:

Var finns blankett för framtidsfullmakt?

Innehållsförteckning:

 1. Var finns blankett för framtidsfullmakt?
 2. Hur mycket kostar det att skriva framtidsfullmakt?
 3. Hur fyller man i en framtidsfullmakt?
 4. Vart ska man lämna en framtidsfullmakt?
 5. Måste man registrera en framtidsfullmakt?
 6. Måste man skriva en framtidsfullmakt?
 7. Måste en framtidsfullmakt registreras någonstans?
 8. Måste man registrera framtidsfullmakt?
 9. Kan man göra en egen framtidsfullmakt?
 10. Kan man skriva en egen framtidsfullmakt?
 11. Kan banken hjälpa till med framtidsfullmakt?
 12. Vad ska man tänka på när man skriver en framtidsfullmakt?
 13. Vem ska förvara framtidsfullmakt?
 14. Vad händer om man inte har en framtidsfullmakt?

Var finns blankett för framtidsfullmakt?

Vad händer om du inte längre kan fatta egna beslut? Med en framtidsfullmakt kan du själv välja vem eller vilka som ansvarar för dina personliga och ekonomiska intressen om du blir sjuk eller av annan anledning inte längre kan fatta egna beslut. Fullmakten är ett bra alternativ till en god man. Du kan upprätta fullmakten själv, online, eller ta hjälp av en jurist.

Vi samarbetar med juristbyråerna Lexly och Familjens Jurist när det gäller framtidsfullmakter. Observera att tillgång till fullmaktsgivarens personliga koder och säkerhetsdosor inte kan omfattas av fullmakten.

Hur mycket kostar det att skriva framtidsfullmakt?

Du kan aldrig veta hur livet blir och därför tycker vi att alla borde ha en fram­tids­full­makt. Det är inte bara för den som är äldre. Du kan obe­ro­en­de ålder råka ut för en olycka eller ovän­tad sjuk­dom som gör att du inte längre kan ta hand om var­dag­li­ga ären­den. 

Med en fram­tids­full­makt kan du i förväg be­stäm­ma vem som får fö­re­trä­da dig i eko­no­mis­ka och pri­va­ta in­tres­sen. Det kan ex­em­pel­vis vara att ta beslut kring boende och vård, ta ut pengar eller kon­tak­ta myn­dig­he­ter. Full­mak­ten kan också vara be­grän­sad till att gälla en spe­ci­fik sak, så som att sälja ditt hus vid en viss tid­punkt. 

Läs mer: Hur fun­ge­rar fram­tids­full­makt?

Att skriva en fram­tids­full­makt hos en jurist eller ad­vo­kat­by­rå kostar un­ge­fär 2 000–6 000 kronor. Pris brukar oftast vara per timme och va­ri­e­rar därför ut­i­från hur mycket tid ju­ris­ten be­hö­ver för att upp­rät­ta do­ku­men­tet och svara på frågor. Hur lång tid det tar vet du ofta inte förrän ef­teråt. 

Hos en jurist blir det ju­ri­dis­ka do­ku­men­tet kor­rekt, men det tar längre tid och är det ab­so­lut dy­ras­te al­ter­na­ti­vet. Du måste både boka tid och i regel besöka ett kontor. Att träffa en jurist online kan dock bli lite bil­li­ga­re jäm­fört med att träffa varand­ra på ju­ris­tens kontor.

Hur fyller man i en framtidsfullmakt?

Vad händer om du inte längre kan fatta egna beslut? Med en framtidsfullmakt kan du själv välja vem eller vilka som ansvarar för dina personliga och ekonomiska intressen om du blir sjuk eller av annan anledning inte längre kan fatta egna beslut. Fullmakten är ett bra alternativ till en god man. Du kan upprätta fullmakten själv, online, eller ta hjälp av en jurist.

Vi samarbetar med juristbyråerna Lexly och Familjens Jurist när det gäller framtidsfullmakter. Observera att tillgång till fullmaktsgivarens personliga koder och säkerhetsdosor inte kan omfattas av fullmakten.

Vart ska man lämna en framtidsfullmakt?

Om en person har en fullmakt i ditt namn innebär det att personen har rätt att göra saker i ditt namn. Det kan exempelvis vara att hämta ut ett paket hos postombudet, att ta hand om dina räkningar när du är bortrest eller att sälja din bostad. 

När en person sköter dina ärenden kallas det för att fullmaktshavaren agerar i ditt namn. Vad personen får göra kallas för fullmaktshavarens behörighet.

En fullmakt innebär att någon kan handla i ditt namn inom en snar framtid. En framtidsfullmakt innebär att någon ska ta hand om dina personliga och/eller ekonomiska angelägenheter när du inte längre själv kan göra det. En framtidsfullmakt handlar alltså om en obestämd framtid.

När du skriver en framtidsfullmakt kan du själv bestämma vad den ska omfatta. Det kan exempelvis vara att betala räkningar, förvalta tillgångar som du har på banken, ta hand om avtal om hyra eller olika abonnemang. 

En framtidsfullmakt kan vara allmän eller specifik. En allmän framtidsfullmakt ger fullmaktshavaren möjlighet att fatta beslut om alla sorters angelägenheter för fullmaktsgivaren, medan en specifik framtidsfullmakt begränsar fullmaktshavarens beslutskompetens till vissa specifika områden eller ärenden.

En framtidsfullmakt fungerar som en försäkring och man vet aldrig när den kommer behövas. Syftet är att välja en person man själv litar på och vill ska hjälpa dig stället för att bli tilldelad en god man.

Framtidsfullmakten börjar gälla när du inte längre kan hantera dina angelägenheter på grund av sjukdom, demens eller försvagat hälsotillstånd. 

Tre skäl till varför du bör skriva en framtidsfullmakt

En framtidsfullmakt ger trygghet och säkerställer att det finns en utsedd person som kan hjälpa till, den dagen då fullmaktsgivaren inte längre kan ta hand om sig själv. Det är en stor trygghet för fullmaktsgivaren att önskemål kommer att följas och att hans eller hennes intressen skyddas av en person som fullmaktsgivaren litar på och står nära.

Alla behöver en framtidsfullmakt! Alla som önskar möjligheten att planera för sin egen omsorg i händelse av framtida sjukdom eller annan oförmåga kan ha nytta av att upprätta en framtidsfullmakt.

Det kan vara särskilt viktigt för dig som har barn eller en annan familjemedlem som du särskilt önskar ska ta beslut som rör dig och din ekonomi, när du inte längre kan. 

Det kan också vara viktigt om du har tillgångar och affärsintressen som du vill ska hanteras på ett lämpligt sätt om du inte längre själv kan göra det. 

Måste man registrera en framtidsfullmakt?

Publicerad: 12 mar 2023, kl 04:30Uppdaterad: 12 mar 2023, kl 04:30

Premium De senare åren har det skrivits mycket om framtidsfullmakter, och allt fler förstår vikten av att ha alla papper i ordning inför framtiden och oförutsedda händelser.

Måste man skriva en framtidsfullmakt?

Genom att skriva en framtidsfullmakt kan du utse en person som ska ta hand om dina angelägenheter om du i framtiden inte längre klarar av det själv.

Tanken med en framtidsfullmakt är att den ska vara ett alternativ till god man eller förvaltare. Fullmakten börjar gälla om och när du blir beslutsoförmögen. Det betyder att du på grund av fysisk sjukdom, psykisk störning eller liknande inte kan ta hand om dina angelägenheter själv. Då blir den person som du utsett till fullmaktshavare din ställföreträdare i de angelägenheter som du bestämt att fullmakten ska omfatta.

Måste en framtidsfullmakt registreras någonstans?

Publicerad: 12 mar 2023, kl 04:30Uppdaterad: 12 mar 2023, kl 04:30

Premium De senare åren har det skrivits mycket om framtidsfullmakter, och allt fler förstår vikten av att ha alla papper i ordning inför framtiden och oförutsedda händelser.

Måste man registrera framtidsfullmakt?

Hejsan! Jag har tänkt att skriva en framtidsfullmakt men är lite osäker på hur det går till. En fråga som jag har är om jag måste registrera framtidsfullmakten någonstans? Var ska jag i så fall registrera framtidsfullmakten? Hos Skatteverket eller någon annanstans? Tack för att ni svarar på min fråga / Anna 

Kan man göra en egen framtidsfullmakt?

Vill du själv bestämma vem eller vilka som ska ta hand om dina angelägenheter den dag du inte längre klarar av det? Då kan du skriva en framtidsfullmakt.

En framtidsfullmakt kan inte börja gälla direkt när den undertecknas. I stället träder den i kraft från den tidpunkt om eller när du förlorar beslutsförmågan. Den eller de person(er) som du har utsett till fullmaktshavare kan då företräda dig i sådana ärenden som du har bestämt att framtidsfullmakten ska omfatta. Då många komplicerade juridiska spörsmål kan aktualiseras vid upprättandet och användandet av en framtidsfullmakt så rekommenderar Demensförbundet att ta hjälp av en jurist när ni upprättar en framtidsfullmakt.

Kan man skriva en egen framtidsfullmakt?

Trygga min framtid

Kan äkta makar skriva en gemensam framtidsfullmakt - en blankett - på sina tre gemensamma barn? T.ex. när vi båda inte själva klara av att sköta vår ekonomi. Nu har vi Medanvändaravtal på vår bank. Vi har inga fasta egendomar, vi bor i hyresrätt..

Kan banken hjälpa till med framtidsfullmakt?

Tanken med framtidsfullmakten är att den ska fungera som ett alternativ till det offentliga systemet med god man och förvaltare.

Med privat alternativ menas att man inte behöver vända sig till en domstol eller annan myndighet för att få välja vem som ska företräda en.

Vad ska man tänka på när man skriver en framtidsfullmakt?

Framtidsfullmakter och testamenten har mycket stora likheter vad avser formkraven. Båda dokumenttyperna är endast gällande i original, de måste vara undertecknade och vara bevittnade av två vittnen för att vara giltiga. Detta innebär emellertid inte att de bör förvaras på samma sätt då det finns avgörande skillnader vad avser när dokumenten blir gällande och ska tillämpas.

Ett testamente förvaras med fördel i t ex ett bankfack, hos en advokat eller via några av de olika förvaringstjänster som finns för testamenten. När den person som upprättat testamentet avlider lämnas testamentet ut till dödsbodelägarna och testamentet kan tillämpas vid fördelningen av arvet.  

En framtidsfullmakt börjar att gälla när den fullmaktsgivaren inte längre kan hantera sina personliga angelägenheter. Skulle fullmaktsgivaren till exempel befinna sig på sjukhus efter en olycka och inte kan kommunicera med omvärlden kan det snabbt bli problematiskt om fullmaktsgivaren har lagt framtidsfullmakten i ett bankfack. Än värre blir det om fullmaktsgivaren inte informerat någon om var framtidsfullmakten förvaras.

Vem ska förvara framtidsfullmakt?

Framtidsfullmakter och testamenten har mycket stora likheter vad avser formkraven. Båda dokumenttyperna är endast gällande i original, de måste vara undertecknade och vara bevittnade av två vittnen för att vara giltiga. Detta innebär emellertid inte att de bör förvaras på samma sätt då det finns avgörande skillnader vad avser när dokumenten blir gällande och ska tillämpas.

Ett testamente förvaras med fördel i t ex ett bankfack, hos en advokat eller via några av de olika förvaringstjänster som finns för testamenten. När den person som upprättat testamentet avlider lämnas testamentet ut till dödsbodelägarna och testamentet kan tillämpas vid fördelningen av arvet.  

En framtidsfullmakt börjar att gälla när den fullmaktsgivaren inte längre kan hantera sina personliga angelägenheter. Skulle fullmaktsgivaren till exempel befinna sig på sjukhus efter en olycka och inte kan kommunicera med omvärlden kan det snabbt bli problematiskt om fullmaktsgivaren har lagt framtidsfullmakten i ett bankfack. Än värre blir det om fullmaktsgivaren inte informerat någon om var framtidsfullmakten förvaras.

Vad händer om man inte har en framtidsfullmakt?

Om en person har en fullmakt i ditt namn innebär det att personen har rätt att göra saker i ditt namn. Det kan exempelvis vara att hämta ut ett paket hos postombudet, att ta hand om dina räkningar när du är bortrest eller att sälja din bostad. 

När en person sköter dina ärenden kallas det för att fullmaktshavaren agerar i ditt namn. Vad personen får göra kallas för fullmaktshavarens behörighet.

En fullmakt innebär att någon kan handla i ditt namn inom en snar framtid. En framtidsfullmakt innebär att någon ska ta hand om dina personliga och/eller ekonomiska angelägenheter när du inte längre själv kan göra det. En framtidsfullmakt handlar alltså om en obestämd framtid.

När du skriver en framtidsfullmakt kan du själv bestämma vad den ska omfatta. Det kan exempelvis vara att betala räkningar, förvalta tillgångar som du har på banken, ta hand om avtal om hyra eller olika abonnemang. 

En framtidsfullmakt kan vara allmän eller specifik. En allmän framtidsfullmakt ger fullmaktshavaren möjlighet att fatta beslut om alla sorters angelägenheter för fullmaktsgivaren, medan en specifik framtidsfullmakt begränsar fullmaktshavarens beslutskompetens till vissa specifika områden eller ärenden.

En framtidsfullmakt fungerar som en försäkring och man vet aldrig när den kommer behövas. Syftet är att välja en person man själv litar på och vill ska hjälpa dig stället för att bli tilldelad en god man.

Framtidsfullmakten börjar gälla när du inte längre kan hantera dina angelägenheter på grund av sjukdom, demens eller försvagat hälsotillstånd. 

Tre skäl till varför du bör skriva en framtidsfullmakt

En framtidsfullmakt ger trygghet och säkerställer att det finns en utsedd person som kan hjälpa till, den dagen då fullmaktsgivaren inte längre kan ta hand om sig själv. Det är en stor trygghet för fullmaktsgivaren att önskemål kommer att följas och att hans eller hennes intressen skyddas av en person som fullmaktsgivaren litar på och står nära.

Alla behöver en framtidsfullmakt! Alla som önskar möjligheten att planera för sin egen omsorg i händelse av framtida sjukdom eller annan oförmåga kan ha nytta av att upprätta en framtidsfullmakt.

Det kan vara särskilt viktigt för dig som har barn eller en annan familjemedlem som du särskilt önskar ska ta beslut som rör dig och din ekonomi, när du inte längre kan. 

Det kan också vara viktigt om du har tillgångar och affärsintressen som du vill ska hanteras på ett lämpligt sätt om du inte längre själv kan göra det.