:

Hur bokför man en sjukvårdsförsäkring?

Innehållsförteckning:

 1. Hur bokför man en sjukvårdsförsäkring?
 2. Vilka försäkringar är avdragsgilla?
 3. Hur bokföra avdragsgill sjukvårdsförsäkring?
 4. Vad är avdragsgill sjukvård?
 5. Vad innebär en sjukvårdsförsäkring?
 6. Hur Förmånsbeskattas sjukvårdsförsäkring?
 7. Vad är avdragsgillt och inte?
 8. Vad är avdragsgillt för privatpersoner?
 9. Är gruppförsäkring avdragsgill?
 10. Hur beskattas sjukvårdsförsäkring?
 11. Vad är avdragsgill och ej avdragsgill?
 12. Vad menas med avdragsgill och ej avdragsgill?
 13. Hur ska sjukvårdsförsäkring beskattas?
 14. Vilka försäkringar ska förmånsbeskattas?
 15. Vad är det för skillnad på sjukförsäkring och sjukvårdsförsäkring?

Hur bokför man en sjukvårdsförsäkring?

Undersök om den avlidna har skrivit ett testamente där det står om en särskild person ska vara testamentsexekutor. En testamentsexekutor har rätt att sköta hela eller delar av dödsboet istället för dödsbodelägare. Om det inte finns en testamentsexekutor har dödsbodelägare själv ansvar att sköta dödsboet eller utse en person som ska göra det.

Vilka försäkringar är avdragsgilla?

Frågor kring företagsförsäkring får du bäst hjälp med genom att ta kontakt med ett försäkringsbolag. Även om du får god hjälp från ett bolag bör du jämföra priser och villkor mellan flera bolag innan du bestämmer dig. Men innan du kontaktar ett försäkringsbolag kan det vara bra att vara litet påläst, t ex genom att läsa den här artikeln.

Många småföretagare bedriver sin verksamhet i någon del av bostaden. Det kan vara en konsult som har inrett ett kontor i ett sovrum eller en slöjdare som har gjort verkstad av gillestugan. Många litar på att hemförsäkringen och den vanliga villa­försäkringen gäller. Men så är det inte i alla lägen.

Hur bokföra avdragsgill sjukvårdsförsäkring?

28 februari 2019

Den 1 juli 2018 slopades skattefriheten för förmån av privat hälso- och sjukvård i Sverige samt för förmån av vård och läkemedel utomlands. Det innebär att även förmånen av en försäkring som finansierar sådan vård blir skattepliktig. Som en följd av detta slopas även avdragsförbudet för arbetsgivarens utgifter för de anställdas förmån av privat hälso- och sjukvård. 

Vad är avdragsgill sjukvård?

Den stora skillnaden är att organisationen och arbetsplatsen är i fokus för företagshälsovårdens arbete medan individen är i fokus för hälso- och sjukvården. Förebyggande och rehabiliterande åtgärder som arbetsgivaren genomför för individen med hjälp av företagshälsan är skattefria. Det handlar om att undvika risker i arbetet, att förhindra sjukskrivning och att snabbare kunna komma tillbaka till arbetet efter sjukdom och skada.

Vad innebär en sjukvårdsförsäkring?

Sjukförsäkring och sjukvårdsförsäkring är två helt olika försäkringar. De är lätta att förväxla och därför reder vi här ut skillnaden. Både du, ditt företag och dina anställda kan vinna mycket på att hitta rätt försäkringsskydd för er.

– Kortfattat kan man säga att en sjukförsäkring är en ekonomisk försäkring som tryggar ekonomin om du skulle råka ut för en långtidssjukskrivning. Medan sjukvårdsförsäkringen ger dig tillgång till betydligt snabbare specialistvård jämfört med vad som erbjuds i den offentliga vården, förklarar Anna-Carin Enwall, tidigare försäkringsansvarig på Företagarna.

Hur Förmånsbeskattas sjukvårdsförsäkring?

För företagen slopas det tidigare avdragsförbudet. Detta innebär att företagen nu får göra avdrag för den kostnad de har för sjukvårdsförsäkringen.

Vad är avdragsgillt och inte?

Det måste finnas ett omedelbart samband mellan representationen och den verksamhet som företaget bedriver för att kostnaderna ska kunna betraktas som avdragsgilla. Det gäller både tidpunkten och platsen för representationen och vilka personer den riktar sig mot.

Avdragsrätten för representationsmåltider (lunch, middag, supé och annan förtäring) slopades 1 januari 2017. Utgifter för förfriskningar och enklare förtäring av mindre värde kan dock fortfarande vara avdragsgill, läs mer om detta nedan.

Vad är avdragsgillt för privatpersoner?

Har du inrett ett rum eller del av ett rum hemma för att jobba i har du som regel inte rätt till något avdrag.

Har du hyrt ett rum utanför din bostad kan du ha rätt till avdrag men då krävs att du kan visa att det finns ett behov, att det avser ett kontorsutrymme som är anpassat för arbetsuppgifterna och att du bara får använda rummet till att arbeta i. Du kan då få avdrag med de kostnader du har haft för att hyra rummet.

Är gruppförsäkring avdragsgill?

Dessa försäkringsmoment förmånsbeskattas den anställde för:

 • privat läkarvård
 • patientavgifter inom offentlig vård
 • läkemedel
 • operationer
 • sjukhusvård
 • ersättning för väntan på behandling/operation
 • ersättning till och från vård
 • hemhjälp
 • vårdgaranti

Hur beskattas sjukvårdsförsäkring?

2019-06-11

Skatteverket har på begäran från Svensk Försäkring i ett ställningstagande tydliggjort att den skattepliktiga förmånen av en sjukvårdsförsäkring sätts till 60 procent. Ställningstagandet kan användas även för tid innan publiceringen.

Vad är avdragsgill och ej avdragsgill?

Kostnader i ett företag är som regel avdragsgilla och inget som företaget behöver skatta för, men det finns även kostnader som företaget inte tillåts göra skatteavdrag för och dessa kallas för ej avdragsgilla (ENG: Non-deductible cost).

Eftersom ej avdragsgilla kostnader påverkar årets resultat avviker bolagsskatten från nominell skatt på 20,6 % vilket innebär att räknar man med 20,6 % på resultat före skatt ger den en annan skattekostnad en den slutligt beräknade och bokförda.

Vad menas med avdragsgill och ej avdragsgill?

Vi börjar från början: företaget betalar varje år inkomstskatt på sitt skattemässiga resultat. Exakt hur skatteberäkningen går till varierar lite mellan olika bolagsformer, men gemensamt är att man utgår ifrån det skattemässiga resultatet.

Vadå ”skattemässigt resultat”? Jo, vi börjar med det bokföringsmässiga resultatet – det är det resultat du hittar i företagets resultaträkning, kort sagt intäkter minus kostnader. De kostnader vi bokfört i företaget är till största delen avdragsgilla, men vissa är faktiskt ej avdragsgilla. Det innebär att, även om det är en kostnad i företaget som minskar företagets resultat, minskar det inte företagets skatt.

Ej avdragsgilla kostnader kan t ex vara representation utöver 90 kr/person, förseningsavgifter till Skatteverket/Bolagsverket eller nedskrivningar av tillgångar. (UPDATE 2020-12-11: Numera är all måltidsrepresentation ej avdragsgill)

Det finns även intäkter som är ej skattepliktiga och dessa måste vi då dra av när vi beräknar det skattemässiga resultatet. Exempel på ej skattepliktiga intäkter är utdelningar från dotterbolag (näringsbetingade andelar) och intäktsränta på skattekontot.

Hur ska sjukvårdsförsäkring beskattas?

Den skattepliktiga förmånen av en sjukvårdsförsäkring som omfattar både skattepliktiga och skattefria insatser kan schablonmässigt beräknas till 60 procent av försäkringspremien.

Procentsatsen har bedömts representera den genomsnittliga andel av försäkringsföretagens utbetalningar inom sjukvårdsförsäkringarna som avser insatser som är skattepliktiga.

Om en försäkringsgivare eller arbetsgivare anser att den skattepliktiga delen av premien är lägre än 60 procent, ska den beräknade fördelningen dokumenteras och vid förfrågan kunna visas upp för Skatteverket.

Vilka försäkringar ska förmånsbeskattas?

Om arbetsgivare betalar anställds premie för sjukvårdsförsäkring (eller om den anställde betalar premien genom bruttolöneavdrag) är 60 procent av premien för sjukvårdsförsäkringen skattepliktig förmån för den anställde.

Arbetsgivaren ska betala arbetsgivaravgifter på det skattepliktiga beloppet vilket är avdragsgillt för arbetsgivaren som lönekostnad.

Vad är det för skillnad på sjukförsäkring och sjukvårdsförsäkring?

Om du har en sjukvårdsförsäkring och råkar ut för en skada/sjukdom ringer du vårdplaneringen på ditt försäkringsbolag.

Det är oftast en sjuksköterska som svarar. Sköterskan ställer bland annat frågor kring besvären för att kunna göra en bedömning av vilken typ av stöd/behandling som är lämpligt och kan även ge medicinsk rådgivning.

Beroende på vilka symptomen är kan vårdplaneringen direkt boka en tid för behandling hos specialist. Det handlar oftast om inbokade fysiska besök, men det blir allt vanligare med e-vård då många försäkringstagare föredrar det. Det gäller förstås givet att det fungerar med den diagnos man har.

Ingenting av den vård som utförs inom sjukvårdsförsäkringen finansieras med skattemedel.

Finansieringen sker enbart med premier som försäkringstagarna betalar. Premierna finansierar den vård som utförs av privata vårdgivare, vårdplanering och administrativa kostnader.

Den vanligaste behandlingen inom sjukvårdsförsäkring är inom ortopedi. Det kan handla om besök för behandling hos fysioterapeut, kiropraktor, naprapat, men även om operationer. Vård inom ortopedi står för omkring 30 procent av vården inom sjukvårdsförsäkring.

Andra vanliga behandlingar är inom hud, öron/näsa/hals, gynekologi/urinvägar, ögon som vardera står för knappt 10%.