:

Vad kostar lagfart vid arvskifte?

Innehållsförteckning:

 1. Vad kostar lagfart vid arvskifte?
 2. Hur ändrar man en lagfart?
 3. Kan dödsbo teckna dolda fel försäkring?
 4. Måste man ansöka om Dödsbolagfart?
 5. Vad händer med lagfarten vid dödsfall?
 6. Kan man göra arvskifte själv?
 7. Hur skriver man över en lagfart?
 8. Kan ett dödsbo ge bort en fastighet?
 9. Hur länge kan ett dödsbo äga en fastighet?
 10. Vem äger fastigheten vid dödsfall?
 11. Får man röra dödsbo innan bouppteckning?
 12. Vad händer om man inte gör ett arvskifte?
 13. Vad kostar en jurist vid arvskifte?
 14. Kan man dela på lagfart?
 15. Får man köra en bil som tillhör ett dödsbo?

Vad kostar lagfart vid arvskifte?

Lantmäteriet sköter hela lagfartshanteringen, men banken eller din kreditgivare hjälper dig att ansöka.

Lagfartens kostnad är 1,5 % av bostadspriset, det tillkommer en avgift på 825 kronor. Som exempel innebär detta att om du köper en bostad för 1 miljon kronor ska du betala 1,5 % av 1 000 000 kronor + 825 kr – vilket tillsammans blir 15 825 kronor för att erhålla lagfart.

De 1,5 % som du erlägger för lagfarten är en så kallad stämpelskatt. Den ska erläggas när ansökan för lagfart är färdigbehandlad vilket blir 4-8 veckor efter tillträde.

Hur ändrar man en lagfart?

Det är Skatteverket som sammanställer alla årliga skattepliktiga inkomstuppgifter (kontrolluppgifter). Nya regler sedan 2019 gör att vi inte längre skickar någon årlig kontrolluppgift till dig från Pensionsmyndigheten. Du kan se alla dina skattepliktiga inkomstuppgifter hos Skatteverket. Skatteverket  (Länk till annan webbplats)

Vill du endast ha inkomstuppgifter om Pensionsmyndighetens utbetalningar loggar du in hos oss. Logga in på Mina sidor

Om du behöver uppgifter om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd  hämtar du dem genom att logga in hos oss på Pensionsmyndigheten. Har du inte e-legitimation kontaktar du oss enklast via e-post. Skicka e-post

Du kan enkelt ta reda på vilken skatt vi drar på din pension genom att logga in på Mina sidor. Om du till exempel har ett extra skatteavdrag kan du se det där. Du kan också ändra skatteavdraget. Logga in på Mina sidor

Det beror på att du får pension från flera håll, dels allmän pension från staten men också tjänstepension från dina tidigare arbetsgivare. Du kanske fortfarande arbetar också och får lön. Var och en som betalar ut pengar till dig gör ett preliminärt skatteavdrag på din pension. Det kan göra att ditt totala skatteavdrag blir för lågt.

Pensionsmyndigheten drar skatt enligt den skattetabell som gäller i den kommun där du bor och det grundavdrag som gäller för dig ingår i tabellen. Tjänstepensionsföretagen drar normalt 30 procent i skatt. I din deklaration finns en skatteuträkning där all preliminärt inbetald skatt lagts samman och avräknas mot den slutliga skatten. Om statlig inkomstskatt på Skatteverkets webbplats (Länk till annan webbplats)

Kan dödsbo teckna dolda fel försäkring?

Dödsboet är de samlade tillgångarna som finns kvar efter en person som har avlidit. Som tillgångar räknas pengar, lösöre (till exempel möbler, bilar, smycken), bostad och eventuella skulder. Det är oftast dödsbodelägarna, alltså arvingarna, som tar hand om dödsboet. I många fall är detta någon eller några närstående, till exempel en efterlevande make/maka, sambo, barn eller någon annan släkting.

Det är dödsbodelägarna som har ansvaret för att ta hand om dödsboet och att upprätta en bouppteckning. Bouppteckningen kan delägarna göra helt på egen hand, eller låta ett företag som köper dödsbon hjälpa till med. Det är alltså inte helt ovanligt att ett dödsbo köpes eftersom delägarna då slipper det tunga arbetet med att tömma bostaden, samt kan ta hjälp med bouppteckningen. När bouppteckningen är klar skickas den in till Skatteverket där den registreras.

Måste man ansöka om Dödsbolagfart?

Om du har förvärvat en fastighet, till exempel genom köp, ska du ansöka om lagfart för att registrera att det är du som är ägare till fastigheten. Ansökan ska göras inom tre månader hos Lantmäteriet som är den ansvariga myndigheten för lagfartsärenden. Ansökan kan göras antingen via e-legitimation eller genom blankett hos Lantmäteriet. 

Det kan dessutom vara bra att känna till att det finns ett fastighetsregister, lagfartsregister. Det visar hur marken i Sverige är indelad och vem som äger vad. Det går att begära ut handlingar från registret genom kontakt med Lantmäteriet.

Vad händer med lagfarten vid dödsfall?

Dödsboet är de samlade tillgångarna som finns kvar efter en person som har avlidit. Som tillgångar räknas pengar, lösöre (till exempel möbler, bilar, smycken), bostad och eventuella skulder. Det är oftast dödsbodelägarna, alltså arvingarna, som tar hand om dödsboet. I många fall är detta någon eller några närstående, till exempel en efterlevande make/maka, sambo, barn eller någon annan släkting.

Det är dödsbodelägarna som har ansvaret för att ta hand om dödsboet och att upprätta en bouppteckning. Bouppteckningen kan delägarna göra helt på egen hand, eller låta ett företag som köper dödsbon hjälpa till med. Det är alltså inte helt ovanligt att ett dödsbo köpes eftersom delägarna då slipper det tunga arbetet med att tömma bostaden, samt kan ta hjälp med bouppteckningen. När bouppteckningen är klar skickas den in till Skatteverket där den registreras.

Kan man göra arvskifte själv?

Den avlidnes egendom skiftas mellan delägarna i dödsboet. Om den avlidne inte har haft ett testamente är det arvsordningen som bestämmer vilken arvsandel var och en får.

Till egendomen som ska skiftas hör de tillgångar som räknas upp i bouppteckningshandlingen.

Om den avlidne vid sin död var gift ska makarnas egendom avvittras före arvet kan skiftas. Avvittring behöver inte göras om makarna inte alls har giftorätt i varandras egendom.

Arvet skiftas i regel så att arvsandelarna för var och en bestäms först. Exempelvis om det finns tre arvingar i samma släktgren (såsom syskon) är arvsandelen för var och en 1/3. Med hjälp av arvsandelen beräknas hur stor varje arvinges andel är av värdet på hela dödsboet. Arvingarna får sin andel exempelvis som pengar eller fast egendom.

Hur skriver man över en lagfart?

Om du ärver en fastighet eller del av en fastighet behöver du anmäla att du är ny ägare. Det görs inte automatiskt.

Du behöver ansöka om en ny lagfart hos Lantmäteriet i den region som fastigheten ligger i. Lantmäteriet behöver se den registrerade bouppteckningen när du ansöker om ny lagfart.

I många fall kan den bank som har beviljat bolån också hjälpa till med lagfarten.

Bolån för en fastighet eller lägenhet skrivs inte av automatiskt när en person dör. Sådana lån ska antingen lösas ut eller flyttas till en annan person. Om det finns skulder för en fastighet måste ni kontakta banken som har lånat ut pengarna och ta reda ut hur lånen kan lösas eller om det går flytta över dem till en annan person.

Om du och den döda har haft en gemensam hyresrätt ska kontraktet ändras. Kontakta i så fall hyresvärden att få rätt namn på kontraktet och på hyresavierna.

Kan ett dödsbo ge bort en fastighet?

Juridik vid dödsfall

Min farfar gick bort för 15 år sen och i och med detta skrevs ett gåvobrev där min pappa fick en fastighet som enskild egendom, ägande 100%. Min pappa hade två systrar som fick dela på vinsten av försäljning av en annan fastighet som han hade. Den ena systern gick sedan bort. Min pappa gick bort för 5 år sedan och då ärvde jag och min bror den enskilda egendomen. Nyligen gick min farmor bort och det har nu hittats ett annat gåvobrev som beskriver att när både min farmor och farfar avlidit så ska tillgångar delas lika mellan arvingar. Vad betyder detta? Kan den enskilda egendom som jag och min bror ärvt nu bli del av den uppdelning som påstås ska göra?

Hur länge kan ett dödsbo äga en fastighet?

Samma dag som en person dör övergår det som personen ägde, avtal och skulder till ett dödsbo. Ett dödsbo upphör när arvskiftet är klart, det vill säga när den dödas eventuella tillgångar har delats upp mellan arvingarna.

När en anhörig dör, skatteverket.se Länk till annan webbplats.

Undersök om den avlidna har skrivit ett testamente där det står om en särskild person ska vara testamentsexekutor. En testamentsexekutor har rätt att sköta hela eller delar av dödsboet istället för dödsbodelägare. Om det inte finns en testamentsexekutor har dödsbodelägare själv ansvar att sköta dödsboet eller utse en person som ska göra det.

Vem äger fastigheten vid dödsfall?

Juridik vid dödsfall

Om min sambo går bort, hur blir det med huset vi äger 50 50 Hans barn ska ju ha ut laglotten men vad händer med resten av huset? Ska de betala om det behöver repareras eller hjälpa till med fasta kostnader?

Får man röra dödsbo innan bouppteckning?

Hej, tack för att du valde att vända dig till oss på Lawline med din fråga!

För att kunna besvara din fråga kommer vi behöva använda oss av ärvdabalken (ÄB). Där framgår det att en bouppteckning ska förrättas senast tre månader efter dödsfallet (20 kap. 1 § ÄB). Det är vidare dödsbodelägare som förvaltar och företräder dödsboet (18 kap. 1 § ÄB). Dödsbodelägare är exempelvis efterlevande make, legala arvingar och universella testamentstagare.

Vad händer om man inte gör ett arvskifte?

Ett arvskifte är en skriftlig handling över fördelningen av det arv som den avlidne lämnar efter sig och baseras på bouppteckningen som lämnats in till Skatteverket. Handlingen ska vara undertecknad av samtliga dödsbodelägare. Om den avlidne var gift eller sambo behöver man oftast göra en bodelning innan arvskiftet kan göras. Bodelningen sker enligt vad som står i Äktenskapsbalken eller Sambolagen.

I praktiken menas alltså att den avlidnes kvarlåtenskap skiftar ägare och övergår till att bli arvingarnas. Finns det bara en arvinge behöver man inte upprätta något arvskifte. Den ende arvingen anses då oftast ha tillträtt arvet så snart bouppteckningen registrerats vid Skatteverket.

Vad kostar en jurist vid arvskifte?

 • Familjejuridik
 • Arvskifte
 • Arvstvist
 • Bodelning
 • Bodelningsavtal
 • Bouppteckning
 • Ensam vårdnad
 • Framtidsfullmakt
 • Generalfullmakt
 • Gåvobrev
 • Inbördes testamente
 • Jämkning av testamente
 • Klander av testamente
 • Laglottskränkning
 • Samäganderättsavtal
 • Samboavtal
 • Skilsmässa
 • Testamente
 • Testamentsexekutor
 • Tilläggsbouppteckning
 • Tvist om underhållsbidrag
 • Umgängessabotage
 • Vårdnadstvist
 • Äktenskapsförord

Kan man dela på lagfart?

En animerad film som hjälper dig som vill ansöka om lagfart.

Du som har e-legitimation kan göra din ansökan, eller hjälpa någon annan att ansöka, via vår e-tjänst. När du ansöker om lagfart eller inskrivning av tomträttsinnehav via e-tjänsten ska den bifogade förvärvshandlingen, eventuella fullmakter och medgivanden vara elektroniska kopior av originalhandlingarna.

Det innebär att du ska skanna eller fotografera handlingarna i original och bifoga dem som filer. Du ska också intyga i e-tjänsten att det är elektroniska kopior av originalhandlingarna som är bifogade. Det gör du genom att bocka i en särskild ruta i e-tjänsten när du bifogat filerna.

Ansöker du via e-tjänsten ska du inte skicka några handlingar till oss per post.

Får man köra en bil som tillhör ett dödsbo?

Ja. Det är möjligt att registrera ett fordon i flera fysiska och/eller juridiska personers namn, oavsett om de har samma hemvist eller inte. En av dem är utpekad som huvudinnehavare av registreringsbeviset, de andra personerna är hans delägare.

Kan flera namn anges på certifikatet? Ja, det grå kortet, nu kallat registreringsbevis, kan upprättas i flera personers namn, fysiska eller juridiska. Huvudinnehavaren av gråkortet måste inneha ett körkort som ger honom rätt att köra det fordon som ska registreras.

Vilka dokument behöver jag tillhandahålla för att byta innehavare av gråkortet?

När livförsäkringstagaren erhåller kapitalet eller livräntan enligt avtalet, sker denna överföring "utanför dödsboet". Denna princip innebär att dessa belopp inte bokförs i dödsbotillgångarna som kommer att delas mellan den avlidnes arvingar.

All egendom till den avlidne beaktas. All egendom som tillhör den avlidne är en del av dödsboet: hans bil, hans möbler, hans investeringar, saldot på hans bankkonto osv.