:

Vad är Superförmånsrätt?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är Superförmånsrätt?
 2. Vad innebär särskild förmånsrätt?
 3. Vilka fordringar har förmånsrätt?
 4. Vad är en prioriterad fordran?
 5. Vem har särskild förmånsrätt?
 6. Vad reglerar Förmånsrättslag?
 7. När har man Separationsrätt?
 8. I vilken ordning betalas skulder?
 9. Vilka skulder är prioriterade?
 10. Kan man överlåta en fordran?
 11. Har skatteskulder förmånsrätt?
 12. Vad menas med separationsrätt?
 13. Vad är Retentionsrätten?
 14. Vad kan Kronofogden inte ta?
 15. Har Kronofogden koll på mitt bankkonto?

Vad är Superförmånsrätt?

Särskild förmånsrätt avser viss egendom och gäller både vid konkurs och vid utmätning (2 § FRL).

Vad innebär särskild förmånsrätt?

En särskild rättighet som kan vara förknippad med en fordran (som då kan benämnas prioriterad fordran).

När ett fysisk eller juridisk person går i konkurs sker detta på grund av att den är på obestånd, dvs inte har förmåga att betala sina förfallna fordringar. Det finns sällan tillräckligt med pengar i konkursboet för att betala samtliga borgenärer. Det är därför viktigt att veta i vilken ordning och i vilken utsträckning borgenärerna kan få betalt i ett sådant fall. Den borgenär som har en fordran med förmånsrätt har företrädesrätt, dvs rätt att få betalning före andra borgenärer med oprioriterade fordringar.

Vilka fordringar har förmånsrätt?

En särskild rättighet som kan vara förknippad med en fordran (som då kan benämnas prioriterad fordran).

När ett fysisk eller juridisk person går i konkurs sker detta på grund av att den är på obestånd, dvs inte har förmåga att betala sina förfallna fordringar. Det finns sällan tillräckligt med pengar i konkursboet för att betala samtliga borgenärer. Det är därför viktigt att veta i vilken ordning och i vilken utsträckning borgenärerna kan få betalt i ett sådant fall. Den borgenär som har en fordran med förmånsrätt har företrädesrätt, dvs rätt att få betalning före andra borgenärer med oprioriterade fordringar.

Vad är en prioriterad fordran?

Förmånsrätt enligt förmånsrättslagen innebär att vissa fordringsägare har företräde vid konkurs eller utmätning.

Fordringar med förmånsrätt kallas prioriterade medan övriga fordringar kallas oprioriterade.

Vem har särskild förmånsrätt?

Fråga: Jag har hört att det finns skillnad på hur skulder prioriteras vid en konkurs. Vad gäller?

Vad reglerar Förmånsrättslag?

Förmånsrättslagen är en svensk lag som reglerar fördelningen av egendomen mellan borgenärer i ett konkursbo.[1] När en person eller ett företag går i konkurs finns det ofta borgenärer som har lånat ut pengar till personen eller företaget. I de flesta fall kan inte alla få ta ut sin egendom och därför finns det en lag som reglerar turordningen.

De som i första hand har särskild förmånsrätt är emittentinstitut som innehar skuldförbindelser utgivna enligt lagen om utgivning av säkerställda obligationer.[2] Obligationerna kan i sin tur ha säkerhet hos svenska staten, kommuner, fast egendom m.m.

När har man Separationsrätt?

Övrigt/annat

Hej Har gjort mina däck skiften hos ett företag i 2 år samt haft dom där på deras däckhotell. Nu när jag skulle boka tid för skifte till vintern så hade deras telefonnr ingen abonnent och började söka på nätet. Kom fram till att dom gått i konkurs, men ingen info om detta och får ej någon kontakt med dessa människor heller då inga telenr finns synliga på dom som drev företaget. Vad har jag rätt till? Har kvitto på senaste avtalet för skifte och däckhotellet. Kan jag göra en anmälan på mitt försäkringsbolag för förlust och ska jag göra en polisanmälan? Tacksam för svar

I vilken ordning betalas skulder?

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

I enlighet med denna lag bestäms den ordning i vilken borgenärerna skall få betalning vid konkurs eller utsökning, då gäldenärens tillgångar inte förslår till betalning av alla fordringar.

Vilka skulder är prioriterade?

Fråga: Jag har hört att det finns skillnad på hur skulder prioriteras vid en konkurs. Vad gäller?

Kan man överlåta en fordran?

En rätt för en person att få en viss prestation (exempelvis betala pengar) av en annan person.

Den person som har rätt att få prestationen kallas vanligen borgenär (alternativt fordringsägare eller kreditor). Den som är skyldig att utföra prestationen kallas gäldenär. En fordran är ett krav men ses också som ett ekonomiskt tillgodohavande för borgenären.

Har skatteskulder förmånsrätt?

En särskild rättighet som kan vara förknippad med en fordran (som då kan benämnas prioriterad fordran).

När ett fysisk eller juridisk person går i konkurs sker detta på grund av att den är på obestånd, dvs inte har förmåga att betala sina förfallna fordringar. Det finns sällan tillräckligt med pengar i konkursboet för att betala samtliga borgenärer. Det är därför viktigt att veta i vilken ordning och i vilken utsträckning borgenärerna kan få betalt i ett sådant fall. Den borgenär som har en fordran med förmånsrätt har företrädesrätt, dvs rätt att få betalning före andra borgenärer med oprioriterade fordringar.

Vad menas med separationsrätt?

Separationsrätt aktualiseras i de fall någon gör anspråk på äganderätt till viss egendom. Denna rätt att separera egendom kan ske i flera skilda fall, t ex när gäldenären gått i konkurs eller utmätning sker. För att kunna reda ut separationsrättsproblematiken krävs det att även en del andra juridiska begrepp diskuteras. Äganderättsbegreppet är det första som måste redas ut. Vad är egentligen äganderätt och vad har den för innebörd. Traditions-principen är ett annat begrepp som är centralt för separationsrätten. För att uppnå sakrättsligt skydd till lös egendom krävs tradition och det vet de flesta näringsidkare men bland konsumenter är det emellertid inte allmänt känt. I dag härskar traditionsprincipen här i Sverige, men det var inte självklart för ca 100 år sedan. Både äganderättsbegreppet och traditions-principen är viktiga begrepp att känna till för en djupare förståelse för separationsrätten Av denna anledning har vi ansett det nödvändigt att först gå igenom begreppsjuridiken innan vi kommer in på den verkliga uppsatsen. I själva uppsatsen har vi valt att dela upp separationsrättsfallen i tre kategorier för att lättare kunna reda ut var och när och hur separation får göras. Under den första kategorin behandlas de fall då gäldenären inte har anspråk på att erhålla äganderätt till saken men saken finns i gäldenärens besittning. Detta under förutsättning att saken kan besittas. Sakrättsliga moment varierar efterhand som vilken typ av egendom som det är fråga om. Fast egendom har avtalet som sakrättsmoment. Enkla skuldebrev skall denuntieras o s v. Lös egendom skall traderas eller traditionen ersättas av något traditionssurrogat om den inte innehas av tredje man då istället denne skall denuntieras. Men för att göra det svåra lite enklare föreskriver vi häri sammanfattningen att det handlar om lös egendom som skall traderas som huvudregel. De fall då denna situation uppstår är då gäldenären hyrt eller leasat egendom. Köp bryter som bekant legostämma och äganderätt är en starkare rätt än nyttjanderätt. När gäldenären bara har hyrt eller leasat saken skall den således separeras ur gäldenärens konkursbo till förmån för den rätte ägaren. Vid kommission är det samma sak, här äger inte kommissionären egendomen någonsin. Äganderätten övergår direkt – enligt lag – mellan kommittenten och tredje man, d v s säljaren eller köparen beroende på om det är inköpskommission eller försäljningskommission som är för handen. Kommission är dessutom extra komplicerat eftersom det är vanligt att affärsidkare gärna använder den rubriken på sina avtal sinsemellan, eftersom konstruktionen just ger separationsrätt för kommittenten. Den andra kategorin handlar om när gäldenären har köpt egendom som han inte har hunnit få i sin besittning när han går i konkurs. Eftersom traditionsprincipen kräver tradering för att ett köp skall bli fullbordat och därmed sakrättsligt giltigt, så kan säljaren stoppa leveransen till den konkursmässige gäldenären. Situationerna med stoppningsrätt och detentionsrätt finns lagreglerade i köplagen. Rätten att kvarhålla eller stoppa en påbörjad leverans är till fördel för säljaren eftersom han annars bara skulle få en oprioriterad fordran i konkursen hos gäldenären. För konkursboet innebär det att trots att gäldenären ”köpt” egendomen att denna ändå inte skall ingå i konkursen. Den tredje kategorin är när gäldenären har köpt egendomen samt har fått den i sin besittning. I vissa fall kan egendomen ändå separeras till förmån för säljaren. Han har anspråk på ägande samtidigt som gäldenären har det. Dessa situationer uppstår då gäldenären har köpt något på avbetalningsköp och säljaren har gjort ett giltigt äganderättsförbehåll. Säljaren kan då ta tillbaka saken om gäldenären inte sköter sina betalningar. Detta händer ofta vid konkurs såvida inte konkursboet inträder i avtalet och fullföljer det. Även i de fall då avtalet är ogiltigt av den ena eller andra anledningen kan avtalet hävas och saken separeras till förmån för den förre ägaren. Franchising i konkurs är också en komplicerad situation, då konceptet är hyrt men sakerna tillhör gäldenären. Det finns inte mycket skrivet om denna problematik så vi har nödgats vara korta i den framställningen. Sist i uppsatsen har vi skrivit våra egna kommentarer, där vi har fört samman förarbeten, praxis och doktrin med våra egna åsikter. Där har vi även tagit upp vissa problemområden inom sakrätten som vi anser är viktiga i sammanhanget.

Göteborg University. School of Business, Economics and Law

Vad är Retentionsrätten?

This website protects your privacy by adhering to the European Union General Data Protection Regulation (GDPR). You can grant your consent(s) to use your data for specific purposes below or by clicking "Agree to all".

Analytics

Vad kan Kronofogden inte ta?

Hej! Jag och min man delade en fastighet, han ägde 1/2 andel and fastighet och jag ägde 1/2 andel . Han gav sin andel av fastigheten för 3 månader sen som en gåva till mig och nu äger jag 100 procent av fastigheten. Gåvan har ett villkor, den har överlåtelseförbud, överlåtelseförbud kan upphävas med hans samtycke. Jag har nyligen fått reda på att han har tagit massor av banklån utan min vetskap då han var spelberoende. Nu går han i terapi och försöker ha ordning på alla räkningar. Det ser ut som att han snart kommer att hamna på kronofogden. Frågan är om kronofogden kan utmäta min fastighet som jag fick som gåva.

Hej, vi har ett hemmaboende barn som är 23 år och är helt utan inkomst dvs inget arbete, inte studielån eller A kassa. Han har handlat på kredit och vi har försökt betala när det dykt upp påminnelser men vi kan inte hålla på att täcka upp på detta viset längre. Ett par räkningar har nu gått vidare till kronofogden och vi undrar om vi som föräldrar kan bli utmätta av kronofogden och att man kommer att ta saker som vi äger och köpt?

Har Kronofogden koll på mitt bankkonto?

Last Updated on maj 31, 2022 by

I Sverige har vi en myndighet som heter kronofogden. Idag ska vi berätta lite mer om denna myndighet och vad de arbetar med. Detta kommer vi att göra genom att svara på 50 vanliga frågor som folk har om denna myndighet.