:

Vad menas med Utmätningsfri egendom?

Innehållsförteckning:

 1. Vad menas med Utmätningsfri egendom?
 2. Kan Kronofogden utmäta enskild egendom?
 3. Vilken egendom omfattas av utmätning?
 4. Kan Kronofogden ta egendom?
 5. Kan Kronofogden ta mitt husdjur?
 6. Kan Kronofogden ta min säng?
 7. Kan enskild egendom utmätas?
 8. Kan Kronofogden ta halva huset?
 9. Kan fast egendom utmätas?
 10. Kan Kronofogden ta min sambos hus?
 11. Kan Kronofogden ta min mans hus?
 12. Kan Kronofogden utmäta min hund?
 13. Vad kan Kronofogden inte ta?
 14. Kan Kronofogden ta min soffa?
 15. Kan Kronofogden ta min mobiltelefon?

Vad menas med Utmätningsfri egendom?

Även om egendomen är utmätningsbar enligt de allmänna förutsättningarna är det inte säkert att Kronofogden får utmäta all sådan egendom. Viss egendom är nämligen undantagen från utmätning. Vad som kan undantas från utmätning regleras i 5 kap. UB. Kronofogden ska självmant pröva vad som ska undantas från utmätning utifrån kända omständigheter eller utifrån uppgifter som myndigheten kan få utan större utredning. Gäldenären ska lämna de uppgifter som kan behövas för bedömningen (5 kap. 14 § UB). Gäldenären kan avstå från egendom som egentligen ska undantas från utmätning genom att anvisa den till utmätning (5 kap. 15 § UB).

Viss egendom kan vara undantagen från utmätning för att gäldenären ska kunna fortsätta försörja sig och sin familj, s.k. beneficieegendom (5 kap. 1-4 §§ UB). Juridiska personer, med undantag för dödsbon, omfattas inte av beneficiereglerna (5 kap. 3 § UB).

Kan Kronofogden utmäta enskild egendom?

Om du är skyl­dig någon pengar och du inte kan betala kan Kro­no­fog­den göra en ut­mät­ning. Det be­ty­der att Kro­no­fog­den tar din egen­dom, säljer den och be­ta­lar skul­den.

Vid en ut­mät­ning ut­mä­ter kro­no­fog­den egen­dom som har minst in­ver­kan på ditt liv, men om du inte har annan egen­dom eller till­räck­ligt med egen­dom kan även din bostad ut­mä­tas.

Även lön kan ut­mä­tas, då be­ta­lar ar­bets­gi­va­ren direkt en del av din lön till kro­no­fog­den. Pengar som behövs för mat, hyra och andra nöd­vän­di­ga ut­gif­ter kan inte ut­mä­tas.

Vilken egendom omfattas av utmätning?

Övrigt/annat

Min faster är 60 år och har lite ekonomiska problem. Hon har varit gift i 20 år med sin man utan något gemensamt barn. Hennes man har en son och min faster har en dotter, båda sedan tidigare äktenskap. Mannen har tydligen gått i borgen för sin son vid ett nystartat företag som nu har gått i konkurs. Förra veckan fick vi höra att banken begär att hennes man ska betala sitt borgensåtagande om 400 000kr. Nu blir jag orolig om hur detta ska påverka min faster. Hon och hennes man bor i en bostadsrättslägenhet som de äger med lika stora delar. Bostadsrätten är värd 4 Mkr och är belånad för ca 1 Mkr. De har en boendekostnad om 8000 kr i månaden, räntor och amorteringar inräknat. 
Mannen äger tillsammans med sin syster en fritidsfastighet värd ungefär 1 Mkr som de fick i gåva av sina föräldrar. Fritidsfastigheten är obelånad. Gåvobrevet innehåller en föreskrift att fastigheten varken får säljas eller belånas så länge någon av föräldrarna är i livet. Deras far är avliden men deras mor lever fortfarande. 
Min faster och Mattias har varsin bil värda ca 100 000 kr styck eftersom att båda reser mycket i tjänsterna de har. Båda har bra inkomster, ca 50 000 kr var i månaden före skatt.

Kan Kronofogden ta egendom?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga så kommer jag använda mig av utsökningsbalken (UB).

Kan Kronofogden ta mitt husdjur?

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Uppdaterad 2011-03-11 | Publicerad 2009-09-08

Kan Kronofogden ta min säng?

Om man däremot har flera tv-apparater eller en TV av större värde kan utmätning bli aktuell. Det finns då en regel som anger att den dyrare TV:n utmäts men man får rätt till ett skäligt belopp för att köpa en annan tv av mindre värde (se 5 kap 4§ UB). Utmätning får alltid bara göras om det är försvarligt med hänsyn till det överskott efter avdrag för kostnader som kan fås vid försäljning.

I dagsläget kan nya TV-apparater (typ platt-TV) ha ett betydande värde även begagnade, och det kan därför anses motiverat att utmäta dessa mot att man får köpa en ”vanlig” TV som ju trots allt finns kvar på marknaden. Det är alltså möjligt att dina två tv-apparater kommer att utmätas om det inte finns någon annan egendom som är mer lämplig.

Kan enskild egendom utmätas?

Hej!

Min fråga är, kan Kronofogden utmäta arv? En av mina bröstarvingar har just nu pågående löneutmätning.

Kan Kronofogden ta halva huset?

Här beskrivs förfarandet från att Kronofogden påbörjar en utmätning till att bostaden är såld och skulden delvis, eller helt, är reglerad. Förfarandet regleras av Utsökningsbalk (1981:774). 

Kan fast egendom utmätas?

Utmätning av fastighet när gäldenären inte har lagfartAtt en fastighet kan utmätas för den lagfarne ägarens skulder framgår direkt av utsökningsbalken (UB). "Fast egendom får utmätas, om det framgår att egendomen tillhör gäldenären. Har gäldenären lagfart på egendomen, får utmätning ske, om det ej framgår att egendomen tillhör annan" (4: 24 UB). Frågan är hur verkställighet skall kunna ske när gäldenären inte är lagfaren ägare men det på goda grunder kan misstänkas att han — helt eller delvis — har finansierat fastighetsinnehavet.    Den lagfarne ägare, som oftast är gift eller samboende med gäldenären, kommer i det följande att kallas den öppne ägaren, till skillnad från gäldenär som kallas den dolde ägaren. Nedanstående redogörelse för rättspraxis och doktrin avser inte att belysa förhållandet mellan dessa båda parter utan det sakrättsliga förhållandet mellan den dolde ägaren och dennes borgenärer (utmätningssökande), dvs. vilka möjligheter dessa har att exekutionsrättsligt ta i anspråk den tillgång som den dolda äganderätten utgör.    Riksskatteverket, som har att företräda utmätningssökanden i hovrätt och högsta domstolen när utmätning främst på grund av skatter överklagats (se 1: 6 och 2: 30 andra stycket UB), har med skiftande framgång under åren hävdat att själva fastigheten kan utmätas trots att inte gäldenären varit lagfaren men det ändå kan visas att det är han som haft ekonomisk förmåga och även använt denna till köpet. I åtta hovrättsavgöranden av totalt 25 har riksskatteverkets synsätt accepterats. Med utmätning jämställs i det följande betalningssäkring, dvs. det kvarstadsliknande institut som kan användas när det gäller statens fordran under tiden från det fordran uppkommit till dess den kan indrivas.    I NJA 1981 s. 448 hade HD att bl. a. pröva utmätning av en fastighet som gäldenärens fästmö köpt av annan enligt köpehandlingarna. Staten, genom riksskatteverket, hävdade att fästmön — som i och för sig ännu inte fått lagfart — insatts som köpare enbart för att skydda fastigheten från utmätning för gäldenärens skatteskulder och visade att hon helt saknat ekonomisk förmåga

till förvärvet. HD konstaterade kort att äganderätten "kan i regel styrkas endast genom företeende av en formellt riktig fångeshandling, som leder tillbaka till senaste lagfart (prop. 1971: 20 s. 300)" och att det i målet inte fanns någon giltig fångeshandling för gäldenären vare sig från fästmön eller den lagfarne ägaren (säljaren), varför utmätningen undanröjdes.    Eftersom det ligger i sakens natur att det i den här typen av mål inte förekommer någon handling med gäldenärens namn, såg vi inom kronomålsgruppen på riksskatteverket något pessimistiskt på möjligheten att komma åten gäldenärs dolda äganderätt till fastighet. Pessimismen förbyttes dock i försiktig optimism när några HD-avgöranden kom, som i och för sig gällde det obligationsrättsliga anspråket mellan makar eller samboende. I dessa rättsfall förklarade nämligen HD att makarna resp. de samboende fick anses ha förvärvat fastigheten med äganderätt trots att förvärvet skett enbart i den enes namn och lett till lagfart för denne på hela fastigheten (se NJA 1980 s. 705, 1981 s. 693 och 1982 s. 589).    I NJA 1982 s. 589 avgav justitierådet Hessler ett särskilt yttrande vari han närmare diskuterade bl. a. förhållandet mellan den dolde ägaren och dennes borgenärer och vilka möjligheter dessa har att ta i anspråk hans dolda obligationsrättsliga äganderätt eller snarare ett "rättsligt skyddat anspråk på att bli ägare". Hessler konstaterar att om den dolde ägaren försattes i konkurs så hade konkursboet samma möjlighet som den dolde ägaren att väcka talanmot den öppne ägaren och härigenom få en dom vari den förre förklarades som samägare. Till möjligheten att utmäta den dolda äganderätten ställde sig dock Hessler "något tveksam".    På grund av dessa obligationsrättsliga avgöranden ansåg riksskatteverket att köpehandlingars och lagfarters betydelse nedtonats och sökte därför och fick prövningstillstånd i två mål vari hovrätten hävt utmätningen. Innan HD avgjorde dessa mål kom en dom (NJA 1984 s. 772) som gällde det förhållandet att gäldenären var ensam lagfaren ägare och hustrun överklagade utmätningen under förebärande av att det mellan makarna var förutsatt att hon skulle vara hälften ägare till fastigheten. HD konstaterade här att, trots att hustrun/dolde ägaren förvärvat en mot mannen/gäldenären/öppne ägaren gällande rätt, så kunde denna dolda äganderätt inte göras gällande mot utmätningssökanden.    I linje med denna dom gick de beslut som kom hösten 1985, i de mål där det var gäldenären som var den dolde ägaren och där riksskatteverket fått prövningstillstånd. HD fastslår här att dess ovan nämnda avgörande innebar att det dolda äganderättsanspråket skyddas först i och med antingen en överlåtelse från öppna ägaren eller att den dolde ägaren får en lagakraftvunnen dom på sin äganderätt, och att fastigheten sålunda i de aktuella målen inte kunde utmätas för den dolda ägarens gäld. Däremot, påpekar HD, "kan den säregna rätt som den dolde ägarens obligationsrättsliga anspråk utgör bli aktuell som objekt för rättighetsutmätning." (RSVs rättsinformation serie C nr 40/85 och NJA 1985 s. 615).    I ett under 1985 utkommet arbete av professor Anders Agell, Äganderätten till fastighet för makar och samboende, avsnitt 4.4, analyseras frågan om utmätning av den dolde ägarens anspråk. Boken, som utkommit före de senast omtalade HD-besluten, har samma uppfattning som HD; dvs. att den förmögenhetstillgång som den dolda äganderätten utgör, kan tas i anspråk genom rättighetsutmätning enligt 4: 23 UB. Utmätningen skulle då avse "huvud-

Kan Kronofogden ta min sambos hus?

Övrigt/annat

Hej! Min pappa och hans sambo har varit tillsammans i 26 år, dem är muslimer och är då gifta enligt den islamska traditionen dock inte registrerade som gifta enligt skatteverket. Som sagt dem har varit ihop i 26 år och har även 2 barn ihop. Nu är det så att min pappa har hamnat i kronofogden och dem har ”beslagtagit” deras hus som står på hans namn, kronofogden vill då värdera huset och sälja den. Jag undrar vad hennes rätt är i denna situationen? Äger hon inte halva huset?

Kan Kronofogden ta min mans hus?

Här beskrivs förfarandet från att Kronofogden påbörjar en utmätning till att bostaden är såld och skulden delvis, eller helt, är reglerad. Förfarandet regleras av Utsökningsbalk (1981:774). 

Kan Kronofogden utmäta min hund?

Artikeln i AB i veckan angående att kronofogden skulle ha gjort en utmätning på en hund, har väckt många frågor hos djurägare. Kronofogden själva säger att de inte mäter ut hundar och katter som kan ha ett stort personligt värde för den skuldsatte och helt enkelt är oskäligt, orättfärdigt eller orimligt att utmäta.

Däremot kan det komma ifråga att göra en utmätning på hästar eller travhästar som kan ha ett helt annat värde.

Vad kan Kronofogden inte ta?

Det finns flera saker som Kronofogden kan ta ifrån dig om du har obetalda skulder. Några av de vanligaste sakerna Kronofogden kan ta är:

 • Lön
 • Bankkonto
 • Försäkringspengar
 • Förmåner från socialförsäkringen
 • Egendom som kan säljas på auktion

Dessa åtgärder kan vara svåra att hantera, särskilt om du har en familj att ta hand om. Det är därför viktigt att känna till vad Kronofogden inte kan ta för att skydda dig och din familj.

Kan Kronofogden ta min soffa?

Hej och tack för din fråga!

Regler om vad som kan utmätas hittar du i Utsökningsbalken (UB) 4 och 5 kap, se https://lagen.nu/1981:774.

Kan Kronofogden ta min mobiltelefon?

– Unga startar mobilabonnemang hos flera operatörer samtidigt utan att ha någon koll på konsekvenserna av att de inte kan betala räkningarna. Att få betalningsföreläggande som ung är en katastrof, en elektronisk fotboja. Man kan inte ta lån och får svårt att skaffa en hyreslägenhet, säger Jan Åkerlund.

Kronofogdemyndigheten lägger en del av ansvaret för mobilskulderna på operatörerna.

– Företagen behöver se sina rutiner. Nu kan 18-åringar skaffa flera mobilabonnemang samtidigt och jag förstår inte varför. Och i dag kan man få ett sms när en räkning är betald, och jag undrar varför man inte får sms som en påminnelse innan betalningen har skett istället.