:

Är garantiersättning pensionsgrundande?

Innehållsförteckning:

 1. Är garantiersättning pensionsgrundande?
 2. Hur mycket är garantiersättning?
 3. När höjs Garantiersättningen?
 4. Vad är det för skillnad mellan sjukpenning och sjukersättning?
 5. Är garantiersättning skattefritt?
 6. Vilka ersättningar höjs 2023?
 7. Vem har rätt till garantipension?
 8. Vem får garantiersättning?
 9. Får man mer i sjukersättning än sjukpenning?
 10. När får man betala 50 procent skatt?
 11. Vilka bidrag höjs 2024?
 12. Vad kan jag få för bidrag?
 13. Varför har jag ingen garantipension?
 14. Hur mycket är garantipensionen per månad?
 15. Vad händer med sjukersättningen 2023?
 16. Vem har rätt till garantipension?
 17. Hur länge ska du ha garantipension i Sverige?
 18. Varför får du ingen garantipension om du är gift?
 19. Vem har rätt till garantipension?
 20. Hur länge ska du ha garantipension i Sverige?
 21. Varför får du ingen garantipension om du är gift?

Är garantiersättning pensionsgrundande?

Det är först och främst storleken på din inkomst under hela livet som avgör hur mycket du kommer att få i pension. Gränsen för när pensionen påverkas negativt av att du får sjukersättning varierar från år till år. För 2021 är det du som haft inkomster över 29 750 kronor per månad, och sedan får sjukersättning, som får en lägre allmän pension på grund av att du har fått sjukersättning.

Hur många år du har sjukersättning spelar också roll. Har du den under lång tid, exempelvis i 20 år, så får du en lägre pension. Det beror på att sjukersättningen inte ökar i samma takt som lönen.

Om du har sjukersättning några år innan pension och tidigare hade en lön under 29 750 kronor per månad (2021) så förlorar du i stort sett ingenting i allmän pension.

Hur mycket är garantiersättning?

Den inkomstrelaterade sjuk- och aktivitetsersättningen ändras med samma procent som prisbasbeloppet.

När prisbasbeloppet för det kommande året är fastställt av regeringen kan man räkna ut hur mycket beloppet kommer bli.

Den inkomstrelaterade sjuk- och aktivitetsersättningen ändras med samma procent som prisbasbeloppet.

När prisbasbeloppet för det kommande året är fastställt av regeringen kan man räkna ut hur mycket beloppet kommer bli.

Ett exempel: Om årsbeloppet för ersättningen var 152 206 kronor år 2022, prisbasbeloppet var x kronor år 2022 och prisbasbeloppet fastställts till 52 500 kronor år 2023 blir uträkningen så här: 152 206 x 52 500/48 300 = 165 441 kronor per år 2023.165 441/12 = 13 786 kronor per månad före skatt.

När höjs Garantiersättningen?

Prisbasbeloppet används för att beräkna många av ersättningarna du kan ha rätt till från Försäkringskassan. Prisbasbeloppet bestäms i januari varje år utifrån prisutvecklingen i samhället och gäller sedan för hela året.

Vad är det för skillnad mellan sjukpenning och sjukersättning?

Särskilt högriskskydd innebär att din arbetsgivare kan få ersättning för dina sjuklönekostnader om du riskerar att ha långa sjukperioder eller riskerar att vara sjuk ofta. Du som är sjuk ofta kan även slippa karensavdragen.

Är garantiersättning skattefritt?

Det finns olika betalningar som kan ses som skadestånd, garantiersättning, viten m.m., fortsättningsvis kallat betalningar av skadeståndskaraktär. Grundtanken med dessa ersättningar är att det ska vara betalningar som ska försätta den som lidit skada i samma ställning som om skadan aldrig inträffat.

När det finns ett direkt samband mellan en betalning av skadeståndskaraktär och av en leverans av vara eller ett tillhandahållande av tjänst är det fråga om en omsättning. I sådana fall är betalningen en ersättning för en ny tjänst eller justering av tidigare ersättning för tillhandahållen vara eller tjänst.

Enligt Skatteverkets uppfattning kan det vara fråga om en omsättning i samband med att ett garantiåtagande infrias. För att det ska vara en omsättning ska säljaren ge köparen i uppdrag att se till att garantiåtagandet uppfylls av någon annan än säljaren. När detta uppdrag ges till köparen är det fråga om en definierbar tjänst som består av att köparen åtar sig att tillhandahålla en tjänst till säljaren som innebär att köparen ombesörjer säljarens garantiansvar, d.v.s. ser till att garantiåtagandet infrias.

Vilka ersättningar höjs 2023?

På grund av den höga inflationen stiger prisbasbeloppet med 8,7 procent i år, vilket är den största ökningen på nästan 40 år. Ökningen motsvarar dock ingen ökad köpkraft utan är alltså bara en anpassning till prisökningarna. Fast bara nästan, ökningen räknades ut när inflationen var lite lägre än den är i dag.

Bland annat höjs studiestödet med ungefär 1 000 kronor och den maximala garantipensionen med cirka 850 kronor. Taken i sjukförsäkringen och föräldraförsäkringen höjs också.

Vem har rätt till garantipension?

Den 22 juni fattade riksdagen beslut om att rätten att ta med sig garantipension utomlands upphör den 1 januari 2023. Detta drabbar närmare 58 000 pensionärer. Här har vi sammanställt vad som gäller rörande garantipensionen. Vi arbetar fortfarande aktivt med frågan.

Den 22 juni beslutade riksdagen att rätten att ta med garantipension utanför Sverige upphör från och med januari 2023. Garantipensionen är ett grundskydd i den allmänna pensionen som är till för den som haft liten eller ingen arbetsinkomst under livet. Efter en EU-dom 2017 klassas garantipensionen som en minimiförmån. En minimiförmån betalas endast ut till personer som är bosatta i det land som beviljar förmånen. Att pensionärer bosatta utomlands har kunnat ha kvar rätten till garantipensionen beror på att Sverige har lutat sig tillbaka mot en tillfällig lag som nu upphör. 

Förslaget innebär i praktiken att de som ansöker om garantipension efter 1 oktober 2022 och inte tidigare haft rätt till garantipension kommer att få avslag om man inte är bosatt i Sverige. För de personer som innan sista september 2022 ansökt och fått beviljad garantipension kommer utbetalningarna för dig som är bosatt utomlands att upphöra från och med 1 januari 2023.

Ålders- och efterlevandepensioner samordnas enligt de allmänna bestämmelserna i kapitel 5 i EU-förordningen. Vissa av dessa förmåner samordnas dock enligt de särskilda bestämmelserna om vissa förmåner som lämnas med ett minimibelopp (minimiförmån).

Sverige har tidigare tolkat artikel 58 i EU-förordningen som att det inte finns någon svensk förmån som är en sådan minimiförmån som omfattas av den artikeln. Sedan garantipensionen infördes i Sverige har den istället ansetts vara en pensionsförmån som omfattas av de allmänna beräkningsreglerna om pensionsförmåner i EU-förordningen och som ska betalas ut vid bosättning i en annan medlemsstat enligt principen om exportabilitet i artikel 7. En person som uppfyller villkoren för garantipension eller garantipension till omställningspension har därmed haft samma rätt till förmånen oavsett om personen har bott i Sverige eller i en annan medlemsstat eller i Schweiz. Denna tolkning har under lång tid återspeglats i den klassificering som Sverige årligen har anmält genom den så kallade artikel 9-deklarationen till Europeiska kommissionen.

Men efter EU-domstolens dom i mål C-189/16 Zaniewicz-Dybeck mot Pensionsmyndigheten har klassificeringen av den svenska garantipensionen och garantipensionen till omställningspension ändrats. Domstolen fann att garantipensionen till personer födda 1938 eller senare ska anses utgöra en minimiförmån. Förmånen ska därmed inte längre beräknas med stöd av de allmänna beräkningsreglerna i kapitel 5 i EU-förordningen utan enligt bestämmelserna i artikel 58 i EU- förordningen. I propositionen Fortsatt utbetalning av garantipension inom EES och Schweiz (prop. 2017/18:275) bedömde regeringen att garantipension till omställningspension till syfte och konstruktion uppvisar stora likheter med den förmån som prövades i EU-domstolen, varför garantipensionen till omställningspension också ansågs utgöra en minimiförmån.

Vem får garantiersättning?

Sjukersättning och aktivitetsersättning är två viktiga ersättningar för personer med funktionsnedsättning. Men möjligheten att få ersättning har varierat kraftigt. Avslag och bifall på ansökningar har åkt berg- och dalbana i Försäkringskassans statistik.

Även värdet av ersättningarna har förändrats kraftigt, trots att syftet är att ge ekonomisk trygghet vid långvarigt nedsatt arbetsförmåga. Även om det gjordes en extra höjning 2022 har sjuk- och aktivitetsersättningen urholkats på lång sikt.

Den här guiden beskriver de regler som gäller nu, men också bakgrunden och debatten kring ersättningarna.

Försäkringskassans webbsajt uppger i början av augusti 2023 att handläggningstiden för sjukersättning är sju månader. Tidningen Syre rapporterar dock att handläggningstiden just nu kan vara betydligt längre. ”Sjukersättningen har tyvärr fått väldigt långa handläggningstider, mycket beror på att vi fått prioritera internt där bland annat omvårdnadsbidraget krävt extra resurser”, säger Andreas Pettersson, områdeschef, till tidningen Syre.

Sjuk- och aktivitetsersättning kan beviljas om arbetsförmågan är nedsatt med minst en fjärdedel under en längre tid på grund av sjukdom eller annan funktionsnedsättning.

Tidigare fanns förtidspension och sjukbidrag. Dessa avskaffades år 2003, och ersattes då av aktivitetsersättning (upp till 30 års ålder) och sjukersättning (från 30 års ålder).

Syftet med aktivitetsersättningen var inte bara att ge ekonomisk trygghet utan även möjliggöra ett aktivt samhällsliv och ökad chans till arbete. Det betonades att ”ingen ska behöva bli pensionerad i mycket unga år, innan omfattande insatser har gjorts för att så långt det är möjligt ta tillvara kapacitet och utvecklingsmöjligheter bland unga som är svårt sjuka eller funktionshindrade”.

I juni 2022 var antalet personer med sjukersättning 216 757, en halvering jämfört med år 2005 då antalet var mer än 540 000 personer. Ungefär 60 procent är kvinnor. (Länk till Försäkringskassans statistikdatabas.)

Antalet nybeviljade sjukersättningar ligger på en historiskt låg nivå. Mellan år 2004 och 2010 föll antalet nybeviljanden från 70 000 till 6 000 per år, varefter det gått lite upp och ned, men ligger kvar på en låg nivå. Tabellen nedan visar utvecklingen av nybeviljanden.

Får man mer i sjukersättning än sjukpenning?

Antalet äldre som fått sjukersättning har nästan fördubblats, från 741 till 1 540, när Försäkringskassan jämför antalet sex månader före med sex månader efter lagändringen den 1 september 2022.

– Med stor säkerhet handlar det om en effekt av lagändringen, säger Per Jansson, analytiker på Försäkringskassans analysavdelning.

Men han tillägger att det ännu är för tidigt att säga hur de nya reglerna påverkar utvecklingen på längre sikt. 

När får man betala 50 procent skatt?

En viktig faktor när det gäller marginalskatt är gränsen för statlig inkomstskatt. I deklarationen får alla göra ett grundavdrag från inkomsten, och med den medräknad är gränsen för att betala statlig skatt för den som är yngre än 65 år en inkomst på över 452 100 kronor för inkomståret 2017 innan du börjar betala statlig skatt. Upp till detta belopp betalar du alltså i stort sett bara kommunal och landstingsskatt, och din marginalskatt ändras inte när du får högre inkomst.

Det finns ytterligare en brytpunkt att ta hänsyn till. Om du tjänar över 651 700 kronor så får du betala förhöjd statlig inkomstskatt, så kallad värnskatt. Detta innebär ytterligare 5 % på den inkomst som överstiger 651 700 kronor. På de första intjänade kronorna upp till 452 100 kronorna betalar du fortfarande runt 30 % i kommunal- och landstingsskatt. Beloppen är beräknade efter att grundavdraget är avdraget, och eftersom den som fyllt 65 år vid ingången av året har ett högre grundavdrag blir också brytpunkterna för statlig skatt högre.

Vilka bidrag höjs 2024?

För dem som är föräldralediga eller får sjukpenning finns ett inkomsttak, som i nuläget ligger på cirka 44 000 kronor i månaden. Tjänar man mer än det får man inte mer i ersättning. Men nu höjs taket, vilket innebär att den högsta ersättningsnivån höjs med 102 kronor per dag.

– För en som är föräldraledig och tjänar mer än inkomsttaket motsvarar det ungefär 3 000 kronor mer i månaden.

Från årsskiftet blir det dessutom lägre skatt på inkomst, eftersom jobbskatteavdraget och grundavdraget räknas upp. En person som tjänar 30 000 kronor i månaden kan räkna med runt 200 kronor lägre skatt varje månad, medan motsvarande siffra för den som tjänar 50 000 kronor blir 300 kronor.

Vad kan jag få för bidrag?

Det finns flera former av ekonomiska stöd och bidrag du kan söka i Sverige. Du måste uppfylla vissa krav för att ha rätt till ersättning.

Försäkringskassan är en statlig myndighet som ansvarar för stora delar av det svenska trygghetssystemet. För de flesta ersättningarna gäller att du är försäkrad i Sverige.

Varför har jag ingen garantipension?

I Sverige är det genomsnittliga arbetslivet (än så länge) drygt 40 år långt. Därefter väntar en, förhoppningsvis, bekymmersfri pension.

Men för asylinvandrare som kommit till Sverige senare i livet kan inkomstpensionen bli knaper även efter ett helt arbetsliv. Vad man har gjort tidigare, innan man kom till Sverige, räknas inte med. Däremot finns en undantagsregel som ger asylinvandrare rätt till den statligt finansierade garantipensionen, den del av pensionen som fungerar som grundskydd för personer som haft liten eller ingen arbetsinkomst under livet.

Hur mycket är garantipensionen per månad?

Äldreförsörjningsstödet består av två delar, dels en skälig levnadsnivå på 6 719 kronor per månad, dels en skälig bostadskostnad på maximalt 7 500 kronor per månad.

Äldreförsörjningsstödets storlek beror på pensionärens inkomster efter skatt. Full garantipension till ensamstående som är född 1938 och senare är 10 631 kronor per månad före skatt. Full garantipension för en gift person är 9 625 kronor. Sedan kan bostadstillägg på maximalt 7 290 kronor per månad beviljas. Beloppen gäller för 2023.

Garantipensionen är skattepliktig, men även efter att skatten är dragen blir beloppet för full garantipension högre än beloppet för skälig levnadsnivå för äldreförsörjningsstöd. En pensionär med garantipension får aldrig i total nettosumma mindre än en pensionär med äldreförsörjningsstöd, om de i övrigt har samma förhållanden. Se beräkningsexempel som grundar sig på genomsnittlig bostadskostnad för pensionärer med bostadstillägg eller äldreförsörjningsstöd och genomsnittlig skatt. Exemplen visar belopp för den som lever som ensamstående.

Garantipension efter skatt: 8 505 kronor Bostadstillägg: 5 954 kronor Totalt belopp efter skatt: 14 459 kronor

Äldreförsörjningsstöd för skälig levnadsnivå: 6 719 kronor Äldreförsörjningsstöd för bostad: 5 449 kronor Totalt belopp (skattefritt): 12 168 kronor

Vad händer med sjukersättningen 2023?

Läkaren intar en central roll vid bedömning av ersättning från sjukförsäkringen, då nedsatt arbetsförmåga enligt lag ska styrkas med läkarintyg. En av utmaningarna är hur man ska göra en objektiv bedömning, i vissa fall enbart grundad på anamnes. 

Detta uppmärksammades nyligen då Högsta förvaltningsdomstolen fastställde att en läkares bedömning av psykiatriska tillstånd i stor utsträckning måste utgå från vad patienten själv uppger [1]. 

Vem har rätt till garantipension?

Du som är född 1937 eller tidigare och som har en låg tilläggspension eller inte har tjänat in någon rätt alls till tilläggspension kan ha rätt till garantipension som ett komplement till tilläggspensionen. ... Pensionsmyndigheten fastställer först ett beräkningsunderlag.

Hur länge ska du ha garantipension i Sverige?

Du kan ha rätt till garantipension om du varit bosatt i Sverige i minst tre år. För att du ska få full garantipension krävs att du har bott 40 år i Sverige från och med det att du fyllde 16 år till och med det år du fyller 64 år. Har du bott i Sverige kortare tid minskar garantipensionen med 1/40-del för varje år.

Varför får du ingen garantipension om du är gift?

Du får ingen garantipension om du: Är ensamstående och får 12 530 kronor per månad eller mer i inkomstpension före skatt. Om du är gift och får 11 153 kronor per månad eller mer före skatt. Bra att känna till är att du kan ha lägre pension och ändå inte få någon garantipension.

Vem har rätt till garantipension?

Du som är född 1937 eller tidigare och som har en låg tilläggspension eller inte har tjänat in någon rätt alls till tilläggspension kan ha rätt till garantipension som ett komplement till tilläggspensionen. ... Pensionsmyndigheten fastställer först ett beräkningsunderlag.

Hur länge ska du ha garantipension i Sverige?

Du kan ha rätt till garantipension om du varit bosatt i Sverige i minst tre år. För att du ska få full garantipension krävs att du har bott 40 år i Sverige från och med det att du fyllde 16 år till och med det år du fyller 64 år. Har du bott i Sverige kortare tid minskar garantipensionen med 1/40-del för varje år.

Varför får du ingen garantipension om du är gift?

Du får ingen garantipension om du: Är ensamstående och får 12 530 kronor per månad eller mer i inkomstpension före skatt. Om du är gift och får 11 153 kronor per månad eller mer före skatt. Bra att känna till är att du kan ha lägre pension och ändå inte få någon garantipension.