:

Hur man skriver en fullmakt?

Innehållsförteckning:

 1. Hur man skriver en fullmakt?
 2. Hur fyller man i en fullmakt för dödsbo?
 3. Vem får bevittna fullmakt för dödsbo?
 4. Hur blir man ombud för dödsbo?
 5. Kan man skriva egen fullmakt?
 6. Hur ger man fullmakt till någon?
 7. Kan man göra en egen fullmakt?
 8. Vilka ska skriva under fullmakt?
 9. Får familjemedlem bevittna?
 10. Är det tillåtet att tömma dödsbo innan bouppteckning?
 11. Får man röra dödsbo innan bouppteckning?
 12. Vem ska ta hand om dödsboet?
 13. Måste en fullmakt vara i original?
 14. Får familjemedlem bevittna fullmakt?
 15. Måste en fullmakt vara skriftlig?

Hur man skriver en fullmakt?

Den så kal­la­de full­makts­gi­va­ren är den som ger någon rätt att handla i dennes namn. Full­mäk­ti­ge eller full­makts­ha­va­re kallas den som agerar enligt full­mak­ten för full­makts­gi­va­rens räk­ning.

Tredje man är den som full­makts­gi­va­ren med hjälp av full­makts­ha­va­ren hand­lar med.

Full­mak­ter kan an­vän­das till flera olika ären­den. En full­makt kan ha olika form­krav be­ro­en­de på vilken typ av än­da­mål full­mak­ten ska an­vän­das till.

Hur fyller man i en fullmakt för dödsbo?

Efter ett dödsfall är det många moment att ta hand om, både praktiska och juridiska delar. Bland annat ska begravning och den avlidnes ekonomi ordnas tillsammans med upprättande av bouppteckning och förvaltning av dödsboet. Att utfärda en fullmakt för dödsboet kan underlätta för samtliga som berörs av dödsfallet.

Den avlidnes tillgångar och skulder samlas i ett dödsbo och när  arvskifte genomförs upphör dödsboet. Innan arvskifte kan ske måste vissa uppgifter lösas, vilket vilar på dödsbodelägarna som vanligen är ansvariga för dödsboet.

En utomstående kan också utses med ansvar för att sköta om dödsboet. Via ansökan kan en boutredningsman eller skiftesman  förvalta dödsboet. Den avlidne kan dessutom i testamente utsett en testamentsexekutor.

Vem får bevittna fullmakt för dödsbo?

De­lä­gar­na i döds­bo­et kan fritt välja vem de vill ska fö­re­trä­da dem. Full­mak­ten går ofta till en nära an­hö­rig som sedan ti­di­ga­re har in­blick i den av­lid­nes eko­no­mi, boende och andra prak­tis­ka saker. Det kan ex­em­pel­vis vara den ef­ter­le­van­de maken eller ett barn, men det kan även vara en sambo, en vän eller ut­om­stå­en­de bout­red­nings­man. 

Om du är ensam döds­bo­de­lä­ga­re och ensam ar­vinge be­hö­ver du ingen full­makt ef­tersom döds­bo­et blir upp­löst så snart boupp­teck­ning­en är re­gi­stre­rad hos Skat­te­ver­ket.

💡 Ska du sköta ett dödsbo som nära an­hö­rig be­hö­ver du ett döds­fallin­tyg med släktut­drag.

En full­makt kan först skri­vas efter att en boupp­teck­ning är klar.

Hur blir man ombud för dödsbo?

Samma dag som en person dör övergår det som personen ägde, avtal och skulder till ett dödsbo. Ett dödsbo upphör när arvskiftet är klart, det vill säga när den dödas eventuella tillgångar har delats upp mellan arvingarna.

När en anhörig dör, skatteverket.se Länk till annan webbplats.

Undersök om den avlidna har skrivit ett testamente där det står om en särskild person ska vara testamentsexekutor. En testamentsexekutor har rätt att sköta hela eller delar av dödsboet istället för dödsbodelägare. Om det inte finns en testamentsexekutor har dödsbodelägare själv ansvar att sköta dödsboet eller utse en person som ska göra det.

Kan man skriva egen fullmakt?

En fullmakt är ett toppenbra instrument för att underlätta olika praktiska förfaranden. En fullmakt innebär kort och gott att du ger en annan person tillåtelse att vidta vissa handlingar å dina vägnar. Det kan röra sig om en tillåtelse för allting från att köpa av cykel, till att agera som ombud i en domstolsprocess.

En fullmakt kan vara väldigt specifik eller väldigt generell. Att en fullmakt är specifik innebär att tillåtelsen att agera för annans räkning gäller för vissa (snävt bestämda) handlingar, exempelvis för köp av en mörkgrön cykel av märket Kronan. En generell fullmakt är däremot inte lika definierad, och således kan tillåtelsen avse köp av vilken cykel som helst.

Hur ger man fullmakt till någon?

En fullmakt är ett juridiskt avtal som anger att en person har rätten att företräda en annan person eller ett företag. Det är exempelvis vanligt att barn har fullmakt för att kunna företräda sjuka föräldrar. Detta exempelvis i kontakt med banker, myndigheter och hyresvärdar.

En fullmakt kan upprättas muntligt eller skriftligt. Däremot kan det vara mycket svårt att bevisa en överenskommelse som är muntlig vilket gör att ett skriftligt dokument är att föredra.

Fullmaktsgivare eller huvudman kallas den person ger ut fullmakten. Det är alltså den personen som ska företrädas.

Det är vanligt att privatpersoner använder en fullmakt för att kunna utföra ärenden åt anhöriga som av fysiska eller psykiska orsaker inte kan utföra dessa på egen hand. Det kan exempelvis gälla följande ärenden:

 • Köpa och sälja bil
 • Rösta på stämma
 • Utföra bankärenden
 • Kontakt med olika myndigheter.

Fullmakter används även inom företag men i denna text fokuserar vi mest på hur det används av privatpersoner.

Kan man göra en egen fullmakt?

 Ibland vill man ta hjälp av någon att uträtta ett ärende. Man kanske har förhinder, är bortrest eller helt enkelt behöver prioritera annat. Då kan du skriva en fullmakt.

Med den här dokumentmodulen kan du skapa en generalfullmakt där en privatperson är fullmaktsgivare. Klicka på skriv online och svara på de frågor som tjänsten ställer. Sen så skapas din fullmakt omedelbart.  

Reglerna för fullmakter finns i avtalslagens något snåriga andra kapitel. Genom en fullmakt utser man någon att göra något för ens egen räkning. Den som ger fullmakt till någon kallas för fullmaktsgivare och den som får fullmakt kallas för fullmaktshavare. Fullmakten kan avse alla möjliga slags ärenden – att köpa en bil, hämta ut en försändelse eller ingå något avtal.

Om fullmakten ska avse bankärenden rekommenderar vi att du ber banken om deras fullmaktsmall. Det brukar vara smidigast för att den känns igen av banken och uppfyller eventuella särskilda krav som banken ställer på fullmakten. Samma sak gäller vid ett köp av bostadsrätt eller fastighet som förmedlas av en mäklare. Be då i första hand mäklaren om en fullmaktsmall.

Vilka ska skriva under fullmakt?

En fullmakt innebär att en person (fullmaktsgivaren) ger en annan person (fullmaktstagaren) rätt att utföra vissa uppgifter i fullmaktsgivarens namn. En fullmakt kan exempelvis avse rätten att betala räkningar, närvara vid en bolagsstämma eller att köpa en bil.

På senare tid har det blivit vanligt med framtidsfullmakter, vilket är en fullmakt som träder i kraft när fullmaktsgivaren blivit för svag för att kunna tillvarata sina egna intressen.

Får familjemedlem bevittna?

Du kan själv kontrollera vilka typer av cookies du vill acceptera genom att ta ställning nedan. Läs mer här

Cookies

Är det tillåtet att tömma dödsbo innan bouppteckning?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om bouppteckning och arvsskifte finns stadgade i ärvdabalken (ÄB).

Får man röra dödsbo innan bouppteckning?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om bouppteckning och arvsskifte finns stadgade i ärvdabalken (ÄB).

Vem ska ta hand om dödsboet?

De efterlevande som tar hand om dödsboet kallas dödsbodelägare. Dödsbodelägarna sköter dödsboet gemensamt. Det betyder att de behöver vara överens om vad som ska göras, till exempel betala räkningar, avsluta autogiron, avsluta ett konto eller sälja värdepapper.

Det kan vara praktiskt att en av dödsbodelägarna representerar dödsboet, till exempel vid kontakter med banken, men då måste han eller hon ha fått en fullmakt från alla övriga dödsbodelägare. Exempel på fullmakter finns hos Efterlevandeguiden. Flera banker har också fullmaktsmallar.

Måste en fullmakt vara i original?

Trygga min framtid

Hej! Har en fråga angående fullmakter. Jag håller på och skriver en framtidsfullmakt, utställd på i första hand min make, därefter mina två söner. Min fråga är: Spelar det någon roll om jag utfärdar 4 original (till mig, min make, mina 2 söner) eller bara 2 (till mig och min make)? Måste alla utfärdade fullmakter kunna uppvisas när den ska träda ikraft? Om någon av de utfärdade fullmakterna tappats bort, spelar det någon roll?   

Får familjemedlem bevittna fullmakt?

till Justitieminister Gunnar Strömmer (M)

Fullmakter fyller en viktig funktion. En fullmakt är en utfästelse från en fullmaktsgivare till tredje man om att en särskilt utsedd person har rätt att företa rättshandlingar i fullmaktsgivarens namn. Det är av vikt med ett sådant förfarande, exempelvis om jag själv inte har möjlighet att sköta mina bankärenden.

Måste en fullmakt vara skriftlig?

En fullmakt behövs när någon för annans räkning ska utföra ett uppdrag, företräda eller sluta avtal med annan. En fullmakt ger personen som fått fullmakten (fullmäktigen) rätt att handla för någon annans räkning (fullmaktsgivaren) i dennes namn. Både personer och företag kan ge fullmakt till någon att handla i deras namn.

Anna vill att Bertil ska köpa en bil av Cissi för sin räkning och skriver en skriftlig fullmakt. Det måste stå i fullmakten att Bertil är fullmäktig att för Annas räkning köpa en viss bil. Däremot vill Anna inte att det ska stå vilket pris hon maximalt vill ge för bilen eftersom hon vill att Bertil ska förhandla med Cissi utan att Cissi vet hur mycket Anna faktiskt är beredd att betala.

Anna kan då ge muntliga instruktioner till Bertil om att hon kan tänka sig att maximalt betala 100 000 kronor för bilen. Skulle Bertil vid förhandling med Cissi bjuda ett pris som är högre än 100 000 kronor blir Anna ändå bunden, om inte Cissi visste om att Bertil fått dessa muntliga instruktioner. Anna får i detta fall kräva skadestånd av Bertil.