 1 mom. 2 punkten. Anskaffningsutgifterna inom skogsbruk periodiseras dock i den personliga förvärvskällan i enlighet med ISkL 115 §.

NärSkL medför inte någon skyldighet att göra ordinarie avskrivningar i beskattningen. Detta innebär att det i beskattningen är möjligt att låta bli att dra av avskrivningar som gjorts i bokföringen eller så kan avskrivningar dras av till ett belopp som understiger maximibeloppet enligt NärSkL. En avskrivning till ett för lågt belopp vilken gjorts under ett visst skatteår ökar dock inte maximiavskrivningen under senare skatteår.

I NärSkL 53 § finns det bestämmelser om när en nyttighet hör till näringsförvärvskällan. I NärSkL 53 § 1 mom. föreskrivs det att om en fastighet uteslutande eller huvudsakligen används för ändamål som direkt eller indirekt främjar näringsverksamheten, såsom för fabriks-, verkstads-, affärs- eller förvaltningsändamål eller för personalbostäder eller personalsociala ändamål, hör fastigheten till näringsverksamhetens förvärvskälla. Också andra nyttigheter än fastigheter hör enligt NärSkL 53 § 2 mom. till näringsförvärvskällan, om de uteslutande eller i huvudsak används för syften som direkt eller indirekt främjar näringsverksamheten.

Enligt NärSkL 12 § omfattar anläggningstillgångar för bestående bruk i näringsverksamheten avsedda jordområden, värdepapper, byggnader, maskiner, inventarier och övriga föremål, patent och andra immateriella rättigheter, som kunna särskilt överlåtas, samt grus- och sandtäkter, gruvor, stenbrott, torvmossar och andra sådana nyttigheter.

Är årets resultat samma som vinst?

Årets resultat är ett företags slutliga resultat enligt resultaträkningen i bokslutet/årsredovisningen.

Årets resultat beräknas genom att samtliga kostnader dras ifrån intäkterna (intäkter och skulder beräknade enligt bokföringsmässiga grunder). Vid nästa räkenskapsårs inträde nollställs resultaträkningen för att man ska kunna följa utvecklingen under det nya året. Samtidigt överförs årets resultat till balansräkningen och blir där en post bland det egna kapitalet.

Är resultat och vinst samma sak?

a:

Resultat, specifikt kvarhållen vinst och vinst används ofta som synonymer i företagsfinansiering, även om de är olika termer och har olika betydelser. Dessa skillnader ligger i stor utsträckning kring redovisning. Ett företags resultat är lika med intäkterna med lägre produktionskostnader under en viss tid. Vinsten är lika med totalinkomster minus alla kostnader. I det rätta sammanhanget kan dessa vara lika med varandra, även om det är sällsynt. Stora luckor mellan intäkter och vinster kan vara ett tecken på att företaget spenderar för mycket tid och pengar på ofruktiv verksamhet.

Är inventarier en tillgång?

a:

Resultat, specifikt kvarhållen vinst och vinst används ofta som synonymer i företagsfinansiering, även om de är olika termer och har olika betydelser. Dessa skillnader ligger i stor utsträckning kring redovisning. Ett företags resultat är lika med intäkterna med lägre produktionskostnader under en viss tid. Vinsten är lika med totalinkomster minus alla kostnader. I det rätta sammanhanget kan dessa vara lika med varandra, även om det är sällsynt. Stora luckor mellan intäkter och vinster kan vara ett tecken på att företaget spenderar för mycket tid och pengar på ofruktiv verksamhet.