:

Är det någon skatt på arv?

Innehållsförteckning:

 1. Är det någon skatt på arv?
 2. Hur mycket skatt på ett arv?
 3. Måste jag deklarera arv?
 4. Är arv en inkomst?
 5. Hur mycket pengar får man ge bort utan att skatta?
 6. Hur undviker man arvsskatt?
 7. Hur mycket pengar får man ärva utan att betala skatt?
 8. Hur betalas ett arv ut?
 9. Hur mycket pengar får man ge bort skattefritt 2023?
 10. Hur mycket pengar får man ge bort till sina barn?
 11. Hur mycket pengar kan man få utan att betala skatt?
 12. Får jag ge bort pengar till ett barn innan jag dör?
 13. Är det tillåtet att tömma dödsbo innan bouppteckning?
 14. Hur lång tid tar det att få pengar från arv?
 15. Hur mycket pengar får man ge sina barn utan skatt?

Är det någon skatt på arv?

Arvsskatt är en skatt på arv som fortfarande finns i flera länder runt om i världen. I Sverige är arvsskatten avskaffad sedan den 1 januari 2005. Redan den 1 januari 2004 avskaffades beskattning av arv till en efterlevande make eller sambo. 

Arvsskatten avskaffades i Sverige tillsammans med gåvoskatten, som du kan läsa mer om här. Fram till avskaffandet hade både arvsskatten och gåvoskatten fått hård kritik, bland annat på grund av att den inte uppfattades som rättvis. Dessutom var arvsskatten kostsam att administrera.

I systemet för beräkning arvsskatt som gällde fram till 2004 delades arvtagarna in i olika skatteklasser med utgångspunkt i släktskapet eller relation till den avlidne. I den första klassen räknades den avlidnes make, sambo, barnbarn, styvbarn, i vissa fall fosterbarn och make eller sambo till barn. 

Till den andra klassen räknades föräldrar, syskon och syskonbarn. Till den tredje och sista klassen räknades bland annat kommuner, stiftelser eller föreningar. Ett avdrag gjordes på beloppet som skulle beskattas, med utgångspunkt i vilken skatteklass arvtagaren räknades i. Avdraget var störst för den första klassen och lägst för den tredje. Efter avdraget gick mellan 10 och 30 % till arvsskatten.  

Hur mycket skatt på ett arv?

1. Arvs- och gåvoskatten – en enig riksdag; från vänster till höger, avskaffade dem i december 2004.

2. Förmögenhetsskatten – infördes 1947 och avskaffades 2007. När den tillkom, var den ett effektivt verktyg för att jämna ut inkomstskillnader i Sverige.

3. Fastighetsskatten – länge ett irritationsmoment för många villaägare, främst i storstäderna. Den ersattes med en kommunal fastighetsavgift den 1 januari 2008.

Måste jag deklarera arv?

Juridik vid dödsfall

Hej! Behöver man skatta på ett arv från föräldrar som bott och sedan avlidigt utomlands? Min mamma flyttade till Sverige från Indien i början av 80-talet. Hennes pappa (min morfar) hade redan gått bort vid den tiden och några år därefter avled hennes mamma (min mormor). Som jag förstår det lämnade de mina morföräldrar efter sig en fastighet, som min mamma och hennes bröder samt systrar fått ärva. Hennes syskon har bott i huset fram till idag och nu ska de sälja huset och efteråt skulle vi vilja föra över pengarna till Sverige. Det vi undrar är, kommer man att behöva skatta på dessa arvspengar från försäljningen? Min moster skulle även vilja ge min mamma pengar från sin andel av försäljningen som gåva. Behöver man skatta på denna gåva? Vilka dokument behöver man eventuellt få med sig från Indien som underlag till överföringen av pengarna från arvet efter försäljningen för att kunna redovisa allt?

Är arv en inkomst?

När den avlidnes tillgångar övergår till dödsboet övertar dödsboet den avlidnes beskattningssituation och beskattas för avkastningen och för kapitalvinster vid avyttring.

Förvärv genom arv och testamente är skattefria (8 kap. 2 § IL). Förvärvaren beskattas under sitt innehav och vid sin avyttring av det förvärvade. Ett skifte eller en bodelning med anledning av en makes död medför inte någon beskattning för dödsboet. Återföring av värdeminskningsavdrag m.m. kan förekomma.

Alla avyttringar utanför en näringsverksamhet kapitalvinstbeskattas oavsett hur tillgångarna förvärvats och oavsett innehavstid. Även avyttring av fastigheter och bostadsrätter som är kapitaltillgång i en näringsverksamhet kapitalvinstbeskattas.

Om den avyttrade tillgången har förvärvats genom arv, testamente, bodelning eller på liknande sätt inträder förvärvaren i den tidigare ägarens skattemässiga situation (44 kap. 21 § första stycket IL). Förvärvaren övertar t.ex. den tidigare ägarens anskaffningsutgift. Motsvarande gäller för värdeminskningsavdrag samt förbättrande reparationer och underhåll (19 kap. 18 § och 20 kap. 12 § IL).

Det är den av enmansdödsboet eller delägaren som är ägare till tillgången vid försäljningstillfället som ska ta upp kapitalvinsten till beskattning.

Skatteverket anser att om ett enmansdödsbo som förvaltas av en förordnad boutredningsman eller testamentsexekutor och denne i dödsboets namn säljer en tillgång som tillhört den avlidne, i normalfallet innebär att en sådan försäljning får anses ske som ett led i förvaltningen av dödsboets tillgångar. Detta gäller även om försäljningen sker efter det att bouppteckningen har registrerats. Till den del delägaren dessförinnan inte har blivit ägare till tillgången genom att ha tillträtt denna, ska dödsboet ta upp kapitalvinsten till beskattning.

När det gäller ett enmansdödsbo förvaltat av den ende dödsbodelägaren anser Skatteverket att förvaltningen normalt bör anses avslutad när bouppteckningen registreras. I och med att förvaltningen är avslutad anses tillgångar som inte innan dess tillträtts av delägaren vid den tidpunkten formlöst ha övergått till den ende delägaren. Förvaltningen ska då inte anses pågå enbart av den omständigheten att delägaren väljer att efter registreringstidpunkten i dödsboets namn sälja en tillgång som tidigare tillhört den avlidne. En sådan försäljning får anses ha skett för dödsbodelägarens räkning. Det är därför den som var delägare i det upplösta dödsboet som ska ta upp kapitalvinsten till beskattning.

Utgångspunkten är att dödsboet är skattskyldigt för kapitalvinst vid försäljning av tillgångar, med dödsboet som formell säljare. Om försäljningen avser ett legat och det anses ha getts ut till legatarien, är istället legatarien skattskyldig för kapitalvinst. Ett legat kan vanligtvis anses ha getts ut till legatarien när det inte längre föreligger något legalt hinder för att verkställa testamentet. Legatet anses också ha getts ut till legatarien om dödsboet säljer legatet och överför försäljningslikviden till legatarien. I ett sådant fall anses dödsboet agera som uppdragstagare för legatariens räkning med ett redovisningsansvar.

Dödsboet är skattskyldigt för utdelning och annan avkastning på värdepapper, som har utbetalats till dödsboet i dess egenskap av legal mottagare av beloppet.

Hur mycket pengar får man ge bort utan att skatta?

Tillbaka

Jag vill skänka bort en större summa pengar till mina fem barnbarn, men jag är osäker på hur mycket man måste betala i gåvoskatt?

Hur undviker man arvsskatt?

Arv kan ges i förväg i form av en gåva. En gåva som är under 5 000 euro är skattefri, men kom ihåg att gåvobeloppen räknas ihop för en period av tre år. Om du alltså inom loppet av tre år ger mer än 5 000 euro till samma person, knackar skattebjörnen på dörren.

– Om egendomen är större kan det vara förnuftigt att ge en större gåva på en gång och betala gåvoskatt på den. På det sättet är gåvoskatten och arvsskatten sammanräknat i allmänhet mindre än om man skulle betala arvsskatt på hela summan.

Hur mycket pengar får man ärva utan att betala skatt?

Arvsskatt är en skatt på arv som fortfarande finns i flera länder runt om i världen. I Sverige är arvsskatten avskaffad sedan den 1 januari 2005. Redan den 1 januari 2004 avskaffades beskattning av arv till en efterlevande make eller sambo. 

Arvsskatten avskaffades i Sverige tillsammans med gåvoskatten, som du kan läsa mer om här. Fram till avskaffandet hade både arvsskatten och gåvoskatten fått hård kritik, bland annat på grund av att den inte uppfattades som rättvis. Dessutom var arvsskatten kostsam att administrera.

I systemet för beräkning arvsskatt som gällde fram till 2004 delades arvtagarna in i olika skatteklasser med utgångspunkt i släktskapet eller relation till den avlidne. I den första klassen räknades den avlidnes make, sambo, barnbarn, styvbarn, i vissa fall fosterbarn och make eller sambo till barn. 

Till den andra klassen räknades föräldrar, syskon och syskonbarn. Till den tredje och sista klassen räknades bland annat kommuner, stiftelser eller föreningar. Ett avdrag gjordes på beloppet som skulle beskattas, med utgångspunkt i vilken skatteklass arvtagaren räknades i. Avdraget var störst för den första klassen och lägst för den tredje. Efter avdraget gick mellan 10 och 30 % till arvsskatten.  

Hur betalas ett arv ut?

Hej, och tack för din fråga!

När alla arvingar är överens och arvsskifteshandlingen, alltså den handling där det är dokumenterat vem som ska ärva vad, är signerad och godkänd av alla arvingar så ska arvet betalas ut, (23 kap. 4 § ärvdabalken). Den person som har tillgång till den avlidnes konton ansvarar för att utbetalning sker genom att gå till den avlidnes bank och visa upp arvsskifteshandlingen så att banken vet vem eller vilka som ska få pengarna. Utbetalning kan också ske av banken om arvskifteshandlingen har upprättats på ett bankkontor, eller av en testamentsexekutor om en sådan har anlitats. Pengarna sätts in på arvingarnas personliga bankkonton.

Hur mycket pengar får man ge bort skattefritt 2023?

En gåva som ges utan krav på motprestation är skattefri för mottagaren (8 kap. 2 § IL). Om gåvan är en ersättning för utfört arbete eller annan motprestation är den skattepliktig för mottagaren.

En gåva kännetecknas av tre rekvisit: förmögenhetsöverföring, frivillighet och gåvoavsikt.

Skatteverket anser att skattefriheten gäller även om gåvan ges till en näringsverksamhet, exempelvis ett bolag eller en stiftelse, och används för kostnader som dras av i näringsverksamheten.

Hur mycket pengar får man ge bort till sina barn?

Vad många däremot kanske inte vet är att du som förälder vid sidan av penninggåvor också kan ge så kallade bohagsgåvor till dina barn. Med bohagsgåvor menas till exempel inredning och hushållsmaskiner (dock ej konstföremål). Det är alltså möjligt att inreda barnets studiebostad med allt som behövs utan att detta anses utgöra en gåva som ger upphov till beskattning.

Maxbeloppet för bohagsgåvan är också 4.999 euro, men det kan ändå löna sig att hålla gåvans värde under 4.000 euro. Om bohagsgåvans värde understiger 4.000 euro beaktas den nämligen inte i sammanräkningen av de gåvor som fåtts från samma gåvogivare under en treårsperiod.

Man kan alltså ge flera bohagsgåvor som understiger 4.000 euro till samma mottagare, men genast som bohagsgåvans värde är 4.000 euro eller mer räknas de ihop på samma sätt som penninggåvor (i tre års perioder). För att vara på säkra sidan är det alltså lättast att alltid hålla gåvans värde under 4.000 euro, för då kan man ge flera bohagsgåvor med jämna mellanrum.

Hur mycket pengar kan man få utan att betala skatt?

En hobbyverksamhet är en hobby som genererar vissa inkomster. För att räknas som hobbyverksamhet måste verksamheten utövas utan vinstsyfte av den så kallade hobbyidkaren på fritiden vid sidan av en annan sysselsättning.

Det kan vara svårt att veta var gränsen går mellan hobby- och näringsverksamhet. Därför måste man i många fall titta på helheten och göra en bedömning utifrån alla förutsättningar som verksamheten har.

Det här är några av de saker som skiljer hobbyverksamhet från företag:

Får jag ge bort pengar till ett barn innan jag dör?

 • den ska vara överlämnad, eller traderad som det heter på juristspråk.
 • det ska finnas en gåvoavsikt, alltså att man ger utan att kräva något tillbaka. 
 • det ska vara en förmögenhetsöverföring från givaren, det vill säga gåvotagaren ska bli berikad. 

Är det tillåtet att tömma dödsbo innan bouppteckning?

Vi ska strax kika på de olika stegen för hur man avvecklar ett dödsbo, men innan vi gör det så finns det en sak som är bra att känna till. Ni som dödsbodelägare kan göra i princip vad som helst – så länge som ni är överens.

De steg som anges nedan motsvarar alltså inte en turordning som måste följas. Det finns dock två saker som ni bara kan göra i en viss ordning och det är följande:

 • Vad gäller bostad (fastighet och bostadsrätt, inte hyresrätt) så kan den nya ägaren inte få tillträde förrän bouppteckningen är klar och registrerad hos Skatteverket. Däremot är det möjligt att tömma bostaden och lägga ut den för försäljning innan bouppteckningen är registrerad. Det är alltså bara själva tillträdet som måste vänta.
 • Vad gäller bankmedel så kan ingen få tillgång till dessa förrän bouppteckningen är klar och registrerad hos Skatteverket.

Det första som kan vara bra att ta tag i är att säga upp olika typer av avtal. Detta för att slippa extra kostnader. Vanliga avtal att hålla koll på är följande:

 • Värt att känna till är att en månads uppsägningstid gäller vid dödsfall för hyreslägenheter, under förutsättning att ni säger upp lägenheten inom en månad från dödsdagen.
 • IT och telefoni.
 • El, vatten och värme. Dessa ska dock sägas upp till avflyttningsdagen. Detta för att det ska vara möjligt att städa m.m.

Hur lång tid tar det att få pengar från arv?

Klicka här för att registrera dig i Efterlevanderegistret.

Innan en utbetalning kan göras ska en bouppteckning och ett arvskifte göras. När detta är klart är betalningen redo att skickas till samtliga arvingar. För att processen ska gå snabbt till är det bra att du har fått kontakt med en duktig aktör som hjälper er med bouppteckningen.

Hur mycket pengar får man ge sina barn utan skatt?

Tillbaka

Jag vill skänka bort en större summa pengar till mina fem barnbarn, men jag är osäker på hur mycket man måste betala i gåvoskatt?