:

Vad krävs för att få en förmyndare?

Innehållsförteckning:

  1. Vad krävs för att få en förmyndare?
  2. Vem kan vara förmyndare?
  3. Vad är skillnaden mellan god man och förmyndare?
  4. Varför får man en förmyndare?
  5. Vad kostar en förmyndare?
  6. När behöver man en förmyndare?
  7. När krävs förmyndare?
  8. Vad har en förmyndare för uppgifter?
  9. Hur fungerar förmyndarskap?

Vad krävs för att få en förmyndare?

Frågor och svar på vanliga frågor om godmanskap.

Vem kan få god man?Det kan finnas många orsaker till varför någon kan behöva en god man, till exempel hög ålder, sjukdom, psykisk funktionsnedsättning eller annan funktionsnedsättning. Hjälpen kan innefatta att sörja för person, bevaka rätt och/eller förvalta egendom.

Vem kan vara förmyndare?

En förmyndare är vanligen en förälder till ett barn och där denne har ansvaret över barnets ekonomi fram till dess att barnet i fråga blir myndig och fyller 18 år.

Som förmyndare ansvarar man för sina barns ekonomiska angelägenheter och förvaltar egendomen. Som vårdnadshavare så ger man barnet allt annat: trygghet, kärlek, mat på bordet och allt annat som inkluderas i barnkonventionen.

Vad är skillnaden mellan god man och förmyndare?

En god man eller förvaltare hjälper den som själv har begränsade möjligheter att ta tillvara sina juridiska och ekonomiska rättigheter. Att få hjälp av en god man är frivilligt. En förvaltare kan däremot utses mot personens vilja.

Ett godmanskap är en frivillig insats som huvudmannen måste samtycka till. (Den som har god man eller förvaltare kallas för huvudman) Om en huvudman enligt läkarintyg inte förstår vad ett godmanskap är, eller inte kan uttrycka sin vilja, ska närstående ges möjlighet att yttra sig. Huvudmannen kan också när helst den vill ansöka om att godmanskapet ska upphöra.

Varför får man en förmyndare?

En god man handlar på uppdrag av sin huvudman. Den gode mannen ska i princip alltid söka huvudmannens samtycke till åtgärder i sitt uppdrag, om huvudmannen förstår vad saken gäller. Om huvudmannens tillstånd gör att han eller hon inte förstår vad saken gäller så är det den gode mannen som ensam tar ställning och ansöker om insatser. En god man kan dock aldrig besluta i frågor av utpräglad personlig karaktär, som var huvudmannen ska bo, hur denne ska rösta eller om denne ska gifta sig.

Att få hjälp av en god man, men framförallt att få förvaltare, är ett stort ingrepp i en människas liv. Tingsrätten utreder och säkerställer därför att hjälpbehovet inte kan tillgodoses på ett mindre ingripande sätt. Det kan till exempel vara genom anhörigbehörighet, fullmakt, framtidsfullmakt eller insatser från kommun och region.

Vad kostar en förmyndare?

Det är omöjligt att svara på frågor såsom: ”Vad får en god man i Stockholm för ersättning”, samt ”vad får en god man i Malmö för ersättning?” Det är alltid överförmyndarförvaltningen i din kommun som beslutar om vilka procentsatser och summor som betraktas som en skäliga för ditt arbete.

Detta faktum medför att din årsersättning kan variera kraftigt, vilket vi pratar mer om nedan.

Tips: Läs mer om hur det fungerar att vara god man i Handboken för förvaltare och goda män.

Ersättningen påverkas främst av uppdragets komplexitet samt tidsåtgång. Du kan även vara god man för fler brukare, för att på så sätt få ett högre årligt arvode. Att agera god man är dock ett frivilliguppdrag som nästan aldrig ger dig några större inkomster, även om du tar dig an flera brukare.

Att bli god man för att tjäna snabba pengar är en såväl dålig som oetisk idé.

När behöver man en förmyndare?

Den som behöver hjälp med att bevaka sin rätt eller förvalta sin egendom kan få en god man eller förvaltare förordnad av tingsrätten. 

Anledningen till att någon får en god man eller en förvaltare kan vara att personen är omyndig eller lider av sjukdom eller psykisk störning. Skillnaden mellan att ha en god man och en förvaltare är att den som har en god man har kvar sin rättsliga handlingsförmåga men den som har fått en förvaltare har inte det.

När krävs förmyndare?

Frågor och svar på vanliga frågor om godmanskap.

Vem kan få god man?Det kan finnas många orsaker till varför någon kan behöva en god man, till exempel hög ålder, sjukdom, psykisk funktionsnedsättning eller annan funktionsnedsättning. Hjälpen kan innefatta att sörja för person, bevaka rätt och/eller förvalta egendom.

Vad har en förmyndare för uppgifter?

Om en person inte kan klara sig själv kan domstol förordna en förvaltare för honom. En förutsättning för att en person ska få förvaltare är att han på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande är ur stånd att vårda sig eller sin egendom. Förvaltare får inte förordnas om det är tillräckligt att god man förordnas för den enskilde eller att denne får hjälp på något annat mindre ingripande sätt, t.ex. genom en banks notariatavdelning eller av någon anhörig.

Förvaltarens uppdrag ska anpassas till förhållanden i det enskilda fallet och kan begränsas till att avse till exempel förvaltningen av en fastighet eller en viss del av den enskildes pension. Den enskilde förlorar rådigheten över det som faller under förvaltaruppdraget men behåller i övrigt bestämmanderätten över sina angelägenheter.

Hur fungerar förmyndarskap?

Den som behöver hjälp med att bevaka sin rätt eller förvalta sin egendom kan få en god man eller förvaltare förordnad av tingsrätten. 

Anledningen till att någon får en god man eller en förvaltare kan vara att personen är omyndig eller lider av sjukdom eller psykisk störning. Skillnaden mellan att ha en god man och en förvaltare är att den som har en god man har kvar sin rättsliga handlingsförmåga men den som har fått en förvaltare har inte det.