:

Hur gör man ett Arvsavstående?

Innehållsförteckning:

 1. Hur gör man ett Arvsavstående?
 2. Hur skriver man överlåtelse av arv?
 3. Hur gör man en Arvsavsägelse?
 4. Vilka regler gäller vid Arvsavstående?
 5. Kan man avstå sin arvslott?
 6. Måste jag dela mitt arv med min man?
 7. Hur skriver man en överlåtelse?
 8. Hur gör man en överlåtelse?
 9. Kan man avstå ett arv?
 10. Måste man deklarera ett arv?
 11. Vad är skillnad mellan laglott och arvslott?
 12. Måste man ta ut sin laglott?
 13. När kan man göra ett Arvsavstående?
 14. Kan ärvda pengar vara enskild egendom?
 15. Hur ser ett överlåtelseavtal ut?

Hur gör man ett Arvsavstående?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du undrar hur det fungerar med arvsavståenden och när dessa senast kan göras för att vara giltiga. När det gäller arvsavståenden är dessa inte reglerade i lag, dock har det i praxis uppställts vissa krav som jag kommer nämna i mitt svar.

Hur skriver man överlåtelse av arv?

Vad man ska tänka på vid köp av en bostadsrätt skiljer sig åt beroende på om bostaden är nyproducerad eller om det bott någon där tidigare. Många som har köpt en bostadsrätt tror sig äga sin bostad men det är inte helt formellt rätt. Det är faktiskt bostadsrättsföreningen som äger fastigheten. Du som är bostadsrättshavare har alltså nyttjanderätten till bostaden och får nyttja den hur länge du vill. När du vill flytta överlåts bostadsrätten till en köpare. Du säljer då inte själva lägenheten, utan endast nyttjanderätten till lägenheten. Bostadsrätten kan också övergå till annan person på andra sätt, till exempel genom arv, bodelning, gåva eller byte.

När man köper en bostadsrätt måste ett skriftligt avtal tas fram och undertecknas av båda parter. Avtalet ska innehålla uppgifter om vilken bostadsrätt det gäller och pris, annars är avtalet ogiltigt. Säljaren och köparen kommer överens om priset. Som på de flesta andra marknader avgörs priset av tillgång och efterfrågan.

Innan en överlåtelse kan slutföras måste köparen godkännas som medlem i föreningen. Om medlemskapet inte beviljas av styrelsen blir överlåtelseavtalet ogiltigt och köparen får inte flytta in. Styrelsen måste ha skäl för att neka medlemskap, exempelvis bristande ekonomiska förutsättningar hos köparen eller att det i stadgarna ställs speciella krav på medlemmarna i föreningen, såsom seniorboende. Ett avslag kan överklagas till Hyresnämnden av köpare som nekats medlemskap.

Vi erbjuder dig, som bostadsrättsinnehavare i en Riksbyggen förvaltad bostadsrättsförening, att att kostnadsfritt använda vår medlemsportal för att skicka in ditt avtal till oss. Medlemsportalen hittar du under Min bostad - Överlåt din bostadsrätt på Mitt Riksbyggen.

Hur gör man en Arvsavsägelse?

En arvinge kan avsäga sig sin rätt till arv.

Om en arvinge avsagt sig sin rätt till arv är han eller hon inte längre dödsbodelägare. Den del av arvet som skulle ha tillfallit arvingen fördelas mellan de resterande arvingarna.

Om avsägelsen skett före förrättningen ska den som avsagt sig arvet inte antecknas som dödsbodelägare i bouppteckningen.

Vilka regler gäller vid Arvsavstående?

Juridik vid dödsfall

Hej! Jag och min syster kommer i framtiden att få ärva 25% vardera efter en farförälder. Far är bortgången. I detta fall finns det en fastighet. Som vi förstått är helt osäljbar. Vi är oroliga att få ett hus runt nacken som inte går att bli av med. Hur går bouppteckning till i sånt här fall? Behöver man göra avsteg från arvet? I så fall behöver man avsäga sig hela arvet eller kan man avsäga sig delar? Vad händer ifall alla arvingar avsäger sig arvet?

Kan man avstå sin arvslott?

Eller så kanske du känner att du inte vill ärva någon du inte haft kontakt med? Oavsett av vilken anledning har du rätt att tacka nej till att ta emot det. För att veta hur du går tillväga för att tacka nej till ett arv och vilka följder det får är det viktigt att känna till begreppen avsägelse, avstående och överlåtelse av arv.

Det är möjligt att avsäga sig sin rätt till arv både medan arvlåtaren fortfarande är i livet och efter arvlåtaren avlidit. Vill arvingen avsäga sig sitt framtida arv när arvlåtaren fortfarande är i livet ska detta ske i ett skriftligt meddelande till arvlåtaren. En avsägelse av arv kan också ske efter att arvlåtaren avlidit genom att arvingen godkänner ett testamente som arvlåtaren skrivit till förmån för någon annan. En arvsavsägelse går inte att återkalla och gör att arvet som skulle gått till arvingen istället går till de resterande arvingarna. Om en bröstarvinge avsäger sig arv blir avsägelsen giltig endast om bröstarvingen fått skälig ersättning. En arvsavsägelse får till följd att arvingens egna barn inte heller kommer kunna ta del av arvet från den avlidne.

Måste jag dela mitt arv med min man?

1 mars 2010 14:09

Fråga: Jag och min man har precis lämnat in gemensam ansökan om skilsmässa. Vi har minderåriga barn så därför är det betänketid på 6 månader. Min pappa är allvarligt sjuk och han kommer troligtvis att dö innan vår skilsmässa är klar och jag är den som ärver honom. Om min pappa dör innan vi är skilda måste jag då dela mitt arv med min man?

Hur skriver man en överlåtelse?

Du som ska överlåta bostaden ska ha haft gemensamt hushåll med den närstående som ska ta över. Du och den närstående ska dessutom ha använt lägenheten gemensamt.

Ni ska ha bott tillsammans under en längre tid. I normalfallet brukar det vara cirka tre år, men ibland kan det räcka med kortare tid. Ett exempel på det är om hyresgästen avlider oväntat och det står klart att ni annars skulle ha bott tillsammans i cirka tre år eller längre.

Den som ska ta över lägenheten ska vara godtagbar som hyresgäst, alltså vara skötsam och klara av att betala hyran.

Hur gör man en överlåtelse?

Personen som tar över hyresavtalet får sin köplats avslutad och köpoäng nollställd. Kontraktsinnehavaren som överlåter sin del av avtalet får behålla köplats och köpoäng.

Glöm inte att uppdatera din köplats inom 12 månader för att behålla den, detta gör du genom att logga in på Min sida.

Vid överlåtelse får gifta eller sambos behålla sina parkeringsplatser. Men om lägenheten överlåtes till en närstående, exempelvis barn, sägs parkeringsavtalet upp. 

Kan man avstå ett arv?

Arvsavstående skiljer sig från arvsavsägelse, dvs när en arvtagare avsäger sig sitt arv. En arvsavsägelse görs medan arvlåtaren ännu är i livet. Det vanligaste exemplet på avsägelse är när en legal arvinge godkänner ett testamente där han utesluts från arv. Men det kan också vara någon annan form av skriftlig avsägelse, t ex på grund av ett familjebråk eller någon annan anledning. Den legala arvingen betraktas därefter inte som arvinge. Detta innebär att arvingen inte blir dödsbodelägare och inte behöver kallas till bouppteckningen.

En underårig kan dock inte avsäga sitt arv. Och en avsägelse av laglottsrätten gäller normalt endast om arvingen fått skäligt vederlag som kompensation (t ex genom förskott på arv).

Måste man deklarera ett arv?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Både gåvoskatten och arvskatten slopades i Sverige år 2005 och sedan dess har vi inte behövt betala skatt för varken gåvor eller arv. Att gåvor och arv är skattefria kan du se i 8 kap. 2 § inkomstskattelagen. Eftersom det är skattefritt behöver ingen av er ta med denna summan pengar i er deklaration.

Vad är skillnad mellan laglott och arvslott?

För att veta vad lag­lot­ten är måste man veta vad arvslot­ten är.

Arvslott är det som en ar­vinge ärver om det inte finns tes­ta­men­te. Om den av­lid­ne har barn ska barnen dela lika på arvet och de får var sin arvslott.

Lag­lott är hälf­ten av arvslot­ten. Arvslot­ten är allt det en person skulle ha ärvt om den av­lid­ne inte hade skri­vit ett tes­ta­men­te. Endast bröstar­ving­ar har rätt till lag­lott.

Bröstar­ving­ar (barn och barn­barn) har alltid rätt till lag­lot­ten och lag­lot­ten kan inte tes­ta­men­te­ras bort. Det är därmed omöj­ligt att göra ett barn arvlös ef­tersom de alltid har rätt till åt­minsto­ne lag­lot­ten.

Måste man ta ut sin laglott?

Juridik vid dödsfall

Vi är ett gift par som har två gemensamma barn och två särkullbarn (makens barn). Vi har ett hus som vi äger hälften vardera. Äktenskapsförord och testamente är upprättade. Om min man dör före mig innebär det att särkullbarnen skall få ut sin laglott direkt, vilket i så fall innebär att jag inte kan lösa ut laglotterna utan blir tvungen att sälja huset. Kan vi - tillsammans med särkullbarnen - skriva ett giltigt avtal där det framgår att deras arv tas ut senare, vid en framtida husförsäljning? Skall detta i så fall skrivas in i testamentet? Något annat av större värde än huset äger vi inte. Tack på förhand/Cia

När kan man göra ett Arvsavstående?

En dödsbodelägare har rätt att förfoga över sin andel i ett dödsbo (Skatteverkets ställningstagande Överlåtelse av och avsägelse från arv). Av det följer att dödsbodelägaren kan överlåta sin andel, mot eller utan ersättning.

För att Skatteverket ska kunna ta hänsyn till en överlåtelse i ett bouppteckningsärende ska en överlåtelsehandling lämnas in till Skatteverket. Om en särskild handling saknas kan överlåtelsen antecknas i bouppteckningen och skrivas under av överlåtaren i egenskap av bouppgivare.

Om överlåtelsen skett före eller under förrättningen kan det innebära förändringar i dödsbodelägarkretsen och därmed påverka vem som ska kallas till förrättningen och antecknas i bouppteckningen.

Kan ärvda pengar vara enskild egendom?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad som kan hända med dina pengar kan bero på om du i framtiden ingår äktenskap eller väljer att leva som sambo.

Hur ser ett överlåtelseavtal ut?

Överlåtelseavtal är ett avtal som skrivs när egendom ska byta ägare. Överlåtelse kan exempelvis ske via gåva, köp, arv eller byte och beroende hur det sker kan olika överlåtelseavtal användas. Med ett överlåtelseavtal kan de nya ägarna bevisa att egendomen är deras.

Vid försäljning av bostadsrätt förekommer både upplåtelseavtal och överlåtelseavtal. När bostadsrätten är nybyggd och första ägaren ska skriva kontrakt med bostadsrättsföreningen är det ett upplåtelseavtal som skrivs under. Detta avtal ger personen rätten att nyttja bostadsrätten.