:

Hur bokföra Lagerinventering?

Innehållsförteckning:

 1. Hur bokföra Lagerinventering?
 2. Hur ska man bokföra varulager?
 3. Hur bokföra lagervärdering?
 4. Hur bokför jag lager?
 5. Måste man göra Inkuransavdrag på lager?
 6. Hur räknar man ut lagervärde?
 7. Är varulager en tillgång?
 8. Hur räknar man ut varulager?
 9. Måste man bokföra lager?
 10. När måste man bokföra lager?
 11. Vad är 97% regeln?
 12. Vilka olika typer av varulager finns det?
 13. När är 97 %- regeln tillåten vid beräkning av lagervärdet?
 14. Hur räknar man ut varulagret?
 15. Hur räknar man ut lager?

Hur bokföra Lagerinventering?

Vilket datum vill ni stämma av ert Lager mot er bokföring? Detta kan vara dagens datum, eller ett tidigare, exempelvis ett månadsskifte eller årsskifte. Man kan inte använda ett datum före aktiveringen av Fortnox Lager.

Hur ska man bokföra varulager?

Du ska värdera lagret som det ser ut på sista dagen av ditt företags räkenskapsår (balansdagen) genom en inventering. En inventering ska enligt lag göras minst en gång per år och det innebär i korthet att du räknar fram det totala anskaffnings­värdet av ditt varulager genom att anteckna värdet för varje tillgång i lagret, post för post. Du ska skriva under inventeringslistorna på heder och samvete.

Hur bokföra lagervärdering?

Vilket datum vill ni stämma av ert Lager mot er bokföring? Detta kan vara dagens datum, eller ett tidigare, exempelvis ett månadsskifte eller årsskifte. Man kan inte använda ett datum före aktiveringen av Fortnox Lager.

Hur bokför jag lager?

Ett varulager utgörs av varor som skall omsättas i en redovisningsenhets normala rörelseverksamhet som innehas utan syfte att stadigvarande brukas under en längre tid.

Vilka varor som ingår i ett varulager beror på en redovisningsenhets verksamhetsbeskrivning och syftet med innehavet av varorna. Syftet med varor som klassificeras som varulager är att de skall omsättas i den normala rörelseverksamheten och därmed inte stadigvarande brukas i rörelseverksamheten. Värdepapper, fastigheter, djur, personbilar och maskiner kan vara varor i lager om syftet med varorna är att de skall omsättas i den normala rörelseverksamheten.

Måste man göra Inkuransavdrag på lager?

Inkurans är en värdeminskning av en vara beroende på att den är skadad, tekniskt eller modemässigt föråldrad eller liknande. Vid försäljning av en inkurant vara kan rabatt förekomma. När ett varulager värderas inför exempelvis ett bokslut måste hänsyn tas till inkurans.

Enligt inkomstskattelagen kan man göra en generell nedskrivning på hela lagret på f n (2009) 3 % på anskaffningsvärdet under förutsättning att detta värde är lägre än det som ges av lägsta värdets princip. [1]

Hur räknar man ut lagervärde?

Du ska värdera lagret som det ser ut på sista dagen av ditt företags räkenskapsår (balansdagen) genom en inventering. En inventering ska enligt lag göras minst en gång per år och det innebär i korthet att du räknar fram det totala anskaffnings­värdet av ditt varulager genom att anteckna värdet för varje tillgång i lagret, post för post. Du ska skriva under inventeringslistorna på heder och samvete.

Är varulager en tillgång?

Varulager är avsedda att omsättas eller förbrukas och kan bestå av varor för försäljning, råmaterial, förnödenheter som bränsle och dylikt, emballage, produkter i arbete, egna och inköpta halvfabrikat, färdigvaror med mera.

För den som driver byggnadsrörelse, tomtrörelse eller liknande utgör fastigheterna en lagertillgång. Bankers och andra kapitalförvaltande företags innehav av värdepapper räknas också dit.

Värdering av varulagret skall företas regelbundet, eftersom de varor som är osålda vid slutet av en period skall upptas i företagets balansräkning. Värderingen som kan ske löpande eller periodiskt, ger flertalet företag stora möjligheter att reglera årets redovisade vinst eller förlust.

Hur räknar man ut varulager?

Ett varulager utgörs av varor som skall omsättas i en redovisningsenhets normala rörelseverksamhet som innehas utan syfte att stadigvarande brukas under en längre tid.

Vilka varor som ingår i ett varulager beror på en redovisningsenhets verksamhetsbeskrivning och syftet med innehavet av varorna. Syftet med varor som klassificeras som varulager är att de skall omsättas i den normala rörelseverksamheten och därmed inte stadigvarande brukas i rörelseverksamheten. Värdepapper, fastigheter, djur, personbilar och maskiner kan vara varor i lager om syftet med varorna är att de skall omsättas i den normala rörelseverksamheten.

Måste man bokföra lager?

En redovisningsenhet som har varor i lager (varulager) måste göra en lagerinventering och en lagervärdering per balansdagen för att kunna beräkna redovisningsperiodens kostnad för sålda varor.

En kostnad motsvaras av det verkliga värdet av förbrukade resurser och utnyttjade tjänster under en redovisningsperiod. Varor som finns kvar i lager vid redovisningsperiodens slut är inte förbrukade och skall därför inte redovisas som en kostnad utan som en tillgång. En lagerinventering och lagervärdering vid redovisningsperiodens slut innebär att redovisningsperiodens kostnader matchas mot intäkterna i resultaträkningen.

När måste man bokföra lager?

Prenumerera

Hej! Behöver lite hjälp. Jag har avslutat min enskilda firma. Jag sålde ut kvarvarande lager innan avslut, så lagersaldo är 0 kr. (Har bokfört den som en vanlig försäljning, eftersom det var till en kund). Så nu vid bokslut, så undrar jag hur jag ska bokföra varulagret. Räcker det att jag bokför som vanligt, konto 1450 0 kr Debet, och konto 4090 0 kr i Kredit? Om jag hade varor för ca 6000 kr och sålde det för 2500 kr, (eftersom de flesta var svårsålda och många var kvar sedan start), måste jag då också bokföra det förlorade värdet på något sätt?

Vad är 97% regeln?

Varulagerposter är omsättningstillgångar i företaget. Bestämningen av omsättningstillgångar är negativ. ÅRL definierar vad som är en anläggningstillgång. En tillgång som inte är en anläggningstillgång är en omsättningstillgång. Anläggningstillgångar är tillgångar som är avsedda att stadigvarande brukas och innehas i företaget (4 kap. 1 § ÅRL). Omsättningstillgångar är tillgångar som är avsedda att säljas och förbrukas i företaget.

I redovisningsnormgivningen förtydligas vilket värde ett varulager ska tas upp till i företaget. De grundläggande principerna för värdering av lager regleras i ÅRL. I redovisningsnormgivningen preciseras och begränsas dessa principer. Läs mer om detta under respektive normgivning.

Vilka olika typer av varulager finns det?

Varulager är en omsättningstillgång, vilket innebär att avsikten är att det ska omsättas i verksamheten. För att det ska vara varulager krävs även att något av kriterierna nedan är uppfyllt;

 • Det är färdiga varor där avsikten är en försäljning inom den normala verksamheten
 • Omsättningstillgången är under tillverkning för att bli en färdig vara
 • Omsättningstillgången används vid tillverkningen av en färdig vara eller vid tillhandahållandet av en tjänst

Det finns ett antal rubriker som är vanliga i en balansräkning vad gäller varulager. Det handlar främst om råvaror och förnödenheter, varor under tillverkning, färdiga varor och handelsvaror, pågående arbete för annans räkning samt förskott till leverantörer.

Det finns ett flertal frågor att tänka på vid värdering av varulager. En fråga är om post-för-post-värdering eller kollektiv värdering ska användas. Det är även viktigt att ta hänsyn till lägsta värdets princip. Dessa värderingsfrågor beskrivs närmare nedan.

Huvudregeln är att värdering ska ske post för post - att varje vara i varulagret ska värderas för sig.

När är 97 %- regeln tillåten vid beräkning av lagervärdet?

I ett företag kan det finnas väldigt varierande storlek på lager. Om du exempelvis tillverkar varor kan lagret var omfattande, medan du som driver ett tjänsteföretag kanske inte har något lager alls. Ett lager innehåller varor och material som är avsedda att säljas vidare. Där ingår färdiga varor som tillverkats i firman, men också råvaror eller halvfärdiga produkter som ska ingå i en färdig produkt som företaget tillverkar säljer. Osålda varor som är inköpta för att direkt säljas vidare till kund tillhör också lagret.

Ett lager ska antingen redovisas hos köparen eller säljaren. När en vara är lämnad för transport till köparen ingår den inte längre i säljarens lager, även om försäljningen inte är fakturerad vid årets slut.

Hur räknar man ut varulagret?

Artikelns innehåll - Klicka för att gå direkt ner till önskad rubrik [Dölj]

Omsättningshastighet anger hur många gånger företagets varulager hinner omsättas inom en specifik period (vanligtvis 12 månader). Vid för låg omsättningshastighet binds onödigt stort kapital i varulagret. För hög omsättningshastighet kan tyda på för litet lager eller likviditetsproblem.

Hur räknar man ut lager?

Lagret är som en guldgruva. Om du förvaltar de väl, kommer du att få tillgång till alla de rikedomar som du och ditt företag önskar. Men detta sker endast om lagret hanteras på rätt sätt.

Hanterar du ditt lager dåligt så är det bara ett stort hål i företaget där pengar skjuts in.

Ineffektivitet i leveranskedjan dödar dina resultat och även ditt banksaldo. Så hur kan du arbeta med ditt lager så hårt som möjligt? Hur kan du skörda frukterna av varje krona du investerar? Och hur kan du se till att ditt lager ger pengar och inte tömmer?

Att kunna få en ögonblicksbild av företagets effektivitet bör alltid välkomnas. Även om du inte gillar svaret. Din lageromsättningshastighet ger dig en sådan bild.

Din lageromsättning kan avslöja många intressanta saker om ditt företag. Här är dock tre av de viktigaste skälen till att du bör använda formeln för lageromsättning:

Lageromsättning är ett utmärkt sätt att mäta effektiviteten.

Det finns dock gott om formler för att mäta effektiviteten i din lagerhantering. Det finns flera sätt att mäta den.