:

Vad betyder omprövas?

Innehållsförteckning:

 1. Vad betyder omprövas?
 2. Hur länge kan man begära omprövning?
 3. Hur fyller man i Begäran om omprövning?
 4. Hur lång tid tar en omprövning?
 5. Vad gör en Omprövare?
 6. Hur länge kan Skatteverket ompröva?
 7. Hur går en omprövning till?
 8. Vart skickar man begäran om omprövning?
 9. Hur skriver man en omprövning?
 10. Kan man överklaga ett omprövningsbeslut?
 11. Hur mycket tjänar en handläggare på Försäkringskassan?
 12. Hur ofta gör Skatteverket kontroller?
 13. Hur många gånger kan man begära omprövning?
 14. Vilka beslut kan omprövas?
 15. När kan man göra omprövning?

Vad betyder omprövas?

En begäran om omprövning ska ha kommit in till Skatteverket senast det sjätte året efter utgången av det kalenderår då beskattningsåret har gått ut (66 kap. 7 § första stycket SFL). Denna sexårsregel gäller för beslut enligt SFL såvida inte beslutet ifråga tillhör de beslut som räknas upp i 66 kap. 7 § andra stycket eller i 66 kap. 8–17 §§ SFL.

Det innebär att sexårsfristen för omprövning på den enskildas initiativ gäller t.ex. för

 • beslut att inte godkänna en person som deklarationsombud (6 kap. 4–8 §§ SFL)
 • beslut om skatteavdrag, arbetsgivaravgifter, mervärdesskatt och punktskatt (53 kap. SFL)
 • beslut om särskild inkomstskatt (54 kap. 2 § SFL)
 • beslut om slutlig skatt (56 kap. SFL)
 • beslut om förseningsavgifter (48 kap. SFL) och skattetillägg (49 kap. SFL), se även regeln om förlängd tid för omprövning av skattetillägg i 66 kap. 9 § SFL.
 • beslut om justering av bilförmån, kostförmån och bostadsförmån enligt 2 kap. 10 b och 10 c §§ SAL (4 kap. 1 § andra stycket SAL).

Hur länge kan man begära omprövning?

Innebörden av att en ändring av ett beslut ska ske om det kan göras snabbt och enkelt är att beslutet bör prövas på samma nivå och helst av samma person som fattade det ursprungliga beslutet.

Vid en omprövning är det samma myndighet som fattade det ursprungliga beslutet som kommer handlägga ärendet igen. Vid en överklagan av ett beslut är det Förvaltningsrätten, alltså en helt utomstående domstol, som kommer handlägga och pröva beslutet.

Hur fyller man i Begäran om omprövning?

Har du upptäckt att du fyllt i fel siffror och behöver rätta en inkomstdeklaration för ditt aktiebolag? Då kan du göra en självrättelse och skicka in de riktiga uppgifter till Skatteverket, vi kommer nedan att beskriva hur du går tillväga.

Om Skatteverket inte har beslutat om den slutliga skatten kan du skicka in en komplettering på dina ändringar. Om deklarationen istället redan är fastställd behöver du begära omprövning. För att begära omprövning fyller du i blanketten ”Begäran om omprövning (SKV 6891)” alternativet skriver ett brev som ska innehålla namn, organisationsnummer, att du rättar ett tidigare fel, vilket inkomstår som skall rättas samt underlag till rättelsen. Ofta önskar skatteverket också att du bifogar sidan S samt förstasidan av den rättade inkomstdeklarationen. Blanketten eller brevet med underlag skickar du sedan till ditt skattekontor.

Hur lång tid tar en omprövning?

En begäran om omprövning ska ha kommit in till Skatteverket senast det sjätte året efter utgången av det kalenderår då beskattningsåret har gått ut (66 kap. 7 § första stycket SFL). Denna sexårsregel gäller för beslut enligt SFL såvida inte beslutet ifråga tillhör de beslut som räknas upp i 66 kap. 7 § andra stycket eller i 66 kap. 8–17 §§ SFL.

Det innebär att sexårsfristen för omprövning på den enskildas initiativ gäller t.ex. för

 • beslut att inte godkänna en person som deklarationsombud (6 kap. 4–8 §§ SFL)
 • beslut om skatteavdrag, arbetsgivaravgifter, mervärdesskatt och punktskatt (53 kap. SFL)
 • beslut om särskild inkomstskatt (54 kap. 2 § SFL)
 • beslut om slutlig skatt (56 kap. SFL)
 • beslut om förseningsavgifter (48 kap. SFL) och skattetillägg (49 kap. SFL), se även regeln om förlängd tid för omprövning av skattetillägg i 66 kap. 9 § SFL.
 • beslut om justering av bilförmån, kostförmån och bostadsförmån enligt 2 kap. 10 b och 10 c §§ SAL (4 kap. 1 § andra stycket SAL).

Vad gör en Omprövare?

Om du inte är nöjd med Försäkringskassans beslut kan du begära att vi omprövar beslutet. Det innebär att vi tar del av dina synpunkter och gör en ny prövning av ditt ärende. Vi tittar på eventuella nya underlag och allt som finns i ärendet sedan tidigare.

Vi måste få din begäran inom två månader från den dag du tagit del av beslutet. Använd blanketten Begäran—Omprövning av beslut. Du kan däremot inte använda blanketten för att överklaga ett beslut.

Hur länge kan Skatteverket ompröva?

Skatteverket kan ompröva sina beslut om fastighetstaxering. Om du till exempel vill komplettera med nya uppgifter eller förklaringar som Skatteverket inte hade tillgång till vid det tidigare beslutet kan du begära omprövning hos Skatteverket. Det är vanligtvis en enkel och snabb väg att få ett beslut ändrat.

När det finns flera delägare till en fastighet, har varje delägare för sig rätt att begära omprövning av fastighetstaxeringen. Du kan läsa mer om det längre ner under rubriken Vem kan begära omprövning eller överklaga.

Bestämmelserna om omprövning finns i 20 kap. 7 19 §§ och 24 kap. 1 § fastighetstaxeringslagen (SFS 1979:1152), FTL.

Hur går en omprövning till?

En omprövning innebär att Brottsoffermyndigheten går igenom ärendet på nytt och ser över det tidigare beslutet. Om det finns någon ny utredning eller nya omständigheter tar myndigheten hänsyn till det också.

Om du skickar in en omprövning avgörs den alltid på en högre beslutsnivå än det ursprungliga beslutet. Det innebär att omprövningen kan avgöras av en beslutsfattare med särskild delegation, chefen för Brottsskadeenheten, generaldirektören eller Nämnden för brottsskadeersättning.

En omprövning kan leda till att Brottsoffermyndigheten ändrar beslutet eller  konstaterar att beslutet är riktigt. Brottsoffermyndigheten kan till exempel ändra ett beslut om det finns nya omständigheter som visar att det tidigare beslutet är oriktigt. 

Vart skickar man begäran om omprövning?

Begäran om omprövning ska lämnas in till Helsingfors universitets ansökningsservice senast vid den tidpunkt som anges i meddelandet om antagningens resultat.

Begäran om omprövning som kommit in efter den angivna tidsfristen behandlas inte. Nedan information om tidsfristerna för de olika antagningarna:

Hur skriver man en omprövning?

En omprövning innebär att Brottsoffermyndigheten går igenom ärendet på nytt och ser över det tidigare beslutet. Om det finns någon ny utredning eller nya omständigheter tar myndigheten hänsyn till det också.

Om du skickar in en omprövning avgörs den alltid på en högre beslutsnivå än det ursprungliga beslutet. Det innebär att omprövningen kan avgöras av en beslutsfattare med särskild delegation, chefen för Brottsskadeenheten, generaldirektören eller Nämnden för brottsskadeersättning.

En omprövning kan leda till att Brottsoffermyndigheten ändrar beslutet eller  konstaterar att beslutet är riktigt. Brottsoffermyndigheten kan till exempel ändra ett beslut om det finns nya omständigheter som visar att det tidigare beslutet är oriktigt. 

Kan man överklaga ett omprövningsbeslut?

Om du är missnöjd med beslut fattade av försäkringskassan kan du begära att de omprövar beslutet. Du måste skicka in din begäran om omprövning inom en viss tid efter det att du tagit del av brevet med beslutet. Det står i beslutet hur lång tid du har på dig.

Om du också är missnöjd med omprövningsbeslutet kan du överklaga det till förvaltningsrätten. Du skickar även i detta fall in ett brev till Försäkringskassan. Den aktuella adressen står i brevet med ditt beslut. Där står också när Försäkringskassan senast måste ha ditt överklagande. Du kan få mer information från den myndighet som har fattat det beslut som du vill överklaga.

Om du inte är nöjd - information om att överklaga beslut på Försäkringskassans webbplats (öppnas i nytt fönster).

Hur mycket tjänar en handläggare på Försäkringskassan?

Handläggare och utredare

Handläggare och utredare är de som utgör basen i hela verksamheten. I uppgifterna ingår vanligen både utredningar och beslut om ekonomiska ersättningar. Den viktigaste skillnaden mellan yrkesrollerna är att utredarna handlägger ärenden som kräver högre grad av hänsyn till personernas individuella behov i utredningarna och besluten.

Hur ofta gör Skatteverket kontroller?

Skatteverket ska också göra extra kontroller av hyresinkomster, som ökade stort 2020, och de nya RUT-tjänsterna som omfattar viss tvätt (ej kemtvätt), montering av möbler, transport av möbler för återbruk och enklare tillsyn av bostad. Även det nya avdraget för grön teknik kommer att granskas – ett avdrag som gäller för installation av solceller, lagring av egenproducerad energi och laddningspunkter för elfordon.

De vanligaste felen som små och medelstora företag gör är att dra av för privata kostnader som inte rör verksamheten och att man inte redovisar förmåner eller inkomster som bör beskattas. Enligt Skatteverket gör 4 av 10 företag dessa skattefel, som motsvarar cirka 8 miljarder kronor om året.

Hur många gånger kan man begära omprövning?

En överprövning innebär att ett åklagarbeslut granskas av en högre åklagare (överåklagare/vice överåklagare). En överprövning kan leda till att ett beslut ändras eller att det bedöms vara korrekt och därför inte ändras. Undantagsvis kan beslut också överprövas av riksåklagaren.

Överprövning/prövning av beslut hanteras genom ett skriftligt förfarande.

I princip kan alla beslut överprövas, till exempel beslut att lägga ned en förundersökning eller att inte väcka åtal. Beslut som kan överklagas till domstol, till exempel beslut om att inte meddela kontaktförbud eller beslut om beslag, överprövas normalt inte.

Vilka beslut kan omprövas?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I 27 § förvaltningslagen regleras omprövning av myndighetsbeslut. Däri framgår att om en myndighet finner att ett beslut som den har meddelat som första instans är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning, så ska myndigheten ändra beslutet. Myndigheten ska ändra beslutet om det kan ske snabbt och enkelt och utan att det blir till nackdel för någon enskild part.

När kan man göra omprövning?

En omprövning innebär att Brottsoffermyndigheten går igenom ärendet på nytt och ser över det tidigare beslutet. Om det finns någon ny utredning eller nya omständigheter tar myndigheten hänsyn till det också.

Om du skickar in en omprövning avgörs den alltid på en högre beslutsnivå än det ursprungliga beslutet. Det innebär att omprövningen kan avgöras av en beslutsfattare med särskild delegation, chefen för Brottsskadeenheten, generaldirektören eller Nämnden för brottsskadeersättning.

En omprövning kan leda till att Brottsoffermyndigheten ändrar beslutet eller  konstaterar att beslutet är riktigt. Brottsoffermyndigheten kan till exempel ändra ett beslut om det finns nya omständigheter som visar att det tidigare beslutet är oriktigt.