:

Kan man köpa aktier i alla aktiebolag?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man köpa aktier i alla aktiebolag?
 2. Hur beskattas försäljning av aktier i aktiebolag?
 3. Vad är handel med värdepapper?
 4. Hur värderar man aktier i ett bolag?
 5. Hur plocka ut pengar från aktiebolag?
 6. Vad gör man med vinsten i ett aktiebolag?
 7. Kan ett AB ha ISK?
 8. Kan ett AB ha ett ISK konto?
 9. Vem övervakar värdepappershandel?
 10. Måste man deklarera värdepapper?
 11. Hur värderar man ett aktiebolag vid försäljning?
 12. Kan ett aktiebolag äga sina egna aktier?
 13. Måste man ta ut vinst i aktiebolag?
 14. Får ett aktiebolag fritt dela ut hela vinsten?
 15. Får aktiebolag köpa fonder?

Kan man köpa aktier i alla aktiebolag?

Du kan erbjudas att köpa aktier i bolaget, vilket kan ske på två sätt. En befintlig ägare säljer aktier till dig eller bolaget genomför en nyemission. I båda fallen måste du köpa aktierna till marknadsvärde, för att mellanskillnaden inte ska beskattas som tjänst.

Fördelar: Du får mer inflytande i bolaget, hur stort beror på hur stor ägare du blir. Du får också rätt till utdelning och du får pengar om bolaget säljs.

Nackdelar: Du förbinder dig att betala direkt, vilket kan bli ett problem om du inte sitter på den summa som krävs. Ett sätt att lösa det är genom en revers, det betyder att en befintlig ägare lånar ut summan som du behöver betala för aktierna mot ränta.

Hur beskattas försäljning av aktier i aktiebolag?

Om du funderar på att sälja ditt företag är det klokt att tänka igenom hur du vill att din skattesituation ska se ut. Beroende på vad du planerar att göra efter försäljningen och hur du vill använda det kapital du får ut så kan nämligen olika skattekonsekvenser uppstå. Här går Tobias Lundstedt, skatterådgivare på PwC, igenom transaktionsprocessen ur ett skatteperspektiv.

Fundera vad du vill uppnå med försäljningen och om den ska ske privat eller genom bolag och ta sedan reda på vilka skattekonsekvenser som kan uppstå.

Vad är handel med värdepapper?

Detta dokument behandlar de frågeställningar som kan uppkomma vid bedömningen av om ett aktiebolags handel med värdepapper utgör förvaltning eller värdepappersrörelse. Dokumentet är avsett att klargöra Skatteverkets uppfattning i dessa frågor. Dokumentet innehåller även hänvisningar till litteratur och delar av den underrättspraxis som utvecklats efter Högsta förvaltningsdomstolens tidigare avgöranden inom området.

Med ”handel med värdepapper” avses i detta dokument transaktioner med värdepapper oavsett handelns omfattning. Med ”värdepappersrörelse” avses yrkesmässig handel med värdepapper.

Handel med värdepapper i investmentföretag, banker och försäkringsbolag behandlas inte här.

Detta dokument behandlar de frågeställningar som kan uppkomma i samband med den skattemässiga bedömningen av om ett aktiebolags handel med värdepapper utgör kapitalförvaltning eller värdepappersrörelse.

Hur värderar man aktier i ett bolag?

För att komma fram till ett rättvist värde bör både köpare och säljare värdera bolaget utifrån en eller helst flera värderingsprinciper. Utfallet i samtliga beräkningsprinciper är beroende av de värden man använder och ska inte ses som annat än riktvärden. Vid en förhandling med motpart är det viktigt att förklara vilka antaganden som ligger till grund för den värdering man själv anser vara korrekt.

Vi kommer att gå igenom grunderna i nedan värderingsprinciper, som är de vanligaste metoderna för att värdera ett bolag i Sverige:

 • Likvidationsvärdering
 • Substansvärdering
 • Kassaflödesvärdering
 • Multipelvärdering
 • Relativvärdering
 • Historisk intjäningsförmåga

Hur plocka ut pengar från aktiebolag?

Om du som företagare ska ta ut lön eller utdelning beror på en mängd olika faktorer. Det kan låta lockande att ta utdelning med 20 procent och betala 20 procent i skatt, men det är inte alltid fördelaktigast.

Som företagare kan du påverka hur hög lönen från ditt AB ska vara för ditt arbete och därmed årets resultat i ditt AB. Lönen (arbetsinkomsten) är grunden för rätt till och beräkning av sjukpenning, föräldrapenning, a-kassa m.m. och du tjänar in till din allmänna pension på arbetsinkomsten. Dessutom krävs det att du tagit ut lön för att t.ex. premier till tjänstepension ska vara avdragsgilla för ditt AB och du ska få använda lönebaserat utrymme vid beräkning av årets gränsbelopp enligt huvudregeln. 

Eftersom grundavdraget (som gör att du inte betalar skatt på första delen av din arbetsinkomst) blir högre med inkomst upp till viss nivå och den statliga inkomstskatten börjar tas ut vid viss högre inkomst är beskattningen av arbetsinkomster progressiv [1]. Detta gör att för låginkomsttagare (särskilt pensionärer som har ett högre grundavdrag) eller den som inte har arbetsinkomster från annat håll kan ha fördel av att ta ut lön både för att det ger mer kvar i handen och för att förmåner tjänas in socialförsäkringssystemet. 

Vad gör man med vinsten i ett aktiebolag?

ska ansöka om godkännande för F-skatt och registrera sig för moms och som arbetsgivare. De uppgifter som du anger i ansökan ligger till grund för hur mycket preliminär skatt företaget ska betala per månad. I tjänsten kan du också registrera bolaget för moms och som arbetsgivare.

bolag fördelas vinsten till aktieägarna genom utdelning. Utdelningen beskattas hos aktieägaren som inkomst av kapital. Särskilda regler gäller för fåmansföretag. En ägare som arbetar i bolaget är anställd och lönen beskattas på samma sätt som för anställda som inte har aktier. Bolagsskatten på 20,6 % (från 1 januari 2021) är den skatt som aktiebolaget betalar för sin vinst.

Kan ett AB ha ISK?

Nej, detta är inte tillåtet. Ett ISK kan endast innehas av en fysiska person eller dödsbo. Juridiska personer, till exempel företag, kan inte inneha ett ISK.

Kan ett AB ha ett ISK konto?

Nej, detta är inte tillåtet. Ett ISK kan endast innehas av en fysiska person eller dödsbo. Juridiska personer, till exempel företag, kan inte inneha ett ISK.

Vem övervakar värdepappershandel?

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

I denna lag föreskrivs det om sättande av värdepapper i omlopp bland allmänheten, om informationsskyldighet på värdepappersmarknaden, om offentliga uppköpserbjudanden, om förhindrande av missbruk på värdepappersmarknaden och om tillsyn över värdepappersmarknaden.

Måste man deklarera värdepapper?

I år ska nästan 580 000 personer deklarera värdepapper. I e-tjänsten är de flesta uppgifterna som ska redovisas redan ifyllda vilket gör det enklare att deklarera rätt. På skatteverket.se finns även beräkningstjänster och omfattande aktiehistorik till hjälp för att deklarera.

Den som har sålt eller löst in aktier och andra värdepapper förra året ska deklarera försäljningen i år. I e-tjänsten finns bilagan för värdepappersförsäljningen och endast omkostnadsbeloppet behöver fyllas i. Den som ska redovisa sin försäljning har därför mycket att vinna på att deklarera digitalt.

Hur värderar man ett aktiebolag vid försäljning?

Hur värderar jag bolaget inför en försäljning?- Janice

Svar av Adam Wessblad, Specialist på hållbar tillväxt och ägarskiften.

Kan ett aktiebolag äga sina egna aktier?

En emittent som har aktier upptagna till handel på en reglerad marknad och som förvärvar eller överlåter sina egna aktier är skyldig att under vissa omständigheter offentliggöra uppgifter om detta.

Enligt 4 kap. 18 § i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument (LHF) ska ett aktiebolag som förvärvar eller överlåter egna aktier offentliggöra uppgifter om detta, om förvärvet eller överlåtelsen medför att den andel av aktierna i bolaget som innehas av bolaget självt eller den andel av det totala antalet röster i bolaget som de egna aktierna representerar uppnår, överstiger eller går ned under någon av gränserna i 4 kap. 5 § första stycket 1 LHF (5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 66 2/3 eller 90 procent).

Måste man ta ut vinst i aktiebolag?

Om du som företagare ska ta ut lön eller utdelning beror på en mängd olika faktorer. Det kan låta lockande att ta utdelning med 20 procent och betala 20 procent i skatt, men det är inte alltid fördelaktigast.

Som företagare kan du påverka hur hög lönen från ditt AB ska vara för ditt arbete och därmed årets resultat i ditt AB. Lönen (arbetsinkomsten) är grunden för rätt till och beräkning av sjukpenning, föräldrapenning, a-kassa m.m. och du tjänar in till din allmänna pension på arbetsinkomsten. Dessutom krävs det att du tagit ut lön för att t.ex. premier till tjänstepension ska vara avdragsgilla för ditt AB och du ska få använda lönebaserat utrymme vid beräkning av årets gränsbelopp enligt huvudregeln. 

Eftersom grundavdraget (som gör att du inte betalar skatt på första delen av din arbetsinkomst) blir högre med inkomst upp till viss nivå och den statliga inkomstskatten börjar tas ut vid viss högre inkomst är beskattningen av arbetsinkomster progressiv [1]. Detta gör att för låginkomsttagare (särskilt pensionärer som har ett högre grundavdrag) eller den som inte har arbetsinkomster från annat håll kan ha fördel av att ta ut lön både för att det ger mer kvar i handen och för att förmåner tjänas in socialförsäkringssystemet. 

Får ett aktiebolag fritt dela ut hela vinsten?

För att kunna ta utdelning krävs vinst i bolaget som bolaget betalar bolagsskatt på och väldigt många får nog vara nöjda om de har inkomster i bolaget som ger en hygglig lön. Och lön ska alltid vara förstahandsvalet. Först när du har lön från bolaget (eller inkomster från annat håll, t ex pension eller annan anställning) upp till brytpunkten för statlig skatt (613 900 inkomstår 2023) så blir det intressant att avstå från lön från bolaget. Då blir det nämligen bättre att låta bolaget skatta fram en vinst (med 20,6% bolagsskatt) och sedan dela ut pengarna till dig med bara 20% kapitalskatt.

Tack vare jobbskatteavdrag, grundavdrag, nivån på arbetsgivaravgifterna och för att en lön ger pensionsgrundande och sjukpenninggrundande inkomst vinner lönealternativet före utdelningsalternativet så länge du inte kommer över brytpunkten för statlig skatt.

Får aktiebolag köpa fonder?

För att aktiebolag ska kunna investera i fonder behövs en depå eller en kapitalförsäkring. Här får du en överblick över några saker som är bra att känna till om sparformerna.  

Med vår företagsdepå betalar företaget skatt på vinster när fonderna säljs och vanligtvis även årlig skatt på en schablonintäkt.

 • Företaget kan när som helst köpa och sälja fondandelar och får tillgång till pengarna inom några dagar vid en försäljning.
 • Sparformen kan vara fördelaktig för fonder med låg risk.
 • Om företaget gör fondaffärer med vinster och förluster samma år kan de kvittas mot varandra i deklarationen.
 • Du kan välja fonder från hela vårt fondutbud (ca 450 fonder).
 • Företagsdepån har ingen fast årsavgift.