:

Hur ser ett spanskt VAT-nummer ut?

Innehållsförteckning:

 1. Hur ser ett spanskt VAT-nummer ut?
 2. Vad är VAT i Spanien?
 3. Hur får man reda på VAT-nummer?
 4. Hur ser Vatnummer ut?
 5. Hur många siffror i VAT nummer?
 6. Vad ska det stå på faktura inom EU?
 7. Måste man deklarera i Spanien?
 8. Hur många siffror i VAT-nummer?
 9. Är VAT nummer och momsregistreringsnummer samma sak?
 10. Är moms och VAT samma sak?
 11. Vilka länder har VAT nummer?
 12. När behövs VAT nummer?
 13. När ska man fakturera utan moms?
 14. Kan man deklarera själv i Spanien?
 15. Har Sverige skatteavtal med Spanien?
 16. What is a VAT number in Spain?
 17. What is a VAT number?
 18. How do I verify a VAT number in the EU?
 19. How do I calculate a VAT number in Finland?
 20. What is a VAT number in Spain?
 21. What is a VAT number?
 22. Can a non-EU business register for VAT in Spain?
 23. What is a postponed import VAT accounting in Spain?

Hur ser ett spanskt VAT-nummer ut?

VAT, eller moms i Sverige, är en indirekt skatt som läggs på konsumtionen av produkter och tjänster som erbjuds av företag. Även om företagare måste deklarera och betala denna skatt periodvis korresponderar betalningen direkt med slutkonsumenten.

Vad är VAT i Spanien?

Vi hjälper dig med momsregistrering i Spanien. Vi hjälper dig både med ansökan om spanskt momsregistreringsnummer och administrerar de löpande spanska momsdeklarationerna på era vägnar. När momsregistreringsprocessen är klar, meddelar vi dig ditt spanska momsregistreringsnummer, du kan då börja lägga spansk moms på dina fakturor och vi kan lyfta avdragsgill spansk ingående moms i din spanska momsdeklaration.

Företag inom EU och utanför EU kan bedriva handel med Spanien utan att starta ett momsbolag i Spanien. Du behöver alltså ingen fysisk närvaro i Spanien utan det räcker oftast med att endast momsregistrera ditt bolag i Spanien så att du får ett spanskt (ES) VAT nummer och kan lägga spansk moms på din försäljning. Det kallas för utländsk etablerad momshandel, Non-resident VAT Trading.

Hur får man reda på VAT-nummer?

Kontrollera alltid giltigheten av en ny handelspartners momsnummer (VAT number) innan du använder det i faktureringen inom EU-handeln. Du får numret av din handelspartner. 

Kom också ihåg att regelbundet kontrollera giltigheten av dina gamla handelspartners momsnummer. Giltigheten ska kontrolleras med numret och inte med exempelvis handelspartnerns namn.

Hur ser Vatnummer ut?

Det enklaste sättet att hitta ditt eget och andra momsregistreringnummer (och samtidigt kontrollera att du faktiskt har ett momsregistreringnummer) är följande:

 • För aktiebolag: gå in på hitta.se och sök på aktiebolaget vars momsregistreringsnummer du söker. Klicka på "Bolagsdata" och där framgår företagets momsregistreringsnummer under rutan "Information".
 • För Enskild firma, handelsbolag etc: för dessa företagsformer är det enklaste att ringa Skatteverket på 0771‑567 567, se Kontrollera momsregistreringsnummer (Skatteverket.se).

Det är Skatteverket som bestämmer momsregistreringsnumret. Numret ser olika ut beroende på om det är fråga om en fysisk person eller juridisk person. Det fungerar så här:

Svenska aktiebolags momsregistreringsnummer är baserade på deras organisationsnummer på följande sätt: Om 123456-7890 är aktiebolagets organisationsnummer så är SE123456789001 dess momsregistreringsnummer; momsregistreringsnumret bildas alltså genom SE[organisationsnummer utan bindestreck]01.

För handelsbolag som även de är juridiska personer och därmed har organisationsnummer, så skapas momsregistreringsnummer på samma sätt som för aktiebolag. Detsamma gäller även andra juridiska personer, så som exempelvis kommanditbolag.

Hur många siffror i VAT nummer?

Här kan ni se vilket format som gäller för VAT-nummer, momsregistreringsnummer eller momsnummer i alla EU-länder.

Här finns ännu mer information och fakta om VAT-nummer men även en del roligt och lustigt saker gällande momsregistreringsnummer.

Vad ska det stå på faktura inom EU?

En faktura ska innehålla viss information, klicka på bilden nedan för att se ett exempel på hur det kan se ut. När du klickar på ett nummer i fakturan får du lära dig mer om just den uppgiften.

Måste man deklarera i Spanien?

Beskattning i Spanien

När vi talar om beskattning i Spanien, bör vi först tänka på om skattesubjektet har sin skatterättsliga hemvist i Spanien eller inte. I dagliga tal brukar vi säga att man antingen är ”resident” i Spanien eller ”icke-resident”. Den grundläggande regeln är att den som bor mer än 183 dagar under ett år i ett land har sin skatterättsliga hemvist i det landet. Dock finns det också en hel del andra variabler som påverkar den skatterättsliga hemvisten som vi inte ska gå närmare in på i denna artikel.

Hur många siffror i VAT-nummer?

Det internationella namnet för momsregistreringsnummer är VAT (Value Added Tax) nummer.

Det är ett unikt serienummer som i EU tilldelas alla som registreras för redovsining av moms av medlemsstatens skattemyndighet. För Sverige är det Skatteverket som tilldelar den.

Är VAT nummer och momsregistreringsnummer samma sak?

Du kan kontrollera köparens momsregistreringsnummer på följande sätt.

Kontrollera formatet. Köparens momsregistreringsnummer ska innehålla rätt antal tecken med mera enligt vad som gäller för respektive land.

Är moms och VAT samma sak?

VAT står för Value Added Tax (moms). En korrekt svensk översättning är momsregistreringsnummer men det är vanligare med begreppet VAT-nummer, till och med Skatteverket benämner det så på sin hemsida. VAT-numret är en standard som tillämpas inom EU.

När du köper en vara eller tjänst utanför Sverige men inom EU måste du alltid uppge ditt VAT-nummer för att du ska kunna betala utan moms. Observera att det då råder omvänd skattskyldighet, det vill säga att det är ditt ansvar att redovisa och betala momsen i Sverige.

När du säljer eller köper en tjänst utanför Sverige men inom EU måste du begära VAT-nummer av köparen för att få fakturera utan moms. Du är fortfarande skyldig att redovisa försäljningen i din momsdeklaration.

Vilka länder har VAT nummer?

Varuhandel mellan momsskyldiga näringsidkare inom EU:s inre marknad (EU:s momsområde) grundar sig i regel på principen om destinationsland. Detta genomförs genom tillämpning av bestämmelser om gemenskapsintern försäljning (försäljning av varor till EU-länder) och gemenskapsinternt förvärv (köp av varor från EU-länder) tillämpas på försäljning av varor mellan skattskyldiga och vissa varutransporter från ett EU-land till ett annat.

Gemenskapsintern försäljning som skett i det i land i vilket transporten inleddes är under vissa förutsättningar momsfri. Gemenskapsintern försäljning leder till momspliktigt gemenskapsinternt förvärv i transportens destinationsstat. Köparen betalar moms på det gemenskapsinterna förvärvet enligt bestämmelserna i sitt hemlands mervärdesskattelag. Om köparen har gjort det gemenskapsinterna förvärvet för ett ändamål som berättigar till avdrag kan hen även dra av den moms som hen betalat på det gemenskapsinterna förvärvet.

Mervärdesskattenumret (momsnummer/VAT number) är kännetecknet för momsskyldighet och viktigt i den gemenskapsinterna handeln. Momsnumret består av landskoden FI och en nummerserie som är densamma som FO-numret (företags- och organisationsnumret) utan strecket mellan de två sista siffrorna. Om en näringsidkares FO-nummer är 0765432-1, blir momsnumret alltså FI07654321.

Momsnumret är nödvändigt även för näringsidkare som bedriver momsfri verksamhet (t.ex. försäljare av momsfria sjuk- och hälsovårdstjänster). Dessa näringsidkare är skyldiga att deklarera och betala moms på inköp av varor från EU-länder (gemenskapsinterna förvärv). Detta gäller även juridiska personer som inte är näringsidkare (t.ex. allmännyttiga samfund). De som blir momsskyldiga för gemenskapsinterna förvärv ska anmäla sig i registret över mervärdesskattskyldiga med en Y-blankett (se även kapitel 6.8 Icke-momsskyldiga köpare).

Formatet av momsnummer från andra EU-länder varierar från land till land. Momsnummer inkluderar dock alltid en landskod med två bokstäver. Slutdelen består av 5–12 tecken.

Enligt mervärdesskattelagen avses med vara materiella föremål samt elektricitet, gas, värme, kyla och andra med dem jämförbara energinyttigheter.  Med tjänst avses allt annat som kan säljas i form av rörelse. Tjänster omfattar till exempel servering, byggarbete, uthyrning av varor, överlåtelse av patent, överlåtelse av rätt till grustäkt, skyldighet att avhålla sig från en viss gärning eller tolerera något tillstånd samt förmedling av varor i någon annans namn och för någon annans räkning.

Reparationsarbete utgör försäljning av tjänst.  Då reparationsarbetet är så omfattande att reparationskostnaderna överstiger varans tidigare värde, dvs. varan förnyas, är det oftast fråga om försäljning av vara.

Förpackningsarbete utgör försäljning av tjänst även då den som utför förpackningsarbetet tillverkar de förpackningar som behövs för transport. Uthyrning av varor betraktas i regel som försäljning av tjänst.  Om hyresföremålet t.ex. enligt hyresavtalet övergår i hyrestagarens ägo efter utgången av hyresperioden då den sista hyresposten har betalats eller om hyrestagaren påförts skyldigheten att lösa in föremålet, kan det emellertid vara fråga om försäljning av vara.

När behövs VAT nummer?

Ansökan om momsregistrering i Danmark ska göras senast inom 8 dagar innan momspliktiga aktiviteter startar i Danmark. Om man missar att momsregistrera sig i tid kan böter utdömas. Momsregistrering i Danmark brukar ta 2-3 veckor. Skattemyndigheten återkommer då och meddelar ett danskt momsnummer (kallat SE-nummer).

När ska man fakturera utan moms?

Prenumerera

Hej, precis fått min enskilda firma registrerad och börjar i sommar jobba lite vid sidan om inom idrott/hälsa (har en annan fast anställning på 80%). Valt att inte registera mig för moms än då jag inte kommer tjäna mer än 15-20 000 i år.

Kan man deklarera själv i Spanien?

Du som bor minst halva året (eller på skattespråk minst 183 dagar per år) i Spanien och således bör vara resident i Spanien skall under perioden 1 maj – 20 juni varje år deklarera sin inkomst i Spanien för året innan.

Skatten betalas i samband med att deklarationen lämnas in. För de flesta svenskar som bor i Spanien betyder det att fastighetsinnehav över 17 miljoner pesetas (ca 1 miljon kronor) skall deklareras. Alla inkomster i hela världen skall deklareras i Spanien om du är resident i Spanien.

Inkomster som du uppburit från Sverige, t ex löner, styrelsearvode, aktievinster, utdelningar etc, är skattepliktiga i Spanien. Det betyder att din svenska pension är skattepliktig i Spanien, såvida det inte är pension från offentlig tjänst. Denna är nämligen enligt dubbelbeskattningsavtalet mellan Spanien och Sverige skattefri i Spanien.

Har Sverige skatteavtal med Spanien?

Grundregeln är att man skattar i det land där man vistas mer än halva året, men det finns flera omständigheter då de svenska skattemyndigheterna kan göra anspråk på delar av, eller hela inkomstskatten. Foto: Shutterstock

Frågan om skattehemvist är inte alltid självklar när man flyttar till Spanien. Jag vill fokusera på två olika aspekter som hör ihop: hemvist och ickebeskattning av kapitalvinster när ”Beckham” beviljas.

What is a VAT number in Spain?

In Spain, the VAT identification number is known as “Número de Identificación Fiscal” (short form: NIF) and is required for EU commercial exchange. The Spanish VAT number was formerly known as the CIF number ( Código de Identificación Fiscal ). It is very common (and normalised) to refer to a business number in Spain as a CIF number.

What is a VAT number?

The VAT number identifies traders and non-trading legal entities, and is necessary to carry out certain intra-community transactions. It is the same as the tax identification number (NIF) with the prefix ES (denoting Spain) assigned to any relationship involving tax or with fiscal implications. More information on the VAT number .

How do I verify a VAT number in the EU?

In the EU, a VAT identification number can be verified online at the EU's official VIES website. It confirms that the number is currently allocated and can provide the name or other identifying details of the entity to whom the identifier has been allocated.

How do I calculate a VAT number in Finland?

'FI' + 7 digits + check digit, e.g. FI. The check digit is calculated utilizing MOD 11-2. A VAT number can be generated from a Finnish Business ID (Y-tunnus) by adding a two-letter country code FI as a prefix and by omitting the dash.

What is a VAT number in Spain?

 • In Spain, the VAT identification number is known as “Número de Identificación Fiscal” (short form: NIF) and is required for EU commercial exchange. The Spanish VAT number was formerly known as the CIF number ( Código de Identificación Fiscal ). It is very common (and normalised) to refer to a business number in Spain as a CIF number.

What is a VAT number?

 • The VAT number identifies traders and non-trading legal entities, and is necessary to carry out certain intra-community transactions. It is the same as the tax identification number (NIF) with the prefix ES (denoting Spain) assigned to any relationship involving tax or with fiscal implications. More information on the VAT number .

Can a non-EU business register for VAT in Spain?

 • Non-EU businesses must appoint a Spanish fiscal representative when registering for VAT purposes in Spain. Unlike other EU countries, the fiscal representative is not jointly and severally liable for the tax debts of the company. EU businesses can register directly for VAT purposes.

What is a postponed import VAT accounting in Spain?

 • Spanish postponed import VAT accounting is only allowed for businesses filing monthly VAT returns. These are companies with a turnover above 6 M €, companies registered in the Monthly Refund Registry and VAT groups. The application must be filed within the month of November prior to the year in which the simplification will apply.