:

Vad menas med enskild egendom i bouppteckning?

Innehållsförteckning:

 1. Vad menas med enskild egendom i bouppteckning?
 2. Hur hanteras enskild egendom vid dödsfall?
 3. Vad händer med enskild egendom vid arv?
 4. Hur gör man arv till enskild egendom?
 5. Kan ärvda pengar vara enskild egendom?
 6. Måste man registrera enskild egendom?
 7. Hur länge gäller enskild egendom?
 8. Kan man ge en gåva som enskild egendom?
 9. Är pengar på banken enskild egendom?
 10. Vart registrerar man enskild egendom?
 11. Kan halva huset vara enskild egendom?
 12. När kan enskild egendom bli giftorättsgods?
 13. Kan man ge bort pengar som enskild egendom?
 14. Kan jag ge bort min enskilda egendom?
 15. Hur skriva gåvobrev enskild egendom?

Vad menas med enskild egendom i bouppteckning?

Du kan själv kontrollera vilka typer av cookies du vill acceptera genom att ta ställning nedan. Läs mer här

Cookies

Hur hanteras enskild egendom vid dödsfall?

När ni gifter er blir all er egen­dom gif­to­rätts­gods. Det in­ne­bär att när äk­ten­ska­pet upphör ska värdet av allt gif­to­rätts­gods delas lika mellan er. 

Med ett äk­ten­skaps­för­ord kan ni göra egen­dom till en­skild egen­dom. En­skild egen­dom ska inte delas lika mellan er vid skils­mäs­sa eller döds­fall. 

I äk­ten­skaps­för­or­det skri­ver ni att all egen­dom eller endast viss ut­pe­kad egen­dom ska vara en­skild egen­dom. Genom att skriva ett äk­ten­skaps­för­ord kan ni själva be­stäm­ma det ni tycker är mest rätt­vist för er båda.

Den som ärver dig enligt lag kommer fort­fa­ran­de att ärva dig, även om ni har ett äk­ten­skaps­för­ord. Ett äk­ten­skaps­för­ord på­ver­kar inte när eller om en ef­ter­le­van­de make ärver.

I ex­emp­let ovan kommer den ef­ter­le­van­de maken ärva som­mar­hu­set om inte annat skri­vets i tes­ta­men­te. Det gäller avsett om ni skri­vit ett äk­ten­skaps­för­ord eller inte.

Ett äk­ten­skaps­för­ord på­ver­kar alltså inte vem som ärver, men där­e­mot värdet av den egen­dom som ar­ving­ar­na har rätt till. Äk­ten­skaps­för­or­det på­ver­kar vad som ör den av­lid­nes egen­dom.

Utan äk­ten­skaps­för­ord delas all egen­dom 50/50 mellan er. Den av­lid­na per­so­nens ar­ving­ar har rätt till 50% av all egen­dom. 

Med äk­ten­skaps­för­ord delas er egen­dom enligt vad ni har be­stämt i för­or­det. Den av­lid­nes ar­ving­ar har rätt till all egen­dom som är den av­lid­nes en­skil­da egen­dom enligt äk­ten­skaps­för­or­det och hälf­ten av ma­kar­nas gif­to­rätts­gods.

Vad händer med enskild egendom vid arv?

Det enklaste sättet att försäkra sig om att den egendom som tillfaller gåvotagaren eller arvtagaren ska bli enskild egendom är att skriva det som ett villkor i gåvobrev eller testamente. Detta innebär att egendomen hålls utanför bodelning i samband med skilsmässa och bortgång. Huvudregeln är annars att gåvan eller arvet blir mottagarens giftorättsgods om denne är gift och delas därmed lika vid en framtida separation.

Du bör vara uppmärksam på att egendom som är enskild genom föreskrift i gåvobrev och testamente inte direkt tillfaller dina bröstarvingar vid din bortgång om du är gift med gemensamma barn. Då tillfaller egendomen din make med fri förfoganderätt* för att först vid din makes bortgång tillfalla era gemensamma barn. Om du däremot vill att dina barn ska ärva den enskilda egendomen direkt vid din bortgång bör du skriva in detta i ditt testamente.

Hur gör man arv till enskild egendom?

Juridik vid dödsfall

Jag och min hustru köpte ett radhus i Spanien. Vi belånade ett sommarhus i Bohuslän. Huset är hustruns enskilda egendom. Vad händer om hustrun dör före mig? Följer lånet huset, den enskilda egendomen och ingår inte i bodelningen?

Kan ärvda pengar vara enskild egendom?

Hej och tack för din fråga,

Mellan makar finns två former av giftorättsgods och enskild egendom. Enskild egendom är egendom som den ena maken själv får behålla när en bodelning görs. Bodelning görs i regel när ett äktenskap upplöses enligt 9 kap. 1 § Äktenskapsbalken (ÄktB).

Måste man registrera enskild egendom?

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att göra egendom till enskild egendom, och inte giftorättsgods, måste du skriva in att just den egendomen ska vara enskild i ett äktenskapsförord (7 kap 2 § 1p. ÄktB).

Hur länge gäller enskild egendom?

Sara Louise Axelsson heter jag och är det senaste tillskottet i Söderberg & Partners bloggfamilj. Jag är jurist och ansvarar för den familjerättsliga rådgivningen på Söderberg & Partners och mina blogginlägg kommer att beröra olika frågeställningar om familjerätt på ett sätt som förklarar juridiken på ett pedagogsikt sätt. Detta för att många gånger är saker som tycks vara självklara inte alltid så självklara, jag tänkte därför starta min blogg med ett inlägg om vad enskild egendom faktiskt är. Egendom och tillgångar som en person äger kan vara enskild egendom för den personen. För att egendom ska utgöra enskild egendom kan det antingen ha tillkommit genom äktenskapsförord som är ett avtal mellan två makar om att viss egendom ska vara enskild egendom. Det kan också ha bestämts av en tredje person som genom gåva eller testamente har tillskrivit en annan person egendom med villkor om att den egendomen ska vara den personens enskilda egendom. Det finns också möjlighet att i ett förmånstagarförordnande bestämma att utfallande belopp ska vara enskild egendom.

Men vad innebär det att ha något som enskild egendom? Huvudsakligen innebär det att egendom som är enskild aldrig kan ingå i en bodelning och således riskerar man aldrig att förlora hälften av denna egendom. För makar blir det ett undantag till regeln om giftorätt som innebär att makar alltid har rätt till hälften av allt giftorättsgods. Giftorättsgods är all egendom som inte är enskild egendom.

Kan man ge en gåva som enskild egendom?

 • Gåva av aktier, fondandelar eller bankmedel kan ske formlöst, dvs. det behövs inget gåvobrev. Om ett särskilt villkor ska gälla för gåvan, t ex att gåvan ska utgöra gåvotagarens enskilda egendom, måste dock gåvobrev alltid upprättas. Enskild egendom behöver gåvotagaren inte dela med sig av vid en separation.
 • Vid gåva av fastighet, tomträtt eller bostadsrätt måste ett gåvobrev upprättas, som uppfyller lagens formkrav. Ett gåvobrev som avser fastighet eller tomträtt måste vara skriftligt och undertecknas av både givare och gåvotagare samt vara bevittnat av två personer. Dessutom måste fastigheten anges och en överlåtelseförklaring tas med i gåvobrevet. Ett gåvobrev som avser bostadsrätt måste vara skriftligt och undertecknas av både givare och gåvotagare samt innehålla uppgift om lägenheten.
 • Om formkraven inte är uppfyllda är gåvan ogiltig. Vid gåva av bostadsrätt ska dessutom bostadsrättsföreningen underrättas. Det kan också finnas anledning att skriva in villkor i gåvobrevet t ex att egendomen ska vara enskild egendom för mottagaren. Om givaren är gift, registrerad partner eller sambo måste som huvudregel den andre maken, registrerade partnern eller sambon ge sitt skriftliga samtycke till gåvan.
 • Man kan inte upprätta ett gåvobrev i efterhand och tex. förordna om att gåvan skall utgöra enskild egendom för mottagaren. Gåvobrev skall upprättas i samband med att gåvan överlämnas till mottagaren.

Är pengar på banken enskild egendom?

Utan ett äk­ten­skaps­för­ord delas värdet av all er egen­dom 50/50 mellan er oav­sett vem som köpt egen­do­men. Även egen­dom ni hade före ni gifter er ska delas lika. Detta är re­gle­rat i äk­ten­skaps­bal­ken.

Genom att skriva ett äk­ten­skaps­för­ord kan ni på för­hand avgöra hur ni vill att er egen­dom för­de­las vid en se­pa­ra­tion. Ni kan be­stäm­ma att ingen eller endast viss egen­dom ska delas lika.

Många tänker att äk­ten­skaps­för­ord endast skrivs får att trygga eko­no­min för maken med mer egen­dom. Så är det inte alls.

Vart registrerar man enskild egendom?

Makars egendom delas in i giftorättsgods och enskild egendom. Allt som tillhör en make är dennes giftorättsgods om det inte har gjorts till enskild egendom. Indelningen gäller så länge äktenskapet varar eller till man ändrar det.

Indelningen i giftorättsgods och enskild egendom har betydelse när makarna ska bodela. I bodelningen ingår allt som är en makes giftorättsgods men däremot inte makens enskilda egendom. Under tiden äktenskapet består, saknar normalt indelningen i giftorättsgods och enskild egendom betydelse.

Kan halva huset vara enskild egendom?

Hej, Har lyssnat på avsnittet 151 om arv. Där berättar ni om en make som är ensam ägare till huset och har särkullbarn dör så förlorar hustru huset. Stämmer detta verkligen?

För först ska huset som är giftorätt ( om det var inte makens enskilda egendom) ingå i bodelning och därifrån hustru får hälften av huset.

När kan enskild egendom bli giftorättsgods?

Tillbaka

Jag och min sambo ska gifta oss och nyligen har jag dessutom ärvt en sommarstuga som enskild egendom. Min blivande maka kommer betala för hela renoveringen. Om vi i framtiden skiljer oss vill vi sälja stugan och dela på pengarna. Går det att ordna i ett äktenskapsförord?

Kan man ge bort pengar som enskild egendom?

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

För att skänka bort en summa pengar till din dotter är min rekommendation att du skriver ett gåvobrev. I gåvobrevet kan du även skriva in eventuella villkor (såsom att det ska vara hennes enskilda egendom) och om det ska vara ett förskott på arv eller inte. Jag vill tipsa om att Lawline erbjuder gåvobrev som du själv fyller i och sedan får författat juridiskt korrekt, till ett konkurrenskraftigt pris.

Kan jag ge bort min enskilda egendom?

De flesta gåvor kan ges utan vidare. Men när det är fast egendom som ska ges bort måste du upprätta ett gåvobrev, annars blir gåvan inte juridiskt giltig. Ett gåvobrev fungerar som underlag och bevis på gåvans överlåtande. Dessutom används gåvobrevet för att registrera ägarbytet hos lantmäteriet.

Med Jurio kan du skriva ett gåvobrev för fastighet på 10 minuter, men innan du börjar skriva ditt gåvobrev kan det vara klokt att fundera på om gåvan ska förenas med några särskilda villkor.

Att en gåva förenas med ett överlåtelseförbud betyder att gåvotagaren inte får sälja, byta eller ge bort gåvan till någon annan. Genom att förena gåvan med ett överlåtelseförbud försäkrar du att gåvotagarens barn kommer ärva gåvan. I Sverige kan överlåtelseförbud inte sträcka sig över flera generationer. När gåvotagarens barn ärver gåvan får de lov att sälja den.

Du kan läsa mer om överlåtelseförbud här.

Hur skriva gåvobrev enskild egendom?

Tyvärr är alltför många inte medvetna om möjligheten att ge en gåva som enskild egendom och vilket skydd som detta innebär för gåvan. Den som ger en gåva utan föreskrift om att gåvan ska vara gåvotagarens enskilda egendom, riskerar att egendomen går förlorad om den som har tagit emot gåvan avlider eller skiljer sig.