:

Kan man minska aktiekapitalet?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man minska aktiekapitalet?
 2. Vad händer om aktiekapitalet minskar?
 3. Vad händer om man går under aktiekapitalet?
 4. Hur bokför man minskning av aktiekapital?
 5. När sänka aktiekapitalet till 25000?
 6. När sänktes aktiekapitalet?
 7. Får man använda insatt aktiekapital?
 8. Kan man få tillbaka sitt aktiekapital?
 9. Hur ser man att aktiekapitalet är förbrukat?
 10. Kan man ta ut aktiekapitalet skattefritt?
 11. Kan man få tillbaka aktiekapitalet?
 12. När är aktiekapitalet förbrukat?
 13. Får man ta av aktiekapitalet?
 14. Måste aktiekapitalet vara pengar?
 15. Hur mycket ska man ha i aktiekapital?

Kan man minska aktiekapitalet?

Minskning av aktiekapitalet/reservfonden görs genom överföring till fritt kapital, återbetalning till aktieägarna eller för täckande av förlust. Minskning av aktiekapitalet är också ett verktyg vid utlösen av aktieägare.

Reglerna för att minska aktiekapitalet är beroende av vilket sätt man minskar aktiekapitalet på. Det är viktigt att du kontrollerar vad som gäller för den minskning som företaget planerar att genomföra.

Vad händer om aktiekapitalet minskar?

Den 28 november 2019 beslutade riksdagen att sänka lägsta tillåtna aktiekapital i privata aktiebolag till 25 000 kr. Beslutet trädde ikraft den 1 januari 2020 och innebär att den som startar ett aktiebolag efter den 1 januari 2020 endast kommer att behöva ett aktiekapital på 25 000 kr. Det som avgör vilka regler som gäller är stiftelsedatumet. Är bolaget stiftat under 2019 gäller fortfarande det gamla kravet om 50 000 kr. Förändringen av aktiekapitalet utgör ett led i regeringens målsättning att stärka den svenska konkurrenskraften och skapa förutsättningar för fler jobb i växande företag. Den fortsatta framställningen kommer främst beröra förändringens risker med anledning av ansvarsfrågor som kan uppkomma för en verksamhet.

En grundprincip för aktiebolagsformen är att en aktieägare är fri från personligt betalningsansvar för de skulder som uppkommer i ett aktiebolag. Aktieägare riskerar ”endast” det kapital som finns i aktiebolaget i form av aktiekapital. Ansvarsbegräsningen gäller alltjämt enligt lagar och regler. Vad som är lätt att glömma bort när aktiekapitalet sänks är att det fortfarande finns regler om kapitalbrist och kontrollbalansräkning. Upprätthålls inte dessa riskerar aktieägare personligt ansvar enligt aktiebolagslagen.

Vad händer om man går under aktiekapitalet?

Uppdaterad: 26 oktober 2020, 09:25

Att ha koll på sitt bolags ekonomi är viktigt. Du vill nämligen till varje pris undvika att hamna i ett läge som kallas ”förbrukat eget kapital”. Men vad är eget kapital, när är det förbrukat och vad innebär ett sånt läge för ditt företag? Anders Nilsson från den digitala bokföringstjänsten Wint förklarar hur det ligger till.

Hur bokför man minskning av aktiekapital?

Jag håller utbildningar och webbinarier om ämnena som jag täcker här i bloggen. Dels i egen regi och dels för Wolters Kluwer Scandinavia, Eduhouse Sverige, IHM Business School och BG Institute.

 • Mina bokningar 2021
 • Mina bokningar 2020
 • Nätbutiken
 • Externredovisning – Lärobok för högskolor utgiven av Norstedts Juridik

I många fall är genomgångarna företagsanpassade, något som efterfrågas allt mer. Då gör jag genomgången hos företaget eller organisationen, utifrån förutsättningar och behov på ditt företag.

När sänka aktiekapitalet till 25000?

Minskning av aktiekapitalet får ske i följande situationer (20 kap. 1 § ABL):

 • för täckning av förlust, om det inte finns fritt eget kapital som motsvarar förlusten
 • för avsättning till fritt eget kapital
 • för återbetalning till aktieägarna.

Aktiekapitalet får även minskas enligt förbehåll i bolagsordningen. En minskning av aktiekapitalet kan påverka beskattningen.

När sänktes aktiekapitalet?

Idag är det lägsta tillåtna aktiekapitalet 50 000 kr (för privata aktiebolag, för publika gäller minst 500 000 kr) och sänkningen till 25 000 kr träder ikraft den 1 januari 2020. Det finns givetvis inget hinder för aktiebolagen att ha ett högre aktiekapital.

Förändringen i aktiebolagslagen medför att aktiebolagsformen blir mer tillgänglig för den som driver eller vill starta ett företag. Syftet med lagen är att främja företagande och sysselsättning. Detta har särskild betydelse för tjänste- och kunskapsföretag som inte har behov av kapitalkrävande tillgångar och där kravet på 50 000 kr kan vara betungande.

Får man använda insatt aktiekapital?

Hej och tack för att du väljer att vända dig till oss på Lawline med din fråga.

Sammanfattat svar:Ja, det går alldeles utmärkt. Aktiekapitalet behöver inte alls ligga på ett konto och vänta på bättre tider. Tänk dock på att om värdet på aktierna minskar så måste du upprätta kontrollbalansräkningar i aktiebolaget. Det kan därför vara av intresse att i viss mån alltid ha kontanta medel om 25 001 kr i företaget.

Kan man få tillbaka sitt aktiekapital?

Om du ska lägga ner ditt företag är likvidation en möjlig väg. Det som många då frågar sig är, vad händer med aktiekapitalet vid en likvidation?

Något som många blandar samman är likvidation och konkurs. En konkurs innebär att bolagets skulder är större än tillgångarna i bolaget och att man därmed inte har kunnat betala alla utställda fordringar. När det sker kan någon, ägare eller borgenär, begära företaget i konkurs.

Hur ser man att aktiekapitalet är förbrukat?

Förbrukat eget kapital: Med förbrukat eget kapital avses kapitalbrist inom bolaget.

Bolagsstyrelsen: Det tillhör styrelsens huvuduppgifter att hålla sig underrättad om huruvida kapitalbrist förekommer.

Kan man ta ut aktiekapitalet skattefritt?

Aktiebolag kan minska aktiekapitalet genom att, eller utan att, dra in aktier och med eller utan återbetalning. Att minska aktiekapitalet, den bundna överkursfonden eller reservfonden med återbetalning till aktieägarna är en tillåten form av värdeöverföring enligt civilrätten (17 kap 2 § ABL). Bestämmelser om minskning av aktiekapitalet, den bundna överkursfonden och reservfonden finns i 20 kap. ABL. Läs om civilrättsliga regler för minskning av aktiekapitalet.

Kan man få tillbaka aktiekapitalet?

0

Vet inte exakt hur det där funkar med överföringar hit och dit, men vad du kan tänka på är ju att de 100 000 du sätter in som aktiekapital kan jobba i bolaget. dvs. användas! Du ska dock alltid ha 50 000 i aktiekapital.

När är aktiekapitalet förbrukat?

Monika Lindberg, redovisningsspecialist på Grant Thornton reder ut.

I Företagarna LIVE från 4/9 2020: LIVE: Bokföra krisstöden + Det här behöver företagen nu, som leds av Företagarnas vd Günther Mårder, svarar Monika Lindberg från Grant Thornton på vanliga frågor kring bokföring av krisstöden.

Får man ta av aktiekapitalet?

Du kan inte "byta" från en företagsform till en annan utan måste börja om från grunden genom att nyregistrera. Detta sker genom att du registrerar en ny företagsform, avslutar ditt gamla företag och för över hela eller delar av verksamheten till den nya företagsformen.

Det går alltså bra att starta som enskild näringsidkare i början för att senare registrera ett aktiebolag och fortsätta verksamheten i detta bolag.

Skatteregler vid byte av företagsform och proceduren vid likvidation av det gamla företaget kan ta tid och vara krångligt. Därför rekommenderar vi att du alltid tar kontakt med en revisor eller en jurist med kunskaper på området.

Det finns flera andra alternativ. Du kan ansöka om lån hos Almi Företagspartner, de har en högre ränta än banken eftersom att de inte får konkurrera med banken. Almi har olika erbjudanden om finansieringsformer beroende på vilken region ditt företag finns i.

Faktureringsmetoden innebär att du löpande bokför alla affärshändelser, exempelvis kundfordringar och leverantörsskulder, när fakturan skickas respektive mottas. Faktureringsmetoden är huvudmetoden i bokföringslagen. När du använder denna metod för den löpande bokföringen ska du använda motsvarande metod för din momsredovisning, faktureringsmetoden för moms.

De företag som har en nettoomsättning på högst 3 miljoner kronor kan dock välja att löpande bokföra enligt kontantmetoden.

Faktureringsmetoden innebär att du löpande bokför alla affärshändelser, exempelvis kundfordringar och leverantörsskulder, när fakturan skickas respektive mottas. Faktureringsmetoden är huvudmetoden i bokföringslagen. När du använder denna metod för den löpande bokföringen ska du använda motsvarande metod för din momsredovisning, faktureringsmetoden för moms.

De företag som har en nettoomsättning på högst 3 miljoner kronor kan dock välja att löpande bokföra enligt kontantmetoden.

Kontantmetoden innebär att du löpande under året endast bokför de affärshändelser som avser inbetalningar och utbetalningar, samt insättningar och uttag. Du bokför alltså inte några kundfordringar eller leverantörsskulder i den löpande bokföringen. Kund- och leverantörsfakturor bokförs alltså först i samband med att du får betalt från kund respektive betalar dina inköp. I samband med bokslutet bokförs dock övriga affärshändelser som är nödvändiga för att fastställa företagets resultat och ställning, t ex obetalda fordringar och skulder. Om du använder denna metod för bokföringen ska momsen redovisas enligt bokslutsmetoden.

Måste aktiekapitalet vara pengar?

Många nyföretagare med aktiebolag eller t.o.m. de som hållit på ett tag tror att aktiekapitalet är likställt med de pengar som finns på företagets bankkonto, så är det inte alls. Ja, när bolaget startas sätter man normalt in 25 000 kr på banken vilket bokförs mot eget kapital. Men aktie”kapitalet” kan också bestå av apportegendom. Du lägger helt enkelt in tillgångar, i stället för pengar, i din verksamhet, som är till nytta för verksamheten. Det kan t.ex. vara avancerad kamerautrustning för fotografer, dyr och fin köksutrustning för restaurangägare.

Men om du startat dit aktiebolag och då satt in 25 000 kr på företagets bankkonto så är det en vanlig missuppfattning att dessa pengar inte får röras. Vissa öppnar t.o.m. ett separat bankkonto där ”aktiekapitalet” sätts in. Helt i onödan. De pengar du har på banken får du använda till vad som helst inom din verksamhet. Om behållningen på banken efter ett tag uppgår till 0 kr så är det normalt helt ok.

Hur mycket ska man ha i aktiekapital?

 för att starta ett privat aktiebolag. Betala in aktiekapitalet till banken. Be banken om ett bankintyg som visar att aktiekapitalet är inbetalt. Skicka in det intyget till Bolagsverket tillsammans med anmälan, stiftelseurkund och bolagsordning. 

Du ska skicka in din anmälan om att registrera aktiebolaget till Bolagsverket. Använd e-tjänsten Mina sidor om du har en e-legitimation

.  Bolagsverket godkänner företagsnamnet och registrerar företaget. Du får ett registreringsbevis med företagets namn och organisationsnummer. Ett aktiebolag får skydd för sitt namn i hela landet. 

Om du använder e-tjänsten Mina sidor kan du välja enkel eller detaljerad anmälan. Den enkla anmälan kan du till exempel välja om ditt aktiebolag bara har en ägare  och inte någon revisor