:

Får god man göra bouppteckning?

Innehållsförteckning:

 1. Får god man göra bouppteckning?
 2. Får en god man godkänna ett arvskifte?
 3. Vad gör en god man vid dödsfall?
 4. Vilka ska stå med på bouppteckning?
 5. Vad får man göra innan bouppteckning är klar?
 6. Måste alla vara med på bouppteckning?
 7. Måste man godkänna en bouppteckning?
 8. Hur lång tid tar det för Skatteverket att godkänna en bouppteckning?
 9. När upphör god man vid dödsfall?
 10. När upphör god mans uppdrag?
 11. Måste man ange lösöre i bouppteckning?
 12. Måste alla arvingar vara med på bouppteckning?
 13. Måste man ta upp lösöre i bouppteckning?
 14. Hur lång tid tar det att få pengar efter bouppteckning?
 15. Får man röra dödsbo innan bouppteckning?

Får god man göra bouppteckning?

Om du som god man eller förvaltare är delägare i samma dödsbo som din huvudman kan du inte företräda huvudmannen eftersom det uppstår en jävssituation. Överförmyndaren måste i sådana fall tillsätta en god man enligt 11 kap 2 § föräldrabalken som företräder huvudmannen i just denna rättssak.

Gode mannen/förvaltaren ska bli kallad till bouppteckningen. Detta ska ske senast tre månader efter dödsfallet. Bouppteckningen ska därefter sändas till skatteverket för registrering. I bouppteckningen ska det framgå att en god man/förvaltare är förordnad.

God man/förvaltare får som huvudregel inte göra arvsavstående för huvudmannens räkning enligt 15 kap 6 § föräldrabalken.

Får en god man godkänna ett arvskifte?

 • Gode mannen / förvaltaren ska kallas till bouppteckningen som ska ske senast tre månader efter dödsfallet. Bouppteckningen ska därefter sändas till skatteverket för registrering. Se till att det framgår i bouppteckningen att en god man / förvaltare är förordnad.
 • God man/förvaltare får som huvudregel inte göra arvsavstående för huvudmannens räkning enligt FB 15:6.
 • God man/förvaltare ska endast ta del av och inte godkänna ett testamente. Observera att ett testamente kan innebära att Du som god man/förvaltare måste göra förbehåll för laglott.
 • Ska en bostadsrätt eller fastighet säljas krävs överförmyndarens samtycke. Se anvisningar angående köp och försäljning av fastighet eller bostadsrätt.
 • Arvskifte ska ske så snart som möjligt och särskild arvskifteshandling ska upprättas skriftligen. Har arvskifte inte skett inom sex månader från det att bouppteckningen upprättades ska en skriftlig redovisning lämnas till överförmyndarnämnden med förklaring om varför arvet inte skiftats.
 • God man/förvaltare ska ta emot förslag till arvskifte, godkänna och överlämna detta till överförmyndarnämnden tillsammans med en ansökan om nämndens samtycke. Observera att samtliga övriga dödsbodelägare ska ha godkänt arvskiftet innan det sänds till överförmyndarnämnden. Övriga dödsbodelägares godkännande ska vara med i underlaget som lämnas till nämnden.
 • Så snart skiftet är verkställt genom att den enskilde erhållit arvet på sitt bankkonto, eller om det gäller en fastighet lagfart beviljats, ska gode mannen/förvaltaren redovisa skiftet till överförmyndarnämnden.
 • Då arvet går till en omyndig och överstiger ett basbelopp ska insättning ske på överförmyndarspärrat konto.
 • I de fall make/maka avlider och den överlevande parten är ensam arvtagare krävs inget arvskifte. Eftersom arvskifte inte upprättas krävs inte heller överförmyndarnämndens samtycke. I dessa fall sak dödsboet redovisas till överförmyndarnämnden och gode mannen/förvaltaren ska visa underlag som visar att dödsboet avslutats och att tillgångarna överförts till huvudmannen.

Vad gör en god man vid dödsfall?

Skulle en god man eller förvaltare avlida ska dödsbodelägarna anmäla dödsfallet till överförmyndaren. Överförmyndaren ska då snarast möjligt förordna en ny god man så att den enskilde inte lider någon rättsförlust.

Det är den avlidne ställföreträdarens dödsbo som ska redovisa förvaltningen av uppdraget. Det betyder att dödsboet ska upprätta en sluträkning.

Vilka ska stå med på bouppteckning?

Om en uppgift inte kan lämnas ska det antecknas i bouppteckningen (20 kap. 3 § första stycket ÄB).

Om en uppgift saknas i bouppteckningen kan Skatteverket inte utan vidare registrera bouppteckningen. Skatteverket kan behöva kontakta ingivaren för kompletterande uppgifter.

Vad får man göra innan bouppteckning är klar?

De efterlevande som tar hand om dödsboet kallas dödsbodelägare. Dödsbodelägarna sköter dödsboet gemensamt. Det betyder att de behöver vara överens om vad som ska göras, till exempel betala räkningar, avsluta autogiron, avsluta ett konto eller sälja värdepapper.

Det kan vara praktiskt att en av dödsbodelägarna representerar dödsboet, till exempel vid kontakter med banken, men då måste han eller hon ha fått en fullmakt från alla övriga dödsbodelägare. Exempel på fullmakter finns hos Efterlevandeguiden. Flera banker har också fullmaktsmallar.

Måste alla vara med på bouppteckning?

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Närvara på bouppteckningen:

Måste man godkänna en bouppteckning?

En bouppteckning kan göras privat. Då ska en av er efterlevande som bäst känner till dödsboets egendom utses till bouppgivare och lämna uppgifter om dödsboet.

Bouppgivaren ska också utse två utomstående förrättningsmän. Det är två personer som inte på grund av lag eller testamente har rätt till att ärva den avlidna. Förrättningsmännen intygar att allt har blivit riktigt antecknat och att tillgångarna har värderats efter bästa förstånd.

Om ni har bett någon utomstående förvalta dödsboet, exempelvis en boutredningsman eller en testamentsexekutor kan inte samma person agera som förrättningsman.

Hur lång tid tar det för Skatteverket att godkänna en bouppteckning?

När någon har avlidit måste man göra en bouppteckning. Nedan finner du 10 av de mest grundläggande sakerna du bör känna till om bouppteckningsarbetet.

Den person som har mest insyn över den avlidnes ekonomi – vanligtvis efterlevande make/maka/partner eller sambo – har ansvaret att bouppteckningen blir utförd. Om det är oklart vem som är närmast anhörig, så är det dödsbodelägarna tillsammans som har ansvaret för att bouppteckningen utförs. Att man har ansvar för att bouppteckningen innebär inte att man måste utföra allt själv. Personen som har ansvaret har rätt att beställa bouppteckningstjänster för att bli klar med bouppteckningen. Dessa kostnader bekostas av dödsboet och behöver inte godkännas av övriga dödsbodelägare. Om det saknas dödsbodelägare, kan Skatteverket utse en särskild bouppteckningsförrättare. Den utsedda förrättaren får då betalt av dödsboet för sitt uppdrag.

När upphör god man vid dödsfall?

När huvudmannen avlider upphör ställföreträdarskapet automatiskt. Möjligheterna för ställföreträdaren att ta ut pengar från huvudmannens konto är därmed stängda. Räkningar för hyra, skatter, begravning kan behöva betalas under tiden fram till dess anhöriga påträffats. Den f.d. ställföreträdaren ska då överlämna dödsboets räkningar till banken, som kan göra utbetalningar från konto som har tillhört den avlidne. Meddela överförmyndaren att huvudmannen har avlidit och vem som är företrädare för dödsboet. Om det behövs, meddela också anhöriga till huvudmannen. Utan dröjsmål efter uppdragets upphörande ska den f.d. ställföreträdaren till dödsboet överlämna de tillgångar som förvaltats.

Den f.d. ställföreträdaren ska vårda den avlidnes egendom till dess att egendomen kan överlämnas till dödsbodelägarna. Under den tiden kan den f.d. ställföreträdaren endast vidtaga de åtgärder som är nödvändiga för att bibehålla egendomen. Anträffas inte de anhöriga bör anmälan göras till överförmyndaren så att det kan förordnas god man för bortavarande.

När upphör god mans uppdrag?

Ett godmanskap upphör genom beslut i tingsrätten eller om huvudmannen, den som har god man, avlider.

Ett godmanskap ska upphöra om det inte längre finns ett behov av god man eller om den enskilde inte längre vill ha en god man. Godmanskapet är frivilligt. Den gode mannen, den enskilde, eller överförmyndarförvaltningen kan ansöka till tingsrätten om att ett godmanskap skall upphöra.

En ansökan om upphörande från den enskilde eller den gode mannen ska ställas till tingsrätten. Den gode mannen kvarstår alltid i uppdraget tills det att tingsrätten beslutat om godmanskapet ska upphöra.

Måste man ange lösöre i bouppteckning?

En bouppteckning måste inte göras av dyra jurister. Enkla fall klarar du lätt själv – och sparar tusenlappar på köpet.

 En person kan ha flera roller i en bouppteckning. Ett barn till den avlidna kan till exempel vara både bouppgivare, döds­bodelägare och ingivare.

Bouppgivare: Den som bäst känner till dödsboet, det vill säga vilka skulder och tillgångar som finns.

Dödsbodelägare: De som ärver direkt från dödsboet.

Måste alla arvingar vara med på bouppteckning?

En förrättning är ett sammanträde (möte) där man bl.a. går igenom den avlidnas tillgångar och skulder, och i förekommande fall den efterlevande makens eller makans tillgångar och skulder. Alla berörda ska vara kallade till eller närvarande vid förrättningen. Ibland är ett dödsbo så omfattande att det behövs flera förrättningar.

Om man har antecknat flera förrättningar men inte har kallat alla till samtliga datum anser Skatteverket att det är den sista och avslutande förrättningsdagen som ska antecknas som förrättningsdag i bouppteckningen. Det är den förrättningen som alla ska ha kallats till eller varit närvarande vid (Skatteverkets ställningstagande Kallelser till och godkännande av bouppteckning). Det betyder att om det förekommit flera förrättningsdagar i ett ärende ska samtliga som ska vara kallade till dessa förrättningar ha varit kallade till eller ha varit närvarande vid den sista och avslutande förrättningsdagen.

Måste man ta upp lösöre i bouppteckning?

En förrättning är ett sammanträde (möte) där man bl.a. går igenom den avlidnas tillgångar och skulder, och i förekommande fall den efterlevande makens eller makans tillgångar och skulder. Alla berörda ska vara kallade till eller närvarande vid förrättningen. Ibland är ett dödsbo så omfattande att det behövs flera förrättningar.

Om man har antecknat flera förrättningar men inte har kallat alla till samtliga datum anser Skatteverket att det är den sista och avslutande förrättningsdagen som ska antecknas som förrättningsdag i bouppteckningen. Det är den förrättningen som alla ska ha kallats till eller varit närvarande vid (Skatteverkets ställningstagande Kallelser till och godkännande av bouppteckning). Det betyder att om det förekommit flera förrättningsdagar i ett ärende ska samtliga som ska vara kallade till dessa förrättningar ha varit kallade till eller ha varit närvarande vid den sista och avslutande förrättningsdagen.

Hur lång tid tar det att få pengar efter bouppteckning?

Om dödsboet har bolån eller andra krediter behöver de hanteras på ett av våra bankkontor innan tillgångarna kan fördelas. Samma sak gäller om det finns värdefack eller bankbok. Finns det gemensamma konton med exempelvis efterlevande make/maka behöver ett nytt eget konto med tillhörande tjänster öppnas till den efterlevande.

Får man röra dödsbo innan bouppteckning?

Undersök om den avlidna har skrivit ett testamente där det står om en särskild person ska vara testamentsexekutor. En testamentsexekutor har rätt att sköta hela eller delar av dödsboet istället för dödsbodelägare. Om det inte finns en testamentsexekutor har dödsbodelägare själv ansvar att sköta dödsboet eller utse en person som ska göra det.