:

Vilken typ av skatt betalar du för koldioxidutsläppen?

Innehållsförteckning:

 1. Vilken typ av skatt betalar du för koldioxidutsläppen?
 2. Vad är koldioxidbaserad fordonsskatt?
 3. Vilka bilar har Malusskatt?
 4. Vad avgör Årsskatt på bil?
 5. Hur fungerar koldioxidskatt?
 6. Hur mycket kostar koldioxidskatt?
 7. När försvinner Malusskatt?
 8. Vad händer med bonus malus 2023?
 9. Vilka årsmodeller får höjd skatt?
 10. Vilka bilar blir skattebefriade 2023?
 11. Vad händer med bonus malus efter 3 år?
 12. Får man 70 tusen om man köper elbil?
 13. När tas bonus malus bort?
 14. Vilka får höjd skatt 2023?
 15. Hur gammal ska bilen vara för att vara skattefri?

Vilken typ av skatt betalar du för koldioxidutsläppen?

Bilskatt, eller fordonsskatt som det även kallas, ska betalas för alla skattepliktiga fordon – det vill säga majoriteten av de fordon som inte är avställda eller tillfälligt registrerade.  

Vad är koldioxidbaserad fordonsskatt?

none id="readability-page-1" class="page">

Beräkningen för fordon som beskattas efter hur mycket koldioxid de släpper ut består av två delar: ett grundbelopp (360 kronor per år) och en koldioxidkomponent. För dieselfordon tillkommer även bränslefaktor och miljötillägg. För dieselfordon med fordonsår 2018 eller senare och som tagits i trafik första gången 1 juli 2018 eller senare är bränslefaktorn utbytt mot ett bränsletillägg.

Vilka bilar har Malusskatt?

none id="readability-page-1" class="page">

Beräkningen för fordon som beskattas efter hur mycket koldioxid de släpper ut består av två delar: ett grundbelopp (360 kronor per år) och en koldioxidkomponent. För dieselfordon tillkommer även bränslefaktor och miljötillägg. För dieselfordon med fordonsår 2018 eller senare och som tagits i trafik första gången 1 juli 2018 eller senare är bränslefaktorn utbytt mot ett bränsletillägg.

Vad avgör Årsskatt på bil?

För de flesta motordrivna fordon måste en speciell fordonsskatt betalas till Transportstyrelsen för att de ska få användas på allmän väg. Om du inte ska använda ett fordon kan du ställa av det, då slipper du betala både fordonsskatt och trafikförsäkring.

Personbilar som är av fordonsår 2006 eller senare samt personbilar som uppfyller kraven för miljöklass 2005, miljöklass el och miljöklass hybrid, beskattas utifrån hur mycket koldioxid de släpper ut. Fordonsskatten beräknas på utsläppsvärdet vid blandad körning.

Hur fungerar koldioxidskatt?

Koldioxidskatten tas ut på alla fossila bränslen i förhållande till deras utsläpp av koldioxid vid förbränningen. Utsläppet beror på kolinnehållet och skatten är lätt att beräkna. Skatten är högst på kol, därefter på olja och något lägre på naturgas. Skatten tas ut av de företag som tillhandahåller bränslen på marknaden. Den administrativa kostnaden är mycket låg, eftersom det är ett fåtal och i allmänhet stora företag som importerar fossila bränslen. Kostnaden förs vidare till konsumenterna genom påslag på priset.

När koldioxidskatten infördes 1991 var den 25 öre/kg koldioxid för alla användare, men bara efter ett år ändrades skatten så att industrin bara behövde betala en fjärdedel av vad hushåll och servicenäringar betalade, 8 öre/kg respektive 32 öre/kg koldioxid. Den låga skatten för industrin innebar att det inte fanns något starkt motiv för att minska användningen av fossila bränslen. För uppvärmningen av bostäder och lokaler blev den högre koldioxidskatten däremot en stark drivkraft. Det gav värmebolag och enskilda hushåll ett starkt motiv för att byta bränsle, från eldningsolja till biobränslen som flis och pellets eller till fjärrvärme. Under de följande åren höjdes koldioxidskatten steg för steg, och den ligger idag kring 115 öre/kg koldioxid. Under åren 2000 – 2004 genomfördes en grön skatteväxling som innebar att man höjde koldioxidskatten kraftigt samtidigt som en del andra skatter, inkomstskatt och arbetsgivaravgifter, sänktes.

Hur mycket kostar koldioxidskatt?

 • De globala utsläppen måste minska snabbare. Ett pris på koldioxid, genom en skatt eller utsläppshandel, är den mest effektiva klimatåtgärden. Det gör att den samhällsekonomiska kostnaden blir så låg som möjligt.
 • De senaste åren har allt fler länder och regioner infört ett pris på utsläpp. I år finns det totalt 64 instrument för prissättning av koldioxid i världen. Ändå är det bara 21,5 procent av världens växthusgaser som har en prislapp enligt Världsbanken.
 • Sverige har världens högsta koldioxidskatt, på en nivå som troligtvis skulle räcka för att uppfylla Parisavtalet om alla länder införde den. Uppskattningsvis behöver priset på utsläpp av koldioxid vara mellan 350 och 700 kronor per ton för att ligga i linje med klimatmålen. Enbart 4 procent av de globala koldioxidutsläppen har ett pris som är lika med eller överstiger den miniminivån. Det globala genomsnittspriset motsvarar 26 kronor per ton.
 • Sverige behöver göra mer för att öka prissättningen av koldioxid globalt. Relevanta myndigheter – som Sida, Skatteverket och Energimyndigheten – bör få i regeringsuppdrag att finansiera respektive bistå andra länder med teknisk assistans för att utforma och implementera marknadsbaserade styrmedel för prissättning av koldioxid.
 • Det bör införas en målsättning i det svenska biståndet om att fler länder ska prissätta koldioxid och ha tillräckligt höga priser på utsläpp för att ligga i linje med Parisavtalet. På så sätt skulle biståndet i större utsträckning bidra till genomförandet av avtalet.
 • Delar av utvecklingssamarbetet bör villkoras med att länder ska arbeta för att prissätta koldioxid, alternativt skärpa klimatpolitiken genom ett högre pris. Bistånd bör även öronmärkas i samma syfte. Villkor om skärpt klimatpolitik kan också ställas i bilaterala avtal utanför utvecklingssamarbetet.

Effekterna av klimatförändringarna märks redan av i alla världens regioner. Det slog FN:s klimatpanel fast i en rapport som presenterades tidigare i år. Genom sina utsläpp av växthusgaser, framför allt koldioxid, har människan bidragit till att jordens medeltemperatur har stigit i en takt som saknar motstycke under åtminstone de senaste 2 000 åren.[1]

Den mänskliga påverkan på den globala uppvärmningen har bidragit till Grönlands smältande istäcke de senaste två decennierna, uppvärmningen av haven sedan 1970-talet, de stigande havsnivåerna, mer frekventa värmeböljor sedan 1950-talet och andra former av extremväder. I takt med att temperaturen stiger kommer extremväder också att bli allt vanligare. Om inte utsläppen minskar kommer Parisavtalets mål om att begränsa uppvärmningen till 2 grader överträdas innan seklet är slut. Det lägre målet om 1,5 grader kan passeras redan inom 20 år.[2]

För att motverka klimatförändringarna behövs en mer effektiv global klimatpolitik. Det mest kostnadseffektiva sättet att minska de globala utsläppen är att sätta ett pris på utsläpp av koldioxid. Den som smutsar ned atmosfären ska betala för det. Enligt nationalekonomisk teori bör priset vara detsamma som kostnaden som ett ton utsläpp utgör på marginalen. Ett högre pris kan motiveras med att det är en försäkring mot klimatförändringar, men också med att det bidrar till att uppnå beslutade klimatmål.

När försvinner Malusskatt?

En tidigare version av pressmeddelandet innehöll ett avsnitt med frågor och svar. Dessa har nu uppdaterats och lagts i en separat artikel (se rutan "Genvägar").

Vad händer med bonus malus 2023?

 • Den tidigare Regeringens besked om att maxbeloppet för bonusutbetalning för elbilar sänks från 70 000 kronor till 50 000 kronor är nu slopat. Från och med 8 november 2022 tas klimatbonusen bort helt.

 • Därmed stryks även det tidigare beslutet om att maxbeloppet för hybridbilar sänks till 10 000 kronor.

 • Även gränsen för när en bil är berättigad bonus sänks. Från 50 gram CO2/kilometer till 30 gram CO2/kilometer.

Tidigare begränsning där företag endast kunde få 35 procent av prisskillnaden mellan en bonusbil och en jämförbar fossildriven bil tas bort.

Vilka årsmodeller får höjd skatt?

Många nya bilar som säljs efter 1 januari kommer att ha en högre fordonsskatt. Det beror på den nya mätmetod som införts, vilken ger en mer rättvis bild av hur mycket koldioxid som en bil släpper ut.

WLTP, som den nya mätmetoden kallas, visar högre siffror för koldioxidutsläppen, jämfört med tidigare mätmetod NEDC. Dessa siffror är dock mer korrekta, eftersom man nu mäter faktisk körning och inte teoretisk, som tidigare. Eftersom nivån på fordonsskatten i Sverige delvis beror på mängden utsläpp, höjs därför skatten för nya bensin- och dieselbilar från och med årsskiftet.

Vilka bilar blir skattebefriade 2023?

Betalning av skatt Fordonsskatt ska betalas för alla skattepliktiga fordon som inte är avställda. Skatten betalas i normalfallet i förskott för ett år. Om skatten är högre än 3 600 kronor (utan vägtrafikregisteravgift), delas den upp på tre perioder. (Du kan inte välja att dela upp din betalning på annat sätt.) För fordon som har en skatt på minst 4 800 kronor per år tas skatt ut per dag (i stället för per kalendermånad) när du ställer av eller på under vissa förutsättningar.

Läs mer under Betalning av fordonsskatt vid påställning. Sista siffran i fordonets registreringsnummer bestämmer i vilken månad fordonsskatten ska betalas. Skatten ska vara bokförd som betald på Transportstyrelsens konto för fordonsskatt den sista dagen i den månaden. Om den sista infaller på en helgdag, ska betalningen vara bokförd som betald senast den nästföljande vardagen.

Om det sista tecknet på skylten är en bokstav är det näst sista tecknet som avgör, och det är alltid en siffra.

Fordon som inte är skattepliktiga – Följande fordon är inte fordonsskattepliktiga:

motorcyklar, bussar, lastbilar och personbilar som är 30 år eller äldre och som inte används i yrkesmässig trafik (åldern beräknas som skillnaden mellan fordonsåret* och innevarande kalenderår) mopeder traktorer klass II (jordbrukstraktorer) tunga terrängvagnar som inte används för transport av gods på andra vägar än enskilda motorredskap klass II, med högsta tjänstevikt 2 000 kg räddnings- och brandfordon, efter ansökan påhängsvagnar med en skattevikt över 3 000 kg, om de endast dras av personbilar, lastbilar eller bussar som är dieseldrivna eller av terminaltraktorer lätta släpvagnar med totalvikt högst 750 kg terrängskotrar snöskotrar terränghjulingar.

*) Läs om begreppet fordonsår på sidan, En bil som byggts om till motorredskap eller en bil som byggts om till traktor är fordonsskattepliktigt oavsett om tjänstevikten är högst 2 000 kg, eller om fordonet används som jordbrukstraktor.

Vad händer med bonus malus efter 3 år?

Betalning av skatt Fordonsskatt ska betalas för alla skattepliktiga fordon som inte är avställda. Skatten betalas i normalfallet i förskott för ett år. Om skatten är högre än 3 600 kronor (utan vägtrafikregisteravgift), delas den upp på tre perioder. (Du kan inte välja att dela upp din betalning på annat sätt.) För fordon som har en skatt på minst 4 800 kronor per år tas skatt ut per dag (i stället för per kalendermånad) när du ställer av eller på under vissa förutsättningar.

Läs mer under Betalning av fordonsskatt vid påställning. Sista siffran i fordonets registreringsnummer bestämmer i vilken månad fordonsskatten ska betalas. Skatten ska vara bokförd som betald på Transportstyrelsens konto för fordonsskatt den sista dagen i den månaden. Om den sista infaller på en helgdag, ska betalningen vara bokförd som betald senast den nästföljande vardagen.

Om det sista tecknet på skylten är en bokstav är det näst sista tecknet som avgör, och det är alltid en siffra.

Fordon som inte är skattepliktiga – Följande fordon är inte fordonsskattepliktiga:

motorcyklar, bussar, lastbilar och personbilar som är 30 år eller äldre och som inte används i yrkesmässig trafik (åldern beräknas som skillnaden mellan fordonsåret* och innevarande kalenderår) mopeder traktorer klass II (jordbrukstraktorer) tunga terrängvagnar som inte används för transport av gods på andra vägar än enskilda motorredskap klass II, med högsta tjänstevikt 2 000 kg räddnings- och brandfordon, efter ansökan påhängsvagnar med en skattevikt över 3 000 kg, om de endast dras av personbilar, lastbilar eller bussar som är dieseldrivna eller av terminaltraktorer lätta släpvagnar med totalvikt högst 750 kg terrängskotrar snöskotrar terränghjulingar.

*) Läs om begreppet fordonsår på sidan, En bil som byggts om till motorredskap eller en bil som byggts om till traktor är fordonsskattepliktigt oavsett om tjänstevikten är högst 2 000 kg, eller om fordonet används som jordbrukstraktor.

Får man 70 tusen om man köper elbil?

Regeringen aviserade i budgetpropositionen för 2023 att klimatbonusen ska avvecklas. Kostnaden för att äga och köra en klimatbonusbil börjar vara jämförbar med kostnaden för att äga och köra en bensin- eller dieselbil. Styrmedlet har därför bedömts ha uppfyllt syftet att främja marknadsintroduktionen av mer miljövänliga bilar.

Genom ändringarna i förordningen (2017:1334) om klimatbonusbilar säkerställs att den som köpte eller beställde en klimatbonusbil innan brytdatumet för bonus den 8 november 2022 ska kunna få sin bonus. När det gäller leasing eller taxiföretag är det vanligt att bilen har beställts av någon annan än den som ställer på bilen för första gången. Därför görs ett undantag för dessa typer av situationer i syfte att säkerställa att den som ställt på bilen kan få bonus på samma sätt som tidigare. För att få bonusen ska den som ställt på bilen efter den 8 november 2022 lämna in en skriftlig ansökan till Transportstyrelsen senast den 31 maj 2024. Ansökan ska också innehålla dokumentation som visar när bilen har köpts eller beställts. Om bilen ställts på den 8 november 2022 eller tidigare ska ingen ansökan lämnas in.

När tas bonus malus bort?

Även om bonus-delen i bonus/malus försvinner består malus-delen, det vill säga den extra beskattningen av övriga bilar (som inte uppfyller ovan nämnda regler).

Niki Westerberg, pressekreterare på näringsdepartementet, har i en kommentar till nyhetsbyrån TT meddelat att malusen förblir oförändrad för att fortsätta bidra till en styrning mot fler elbilar.

Vilka får höjd skatt 2023?

Många som är födda i slutet av 50-talet riskerar att hamna i kläm både före och efter att man gått i pension och straffas sedan de kommande åren av höjda skatter till följd av ogenomtänkta skatteförändringar.

Fler än 100 000 pensionärer riskerar högre skatt när riktåldern för pensionen höjs. Alla pensionärer födda 1957 som tar ut pension 2023 går miste om den skattesänkning som skulle utjämna skillnaden mellan skatt på arbete och pension. Det innebär en skattesmäll på upp emot 3 000 kronor i månaden. Och om tre år drabbas du som är 59:a. Det här en hård, orättvis och helt omotiverad skattesmocka från den förra regeringen.

Hur gammal ska bilen vara för att vara skattefri?

En veteranbil är inte skattepliktig i Sverige. Som veteranbil klassas bilar som är trettio år eller äldre, det är från fordonsåret man räknar. Även andra fordon som är äldre än 30 år är helt befriade från skatt. dvs. veteranmotorcyklar, veterantraktorer, veteranlastbilar mm. Att denna grupp av fordon har blivit skattebefriade beror på att de inte förmodas användas i samma utsträckning som vanliga bruksbilar. Dessa veteranfordon antas alltså inte slita på våra vägbanor så pass mycket att en speciell skatt kan motiveras. För det är egentligen därför bilskatten finns från första början, för att finansiera underhållet av våra vägar och broar. Principen för hur bilskatt tas ut går alltså ut på att försöka räkna ut hur pass mycket ett fordon används, och med detta hur pass mycket det uppskattas slita på vägarna. Det här är förstås helt omöjligt att räkna på, men följer man logiken fordon så bör ett fordon som används mindre än ett annat slita mindre på vägbanorna, och därmed behöva betala mindre i bilskatt.

Spara många guldpengar på bilskatt