:

Vilken skatt tar staten in mest pengar på?

Innehållsförteckning:

 1. Vilken skatt tar staten in mest pengar på?
 2. Vart tar våra skattepengar vägen?
 3. Varför betalar vi skatt och till vad går våra skatter till?
 4. Hur mycket skatt betalar man om man tjänar 50 000?
 5. Hur stor del av skatten går till pension?
 6. Vad går mest skattepengar till?
 7. Vem har högst skatt i världen?
 8. Vilka 5 länder har högst skattetryck?
 9. Vem betalar inte skatt?
 10. När betalar man 57% skatt?
 11. Hur många tjänar över 40000 i månaden?
 12. Hur mycket av lönen går till pension?
 13. Hur mycket får en pensionär i månaden efter skatt?
 14. Hur stor del av skatten går till kungen?
 15. I vilket land betalar man minst skatt?

Vilken skatt tar staten in mest pengar på?

Att denna kontroll över skatteinkomsterna kunde ske berodde till stor del genom de s.k. jordeböcker (en slags redovisat skatteunderlag) Gustav Vasa lät införa i hela landet. I dessa böcker upprättades förteckningar över jorden och de räntor som ingick. Räntan bestod dels av all den skatt som erlades av skattebonden, dels av den avrad (arrende) och de skatter som erlades av brukaren till statens jord (kronojord) och slutligen de skatter som brukare av frälsejord måste betala.

Gustav Vasa ansåg att kungen hade den egentliga äganderätten till jorden, bönderna hade bara en ärftlig nyttjanderätt. Därför blev bonden ivägkörd från sin gård om han inte betalade in sina skatter och gården blev ett så kallat skattevrak och tillföll kronan. I de skatter som nämns här utgjorde böndernas dagsverken en viktig del. Deras betydelse under medeltiden och 1500-talet är dock svår att uppskatta.

Vart tar våra skattepengar vägen?

Allting du handlar betalar du skatt på, med extra påslag på exempelvis tobak och alkohol. Gör du smarta investeringar eller vinst på din bostadsrätt eller hus så blir de en stor skatt på det också. Sedan betalar även arbetsgivaren ungefär samma skatt som du betalar. Detta är statens pengar och de förvaltar ungefär 1000 miljarder varje år, där en minoritet går till sociala skyddsnät och bidrag.

Av dessa betalar staten ungefär 40 miljarder (2018) till EU i avgift för att vi ska få handla med våra grannländer, ca 11 miljarder i statsskuldsräntor, ca 111 miljarder i allmänna bidrag till kommuner, ca 7 miljarder till näringsliv, 19 miljarder till ”Areella näringar, landsbygd och livsmedel”, 56 miljarder till kommunikationer, 4 miljarder till energi, 11 miljarder till allmän miljö- och naturvård, 4 miljarder till regional tillväxt.

Varför betalar vi skatt och till vad går våra skatter till?

Med skatter finansieras de högklassiga offentliga tjänster som vi använder genom livet. Skatter och beskattning delar ändå åsikter. Låt oss ägna en stund åt att fundera på temat: vad får vi genom att betala skatter?

Om det är något som delar finländarnas åsikter, så är det skatter. Någon betalar gärna skatt, någon annan tycker att skatterna är på tok för höga. Vad borde man då tycka om dem? Varför betalar vi skatt? Vilken nytta har man av dem? Här är fem perspektiv.

Hur mycket skatt betalar man om man tjänar 50 000?

 • Vad är inkomstskatt?
 • Vad är statlig skatt?
 • Vad är skiktgräns och brytpunkt (statlig skatt)?

Inkomstskatt, på engelska income tax, är en skatt som anställda betalar till kommun och landsting (kommunalskatt) på sitt arbete. För kommunalskatten är skattesatsen lika för alla oavsett inkomst, men olika kommuner har olika skattesatser. 2022 låg kommunalskatten i Sverige mellan 29 och 35 procent. 

När en anställd tjänar över en viss gräns, över den så kallade brytpunkten för statlig skatt, så får man också betala inkomstskatt till staten. Detta kallas statlig skatt eller statlig inkomstskatt.

Hur stor del av skatten går till pension?

Du kan enkelt ansöka om jämkning i vår e-tjänst om du har e-legitimation (till exempel mobilt bank-id). Annars kan du använda blanketten:

Som pensionär får du ofta pension från flera olika utbetalare. Du kanske även jobbar och får både lön och pension. Om du får inkomster från flera utbetalare riskerar du att få kvarskatt eftersom skatteavdragen på dina inkomster då kan bli för låga.

Det beror på att den som betalar ut din huvudinkomst, alltså den högsta pensionen eller lönen, drar skatt enligt skattetabell utifrån bara den inkomsten. Dina övriga utbetalare ska göra skatteavdrag med 30 procent.

Vad går mest skattepengar till?

Oavsett om du är för eller emot ett högt skattetryck så kan det vara intressant att veta vad dina skattekronor går till.

Sveriges skattesystem är, till skillnad från många andra länder, ett allmänt skattesystem där skatteinkomsterna inte är öronmärkta. Det finns några undantag, såsom den nya public-serviceavgiften, men i stort så går skatteinkomster in till staten, kommuner och landsting som sedan själva beslutar om hur de vill använda pengarna.

Vem har högst skatt i världen?

Med anledning av det har vi sammanställt 100 fakta om skatter.

2. År 2020 deklarerade 8 093 000 personer en inkomstdeklaration som privatperson eller enskild näringsidkare.

3. 788 000 deklarationer lämnades år 2020 in för aktiebolag, ekonomiska föreningar, stiftelser och handelsbolag.

8. Lägst skattetryck i OECD har Mexiko med 16,5 procent av BNP.

9. Högst skattetryck i OECD har Danmark med 46,3 procent av BNP

10. En medelinkomsttagare betalar cirka 58 procent i marginalskatt på nästa intjänade hundralapp, när även konsumtionsskatter räknas in.

Vilka 5 länder har högst skattetryck?

I Sverige är skillnaden i marginalskatten mellan genomsnittsinkomsttagare och inkomsttagare med en tredjedel högre inkomst högst i världen: 15,2 procent.

Marginal skattebörda tabell.

Vem betalar inte skatt?

Vi betalar skatt för att tillsammans skapa ett bättre samhälle. Grundtanken med skatten är att alla människor ska få samma hjälp och möjligheter.

Jämfört med andra länder betalar vi ganska mycket i skatt i Sverige. Att skatten är hög beror på att staten, kommuner och regioner i Sverige har stora ansvarsområden. Områden som utbildning, sjukvård och infrastruktur finansieras genom skatt.

När betalar man 57% skatt?

Om du betalar ersättning till en arbetstagare och det inte är en regelbunden betalning och inte heller en ersättning som avser en särskild tidsperiod räknas det som en engångsutbetalning. Till sådana utbetalningar räknas retroaktiv lön, semesterersättning, vissa ackordsersättningar, retroaktiv livränta, avgångsvederlag, tantiem samt vissa provisioner och arvoden.

Med årslön menas den anställdes beräknade totala bruttoinkomst inklusive engångsbeloppet. Förmåner och sjukpenning ska också räknas med.

Hur många tjänar över 40000 i månaden?

För inkomståret 2023 är skiktgränsen 598 500 kronor. Det innebär att du betalar statlig inkomstskatt med 20 procent på dina inkomster över 598 500 kronor. Skiktgränsen gäller den beskattningsbara förvärvsinkomsten, det vill säga den inkomst du har efter att grundavdraget har dragits bort.

Hur mycket av lönen går till pension?

Tjänstepensionen är en av de viktigaste delarna i ditt pensionssparande. Oftast består den av flera olika pensionssparanden från olika arbetsgivare som dessutom placerats hos olika pensionsbolag. Det gör att många sparare upplever att det är svårt att få överblick över just tjänstepensionen.

Vi ska här försöka gå igenom några av de vanligaste frågorna om tjänstepensionen:

 • Hur stor del av pensionen är tjänstepensionen?
 • Hur mycket är “normalt” att ha i tjänstepension?
 • Hur kan jag placera min tjänstepension?
 • Vad kan jag göra för att förbättra min tjänstepension?

För de allra flesta som är äldre än 25 år och är fast anställda betalar arbetsgivaren in runt 4,5 procent av bruttolönen till tjänstepensionen. Detta gäller för inkomster upp till 44 375 kronor (år 2022). Tjänar du mer än så kan avsättningen på överskjutande inkomst vara hela 30 procent.

Den totala avsättning till din pension illustreras ofta som en pyramid.

Hur mycket får en pensionär i månaden efter skatt?

Det finns två sätt att räkna ut hur mycket skatt du ska betala, ett generellt och ett mer detaljerat. Låt oss gå igenom dem.

Hur stor del av skatten går till kungen?

Debatt: Vad f*n får vi för pengarna?

Ett handslag för framtiden För tredje året i rad har Republikanska föreningen granskat monarkins verkliga kostnader. Rapporten du håller i handen är en återkommande och nu etablerad granskning. Skattebetalarna har rätt att årligen få veta hur mycket pengar som egentligen används för monarkin. Hur ska annars finansminister Magdalena Andersson kunna ”vända på varje skattekrona” och se till att ”varje skattekrona som går till välfärden ska användas på bästa möjliga sätt”?

I vilket land betalar man minst skatt?

 • Magdalena Andersson har vid flera tillfällen påstått att Sverige har låga kapitalskatter jämfört med andra länder. Vi kan visa att det inte stämmer.
 • Denna rapport redovisar nya beräkningar av den genomsnittliga skatten på kapitalinkomster. Sverige hamnar på en femte- eller åttondeplats av 30 länder, beroende på hur man räknar – alltså klart i den övre halvan.
 • Vi redovisar också skatten på aktieutdelningar från börsbolag. Här ligger Sverige på en delad niondeplats. Också om vi jämför den sammanlagda skatten på utdelningar, både bolagsskatt och kapitalinkomstskatt, hamnar Sverige över snittet, trots en relativt konkurrenskraftig bolagsskatt.

”Vi har internationellt en väldigt låg kapitalbeskattning”, sade finansminister Magdalena Andersson till TT den 20 december. Hon har vid tidigare tillfällen upprepat det påståendet. I denna rapport kan vi visa att det inte stämmer. Med hjälp av OECD-statistik och en i forskningen vedertagen metod har vi beräknat den genomsnittliga skatten på kapitalinkomster i 30 länder. Sverige ligger på en femte- eller åttondeplats av 30 länder, beroende på hur man räknar.