:

Vad är de Minimis stöd?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är de Minimis stöd?
 2. Vad är stöd av mindre betydelse?
 3. Vad räknas som stöd?
 4. Vad är GBER?
 5. Vem har rätt till stöd?
 6. Vad räknas till särskilt stöd?
 7. När får kommunen stödja företag?
 8. Vilka Personkretsar kan ansöka om stöd enligt lagen?
 9. Vad betyder statsstöd?
 10. Är bidrag från Vinnova skattepliktigt?
 11. Vilka diagnoser har rätt till LSS?
 12. Är ADHD LSS?
 13. När särskilt stöd inte räcker?
 14. Vad är skillnaden mellan extra anpassningar och särskilt stöd?
 15. Hur mycket pengar får kommunen?

Vad är de Minimis stöd?

Huvudregeln är att det offentliga inte får lämna statligt stöd. Statligt stöd kan vara tillåtet om det på förhand har godkänts av EU-kommissionen. Ett stöd kan även vara tillåtet om det omfattas av en gruppundantagsförordning eller av en förordning om stöd av mindre betydelse. En förmån som uppfyller de villkor som ställs i en förordning om stöd av mindre betydelse är inte ett statligt stöd.

Vad är stöd av mindre betydelse?

Huvudregeln är att det offentliga inte får lämna statligt stöd. Statligt stöd kan vara tillåtet om det på förhand har godkänts av EU-kommissionen. Ett stöd kan även vara tillåtet om det omfattas av en gruppundantagsförordning eller av en förordning om stöd av mindre betydelse. En förmån som uppfyller de villkor som ställs i en förordning om stöd av mindre betydelse är inte ett statligt stöd.

Vad räknas som stöd?

Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) innehåller bland annat regler som ska säkerställa en väl fungerande konkurrens på den inre marknaden. Bland dessa regler finns bestämmelser om statligt stöd. Utgångspunkten i EU-rätten är att statligt stöd är förbjudet.

Exempel på statligt stöd kan vara bidrag och skattelättnader. Ett stöd omfattas av EU:s regler om statligt stöd om det uppfyller följande fyra kriterier:

 • Stödet gynnar ett visst företag eller en viss produktion.
 • Stödet finansieras genom offentliga medel. Finansieringen kan vara direkt eller indirekt.
 • Stödet snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen.
 • Stödet påverkar handeln mellan medlemsstaterna.

Reglerna om statligt stöd finns i artiklarna 107─109 i EUF-fördraget. I artiklarna fastställs att statliga stöd är förbjudna om de inte uppfyller vissa på förhand bestämda undantag. Syftet med reglerna är att se till att konkurrensen på EU:s inre marknad inte snedvrids.

EU:s regler om statligt stöd vilar på ett system med förhandsgranskning. Medlemsstaterna ska anmäla till EU-kommissionen när de planerar att vidta eller ändra stödåtgärder enligt artikel 108.3 i EUF-fördraget. Medlemsstaterna får därmed inte införa stödåtgärder förrän kommissionen har granskat och godkänt åtgärderna.

Av EUF-fördraget framgår dock att statligt stöd i vissa fall är eller kan vara förenligt med den inre marknaden och i så fall tillåtet. Tillåtna stödåtgärder kan motiveras bl.a. av att det är fråga om stöd av mindre betydelse eller av att nyttan med stödet bedöms större än skadan på konkurrensen.

Vad är GBER?

Beslut om stöd till företag via Klimatklivet grundar sig även på följande två EU-förordningar om statsstöd, Kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 (gruppundantagsförordningen) och Kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 (de minimis-förordningen). I de flesta ärenden hos Klimatklivet tillämpas gruppundantagsförordningen; de minimis endast i undantagsfall.

EU:s statsstödsregler gäller vid stöd till företag, såsom stöd från Klimatklivet. Med företag avses alla organisationer som verkar på en ekonomisk marknad, oavsett juridisk form. Kommuner och föreningar kan därför i vissa fall komma att betraktas som företag. Däremot gäller statsstödsreglerna inte vid statlig finansiering av myndighetsutövning (till exempel polis, kriminalvård, tull och gränssäkerhet, tillståndsgivning, sjukvård eller utbildning).

Vem har rätt till stöd?

Det är framför allt tre lagar som gäller för stöd och vård:

 • Hälso- och sjukvårdslagen, HSL
 • Socialtjänstlagen, SoL
 • Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

I hälso- och sjukvårdslagen, förkortad HSL, står det vilken vård du har rätt till från regionen, kommunen och andra vårdgivare. 

I lagen står det också vem som kan få del av vården. Habilitering & Hälsa är en del av vården i Region Stockholm. 

Regionen ska erbjuda olika slags hjälp till dig med funktionsnedsättning. Det kan till exempel vara:

Vad räknas till särskilt stöd?

Uppmaningen har kommit från alla de kollegier jag har träffat under augusti månad.

Det här med extra anpassningar är fortfarande ett område som känns oklart eller osäkert för många. Vad är en extra anpassning och hur vet man vilken extra anpassning man ska sätta in? Jag hade förmånen att få sätta mig in i lagen (3 kap, 5§) när jag jobbade på Skolverket och har också efteråt arbetat mycket med frågor om extra anpassningar i mitt arbete. Här är några frågor som jag tänker kan hjälpa till att reda ut om det man kallar extra anpassningar också är det.

När får kommunen stödja företag?

De tidigare principerna beslutades av SKR:s styrelse 2006. Flera förändringar har skett på området, till exempel KS förstärkta uppsiktsplikt, hållbarhetsfrågor, en uppdatering av Svensk kod för bolagsstyrning samt koden mot korruption (tidigare näringslivskoden).

En stor del av den kommunala och regionkommunala verksamheten drivs i aktiebolagsform. Mycket stora ekonomiska värden är samlade i bolagen och bolagens ekonomiska utveckling har kommit att få en allt större betydelse för framför allt kommunernas samlade ekonomi.

Verksamhetsmässigt representerar också bolagen väsentliga och avsevärda värden för medborgarna. Det är därför av betydelse att den verksamhet som drivs i bolagsform innehållsmässigt samordnas med kommunens eller landstingets övriga ambitioner att ge medborgarna en god livssituation.

Vilka Personkretsar kan ansöka om stöd enligt lagen?

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) (LSS) är en rättighetslagstiftning som reglerar de olika hjälpinsatser som människor med funktionshinder kan ha rätt till. För att beviljas någon av de i lagen angivna insatserna, bl.a. personlig assistans och ledsagarservice, krävs att den enskilde också omfattas av lagens tillämpningsområde.

Text: Anna Vernqvist, jurist på FörvaltningsjuristernaBild: Pixabay

Vad betyder statsstöd?

Statsstöd är när det offentliga (det vill säga staten, kommuner eller landsting) stöttar en ekonomisk verksamhet med offentliga medel och det resulterar i att mottagaren får en fördel gentemot andra aktörer på marknaden, genom att det gynnar en viss verksamhet eller produktion. Det gäller till exempel om endast vissa sektorer eller branscher får stöd.

Stödet måste också ha en potentiell påverkan på konkurrensen och på handeln mellan EU:s medlemsstater. Dessa krav är dock mycket lågt ställda och är oftast uppfyllda när någon har fått en viss fördel.

Är bidrag från Vinnova skattepliktigt?

Erhållet bidrag i en stiftelse eller ideell förening krediteras ett konto bland huvudintäkterna i kontogrupperna 30-34. Erhållet bidrag i andra företag krediteras konto 3980 Erhållna offentliga stöd/Erhållna bidrag, alternativt konto 3988 Erhållna bidrag och ersättningar för personal. Bidrag som avser förvärv av tillgång ska däremot normalt minska anskaffningsvärdet för tillgången.

Vilka diagnoser har rätt till LSS?

Autism Sverige och våra samarbets­partners sparar information på din enhet för att kunna erbjuda anpassad funktionalitet, samla in besöks­statistik och möjliggöra personaliserad marknads­föring. Du väljer vilka typer av cookies som du accepterar utöver de nödvändiga som behövs för att webbplatsen ska fungera.

Besöksstatistik Marknadsföring

Är ADHD LSS?

LSS-lagstiftningen innehåller tio olika insatser. Samtliga insatser är generella och inte specifikt anpassade till personer med adhd. Insatserna ska dock planeras och genomföras utifrån individuella behov och önskemål så att svårigheter till följd av adhd beaktas och bemöts. 

LSS är ett komplement till andra lagar och innebär inte någon inskränkning i de rättigheter som andra lagar ger. Att man kan få insatser enligt LSS hindrar inte att man samtidigt kan få stöd utifrån annan lagstiftning, exempelvis socialtjänstlagen, SoL.

När särskilt stöd inte räcker?

Autism Sverige och våra samarbets­partners sparar information på din enhet för att kunna erbjuda anpassad funktionalitet, samla in besöks­statistik och möjliggöra personaliserad marknads­föring. Du väljer vilka typer av cookies som du accepterar utöver de nödvändiga som behövs för att webbplatsen ska fungera.

Besöksstatistik Marknadsföring

Vad är skillnaden mellan extra anpassningar och särskilt stöd?

Fråga:

Vi har fått information på vår skola om att det skulle vara ”formell” skillnad på anpassningar och extra anpassningar. Man sa att anpassningar var sådant man gjorde ”allmänt” och att extra anpassningar skulle vara något mer ”formaliserat”, mer individanpassat, som vi förstod det.

Hur mycket pengar får kommunen?

Under 2019 var Sveriges kommuners totala kostnader nästan 700 miljarder kronor. De största utgifterna är inom skola, äldreomsorg samt hjälp och stöd för funktionsnedsatta. Dessa områden slukar över 75% av kommunernas pengar. Mest pengar går till skola och barnomsorg – drygt 40%.

Andra ansvarsområden för kommunen är infrastruktur och skydd. Till detta område räknas gator och vägar, räddningstjänst, verksamheter inom kulturområdet och fritidsområdet.

Många tror att utgifter för ekonomiskt bistånd (tidigare socialbidrag) är stora, men det stämmer inte. Det ekonomiska biståndet utgör bara 2% av kommunernas totala kostnader.