:

Hur ska en faktura med omvänd moms se ut?

Innehållsförteckning:

 1. Hur ska en faktura med omvänd moms se ut?
 2. Hur bokför man inköp från annat EU land?
 3. Hur redovisar man omvänd moms?
 4. När ska man fakturera med omvänd moms?
 5. När använder man reverse charge?
 6. Måste det stå reverse charge?
 7. Hur hanteras moms på fakturor från utlandet?
 8. Hur redovisas momsen vid inköp utanför EU?
 9. Hur fungerar reverse charge?
 10. Hur bokför jag inköp från Norge?
 11. Kan ett svenskt företag fakturerar i euro?
 12. Hur fakturerar man utomlands?
 13. Får man tillbaka moms vid import?
 14. Kan man dra av moms från utlandet?
 15. Vem betalar moms vid import?

Hur ska en faktura med omvänd moms se ut?

I normala fall ställs en faktura ut med momsen specificerad – men inte alltid. Vid internationell handel och i vissa fall även vid nationell handel, exempelvis när byggtjänster säljs till ett annat byggföretag, gäller istället omvänd skattskyldighet. Idag svarar skatterådgivaren Thomas Borg på några frågor om omvänd moms och varför det används.

– Kort beskrivet kan det förklaras som ett verktyg för att flytta skyldigheten att redovisa utgående moms, från säljaren till köparen. Det används framför allt i två olika fall: vid internationell handel och vid försäljning av byggtjänster till byggföretag. Då kallas det ofta för byggmoms eller omvänd byggmoms. Med omvänd moms, eller omvänd skattskyldighet som det också heter, tas beskattningen ut där köparen finns. Köparen hanterar då både den utgående och den ingående momsen i sin bokföring och deklaration. Det handlar alltså inte om momsfri försäljning utan det är köparen som redovisar den utgående momsen, istället för säljaren som i vanliga fall. Sedan bedöms köparens rätt att dra av momsbeloppet som ingående moms på samma sätt som när köparen får en faktura med moms. Tanken är att momsen inte ska bli en kostnad så länge som inköpen används i en momspliktig verksamhet.

Hur bokför man inköp från annat EU land?

I och med den fria rörligheten så blir det allt vanligare att man handlar in varor från andra EU länder för företagets räkning. Det kan då vara bra att tänka på att det trots den fria rörligheten finns några saker som man bör tänka på.

Omvänd moms, eller omvänd skattskyldighet som det också heter, gäller för handel inom EU. Så här fungerar det:

Hur redovisar man omvänd moms?

Enligt Skatteverket ska du använda omvänd byggmoms när följande två villkor uppfylls:

 • Du säljer särskilt angivna byggtjänster, byggstädning eller hyr ut arbetskraft för dessa tjänster, i Sverige.
 • Köparen av tjänsterna är en näringsidkare som under vissa förutsättningar säljer sådana byggtjänster.
 • När ska man fakturera med omvänd moms?

  Du ska använda omvänd betalningsskyldighet om följande två villkor är uppfyllda:

 • Du säljer särskilt angivna byggtjänster, byggstädning eller hyr ut arbetskraft för dessa tjänster, i Sverige.
 • Köparen av tjänsterna är en beskattningsbar person som under vissa förutsättningar säljer sådana byggtjänster.
 • Den omvända betalningsskyldigheten gäller bara vid försäljning av de särskilt angivna tjänsterna. Om det i en byggtjänst ingår material så räknas allt som en byggtjänst. 

  Om det endast är varuförsäljning ska du inte använda omvänd betalningsskyldighet. Det kan i varuförsäljning ingå montering där själva arbetet är obetydligt i förhållande till varans värde. Försäljningen anses då som varuförsäljning och du ska inte använda omvänd betalningsskyldighet. Det kan gälla vid försäljning av exempelvis spisar och kylskåp.

  När använder man reverse charge?

  Nedan finns en sammanställning på några utvalda situationer när försäljning görs utan momspålägg och vilka hänvisningar som ska göras på fakturan.

  Måste det stå reverse charge?

  är undantagna momsplikt helt och hållet. Varor och tjänster som är momsfria är till exempel sjukvård, tandvård, social omsorg, skolverksamhet och bank- och försäkringstjänster.

  i ditt företag (det vill säga du driver både momspliktig och momsfri verksamhet) får bara avdrag för ingående moms på inköp till den del av verksamheten som är momspliktig.

  Enligt bokföringslagen (BokfL) är i princip var och en som driver rörelse eller utövar ett yrke skyldig att föra bok över denna verksamhet. Enligt förordningen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ ska den som är mervärdeskattskyldig och bokföringsskyldig registrera de affärshändelser som påverkar mervärdesskattens belopp i kronologisk ordning för att den skatt som ska betalas eller dras av ska fås fram. Registreringen görs enligt den tidpunkt då den skatt, som ska betalas eller dras av på basis av affärshändelserna, ska beaktas vid beräkningen av den skatt som ska redovisas för skatteperioden (F om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ 1 § 1 mom.).

  I mervärdesskattelagens bestämmelser används begreppet faktura. I enlighet med mervärdesskattedirektivet räknas det i mervärdesskattelagen och i denna anvisning som en faktura förutom egentliga fakturor även övriga verifikationer som fungerar som fakturor. Som fakturor räknas även de fakturor och alla verifikationer samt anmälningar som innehåller en ändring eller en hänvisning till den ursprungliga fakturan. En faktura kan utfärdas åt köparen i pappersform eller, om mottagaren samtycker, elektroniskt. Med en elektronisk faktura avses en faktura som ges och tas emot i elektroniskt format. EU-länderna för inte kräva särskilda förutsättningar för elektroniska fakturor. En samlingsfaktura kan utfärdas för flera separata försäljningar av varor och tjänster.

  En faktura kan bestå av flera separata handlingar. Därför måste den egentliga fakturan inte ha alla anteckningar som mervärdesskattelagen kräver om uppgifterna finns i en annan handling som både säljaren och köparen har. Också då är villkoret att den egentliga fakturan har en entydig hänvisning till denna handling. Man kan t.ex. i fakturan hänvisa till en följesedel som ges åt köparen på samma gång och där de sålda varorna har specificerats. Det räcker att handlingarna tillsammans uppfyller mervärdesskattelagens innehållskrav. Detta tillämpas dock inte på distansförsäljning eller gemenskapsintern försäljning av varor och inte heller på sådan försäljning av varor eller tjänster i ett annat EU-land, för vilken köparen på basis av omvänd skattskyldighet är skattskyldig. I de fakturor som utfärdas för dessa försäljningar måste alla fakturauppgifter som krävs finnas.

  Ett entreprenadavtal måste inte bifogas till varje faktura. Det räcker med att man hänvisar till det genom att ange entreprenadavtalets nummer och datum samt betalningspostens nummer. Vid mervärdesbeskattad överlåtelse av nyttjanderätt till fastighet kan fakturan bestå av avtalet mellan hyresvärden och hyrestagaren och kontoöverföringsblanketterna som hör därtill. Alla uppgifter kan också t.ex. finnas i hyresavtalet och inga betalningsverifikationer skickas.

  Hur hanteras moms på fakturor från utlandet?

  är undantagna momsplikt helt och hållet. Varor och tjänster som är momsfria är till exempel sjukvård, tandvård, social omsorg, skolverksamhet och bank- och försäkringstjänster.

  i ditt företag (det vill säga du driver både momspliktig och momsfri verksamhet) får bara avdrag för ingående moms på inköp till den del av verksamheten som är momspliktig.

  Enligt bokföringslagen (BokfL) är i princip var och en som driver rörelse eller utövar ett yrke skyldig att föra bok över denna verksamhet. Enligt förordningen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ ska den som är mervärdeskattskyldig och bokföringsskyldig registrera de affärshändelser som påverkar mervärdesskattens belopp i kronologisk ordning för att den skatt som ska betalas eller dras av ska fås fram. Registreringen görs enligt den tidpunkt då den skatt, som ska betalas eller dras av på basis av affärshändelserna, ska beaktas vid beräkningen av den skatt som ska redovisas för skatteperioden (F om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ 1 § 1 mom.).

  I mervärdesskattelagens bestämmelser används begreppet faktura. I enlighet med mervärdesskattedirektivet räknas det i mervärdesskattelagen och i denna anvisning som en faktura förutom egentliga fakturor även övriga verifikationer som fungerar som fakturor. Som fakturor räknas även de fakturor och alla verifikationer samt anmälningar som innehåller en ändring eller en hänvisning till den ursprungliga fakturan. En faktura kan utfärdas åt köparen i pappersform eller, om mottagaren samtycker, elektroniskt. Med en elektronisk faktura avses en faktura som ges och tas emot i elektroniskt format. EU-länderna för inte kräva särskilda förutsättningar för elektroniska fakturor. En samlingsfaktura kan utfärdas för flera separata försäljningar av varor och tjänster.

  En faktura kan bestå av flera separata handlingar. Därför måste den egentliga fakturan inte ha alla anteckningar som mervärdesskattelagen kräver om uppgifterna finns i en annan handling som både säljaren och köparen har. Också då är villkoret att den egentliga fakturan har en entydig hänvisning till denna handling. Man kan t.ex. i fakturan hänvisa till en följesedel som ges åt köparen på samma gång och där de sålda varorna har specificerats. Det räcker att handlingarna tillsammans uppfyller mervärdesskattelagens innehållskrav. Detta tillämpas dock inte på distansförsäljning eller gemenskapsintern försäljning av varor och inte heller på sådan försäljning av varor eller tjänster i ett annat EU-land, för vilken köparen på basis av omvänd skattskyldighet är skattskyldig. I de fakturor som utfärdas för dessa försäljningar måste alla fakturauppgifter som krävs finnas.

  Ett entreprenadavtal måste inte bifogas till varje faktura. Det räcker med att man hänvisar till det genom att ange entreprenadavtalets nummer och datum samt betalningspostens nummer. Vid mervärdesbeskattad överlåtelse av nyttjanderätt till fastighet kan fakturan bestå av avtalet mellan hyresvärden och hyrestagaren och kontoöverföringsblanketterna som hör därtill. Alla uppgifter kan också t.ex. finnas i hyresavtalet och inga betalningsverifikationer skickas.

  Hur redovisas momsen vid inköp utanför EU?

  Om du är momsregistrerad och importerar varor till din verksamhet ska du redovisa och betala moms på importen till Skatteverket. Detta gäller också för dig som är momsregistrerad och importerar varor med hjälp av ett ombud som tulldeklarerar åt dig.  

  Om du inte är momsregistrerad, eller om du är en fysisk person som är momsregistrerad men importerar en vara som endast ska användas för privat bruk, ska du i stället vända dig till Tullverket.

  Hur fungerar reverse charge?

  I am a user of an application “Evernote”. It enables me to edit, store browse memos and photo, screenshot of website anytime anywhere on PC, tablet and smartphone. I use this application on smartphone to draft my blogs on train then edit and finalize them on PC after I arrived in my office. It is quite useful.

  Hur bokför jag inköp från Norge?

  I am a user of an application “Evernote”. It enables me to edit, store browse memos and photo, screenshot of website anytime anywhere on PC, tablet and smartphone. I use this application on smartphone to draft my blogs on train then edit and finalize them on PC after I arrived in my office. It is quite useful.

  Kan ett svenskt företag fakturerar i euro?

  När du skickar en faktura till utlandet underlättar det om du upprättar den på ett språk som både du och köparen förstår. Oftast fungerar engelska men kontrollera med kunden om fakturan behöver vara på ett annat språk om det finns anledning att tro att de föredrar det. 

  Hur fakturerar man utomlands?

  Som frilansare och konsult finns oftast inga geografiska begränsningar för var du kan hitta kunder och jobba eftersom mycket sker digitalt. Inte heller som egenanställd ska geografin ställa till det. Om du är baserad i Sverige och fakturerar utan företag genom Cool Company kan du både fakturera och jobba i Sverige för utländska företag.

  Om du t.ex. har en kund i Storbritannien eller Sydafrika men arbetar från Sverige kan du enkelt ställa ut din faktura till den kunden med enda skillnaden att momsen inte ska betalas i Sverige. Det är istället kunden (om kunden är ett företag) som betalar momsen i respektive land. Vår kundsupport är experter på det här och hjälper mer än gärna till om eller när en fråga dyker upp.

  Har din kund sitt huvudkontor utanför Sverige och fakturan ska ställas till en internationell adress, även om du utfört jobbet på hemmaplan? Utför du uppdrag hos något av våra skandinaviska grannar som Norge, Danmark eller Finland, men ska fortfarande betala skatt i Sverige?

  Hos oss på Cool Company har vi många egenanställda som fakturerar utländska kunder, inom hela EU, USA, Australien, Thailand med flera länder.

  Får man tillbaka moms vid import?

  När du handlar som privatperson i EU ska du bara betala moms en gång, nämligen i det land där du gör ditt inköp.

  Du kan ta med dig hem vilken vara som helst som du köpt i ett annat EU-land, utan att behöva stanna vid gränsen eller deklarera den i tullen. Det enda villkoret är att dina inköp måste vara för ditt eget eller din familjs personliga bruk. Du får inte sälja vidare varorna.

  Om du bor i ett land utanför unionen och besöker EU har du rätt att få tillbaka momsen på de varor som du köpt under vistelsen i EU. Visa upp varorna i tullen vid utresan senast tre månader efter att du köpte dem, tillsammans med momsåterbetalningsblanketten. Den brukar fyllas i av säljaren, men alla handlare deltar inte i systemet eftersom det är frivilligt. I vissa länder måste man ha handlat för ett visst belopp för att kunna få tillbaka momsen.

  Kan man dra av moms från utlandet?

  Svenska företag kan få återbetalning av utländsk moms inom EU. Den 30 september 2019 är sista dagen att ansöka för räkenskapsåret 2018. I år står företagen även inför en risk att Storbritannien den 31 oktober lämnar EU utan ett giltigt utträdesavtal. Det innebär att möjligheten för återsökning av brittisk moms via Skatteverkets e-tjänst försvinner från och med 31 oktober. Det är därmed viktigt att återsöka både brittisk moms som tagits ut under 2018 och under 2019 senast den 30 september.

  I den svenska momsdeklarationen kan företag endast yrka avdrag för svensk ingående moms. Ett svenskt företag har även möjlighet att få tillbaka momsen vid inköp utomlands för den verksamhet som bedrivs i Sverige, till exempel vid affärsresor eller inköp av varor som stannar i ursprungslandet.

  Vem betalar moms vid import?

  Du kan betala momsen för skatteperioden i MinSkatt. Kom ihåg att använda referensnumret för skatter på eget initiativ om du betalar skatten till exempel i nätbanken. Du kan kontrollera referensnumret och övriga betalningsuppgifter i MinSkatt.