:

Kan man få tillbaka sitt aktiekapital?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man få tillbaka sitt aktiekapital?
 2. Får man använda insatt aktiekapital?
 3. Vad händer om aktiekapitalet är förbrukat?
 4. När är aktiekapitalet förbrukat?
 5. Kan ett bolag köpa tillbaka sina egna aktier?
 6. Är aktiekapital en tillgång?
 7. När sänka aktiekapitalet till 25000?
 8. Kan man ta ut aktiekapitalet skattefritt?
 9. När blir man personligt ansvarig i ett aktiebolag?
 10. Vad händer om ett aktiebolag går minus?
 11. Varför köper ett bolag tillbaka aktier?
 12. Vad händer när ett bolag köper tillbaka aktier?
 13. Vem äger aktiekapitalet?
 14. Är aktiekapital bundet eller fritt?
 15. Vad händer om aktiekapitalet minskar?

Kan man få tillbaka sitt aktiekapital?

Aktieägartillskott till bolag med flera aktieägare regleras i ett separat aktieägaravtal. Ett aktieägar­avtal om aktieägartillskott kan innehålla bestämmelser om exempelvis när och hur stora aktieägartillskott som aktieägarna ska lämna till bolaget aktieägartillskotten ska vara villkorade eller ovillkorade vilka villkor som ska vara uppfyllda för en återbetalning av aktieägartillskotten.

En eller flera aktieägare i bolaget kan lämna aktieägartillskott. I regel lämnas aktieägartillskott av samtliga aktieägare.

Får man använda insatt aktiekapital?

Du kan starta ditt bolag på olika sätt, dels genom att förvärva ett befintligt bolag eller startar ett nytt via en registrering hos bolagsverket. Oavsett så måste du ha ett aktiekapital i bolagets balansräkning.

När ett aktiebolag ska startas tillskjuter aktiebolagets ägare aktiekapital till bolaget. I utbyte mot aktiekapitalet får ägarna aktier för innehavet i bolaget. Det lägsta tillåtna aktiekapitalet är 25 000 kronor för privata aktiebolag vilket oftast tillskjuts i kontanter via banken.  

Vad händer om aktiekapitalet är förbrukat?

Som företagare är det viktigt att ha koll på bolagets kostnader så man inte förbrukar det egna kapitalet. Här förklarar vi vad det är och vad du måste göra om du hamnar där.

Eget kapital definieras som skillnaden mellan tillgångar och skulder och kallas ibland även för ägarkapital. I aktiebolag och ekonomisk förening delas eget kapital in i bundet och fritt. Bundet eget kapital får inte användas för aktieutdelning eller återbäring till ägarna. Enskild firma och handelsbolag har alltid fritt eget kapital vilket innebär att ägarna kan göra vad de vill med kapitalet.

När är aktiekapitalet förbrukat?

Att ha koll på sitt bolags ekonomi är viktigt – speciellt i tider när företaget kanske går lite sämre. Du vill nämligen till varje pris undvika att hamna i ett läge som kallas “förbrukat eget kapital”. Men vad är eget kapital, när är det förbrukat och vad innebär ett sånt läge för ditt företag?

Du som driver aktiebolag har säkert vid något tillfälle – kanske i samband med att du startade ditt första bolag, kanske senare – fått höra att du ska undvika att förbruka det egna kapitalet. Och det stämmer. Men varför? I den här artikeln går vi till botten med den frågan. Men vi börjar från början.‍

Kan ett bolag köpa tillbaka sina egna aktier?

1:58Publicerad 2 maj 2022

Ibland väljer aktiebolag att återköpa sina egna aktier. Varför de gör det och vilka effekter det får förklarar Albin Kjellberg i denna video.

Är aktiekapital en tillgång?

När du startar ett aktiebolag måste du ha ett startkapital. Aktiekapitalet är det värde som bolagets grundare måste föra in i bolaget. Värdet kan föras in i bolaget i form av pengar eller egendom som behövs för verksamheten. 

När sänka aktiekapitalet till 25000?

bolag måste du ha minst 25 000 kronor i aktiekapital. Aktiekapitalet motsvarar de aktier som aktieägarna har som bevis för att de äger bolaget. Aktiekapitalet kan bestå av kontanter eller egendom som är till nytta för verksamheten. En revisor måste värdera egendomen för att du ska kunna använda den som aktiekapital. 

Kan man ta ut aktiekapitalet skattefritt?

24 mars, 2015 kl. 21:42 #102585

Jag och är kollega funderar på att ta ledigt från jobbet och satsa heltid på att driva ett företag under 6 månader. Vi har tänkt att försörja oss på 110 000 kr/per i 6 månader, alltså ta ut en “lön” på ca 18 000 kr/per. Eftersom bolaget saknar inkomst i början har vi tänkt att använda våra egna privata pengar som vi har sparat ihop.

När blir man personligt ansvarig i ett aktiebolag?

Den ekonomiska osäkerheten som råder idag har aktualiserat flera bolagsrättsliga frågor med anledning av insolvens- och likviditetsrelaterade problem. Som en naturlig följd uppstår diskussioner och oro om ekonomiska kriser, konkurser och personligt ansvar för bolagens företrädare. När måste ett företag försättas i konkurs och vad händer då? Hur påverkar ett företags bristande likviditet bedömningen av huruvida det bör försättas i konkurs?

I en situation som denna, när ovissheten är stor och många är oroliga för ekonomin, finns det flera frågor som uppstår vad gäller bolagets framtid. Här lyfter vi översiktligt tre frågor som många ställer sig vid en analys av bolagets finansiella situation

Vad händer om ett aktiebolag går minus?

Hej och tack för din fråga!

Aktiebolagsformen erbjuder mängder av möjligheter. Grundkonceptet med bolagsformen är att du som aktieägare ska kunna investera kapitalet i aktiebolaget utan att riskera något mer utöver det. Det investerade kapitalet registeras hos Bolagsverket och utgör vad som normalt kallas det registrerade aktiekapitalet. För ett privat aktiebolag gäller för nuvarande ett krav på att aktiekapitalet ska uppgå till minst 50 000 kr (1 kap 5 § Aktiebolagslag). Historiskt har idén med ett minsta tillåtna aktiekapital beskrivits utgöra ett minimiskydd för aktiebolagets borgenärer. Intressant nog pekar det mesta mot att kravet kommer att sänkas till 25 000 kr till den 1 jan 2020.

Varför köper ett bolag tillbaka aktier?

Att som noterat bolag köpa tillbaka sina egna aktier på börsen är en alternativ metod till traditionella kontantutdelningar. Medan man som placerare får en kontantutdelning insatt på sitt konto eller på sin depå och konkret kan se vad man har fått i utdelning så är effekten av återköp istället indirekt.

Genom att bolaget köper sina egna aktier på börsen och sedan makulerar dem blir det totala antalet aktier färre och det innebär i sin tur att bolagets framtida vinster ska delas upp på färre aktier. Varje aktie motsvarar helt enkelt en lite större ägarandel av bolaget än tidigare, vilket i sin tur bör höja den motiverade värderingen på bolagets aktie.

Vad händer när ett bolag köper tillbaka aktier?

Ett företag har ett börsvärde på 1 miljard kronor och 100 miljoner utestående aktier. En aktie kostar alltså 10 kr (börsvärdet, 1 miljard kronor, delat med antalet utestående aktier, 100 miljoner st). Företaget använder 100 miljoner kronor för att köpa tillbaka 10 miljoner av sina egna aktier, vilket betyder att antalet utestående aktier sjunker till 90 miljoner st samtidigt som företagets värde sjunker med 100 miljoner kronor (pengar som nu finns hos de som sålde aktierna). Aktiepriset förblir detsamma eftersom företagets värde sjunker i samma takt som antalet utestående aktier - 900 miljoner kronor delat på 90 miljoner aktier är lika med 10 kr per aktie.

Ett vanligt missförstånd[2] är att aktiepriset stiger i och med att antalet aktier minskar, och att det är så aktieägare får ta del av "utdelningen". Så är inte fallet, eftersom bolagets värde sjunker i och med att pengar flyter ut ur bolaget (till aktiesäljarna).

Den som vill ta del av "utdelningen" i rena pengar kan göra en "hemmagjord utdelning" genom att sälja en del av sina aktier. Säg att en storägare i företaget i exemplet ovan äger 10 % av aktierna och vill få 10 % av de 100 miljoner kr som företaget använder för aktieåterköpet. Då säljer storägaren helt enkelt 10 % av sina aktier, det vill säga 1 miljon aktier. När det hela är klart har storägaren 9 miljoner aktier och 10 miljoner kronor - men denne äger fortfarande 10 % av företaget, som nu bara har 90 miljoner aktier totalt. Nettoeffekten blir densamma som om företaget hade beslutat om aktieutdelning om 100 miljoner kr: då hade storägaren haft 10 miljoner aktier och 10 miljoner kronor, men hen hade fortfarande bara haft 10 % av företaget och aktiepriset hade sjunkit från 10 kr till 9 kr (eftersom 10 % av bolagets värde hade använts till utdelning).[3]

Det yttersta syftet med ett aktieåterköp, liksom med traditionell aktieutdelning, är för det mesta att flytta tillgångar från företaget till företagets ägare (aktieägarna). Vilket av de två företaget väljer och hur det sedan genomförs beror på företagets utdelningspolitik. Här listas några möjliga skäl till att välja aktieåterköp framför aktieutdelning.

Vem äger aktiekapitalet?

Sedan år 2020 har lägsta tillåtna aktiekapitalet i privata aktiebolag varit 25 000 kr, vilket innebar en sänkning från tidigare 50 000 kr, vilket i sin tur var en sänkning från tidigare 100 000 kr. Aktiebolag som har bildats sedan halvtannat år tillbaka kan alltså ha ett aktiekapital som ligger på en historiskt låg nivå.

Statistik visar att antalet nybildade aktiebolag, trots coronakrisen, har ökat kraftigt under år 2020. Det är rimligt att anta att sänkningen av kravet på aktiekapital har spelat en viss roll och att en mycket stor del av de nya bolagen har ett registrerat kapital på just 25 000 kr. Kanske har just du ett sådant bolag?

Är aktiekapital bundet eller fritt?

Eget kapital är det kapital som finns kvar av ett företags tillgångar efter att skulderna har betalats. Man kan likställa det med det kapital som ägs av företaget.

Storleken på det egna kapitalet används ofta som grund för att bedöma företagets ekonomiska styrka och stabilitet. Det kan även användas för att jämföra företag inom samma bransch för att se vilka som är mer lönsamma eller stabila.

Man kan se det egna kapitalet som ett företags nettoförmögenhet.

I kontrast till bundet kapital finns även fritt eget kapital, som är kapital som kan användas utan några särskilda begränsningar. Fritt eget kapital kan exempelvis användas för att återinvestera i företaget eller utbetalning till aktieägarna i form av utdelning.

Att ha mycket fritt eget kapital är en bra buffert mot dåliga ekonomiska tider eller oförutsedda utgifter, eftersom man kan klara sig utan att behöva låna pengar.

Vad händer om aktiekapitalet minskar?

Sedan år 2020 har lägsta tillåtna aktiekapitalet i privata aktiebolag varit 25 000 kr, vilket innebar en sänkning från tidigare 50 000 kr, vilket i sin tur var en sänkning från tidigare 100 000 kr. Aktiebolag som har bildats sedan halvtannat år tillbaka kan alltså ha ett aktiekapital som ligger på en historiskt låg nivå.

Statistik visar att antalet nybildade aktiebolag, trots coronakrisen, har ökat kraftigt under år 2020. Det är rimligt att anta att sänkningen av kravet på aktiekapital har spelat en viss roll och att en mycket stor del av de nya bolagen har ett registrerat kapital på just 25 000 kr. Kanske har just du ett sådant bolag?