:

Vart går gränsen för grovt bokföringsbrott?

Innehållsförteckning:

 1. Vart går gränsen för grovt bokföringsbrott?
 2. När är det grovt bokföringsbrott?
 3. Vad är straffet för grovt bokföringsbrott?
 4. Var går gränsen för ringa skattebrott?
 5. Hur mycket är 100 dagsböter?
 6. Vad avgör om ett brott är grovt?
 7. Vad krävs för bokföringsbrott?
 8. Kan man bokföra utan kvitto?
 9. Hur mycket böter för skattefusk?
 10. Vad är gränsen för grovt skattebrott?
 11. Hur mycket kan en dagsböter ligga på?
 12. Är 40 dagsböter mycket?
 13. Vad räknas som grovt inbrott?
 14. Vad är gränsen för grovt bedrägeri?
 15. Vad är ringa bokföringsbrott?

Vart går gränsen för grovt bokföringsbrott?

Skatteverket har ett uppdrag att förebygga och avslöja ekonomisk brottslighet samt att särskilt bekämpa skattebrott, skattefusk och skatteundandraganden (Skatteverkets regleringsbrev för 2017). Skatteverket har dessutom en skyldighet att anmäla skattebrott och vissa andra brott. Om det finns anledning att anta att det förekommer eller har förekommit ekonomisk brottslighet kan det finnas skäl för Skatteverket att ansöka om konkurs.

När är det grovt bokföringsbrott?

Generellt om ekonomisk brottslighet (ekobrott)

Ekonomisk brottslighet eller ekobrott är brott av ekonomisk art inom ramen för ett företag eller annan näringsverksamhet. De två vanligaste typerna är bokföringsbrott och skattebrott. På senare år har också penningtvättsbrott blivit allt vanligare.  Ekonomiska brott upptäcks ofta av skatteverket, konkursförvaltare, revisorer eller aktörer som granskar ett företags bokföring och affärer. Ekonomisk brottslighet skiljer sig från övrig brottslighet på så vis att huvudfrågan vanligtvis inte är vem som har begått brottet, utan i stället om den misstänktes agerande faktiskt är att betrakta som brottsligt.

Vad är straffet för grovt bokföringsbrott?

Enligt bokföringslagen är alla näringsidkare skyldiga att ha en ordnad bokföring. Det innebär bland annat att verksamhetens olika affärshändelser ska bokföras så att de kan presenteras i den ordning som de har registrerats (grundbokföring) samt i en systematisk ordning (huvudbokföring).

Om inte bokföringsskyldigheten uppfylls är det ett bokföringsbrott. Straffet för grovt bokföringsbrott är fängelse i högst 6 år, för bokföringsbrott av normal graden fängelse i högst 2 år och för ringa bokföringsbrott fängelse i högst 6 månader. Dessutom kan man bli dömd till näringsförbud.

Var går gränsen för ringa skattebrott?

Skattebrottslagen är generellt tillämplig på sådant som benämns som skatt (1 § SkBrL) För att en avgift som inte betecknas som skatt ska ingå i lagens tillämpningsområde krävs att det i varje enskild författning direkt anges att skattebrottslagen är tillämplig. Exempel på en sådan bestämmelse finns i 4 kap. 2 § SAL.

I den inledande bestämmelsen framgår även att skattebrottslagen inte ska tillämpas i följande fall:

Hur mycket är 100 dagsböter?

Du kan använda bötesräknaren för att beräkna bötesstraffet i euro.

Flexram för dagsböter, beroende på omständigheterna +/- 2–4 dagsböter.

Vad avgör om ett brott är grovt?

För att kunna urskilja graden på olika brott inom samma brottstyp har lagstiftaren delat in de allra flesta brott i olika grader. Det finns egentligen inget i lagstiftningen som heter normalgradsbrott utan man benämner det bara som misshandel, rattfylleri eller liknande. Om man behöver understryka att det inte är fråga om ringa eller grovt brott så brukar domstolarna ofta tala om t.ex. misshandel ”av den så kallade normalgraden” eftersom det kan framstå som lite dumt att tala om att någon blivit utsatt för en normal misshandel.

De olika graderna i gradindelade brott har alltid egna straffskalor som överlappar varandra. T.ex. har ringa narkotikabrott en straffskala om böter till fängelse sex månader, normalgraden har fängelse 14 dagar till tre år, grovt brott har fängelse två till sju år och synnerligen grovt brott har sex till tio år.

Vad krävs för bokföringsbrott?

Enligt bokföringslagen är alla näringsidkare skyldiga att ha en ordnad bokföring. Det innebär bland annat att verksamhetens olika affärshändelser ska bokföras så att de kan presenteras i den ordning som de har registrerats (grundbokföring) samt i en systematisk ordning (huvudbokföring).

Om inte bokföringsskyldigheten uppfylls är det ett bokföringsbrott. Straffet för grovt bokföringsbrott är fängelse i högst 6 år, för bokföringsbrott av normal graden fängelse i högst 2 år och för ringa bokföringsbrott fängelse i högst 6 månader. Dessutom kan man bli dömd till näringsförbud.

Kan man bokföra utan kvitto?

På pilen bredvid knappen Ladda upp i vänstermenyn har du möjlighet att bokföra utan underlag. Det kan du göra om du vill ladda upp kvittot eller fakturan vid senare tillfälle. Observera dock att det är viktigt att du ser till att ladda upp underlaget så småningom. Om det saknas ett kvitto på ett inköp exempelvis så får du inte göra avdrag för det i din bokföring utan måste bokföra det som en ren kostnad.

Hur mycket böter för skattefusk?

Generellt om ekonomisk brottslighet (ekobrott)

Ekonomisk brottslighet eller ekobrott är brott av ekonomisk art inom ramen för ett företag eller annan näringsverksamhet. De två vanligaste typerna är bokföringsbrott och skattebrott. På senare år har också penningtvättsbrott blivit allt vanligare.  Ekonomiska brott upptäcks ofta av skatteverket, konkursförvaltare, revisorer eller aktörer som granskar ett företags bokföring och affärer. Ekonomisk brottslighet skiljer sig från övrig brottslighet på så vis att huvudfrågan vanligtvis inte är vem som har begått brottet, utan i stället om den misstänktes agerande faktiskt är att betrakta som brottsligt.

Vad är gränsen för grovt skattebrott?

Skattebrottslagen är generellt tillämplig på sådant som benämns som skatt (1 § SkBrL) För att en avgift som inte betecknas som skatt ska ingå i lagens tillämpningsområde krävs att det i varje enskild författning direkt anges att skattebrottslagen är tillämplig. Exempel på en sådan bestämmelse finns i 4 kap. 2 § SAL.

I den inledande bestämmelsen framgår även att skattebrottslagen inte ska tillämpas i följande fall:

Hur mycket kan en dagsböter ligga på?

En förundersökning leder inte alltid till åtal och rättegång även om åklagaren anser att det finns bevis för att brottet har begåtts. Om den som är misstänkt erkänner att hen har begått brottet, och det är klart vad det ska bli för straff, kan åklagaren meddela ett så kallat strafföreläggande.

Ett strafföreläggande har samma verkan som en dom och det antecknas i belastningsregistret. Skillnaden är att åklagaren inte väcker åtal och det blir därmed inte heller någon rättegång.

Är 40 dagsböter mycket?

En förundersökning leder inte alltid till åtal och rättegång även om åklagaren anser att det finns bevis för att brottet har begåtts. Om den som är misstänkt erkänner att hen har begått brottet, och det är klart vad det ska bli för straff, kan åklagaren meddela ett så kallat strafföreläggande.

Ett strafföreläggande har samma verkan som en dom och det antecknas i belastningsregistret. Skillnaden är att åklagaren inte väcker åtal och det blir därmed inte heller någon rättegång.

Vad räknas som grovt inbrott?

Nu har lagen ändrats så att integritetskränkningen för brottsoffret får större betydelse när domstolen dömer. Från och med den 1 mars i år har riksdagen infört ett nytt brott, som heter inbrottsstöld. Det nya brottet gäller vid inbrott i bostad eller annat liknande boende, till exempel fritidshus.

Straffskalan för inbrottsstöld är fängelse i minst ett år och högst sex år. Det är samma straff som för rån. Tidigare bedömdes bostadsinbrott som grov stöld, där straffskalan är fängelse i lägst sex månader och högst sex år.

Den här lagändringen har oppositionen drivit i riksdagen genom så kallade tillkännagivanden. Ett tillkännagivande är en uppmaning till regeringen att komma tillbaka till riksdagen med ett lagförslag, men det har tagit tid.

Vad är gränsen för grovt bedrägeri?

 • Ett bedrägeri som avsåg utfående av varor till ett värde av ungefär 3 700 kronor (år 1984) begicks med begagnande av ett av den tilltalade förfalskat postkvitto. Bedrägeriet har med hänsyn till omständigheterna ej bedömts som grovt och den tilltalade har därför dömts för bedrägeri och urkundsförfalskning.[2]
 • En person som köpt en bil på avbetalning med äganderättsförbehåll och sålt den vidare innan den betalats helt har, i visst fall, dömts för bedrägeri mot köparen.[3]
 • En person har använt ett för honom utfärdat betalkort (sparbankskort) vid betalning för varor och tjänster, fastän täckning saknades på det till kortet anslutna bankkontot, sammanlagt belopp av omkring 50 000 kronor. Han har dömts för bedrägeri av normalgraden till fängelse fyra månader.[4]
 • Sedan ett för högt saldobelopp av misstag införts i en bankbok, har kontohavaren företett bankboken i samband med ett uttag och därvid utfått medel, 45 514kronor, utöver det verkliga tillgodohavandet på kontot. Kontohavaren har dömts för bedrägeri.[5]
 • Sökande av socialhjälp, som underlåtit att självmant upplysa om att han hade erhållit förskott på uppgiven inkomst, har befunnits ej vara skyldig till bedrägeri.[6] Sedan 2007 räknas bedrägeri mot statliga eller kommunala bidragssystem som bidragsbrott.
 • En 60-årig kvinna som löste in en falsk utländsk check och skickade pengarna vidare till utländska konton har dömts till sex månaders fängelse (2007). Enligt kvinnan så har hon själv blivit lurad av ett erbjudande om en investering av en bankman i Dubai via mejl (ett slags Nigeriabrev). Hon nappade och fick låna pengar via deras bank, i form av en check som kom på posten. Men efter pengarna satts in bröts kontakten med Dubai förklarar kvinnan. Tingsrätten finner dock berättelsen osannolik, och anser att hon borde ha granskat checken närmare innan hon löste ut den.[7]
 • En tidigare sjökapten som avsatts från sin post fortsatte utnyttja sin kredit i en skeppshandel dömdes på 1950-talet för bedrägeri mot skeppshandlaren, trots att själva krediten inte var misskött. Han hade vilselett skeppshandlaren om att fortsatt vara sjökapten, och genom detta vilseledande fått varor (en förmögenhetsöverföring) av skeppshandlaren, som inte hade låtit sjökaptenen behålla sin kredit efter denne fått avsked. Svea hovrätt.[8]

Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om gärningsmannen missbrukat allmänt förtroende eller begagnat falsk handling eller vilseledande bokföring eller om gärningen eljest varit av särskilt farlig art, avsett betydande värde eller inneburit synnerligen kännbar skada. Är brott att anse som grovt, skall för grovt bedrägeri dömas till fängelse, lägst sex månader och högst sex år.[9]

 • Sedan ett belopp av misstag satts in på ett postgirokonto som innehades av en förening, har en person genom vilseledande förmått företrädare för föreningen att ta ut pengar från kontot och överlämna dem till honom, varefter han tillägnat sig pengarna, drygt 400 000 kronor. Förfarandet har bedömts som grovt bedrägeri.[10]
 • Sedan Allmänna arvsfonden bedragits (på runt 56 miljoner kronor) genom förfalskade testamenten dömdes bedragarna 2009 för grova brott.[11] Ett liknande brott gällande runt 60 miljoner ledde till åtal 2010.[11]

Vad är ringa bokföringsbrott?

Bokföringsskyldigheten regleras i bokföringslagen och årsredovisningslagen. Den innebär att du som är skyldig att upprätta bokföring måste:

 • bokföra alla affärshändelser i tid
 • se till så att alla bokföringsposter kan verifieras med till exempel kvitton eller fakturor
 • spara bokföringen i sju år efter räkenskapsårets slut
 • avsluta bokföringen med årsbokslut eller årsredovisning. (I de flesta fall.)

På Bokföringsnämndens hemsida finns mer information om hur du ska sköta din bokföring.