:

Vad är skillnaden mellan taxeringsvärde och marknadsvärde?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är skillnaden mellan taxeringsvärde och marknadsvärde?
 2. Vilket värde på hus vid bouppteckning?
 3. Hur mycket högre är marknadsvärdet än taxeringsvärdet?
 4. Hur räknar man ut marknadsvärde utifrån taxeringsvärde?
 5. Hur förhåller sig taxeringsvärde till marknadsvärde?
 6. Är det bra att ha ett högt taxeringsvärde?
 7. Vilket värde på fastighet räknas vid arvskifte?
 8. Hur räknar man ut arvskifte?
 9. Vad spelar taxeringsvärde för roll?
 10. Kan man sälja en fastighet under taxeringsvärdet?
 11. Hur räknar man ut marknadsvärdet på en fastighet?
 12. Vad kostar en jurist vid arvskifte?
 13. Kan man sänka taxeringsvärdet?
 14. Kan man bjuda under taxeringsvärdet?
 15. Hur får jag reda på marknadsvärdet på mitt hus?

Vad är skillnaden mellan taxeringsvärde och marknadsvärde?

Taxeringsvärdet anger som sagt det samlade värdet för hela fastigheten, det vill säga värdet för både huset och tomten, medan marknadsvärdet anger fastighetens aktuella försäljningspris. Marknadsvärdet avgör dock hur högt taxeringsvärdet blir.

Vilket värde på hus vid bouppteckning?

En bouppteckning kan göras privat. Då ska en av er efterlevande som bäst känner till dödsboets egendom utses till bouppgivare och lämna uppgifter om dödsboet.

Bouppgivaren ska också utse två utomstående förrättningsmän. Det är två personer som inte på grund av lag eller testamente har rätt till att ärva den avlidna. Förrättningsmännen intygar att allt har blivit riktigt antecknat och att tillgångarna har värderats efter bästa förstånd.

Om ni har bett någon utomstående förvalta dödsboet, exempelvis en boutredningsman eller en testamentsexekutor kan inte samma person agera som förrättningsman.

Hur mycket högre är marknadsvärdet än taxeringsvärdet?

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar hur taxeringsvärdet kan vara högre än marknadsvärdet på ett hus.

Skatteverket ska fastställa ett taxeringsvärde för varje skatte- och avgiftspliktig taxeringsenhet var tredje år (5 kap. 1 § FTL). Detta taxeringsvärde ska motsvara 75 procent av marknadsvärdet (5 kap. 2 § FTL). Vid beräkning av taxeringsvärde används föregående års försäljningspriser omräknade till ett senare års prisnivå. Eftersom taxeringsvärdet ska motsvara 75 procent av det uppskattade marknadsvärdet är taxeringsvärdet inte detsamma som det faktiska marknadsvärdet. Notera att det istället är en uppskattning som används för att beräkna avgifter och skatter.

Hur räknar man ut marknadsvärde utifrån taxeringsvärde?

Taxeringsvärdet är det samlade beräknade värdet av en fastighet. Det är Skatteverket som beräknar taxeringsvärdet utifrån prisnivån i området tillsammans med fastighetens andra värdefaktorer.

Ett taxeringsvärde är tänkt att spegla det samlade värdet av en fastighet. Det ska inte ses som ett förväntat slutpris.

Hur förhåller sig taxeringsvärde till marknadsvärde?

Ett taxeringsvärde är ett samlat värde av en fastighet. Det kan vara både ett tomtvärde och ett byggnadsvärde beroende på hur ägarförhållandena ser ut. Taxeringsvärdet ligger till grund för hur mycket fastighetsskatt eller fastighetsavgift du ska betala. Ju högre taxeringsvärde desto högre avgift. Men äger du ett hus som har ett taxeringsvärde över 1 060 000 kronor betalar du ändå inte mer än takbeloppet för fastighetsavgiften, vilket för inkomståret 2020 är 8 349 kronor för småhus.

Taxeringsvärdet på din fastighet kan också ha betydelse om du behöver ta ett banklån och vill ha din fastighet som säkerhet. Ditt försäkringsbolag kan också titta på taxeringsvärdet om du råkar ut för en skada på huset och de behöver räkna på ersättning. Dessutom använder kommunen taxeringsvärdet när de ska beräkna tomträttsavgälder. Och det används i vissa fall som underlag vid friköp av tomträtter, samt vid en fastighetsvärdering.

Är det bra att ha ett högt taxeringsvärde?

Nu till frågan vad taxeringsvärde egentligen är för något. Det belopp du betalar i fastighetsavgift beror på taxeringsvärdet. Taxeringsvärdet i sig är det samlade värdet av en fastighet. Om du äger en fastighet och det inte bor någon där är det tomtvärdet som bestämmer taxeringsvärdet. 

Äger du däremot en fastighet där en byggnad står på ofri grund blir taxeringsvärdet baserat på tomtvärdet. Ägaren av byggnaden på ofri grund får ett taxeringsvärde grundat av fastighetens byggnadsvärde. 

Vilket värde på fastighet räknas vid arvskifte?

I Sverige går det inte att ärva den avlidnes skulder efter ett dödsfall. Därför kommer barn aldrig att ärva skulder från sina föräldrar och inte heller kommer efterlevande make/maka att ärva sin avlidne partners skulder. Det som sker är att den avlidnes tillgångar och skulder samlas i ett dödsbo.

I vissa fall hamnar inga pengar i dödsboet, vilket blir när den avlidnes skulder är högre än tillgångarna. När det inte finns tillräckligt med pengar i dödsboet för att finansiera begravning och bouppteckning, kan socialförvaltningen bistå med en  dödsboanmälan och ekonomiskt bistånd till begravningen.

Om det däremot finns pengar i dödsboet, men ett begränsat belopp, behöver vissa kostnader prioriteras. Efter att de prioriterade kostnaderna betalats kan dödsboet som sista utväg behöva sättas i konkurs. 

Hur räknar man ut arvskifte?

Sist i den här artikeln finns exempel på hur arvskiften kan se ut.

I ett enmansdödsbo görs inget arvskifte. Där är det ju bara en person, den enda dödsbodelägaren, som ärver allt. Då är det viktigt att föra över tillgångarna på arvingen, ansöka om lagfart, avsluta bankkonton och registrera om värdepapper på arvingen. Annars ser man det som om dödsboet finns kvar som en egen juridisk person som ska deklarera sina inkomster varje år. Den registrerade bouppteckningen används som underlag för att göra överföringen av tillgångarna.

Vad spelar taxeringsvärde för roll?

När du vill få fram ett taxeringsvärde är det till Skatteverket du ska vända dig. För att ta reda på taxeringsvärdet på ditt hus loggar du bara in på Mina sidor på Skatteverkets webbsida. Är du nyfiken på hur taxeringsvärdet kan komma att justeras vid till exempel en större utbyggnad kan du också göra olika testberäkningar där. Vill du ta reda på ett taxeringsvärde på någon annans fastighet behöver du först uppgifter om vilken fastighetsbeteckning som fastigheten har och i vilken kommun den ligger.

Kan man sälja en fastighet under taxeringsvärdet?

Bostad & Fastighet

Jag och min fru ska köpa en fastighet av hennes mor. fastigheten har ett värde av 1.8 miljoner. Vi får köpa den för 300000. Finns det skattetekniska problem med att vi köper fastigheten under vad den är värderad till

Hur räknar man ut marknadsvärdet på en fastighet?

Marknadsvärde är det pris som din bostad för tillfället förväntas kunna säljas för. Det finns flera gratis värderingsverktyg online men för att få en mer pålitlig bedömning av marknadsvärdet behöver värdering göras av en fastighetsmäklare. 

Genom att följa marknadsvärdet går det att se hur mycket din bostad är värd samt när det är gynnsamt att lägga om bolånet.

Det finns flera vägar för att se marknadsvärdet på din bostad. Här presenteras digitala tjänster som kan användas samt hur värdering sker av mäklare. 

Vad kostar en jurist vid arvskifte?

Ett arvskifte är ett avtal mellan dödsbodelägarna som visar hur arvet efter den avlidne ska fördelas mellan dem som har del i dödsboet. Utöver det reglerar arvskiftet även andra viktiga juridiska och ekonomiska aspekter som skatt, tillkommande kostnader, hur utlägg regleras, vem som ska deklarera, när slutredovisning ska ske och vem som ska utses som aktförvarare. Det är viktigt att allt faktiskt beslutas och då också uttrycks på rätt sätt.  

Handlingen måste undertecknas och godkännas av samtliga dödsbodelägare.  

Ett arvskifte ska upprättas om det finns fler än en dödsbodelägare. Rent tidsmässigt görs det efter det att bouppteckningen har registrerats hos Skatteverket. Först efter det kan arvet kan betalas ut. Det är viktigt att en arvskifteshandling är korrekt upprättad så att det inte uppstår problem eller tveksamheter i samband med att arvet fördelas.  

Kan man sänka taxeringsvärdet?

- Det vi har upptäckt är att många av dessa fastigheter har för höga taxeringsvärden och därmed betalar fastighetsägaren en för hög fastighetsskatt. Vår uppfattning är att det av gällande rätt tydligt framgår att detta förhållande ska föranleda justering av taxeringsvärdet och därmed en nedsättning av fastighetsskatten, säger Rebaz Wahab.

Skattverket har inställningen att justering med anledning av markföroreningar kan bli aktuell endast om det föreligger ett myndighetsbeslut som begränsar fastighetsägarens användning av fastigheten. Taxeringsvärden ska enligt verket inte justeras utan sådana myndighetsbeslut.

Kan man bjuda under taxeringsvärdet?

Har kikat lite smått på en fastighet idag. Den är nu till salu igen efter att ha varit borta från marknaden ett tag. Innan dess var den till salu i flera år. Vet inte om den varit i annan ägo här emellan, men tveksamt. Det finns MYCKET som behöver åtgärdas och priset ligger väldigt högt jämfört med andra fastigheter i området. OM jag fortsätter att vara intresserad efter en lite mer omfattande titt så undrar jag hur fräck man kan vara angående pris? Jag vill egentligen inte betala mer än ca taxeringsvärdet och det ligger ute för det dubbla....

Hur får jag reda på marknadsvärdet på mitt hus?

Ett taxeringsvärde är ett samlat värde av en fastighet. Det kan vara både ett tomtvärde och ett byggnadsvärde beroende på hur ägarförhållandena ser ut. Taxeringsvärdet ligger till grund för hur mycket fastighetsskatt eller fastighetsavgift du ska betala. Ju högre taxeringsvärde desto högre avgift. Men äger du ett hus som har ett taxeringsvärde över 1 060 000 kronor betalar du ändå inte mer än takbeloppet för fastighetsavgiften, vilket för inkomståret 2020 är 8 349 kronor för småhus.

Taxeringsvärdet på din fastighet kan också ha betydelse om du behöver ta ett banklån och vill ha din fastighet som säkerhet. Ditt försäkringsbolag kan också titta på taxeringsvärdet om du råkar ut för en skada på huset och de behöver räkna på ersättning. Dessutom använder kommunen taxeringsvärdet när de ska beräkna tomträttsavgälder. Och det används i vissa fall som underlag vid friköp av tomträtter, samt vid en fastighetsvärdering.