:

Hur bokför jag lager?

Innehållsförteckning:

 1. Hur bokför jag lager?
 2. Hur ska man bokföra varulager?
 3. Måste man bokföra lager?
 4. Hur bokföra lagerinventering?
 5. Måste man göra Inkuransavdrag på lager?
 6. Är lager en anläggningstillgång?
 7. Är varulager en kostnad?
 8. Vad räknas som lager?
 9. Hur bokföra nedskrivning av lager?
 10. Måste man ha Inkuransavdrag på lager?
 11. Vart redovisas nedskrivning av varulager?

Hur bokför jag lager?

Upplagd September, 26, 2020

Redovisning av lager sker generellt sett enligt två metoder. Metod ett innebär att ett företag löpande tar upp vad de har i lager. Metod 2 innebär att företaget i slutet av året, vid sin kontrollinventering, jämför deras lager mot vad som kontrollinventerades föregående år och bokar upp skillnaden mellan fg år och innevarande år som en kostnad/intäkt.

Hur ska man bokföra varulager?

Ett varulager är ett företags tillgångar som är avsedda för försäljning i verksamheten.

Ett varulager är något som ska förbrukas eller omsättas. Inom bokföring ska varulager redovisas som omsättningstillgångar och finnas med i balansräkningen. Man behöver regelbundet utföra värderingar av sitt varulager för att veta om det finns vinster eller förluster som ska realiseras. Lagertillgångar kan vara allt från råvaror och förbrukningsvaror till färdigvaror. Om ett företag bedriver handel med värdepapper, såsom aktier och obligationer, räknas även dessa som lagertillgångar. Vanligtvis delar man in varulager i undergrupper, bland annat:

Måste man bokföra lager?

Prenumerera

Hej! Behöver lite hjälp. Jag har avslutat min enskilda firma. Jag sålde ut kvarvarande lager innan avslut, så lagersaldo är 0 kr. (Har bokfört den som en vanlig försäljning, eftersom det var till en kund). Så nu vid bokslut, så undrar jag hur jag ska bokföra varulagret. Räcker det att jag bokför som vanligt, konto 1450 0 kr Debet, och konto 4090 0 kr i Kredit? Om jag hade varor för ca 6000 kr och sålde det för 2500 kr, (eftersom de flesta var svårsålda och många var kvar sedan start), måste jag då också bokföra det förlorade värdet på något sätt?

Hur bokföra lagerinventering?

En redovisningsenhet som har varor i lager (varulager) måste göra en lagerinventering och en lagervärdering per balansdagen för att kunna beräkna redovisningsperiodens kostnad för sålda varor.

En kostnad motsvaras av det verkliga värdet av förbrukade resurser och utnyttjade tjänster under en redovisningsperiod. Varor som finns kvar i lager vid redovisningsperiodens slut är inte förbrukade och skall därför inte redovisas som en kostnad utan som en tillgång. En lagerinventering och lagervärdering vid redovisningsperiodens slut innebär att redovisningsperiodens kostnader matchas mot intäkterna i resultaträkningen.

Måste man göra Inkuransavdrag på lager?

En minskning av lagrets värde på grund av inkurans kan t.ex. krediteras konto 1410 Lager av råvaror och debiteras konto 4900 Förändring av lager, varulagervärdering.

Är lager en anläggningstillgång?

Anläggningstillgångar är tillgångar som är avsedda att stadigvarande brukas eller innehas. Med stadigvarande menas en period på minst ett år och i de flesta fall betydligt längre än så. Anläggningstillgångar är inte en typ av tillgångar utan delas in i tre underkategorier. Dessa är immateriella tillgångar, materiella tillgångar och finansiella tillgångar.

Immateriella tillgångar är icke-fysiska tillgångar med ett bestående värde vars nyttjandeperiod anses vara högst fem år. Exempel på immateriella tillgångar är patent, varumärken, kostnader för forskning och hyresrätter.

Materiella tillgångar är fysiska tillgångar som till exempel maskiner, inventarier, byggnader och mark.

Är varulager en kostnad?

Varulager är en omsättningstillgång, vilket innebär att avsikten är att det ska omsättas i verksamheten. För att det ska vara varulager krävs även att något av kriterierna nedan är uppfyllt;

 • Det är färdiga varor där avsikten är en försäljning inom den normala verksamheten
 • Omsättningstillgången är under tillverkning för att bli en färdig vara
 • Omsättningstillgången används vid tillverkningen av en färdig vara eller vid tillhandahållandet av en tjänst

Det finns ett antal rubriker som är vanliga i en balansräkning vad gäller varulager. Det handlar främst om råvaror och förnödenheter, varor under tillverkning, färdiga varor och handelsvaror, pågående arbete för annans räkning samt förskott till leverantörer.

Det finns ett flertal frågor att tänka på vid värdering av varulager. En fråga är om post-för-post-värdering eller kollektiv värdering ska användas. Det är även viktigt att ta hänsyn till lägsta värdets princip. Dessa värderingsfrågor beskrivs närmare nedan.

Huvudregeln är att värdering ska ske post för post - att varje vara i varulagret ska värderas för sig.

Vad räknas som lager?

Lager beskrivs i skattelagstiftningen som tillgångar avsedda för omsättning eller förbrukning (17 kap. 3 § IL). Det är inte tillgångens natur, utan avsikten med innehavet, som är avgörande för om tillgången är lager eller inte.

I inkomstskattelagen används inte beteckningarna anläggningstillgångar och omsättningstillgångar som man gör inom redovisningen. Redovisningsmässigt definieras anläggningstillgångar som tillgångar som är avsedda att stadigvarande brukas eller innehas i näringsverksamheten. Övriga tillgångar är omsättningstillgångar (4 kap. 1 § ÅRL). Även av definitionen inom redovisningen framgår det att det är avsikten med innehavet som är avgörande för tillgångens klassificering. Det har ingen betydelse för vilket ändamål tillgången vanligtvis används, om avsikten med användningen i ett visst fall är en annan.

Det är inte någon skillnad mellan definitionen lager i skatterättslig mening och definitionen omsättningstillgångar i redovisningen. Däremot finns det särskilda skatteregler om att vissa tillgångar alltid ska anses vara lager vid beskattningen.

Hur bokföra nedskrivning av lager?

Hem > H > Hur Bokföra Nedskrivning Av Lager?

En nedskrivning för en tillgång som inte har varit uppskriven redovisas genom att tillgångskonto för ackumulerade nedskrivningar i kontoklass 1 krediteras och att ett kostnadskonto i kontogrupp 77 debeteras. En återföring av en nedskrivning bokförs på motsatt sätt jämfört med hur en nedskrivning bokförs.

Måste man ha Inkuransavdrag på lager?

En redovisningsenhet som har varor i lager (varulager) måste göra en lagerinventering och en lagervärdering per balansdagen för att kunna beräkna redovisningsperiodens kostnad för sålda varor.

En kostnad motsvaras av det verkliga värdet av förbrukade resurser och utnyttjade tjänster under en redovisningsperiod. Varor som finns kvar i lager vid redovisningsperiodens slut är inte förbrukade och skall därför inte redovisas som en kostnad utan som en tillgång. En lagerinventering och lagervärdering vid redovisningsperiodens slut innebär att redovisningsperiodens kostnader matchas mot intäkterna i resultaträkningen.

Vart redovisas nedskrivning av varulager?

Ett varulager utgörs av varor som skall omsättas i en redovisningsenhets normala rörelseverksamhet som innehas utan syfte att stadigvarande brukas under en längre tid.

Vilka varor som ingår i ett varulager beror på en redovisningsenhets verksamhetsbeskrivning och syftet med innehavet av varorna. Syftet med varor som klassificeras som varulager är att de skall omsättas i den normala rörelseverksamheten och därmed inte stadigvarande brukas i rörelseverksamheten. Värdepapper, fastigheter, djur, personbilar och maskiner kan vara varor i lager om syftet med varorna är att de skall omsättas i den normala rörelseverksamheten.