:

Vad menas med begreppet uppsåt?

Innehållsförteckning:

 1. Vad menas med begreppet uppsåt?
 2. Hur vet man om det är uppsåt?
 3. Vad betyder ont uppsåt?
 4. Vad är skillnaden mellan uppsåt och oaktsamhet?
 5. Vilka typer av uppsåt finns?
 6. Vad betyder utan uppsåt?
 7. Kan man skada utan uppsåt?
 8. Vad är motsatsen till uppsåt?
 9. Vad är uppsåtlig skadegörelse?
 10. Vad är ett Tillägnelseuppsåt?
 11. Vilka brott är Uppsåtsbrott?
 12. Kan man bli dömd utan uppsåt?
 13. Vilka tre typer av uppsåt finns det?
 14. Vad finns det för olika uppsåt?

Vad menas med begreppet uppsåt?

 • Direkt uppsåt (dolus directus): när gärningsmannen aktivt eftersträvar resultatet av den handling han företar sig, antingen som slutmål eller som medel eller delmål för att i slutänden uppnå ett annat mål.
 • Indirekt uppsåt (dolus indirectus): om gärningsmannen inte avstår från att företa en handling, även om han inser vad resultatet av handlingen kommer att bli.
 • Eventuellt uppsåt (dolus eventualis): Delas upp i två led: I det första konstateras att gärningsmannen misstänker men inte säkert inser att en viss omständighet (som utgör brottsrekvisit) föreligger (till exempel att utövat våld är dödligt). I det andra ledet görs ett hypotetiskt prov: Om man kan säga att gärningsmannen skulle ha företagit handlingen även om han hade insett följden, så är kravet på eventuellt uppsåt uppfyllt.

Tidigare skiljdes i stället mellan berått mod och hastigt mod. Mest minnesvärd var distinktionen mellan brotten dråp, som var uppsåtligt dödande på impuls eller provokation, och mord, som dödandet i någon mån var på förhand genomtänkt. Distinktionen slopades genom nya Brottsbalken 1962, då mord blev standardbrottet och dråp intar rollen som "ringa mord", grundat på en rad möjliga förmildrande faktorer.[1]

Hur vet man om det är uppsåt?

Huvudregeln i brottsbalken är att uppsåt krävs för att en person ska kunna fällas till ansvar för brott. Av 1 kap 2 § BrB framgår att om inget annat är särskilt föreskrivet krävs uppsåt för att fällas till ansvar.

I Brottsbalken finns dock en hel del brott där det ”räcker” med oaktsamhet för att fällas till ansvar för brott. Ta till ex ”vållande till annans död” som är oaktsamhets- varianten till mord och dråp, eller brottet ”vållande till kroppsskada” som är oaktsamhets-varianten till misshandel.

Vad betyder ont uppsåt?

Huvudregeln i brottsbalken är att uppsåt krävs för att en person ska kunna fällas till ansvar för brott. Av 1 kap 2 § BrB framgår att om inget annat är särskilt föreskrivet krävs uppsåt för att fällas till ansvar.

I Brottsbalken finns dock en hel del brott där det ”räcker” med oaktsamhet för att fällas till ansvar för brott. Ta till ex ”vållande till annans död” som är oaktsamhets- varianten till mord och dråp, eller brottet ”vållande till kroppsskada” som är oaktsamhets-varianten till misshandel.

Vad är skillnaden mellan uppsåt och oaktsamhet?

Vad är skillnaden mellan uppsåt och oaktsamhet? Det finns en detalj som löper som en röd tråd mellan alla typer av brott: skuld. Gärningsmannen ska ha uppvisat skuld och gärningen ska ha skett med ett uppsåt eller med oaktsamhet.

Huvudregeln och grundprincipen inom straffrätt är att det ska ha funnits ett uppsåt. En gärningsman ska ha känt till, och haft möjlighet att anpassa sig efter, lagen - men struntat i detta. Men, en del handlingar kan dock vara straffvärda även om det saknas ett tydligt uppsåt. En gärningsman kan ha handlat utan uppsåt, men oaktsamt. Var går gränsen?

Vilka typer av uppsåt finns?

We process your data to deliver content or advertisements and measure the delivery of such content or advertisements to extract insights about our website. We share this information with our partners on the basis of consent and legitimate interest. You may exercise your right to consent or object to a legitimate interest, based on a specific purpose below or at a partner level in the link under each purpose. These choices will be signaled to our vendors participating in the Transparency and Consent Framework. More information

Always Active

Vad betyder utan uppsåt?

Inom straffrätten krävs ofta uppsåt för att en handling ska vara straffbar. Man brukar tala om tre former av uppsåt; avsiktsuppsåt, insiktsuppsåt och likgiltighetsuppsåt.

Avsiktsuppsåt innebär att gärningspersonen vill uppnå en viss effekt med sitt handlande.

Kan man skada utan uppsåt?

Inom straffrätten krävs ofta uppsåt för att en handling ska vara straffbar. Man brukar tala om tre former av uppsåt; avsiktsuppsåt, insiktsuppsåt och likgiltighetsuppsåt.

Avsiktsuppsåt innebär att gärningspersonen vill uppnå en viss effekt med sitt handlande.

Vad är motsatsen till uppsåt?

Uppsåt betyder avsiktlig handling eller avsikt att utföra en handling. Det innebär att en person medvetet och med avsikt utför en handling som kan ha konsekvenser för andra. Uppsåt är en viktig faktor i rättsliga fall där det avgör om en person är skyldig till en handling eller inte.

Källa: Denna text har skrivits av en AI-robot (OpenAI, GPT-3.5-turbo).

Vad är uppsåtlig skadegörelse?

Vår verkstadsmästare ser till att din bil blir reparerad och sköter om allt gällande skadeanmälan tillsammans med vår verkstadspartner. Du kan uppsöka verkstadsmästaren direkt om inga andra fordon skadades och inga människor skadades.

Se var vår närmaste partner som tillhandahåller verkstadsmästartjänsten finns i sökningen nedan. Välj den partner du önskar och samtidigt ser du ställets öppettider och kontaktinformation.

Vad är ett Tillägnelseuppsåt?

Hej! Under en fest som vår dotter hade i vårt hus "stal" två personer (en bjuden, en objuden gäst) saker från oss till ett sammanlagt värde av ca 3500 kr: en hoverboard och ett stort legopaket. Vi har en övervakningskamera som har fångat dem på bar gärning. Den ena personen håller upp hoverboarden och säger bland annat "Kolla, jag har snott en hoverboard av dem!". På ett senare klipp lämnar de springande vår tomt, då med Legopaketet.

Den ena personen har också delat en film på snapchat där han visar hur hans kamrat drar fram den gömda hoverboarden ur en buske på vår gata.

Vilka brott är Uppsåtsbrott?

Huvudregeln i brottsbalken är att uppsåt krävs för att en person ska kunna fällas till ansvar för brott. Av 1 kap 2 § BrB framgår att om inget annat är särskilt föreskrivet krävs uppsåt för att fällas till ansvar.

I Brottsbalken finns dock en hel del brott där det ”räcker” med oaktsamhet för att fällas till ansvar för brott. Ta till ex ”vållande till annans död” som är oaktsamhets- varianten till mord och dråp, eller brottet ”vållande till kroppsskada” som är oaktsamhets-varianten till misshandel.

Kan man bli dömd utan uppsåt?

I allmänt tal definieras begreppet misshandel ofta såsom att någon medvetet orsakar skada på någon annan. När det kommer till hur misshandel ska definieras straffrättsligt är definitionen långt mer exakt. I brottsbalken 3 kap. 5 § går det således att läsa följande:

Den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom eller henne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd, döms för misshandel till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader.

Vilka tre typer av uppsåt finns det?

(lat. Dolus) - att medvetet, med syfte att åstadkomma en viss effekt, göra något, exempelvis orsaka en skada.

Inom straffrätten är uppsåt ett krav för att någon ska kunna dömas, såvida inte brottsbeskrivningen uttryckligen anger att det räcker med oaktsamhet/vårdslöshet, genom lokutionen "den som av oaktsamhet orsakar [...]" eller liknande. Medvetenheten kan vara av olika grad, och man pratar ofta om olika nivåer av uppsåt:

Vad finns det för olika uppsåt?

(lat. Dolus) - att medvetet, med syfte att åstadkomma en viss effekt, göra något, exempelvis orsaka en skada.

Inom straffrätten är uppsåt ett krav för att någon ska kunna dömas, såvida inte brottsbeskrivningen uttryckligen anger att det räcker med oaktsamhet/vårdslöshet, genom lokutionen "den som av oaktsamhet orsakar [...]" eller liknande. Medvetenheten kan vara av olika grad, och man pratar ofta om olika nivåer av uppsåt: