:

Hur bokför man försäljning av en bil?

Innehållsförteckning:

 1. Hur bokför man försäljning av en bil?
 2. Är det moms på försäljning av bil?
 3. Kan företag sälja bil utan moms?
 4. Hur ska man bokföra försäljning?
 5. Vad gäller vid försäljning av bil?
 6. När försvinner momsen på en bil?
 7. Vad ska jag tänka på vid försäljning av bil?
 8. Vilken moms vid försäljning?
 9. Vad gäller vid försäljning av företagsbil?
 10. Hur redovisar man försäljning?
 11. Vad är skillnaden mellan konto 2640 och 2641?
 12. Hur skriver man ett kvitto när man säljer en bil?
 13. Vad ska man tänka på när man säljer bil privat?
 14. Kan man dra av moms på begagnad bil?
 15. Hur drar jag bort momsen?

Hur bokför man försäljning av en bil?

Försäljning av inventarie innebär ingen ”vanlig” intäkt. Istället skall man först räkna ut om försäljningen innebär en vinst eller en förlust jämfört med det bokförda värdet. Det gör man genom att jämföra försäljningspriset (exklusive moms) med det bokförda värdet (det vill säga anskaffningsvärdet minus ackumulerade avskrivningar). Om försäljningspriset är högre än det bokförda värdet är det en vinst som skall bokföras på konto 3973 ”Vinst vid avyttring maskiner och inventarier”.

Om försäljningspriset istället är lägre är det en förlust som skall bokföras på konto 7973 ”Förlust vid avyttring av maskiner och inventarier”. Den sålda inventarien skall bokas bort ur balansräkningen. Det gör man genom att kreditera till exempel 1210 ”Maskiner och andra tekniska anläggningar” med inventariens anskaffningskostnad och debitera konto 1219 ”Ackumulerade avskrivningar på maskiner och andra tekniska anläggningar” med inventariens ackumulerade avskrivningar. Observera att om man har gjort avskrivningar löpande under året på den sålda inventarien bör man boka bort dessa först, det vill säga se till så att det bokförda värdet för inventarien blir det som det var vid årets början. Detta gör man genom att debitera konto 1219 ”Ackumulerade avskrivningar på maskiner…” och kreditera konto 7831 ”Avskrivningar på maskiner…” med årets avskrivningar. Ev. överavskrivningar på inventarien skall också bokas bort. Detta görs genom att debitera konto 2153 ”Ackumulerade överavskrivningar på maskiner och inventarier” och kreditera konto 8853 ”Förändring av skillnad mellan bokförd och planenlig avskrivning, maskiner och inventarier”.

Är det moms på försäljning av bil?

Du får normalt inte dra av ingående moms vid inköp av personbil. Kostnader för olika tillval som görs i samband med bilköpet anses ingå i bilens inköpspris och omfattas också av avdragsförbudet. Du får däremot göra avdrag för ingående moms på inköp av personbil om du använder bilen för

Du får dra av 50 procent av den ingående momsen om du hyr (leasar) en personbil. För att du ska få göra avdrag krävs att bilen används i mer än ringa omfattning (mer än 100 mil per år) i momspliktig verksamhet. I övrigt finns inget krav på hur mycket bilen måste användas i verksamheten. Du får även dra av 50 procent av momsen om du korttidshyr en bil i samband med en tjänsteresa.

Om du köper en personbil innan hyrestiden gått ut så måste du betala alla leasingavgifter fram till hyrestiden går ut. Den moms som du betalar vid lösen av ett leasingkontrakt är moms på inköp av en personbil och inte på leasingavgiften. Du får därför inte göra avdrag för ingående moms när du löser ett leasingkontrakt, om det inte sker för sådan verksamhet där du har rätt till avdrag vid inköp av personbil.

Du får göra avdrag för hela momsen på hyra av personbil om du använder bilen för

Kan företag sälja bil utan moms?

Eftersom du troligen inte har fått dra momsen vid inköp, så skall du inte heller debitera momsen vid försäljning. Skriv kvitto - där du nämner; "säljes i befintligt skick" samt reg. nummer originalet till kunden och kopian som till dig som du matchar mot swish inbetalningen.(De som får dra moms på bilar är företag som enbart handlar med bilförsäljning.) Finns bra info. på skatteverket. https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/moms/sarskildamomsregler/bilarochmoms.4.58d5557...//Marie

Innehållet är verifierat av Visma Spcs 2023-07-27

Hur ska man bokföra försäljning?

Vinst vid försäljning av inventarier bokförs på konto 3973 Vinst vid avyttring maskiner och inventarier. Förlust vid försäljning av inventarier bokförs på konto 7973 Förlust vid avyttring av maskiner och inventarier.

Inventarier är tillgångar som har en livslängd på mer än tre år och ett värde som överstiger ett halvt basbelopp. Verktyg, maskiner och fordon är exempel på inventarier. I bokföringen görs vanligtvis avskrivningar på inventarier. Det innebär att kostnaden för tillgången fördelas över de år den genererar intäkter eller över dess nyttjandeperiod. Tillgångar med ett lägre värde och en kortare livslängd kallas för förbrukningsmaterial och förbrukningsinventarier. Läs mer om inventarier i vår utförliga guide.

Vad gäller vid försäljning av bil?

En bil som är välvårdad och i ordning både inuti och utanpå är enklare att sälja och ger oftast mer betalt. Under avdelningen "Tvättskolan" hittar du tips på hur du med enkla medel kan rekonditionera din bil.

Lämna inte ifrån dig bilen utan att få betalt samtidigt. M Sveriges jurister vill bestämt avråda från alla former av avbetalningsaffärer mellan privatpersoner. Betalning kan förslagsvis ske med post- eller bankväxel eller att affären görs upp på ett bankkontor. En växels äkthet kan du kontrollera genom att ringa till den bank som har utfärdat växeln.

I detta sammanhang vill vi passa på att särskilt varna för en relativt vanlig typ av bedrägeri med utländska checkar. I korthet går detta bedrägeri ut på att en utländsk köpare hör av sig och vill köpa bilen. Han eller hon skickar en utländsk check på ett belopp som överstiger köpeskillingen.

Mellanskillnaden ska sedan avse kostnader för transport som säljaren ska ombesörja. Problemen är ofta att checken är falsk och att banken med lösen av checken regelmässigt reserverar sig för att kunna kräva utbetalningen åter om checken visar sig sakna täckning eller vara falsk. Innan detta hinner uppdagas har den godtroende säljaren redan hunnit skicka iväg bilen till bedragaren och har en skuld till banken.

När försvinner momsen på en bil?

Momssmittad bil – vad betyder det? Den 1 november 1995 infördes nya, EU-anpassade momsregler för handel med begagnade varor. En effekt av förändringen var att bilhandeln inte längre kan göra momsavdrag för inköpta bilar. En så kallad fiktiv moms. Innebörden av detta är att kostnaden på lagervärdet ökade med motsvarande 20 procent.

Slopandet av den fiktiva momsen gäller endast när bilhandeln eller andra företag köper in begagnade bilar från privatpersoner, för dessa är alla framtida möjlighet att kunna lyfta momsen försvunnen. Detta kallar bilbranschen att bilen är momssmittade.

Vad ska jag tänka på vid försäljning av bil?

There’s only one original. With the proper care and maintenance your Saab will remain the unique car you once chose – in terms of performance, driving enjoyment and safety. We are the only ones who can offer Saab-authorised expertise, Saab Original Parts and Saab Original Service.

At our authorised Service Centres your car is in good hands. Let experienced Saab experts that know your car to the smallest detail keep your Saab in top shape.

Vilken moms vid försäljning?

Momsbeskattningen regleras i Mervärdesskattelagen (SFS 1994:200), ML. Lagen reglerar bl a vem som är skyldig att betala moms till staten, vilken omsättning (inköp/försäljning) av varor och tjänster som är skattepliktig, vem som får dra av ingående moms samt när och var redovisning ska ske.

Varje omsättning av vara och tjänst som görs inom landet ska beskattas om omsättningen inte är särskilt undantagen. Detta gäller även gemenskapsinterna förvärv inom EU och import från land utanför EU. Med undantag av vissa mindre områden som Åland. De flesta näringsidkare som bedriver yrkesmässig verksamhet inom landet är skattskyldiga, d v s skyldiga att betala moms till staten.  Liksom för andra momsskyldiga gäller ML:s regler även statliga myndigheter. Redovisning och återbetalning av myndighetens ingående skatt regleras dock i Förordning om myndighetens hantering av ingående mervärdesskatt 1993:529 samt i Riksrevisionens Föreskrifter och allmänna råd till denna förordning. I förordningen regleras bl a vilka myndigheter som har rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt samt redovisning av ingående moms. Ekonomiavdelningen rekvirerar den ingående momsen och levererar in den utgående momsen till Skatteverket varje månad.

 Ingående moms = den moms SLU betalar till leverantörer vid inköp till verksamheten ("faktura in").

Vad gäller vid försäljning av företagsbil?

Eftersom du troligen inte har fått dra momsen vid inköp, så skall du inte heller debitera momsen vid försäljning. Skriv kvitto - där du nämner; "säljes i befintligt skick" samt reg. nummer originalet till kunden och kopian som till dig som du matchar mot swish inbetalningen.(De som får dra moms på bilar är företag som enbart handlar med bilförsäljning.) Finns bra info. på skatteverket. https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/moms/sarskildamomsregler/bilarochmoms.4.58d5557...//Marie

Innehållet är verifierat av Visma Spcs 2023-07-27

Hur redovisar man försäljning?

Beloppen i fälten 05–08 ska gälla samma redovisningsperiod som momsen i fälten 10–12. Du ska därför redovisa ett förskott i den period du får betalningen.

 • Fält 10 – Utgående moms 25 %
 • Fält 11 – Utgående moms 12 %
 • Fält 12 – Utgående moms 6 %

Här redovisar du för respektive skattesats summan av den utgående momsen på

 • försäljning av varor och tjänster inom Sverige (inklusive hyresinkomster vid frivillig beskattning och försäljning där momsen beräknas på vinstmarginalen)
 • uttag av varor och tjänster  
 • förskott för en vara eller tjänst som en kund i Sverige har beställt av dig.

Vad är skillnaden mellan konto 2640 och 2641?

Moms, eller mervärdeskatt, är en skatt som betalas av köparen av en vara eller tjänst. När ditt företag säljer och fakturerar en kund tar du ut moms från köparen som kallas utgående moms som du bokför på konto 2610. Den är varken en kostnad eller intäkt för företaget eftersom du tar den från kunden och flyttar den till staten.

Varje gång du köper något till företaget betalar du ingående moms och den ska bokföras på konto 2640. Det är den momsen du ska få tillbaka från staten.

Det finns flera olika momssatser beroende på vad du säljer. I Sverige gäller moms med 25, 12, 6 eller 0 procent. I BAS-kontoplanen finns separata konton för de olika momssatserna:

 • 2610 – Utgående moms, 25%
 • 2611 – Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25%
 • 2620 – Utgående moms, 12%
 • 2621 – Utgående moms på försäljning inom Sverige, 12%
 • 2630 – Utgående moms 6%
 • 2631 – Utgående moms på försäljning inom Sverige, 6%

Här följer exempel på hur du bokför ingående (vid inköp) och utgående (vid försäljning)  moms.

Hur skriver man ett kvitto när man säljer en bil?

Det är bra att skriva ett kontrakt för att undvika missförstånd och diskussioner efter bilaffären. I kontraktet skriver ni in det som gäller för just er bilaffär. Vid bilaffär mellan privatpersoner är det köplagen som gäller om inget annat avtalas.

 • Avtalet måste vara skäligt och får inte bara gynna den ena parten.
 • Det är viktigt för både säljaren och köparen att skriva in allt som är överenskommet i kontraktet.
 • Köpekontrakt för bil upprättas i två exemplar, ett för vardera part.
 • Ångerrätten gäller inte vid privata köp. Om köparen ska kunna ångra köpet måste det skrivas in i avtalet.

Vad ska man tänka på när man säljer bil privat?

Det finns många fördelar med att sälja sin bil privat i stället för till bilfirma. Du får i regel bättre betalt och har kontroll över hela processen. Samtidigt kräver det mycket jobb och du står med alla risker själv. Men hur gör man när man säljer en begagnad bil 2023? Vad ska man tänka på och vad ska man akta sig för? Här är tipsen som hjälper dig göra en snabb affär och få maximalt betalt.

Välkommen till Sveriges kanske bästa guide för dig som vill sälja din bil privat. För enkelhetens skull har vi delat in den i olika kapitel. Du kan läsa guiden i sin helhet eller hoppa direkt till det kapitel du är mest intresserad av genom att klicka på respektive del nedan.

Kapitel 1: Inledande beslut och prisuppskattningKapitel 2: Så förbereder du din bil inför försäljningKapitel 3: Så skapar du en bra bilannonsKapitel 4: Så sätter du rätt pris på din bilKapitel 5: Så säljer du din bilKapitel 6: När bilen väl är såld

Innan vi börjar med de faktiska tipsen för hur du ska lyckas sälja din bil privat är det en sak du behöver bestämma dig för – om du ska sälja eller köpa bil först. Efter det är det lämpligt att göra en snabb priskoll för att du ska få ett hum om vad du kan få betalt för din bil.

Kan man dra av moms på begagnad bil?

Om bilen ägts av privatperson eller ej momspliktigt företag är momsen inte längre avdragsgill vid exempelvis leasing. Den 1 november 1995 infördes nya, EU-anpassade momsregler för handel med begagnade varor. En effekt av förändringen var att bilhandeln inte längre kan göra momsavdrag för inköpta bilar, så kallad fiktiv moms. För bilhandeln innebar detta att kostnaden på lagervärdet ökade med motsvarande 20 procent. Slopandet av den fiktiva momsen gäller endast när bilhandeln eller andra företag köper in begagnade bilar från privatpersoner. För dessa är alla framtida möjlighet att kunna lyfta momsen försvunnen. Detta kallar bilbranschen att bilarna är smittade. Motsatsen, osmittade bilar, är de som ägs av leasingbolag. Momsen är även avdragsgill för bilhandeln vid inköp av en begagnad leasingbil. Bilens moms kan lyftas av ägare efter ägare, så länge ägarna är företag, tills den smittas av en privat ägare. Bilen kan bli smittad även om ett företag äger den, om bilen finns i företagets balansräkning endast en kortare tid. Så länge företagskunder och leasingbranschen endast i begränsad omfattning köper begagnade bilar, påverkas inte andrahandspriset på bilen av huruvida den är smittad. Det förekommer dock en begränsad handel med osmittade bilar på andrahandsmarknaden. Finansbolagen har ett intresse av att återfinansiera dessa bilar, för att hålla volymen, innan de försvinner ut på den privata andrahandsmarknaden för alltid.

Tillbaka

Hur drar jag bort momsen?

Sätt in priset utan moms och välj momssats för att räkna ut priset med moms. Du kan även räkna ut momsen baklänges dvs. genom att räkna bort momsen från ett pris med moms. Börja i så fall istället med att sätta in priset med moms.

Lägg till eller ta bort moms Lägg till moms Ta bort moms