:

Kan man göra allt till enskild egendom?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man göra allt till enskild egendom?
 2. Kan man skriva enskild egendom själv?
 3. Hur styrka enskild egendom?
 4. Hur bevisar man enskild egendom?
 5. Kan halva huset vara enskild egendom?
 6. När kan enskild egendom bli giftorättsgods?
 7. Kan man ha enskild egendom utan äktenskapsförord?
 8. Vem äger enskild egendom?
 9. Kan jag ge bort min enskilda egendom?
 10. Vad händer med min enskilda egendom om jag dör?
 11. Är sommarstuga enskild egendom?

Kan man göra allt till enskild egendom?

Nu finns nya avtal för dig som jobbar på Coop, Akademibokhandeln eller second hand-butiker. Handels har kommit överens med arbetsgivarna om de högsta löneökningarna någonsin.

 Möjligheterna att få fler timmar stärks och det blir svårare för arbetsgivare att hyvla.  

 I butik höjs lönerna med 12,62 kronor/timme, på Coops lager höjs de med 12,04 kronor/timme. Den totala ökningen blir 2095 kronor för heltid fördelat på två år för både butik, lager och e-handel.   

Kan man skriva enskild egendom själv?

Makars egendom delas in i giftorättsgods och enskild egendom. Allt som tillhör en make är dennes giftorättsgods om det inte har gjorts till enskild egendom. Indelningen gäller så länge äktenskapet varar eller till man ändrar det.

Indelningen i giftorättsgods och enskild egendom har betydelse när makarna ska bodela. I bodelningen ingår allt som är en makes giftorättsgods men däremot inte makens enskilda egendom. Under tiden äktenskapet består, saknar normalt indelningen i giftorättsgods och enskild egendom betydelse.

Hur styrka enskild egendom?

Sara Louise Axelsson heter jag och är det senaste tillskottet i Söderberg & Partners bloggfamilj. Jag är jurist och ansvarar för den familjerättsliga rådgivningen på Söderberg & Partners och mina blogginlägg kommer att beröra olika frågeställningar om familjerätt på ett sätt som förklarar juridiken på ett pedagogsikt sätt. Detta för att många gånger är saker som tycks vara självklara inte alltid så självklara, jag tänkte därför starta min blogg med ett inlägg om vad enskild egendom faktiskt är. Egendom och tillgångar som en person äger kan vara enskild egendom för den personen. För att egendom ska utgöra enskild egendom kan det antingen ha tillkommit genom äktenskapsförord som är ett avtal mellan två makar om att viss egendom ska vara enskild egendom. Det kan också ha bestämts av en tredje person som genom gåva eller testamente har tillskrivit en annan person egendom med villkor om att den egendomen ska vara den personens enskilda egendom. Det finns också möjlighet att i ett förmånstagarförordnande bestämma att utfallande belopp ska vara enskild egendom.

Men vad innebär det att ha något som enskild egendom? Huvudsakligen innebär det att egendom som är enskild aldrig kan ingå i en bodelning och således riskerar man aldrig att förlora hälften av denna egendom. För makar blir det ett undantag till regeln om giftorätt som innebär att makar alltid har rätt till hälften av allt giftorättsgods. Giftorättsgods är all egendom som inte är enskild egendom.

Hur bevisar man enskild egendom?

Flytta isär, skilja sig & separera

Hej! Har ett äktenskapsförord som anger att ett arv är enskild egendom. Del av arvet har använts till inköp av gemensam bostad. Vi är gifta. Är det vid skilsmässa och bodelning möjligt att få tillbaks dessa pengar. Om inte, hur skulle man gjort för att försäkra sig om att pengarna inte skulle ingå i giftorättsgodset? Tack på förhand.

Kan halva huset vara enskild egendom?

Olika skeden i livet medför juridiska konsekvenser som vi kanske inte alltid är medvetna om. Här ger vi exempel på olika scenarier och reder ut vad som gäller för dig som gift eller sambo.

När kan enskild egendom bli giftorättsgods?

Makars egendom delas in i giftorättsgods och enskild egendom. Allt som tillhör en make är dennes giftorättsgods om det inte har gjorts till enskild egendom. Indelningen gäller så länge äktenskapet varar eller till man ändrar det.

Indelningen i giftorättsgods och enskild egendom har betydelse när makarna ska bodela. I bodelningen ingår allt som är en makes giftorättsgods men däremot inte makens enskilda egendom. Under tiden äktenskapet består, saknar normalt indelningen i giftorättsgods och enskild egendom betydelse.

Kan man ha enskild egendom utan äktenskapsförord?

När två personer gifter sig blir all deras egendom giftorättsgods. Giftorättsgods innebär att makarna äger egendomen gemensamt, och ska därför även dela egendomen lika vid en eventuell skilsmässa.

Vem äger enskild egendom?

Ett enkelt sätt att skydda egen­do­men är att i tes­ta­men­te skriva att arvet är en­skild egen­dom. Kanske vill du se till att dina barns re­spek­ti­ve inte ska kunna kräva an­de­lar i fa­mil­jens hus och du kan genom att göra det till en­skild egen­dom und­vi­ka att huset ofri­vil­ligt måste säljas. Det är vik­tigt att komma ihåg att en­skild egen­dom inte är samma sak som att den ena maken ensam äger något. Att en av er äger egen­dom själv kallas för en­skilt ägande och be­hö­ver inte betyda att den är en­skild egen­dom. 

Som gift är grund­re­geln att allt ni äger är ge­men­sam egen­dom och att det ska delas lika om ni skil­jer er. Men en spe­ci­fik egen­dom kan alltså vara en­skild och då ska den inte ingå i en bo­del­ning. Det finns olika kri­te­ri­er som gör att en egen­dom kan räknas som en­skild:

 • Då det finns skri­vet i äk­ten­skaps­för­or­det mellan två makar att en egen­dom ska vara en­skild.
 • När ett sam­bo­av­tal de­fi­ni­e­rar att något är en­skild egen­dom.
 • Genom ett tes­ta­men­te med krav på en­skild egen­dom.
 • Då ett gå­vobrev med vill­kor om en­skild egen­dom finns.
 • Egen­dom som kommit genom för­säk­ring med vill­kor om en­skild egen­dom.
 • Genom sub­sti­tut, då en en­skild egen­dom er­satts med en ny egen­dom.

Kan jag ge bort min enskilda egendom?

Det enklaste sättet att försäkra sig om att den egendom som tillfaller gåvotagaren eller arvtagaren ska bli enskild egendom är att skriva det som ett villkor i gåvobrev eller testamente. Detta innebär att egendomen hålls utanför bodelning i samband med skilsmässa och bortgång. Huvudregeln är annars att gåvan eller arvet blir mottagarens giftorättsgods om denne är gift och delas därmed lika vid en framtida separation.

Du bör vara uppmärksam på att egendom som är enskild genom föreskrift i gåvobrev och testamente inte direkt tillfaller dina bröstarvingar vid din bortgång om du är gift med gemensamma barn. Då tillfaller egendomen din make med fri förfoganderätt* för att först vid din makes bortgång tillfalla era gemensamma barn. Om du däremot vill att dina barn ska ärva den enskilda egendomen direkt vid din bortgång bör du skriva in detta i ditt testamente.

Vad händer med min enskilda egendom om jag dör?

 • Med make/maka krävs äktenskapsförord för att slippa dela egendom vid eventuell bodelning. Genom ett äktenskapsförord kan makarna föreskriva att egendom ska vara enskild.
 • För att skydda egendom man ger bort i gåva krävs ett gåvobrev med villkor om enskild egendom.
 • För att skydda egendom som någon får genom arv krävs ett testamente som innehåller krav om att egendom ska vara enskild.
 • Ring oss på eller fyll i formuläret så återkommer vi så snart som möjligt.

  Är sommarstuga enskild egendom?

  Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

  Regler om bodelning vid äktenskap hittar du i Äktenskapsbalken (ÄktB) medan regler om arv finns i Ärvdabalken (ÄB)