:

Hur ger man bort aktier i present?

Innehållsförteckning:

 1. Hur ger man bort aktier i present?
 2. Kan man överlåta aktier gratis?
 3. Hur beskattas gåva av aktier?
 4. Hur överlåter man aktier?
 5. Kan man ge bort aktier som gåva?
 6. Kan man köpa aktier och ge bort?
 7. Får man sälja aktier till vem som helst?
 8. Hur mycket pengar kan man få i gåva utan att skatta?
 9. Kan man ge bort aktier i gåva?
 10. Kan aktier vara enskild egendom?
 11. Hur mycket kan man ge bort i gåva utan att betala skatt?
 12. Kan man ge aktier?
 13. Kan man sälja sina aktier när som helst?
 14. Får man sälja aktier till sig själv?
 15. Hur mycket pengar får man ge bort skattefritt 2023?

Hur ger man bort aktier i present?

En aktiegåva kan på sikt  bli en mycket uppskattad present, men sedan de fysiska aktiebreven försvann är det inte längre att bara lägga värdepapperen i ett kuvert och ge bort. I vår tids datoriserad aktiehandel har det tyvärr blivit ganska knepigt att ge bort aktier. Men det går fortfarande. Det finns lite olika sätt att ge bort aktier på, och vad som passar bäst beror på ett antal faktorer:

Ge bort aktier mellan konton

Kan man överlåta aktier gratis?

En överlåtelse av aktier kan ske genom gåva, byte eller försäljning. Vid sådana fall kan överlåtaren av aktierna och mottagaren av aktierna ingå ett aktieöverlåtelseavtal. I avtalet kan parterna bestämma villkoren för överlåtelsen.

Innan en överlåtelse av aktier sker genom gåva, är det bra att kontrollera om det föreligger några hinder för överlåtelsen i aktiebolagets bolagsordning. Exempelvis kan en bolagsordning innehålla olika typer av förbehåll, som på något sätt hindrar en fri överlåtelse av aktier. Vanliga förbehåll är förköpsförbehåll och hembudsförbehåll.

Hur beskattas gåva av aktier?

Det är synnerligen vanligt att ge reda pengar som gåva till sin nära och kära, antingen som en enskild gåva eller som en del av arvsplanering. Men ofta skulle det vara förnuftigare att ge t.ex. aktier och fondandelar i gåva.

Den skattefria gåvan är för närvarande högst 4.999,99€ vart tredje år. Alla gåvor som man ger räknas ihop under den här tiden. Gåvotagaren kan å sin sida ta emot sådana gåvor från flera håll utan skattepåföljder.

Hur överlåter man aktier?

Hej!

Jag driver tillsammans med en vän ett aktiebolag. Vi äger 45 % av aktierna var, och våra technical Co-founders äger 10 %. Dom gick in med investering på 1200 utvecklingstimmar för de 10% de äger.

Kan man ge bort aktier som gåva?

Du kan ”föra över” aktier från ditt konto till mottagarens aktie- och fondkonto. Ingen skatt utlöses eftersom det inte finns någon gåvoskatt. Skicka en begäran om att du vill överföra aktierna till en annan person till banken där du har aktierna. Det här kan du ibland göra i ”inloggat läge” så att banken kan identifiera dig och där du får uppge namn på aktien, antal aktien och mottagande persons depånummer och namn. Mottagaren övertar ditt genomsnittliga anskaffningsvärde för aktierna.

Vill du ge bort aktier som påskgåva till ett barn, och du själv inte är vårdnadshavare, får dock barnet som regel inte själv ta emot gåvan. Då måste du be vårdnadshavare öppna ett aktiekonto i barnets eller i sitt eget namn.

Öppnar man i barnets namn äger barnet aktierna men föräldrarna har förfogande över kontot tills barnet är 18 år. Är du inte vårdnadshavare måste båda vårdnadshavarna skriva under blanketten där man ansöker om att öppna konto för minderårig, vilket också ofta kan göras digitalt hos banken. Du kan ju också bara be föräldrarna öppna ett konto.

Kan man köpa aktier och ge bort?

En aktiegåva kan på sikt  bli en mycket uppskattad present, men sedan de fysiska aktiebreven försvann är det inte längre att bara lägga värdepapperen i ett kuvert och ge bort. I vår tids datoriserad aktiehandel har det tyvärr blivit ganska knepigt att ge bort aktier. Men det går fortfarande. Det finns lite olika sätt att ge bort aktier på, och vad som passar bäst beror på ett antal faktorer:

Ge bort aktier mellan konton

Får man sälja aktier till vem som helst?

Hej, jag är en av medgrundarna till ett aktiebolag och äger en viss procent av bolaget. Nu ska jag jag minska mitt engagemang och vill då minska mitt innehav, då jag inte kan leva upp till de uppgifter som bestämdes när vi startade bolaget. Hur går man tillväga? Måste mitt innehav säljas tillbaka, eller finns det något annat sätt?

Hej och tack för er fråga!

Hur mycket pengar kan man få i gåva utan att skatta?

Gåvoskatten beräknas alltid enligt det sammanlagda värdet av gåvor som du fått av samma gåvogivare under tre år.

Om en person får flera gåvor av samma gåvogivare under tre år ska gåvotagaren deklarera alla gåvor i gåvoskattedeklarationen när gåvornas värde överstiger 5 000 euro. Gåvoskattedeklarationen ska göras även om värdet på en enskild gåva underskrider det beskattningsbara värdet.

Exempel: Far gav sin dotter 4 000 euro i penninggåva 3.1.2021. Senare, 1.5.2022, gav far henne ytterligare 2 000 euro i gåva. Gåvornas sammanlagda värde är 6 000 euro. Eftersom gränsen på 5 000 euro har nåtts ska dottern lämna gåvoskattedeklaration om gåvan hon fick 1.5.2022 och ange i deklarationen också gåvan hon fick 3.1.2021.

Kan man ge bort aktier i gåva?

Du kan ”föra över” aktier från ditt konto till mottagarens aktie- och fondkonto. Ingen skatt utlöses eftersom det inte finns någon gåvoskatt. Skicka en begäran om att du vill överföra aktierna till en annan person till banken där du har aktierna. Det här kan du ibland göra i ”inloggat läge” så att banken kan identifiera dig och där du får uppge namn på aktien, antal aktien och mottagande persons depånummer och namn. Mottagaren övertar ditt genomsnittliga anskaffningsvärde för aktierna.

Vill du föra över aktier som gåva till ett barn får barnets som regel inte själv ta emot gåvan. Då måste vårdnadshavare öppna ett aktiekonto i barnets eller sitt eget namn. Öppnar man i barnets namn äger barnet aktierna men föräldrarna har förfogande över kontot tills barnet är 18 år. Är du inte vårdnadshavare måste båda vårdnadshavarna skriva under blanketten där man ansöker om att öppna konto för minderårig, vilket också ofta kan göras digitalt hos banken. Du kan ju också bara be föräldrarna öppna ett konto.

Det går inte att föra över aktier mellan kapitalförsäkringar, inte ens om de är inom samma bank. Men det går att föra över värdepapper mellan ISK, även mellan olika banker.

Kan aktier vara enskild egendom?

Flytta isär, skilja sig & separera

Vi ska skiljas men ännu inte skrivit på och vi har ett äktenskapsförord där hon har aktier som enskild egendom. Vid bodelning undrar jag vad som gäller ? Innebär det att utdelningar på aktierna är enskild egendom eller är det bara värdet av akrierna som räknas ? Utförda och kommande utdelningar? Om hon sålt aktierna innan vi skrivit -vad gäller då? Vidare har hon nu köpt en insatslägenhet och tagit lån utan min påskrift. Vad gäller vid bodelning? Tacksam för svar

Hur mycket kan man ge bort i gåva utan att betala skatt?

Gåvoskatt var en skatt på gåvor och skulle betalas av gåvans mottagare. Skatten gällde för alla typer av gåvor, som till exempel pengar, bostadsrätter, fastigheter och bilar. Även gåvor av möbler över ett visst värde behövde gåvomottagaren skatta för. 

Gåvoskatten finns kvar i flera länder, bland annat i Finland och Frankrike. I Sverige avskaffades skatten officiellt år 2005, tillsammans med arvsskatten. Båda skatterna hade fått hård kritik, bland annat för att de inte uppfattades som rättvisa. Du kan läsa mer om arvsskatten här.

Kan man ge aktier?

Men kanske vill du göra presenten mer personlig, kanske också med syftet att inspirera till ett ökat intresse? Då kanske det snarare är enskilda aktier i sektorer som den blivande studenten är intresserad av som kan vara något. Finns ett stort techintresse? Eller brinner hen för miljöfrågor? Kanske kan en fond eller aktier inom detta segment bli både uppskattade och inkörsporten till ett större intresse för börs och sparande. Aktier i bolag eller varumärken mottagaren känner till brukar kunna generera ett större intresse.

Hur ska man då göra rent konkret när man ger bort aktier? Det beror på din relation till mottagaren, om du vill ge bort befintliga eller nya aktier och om du vill behålla kontrollen över förvaltningen.

Kan man sälja sina aktier när som helst?

Då och då händer det att ett noterat bolag får ett bud på sig, eller ännu bättre; flera bud, som gör att aktierna stiger rejält.

Att det är ägarna till ett bolag som bestämmer om prislappen är tillräckligt hög är kanske en självklarhet, men för den sakens skull har du som en vanlig aktiesparare förstås nära noll och ingenting att säga till om. Även om du givetvis alltid kan tacka nej.

Får man sälja aktier till sig själv?

Publicerad och färdigställd onsdagen den 3 mars 2021 kl. 13:23.

Håll koll på vad som är tillåtet respektive otillåtet att göra på börsen. Och var källkritisk när du läser på nätet och sociala medier. Det menar Eric Henebratt och Jonatan Vikman på Swedbank Group Compliance.

Hur mycket pengar får man ge bort skattefritt 2023?

Hur det än ligger till så kan det vara på sin plats att ta en titt i back­spe­geln för att förstå varför saker och ting numera är som de är. Men vi börjar med idag.

Början på slutet för den svens­ka gå­voskat­ten kom i mitten av 2002. Den då­va­ran­de re­ge­ring­en gav den så kal­la­de Egen­doms­skat­te­kom­mit­tén i upp­drag att göra en hel­hets­gransk­ning av det svens­ka skat­te­sy­ste­met. Det re­sul­te­ra­de i flera för­slag om för­änd­ring­ar. Mest upp­märk­sam­mat blev för­mod­li­gen den suc­ces­si­va av­veck­ling­en av fas­tig­hets­skat­ten och av­skaf­fan­det av arvs­skatt och gå­voskatt.

En av de främs­ta an­led­ning­ar­na till att man bör­ja­de över­vä­ga för­änd­ring­ar i skat­te­sy­ste­met var att man ansåg det leda till skat­te­följ­der som var både svåra att för­ut­spå och ojämna be­ro­en­de på vilka till­gång­ar det hand­la­de om. Sy­ste­met ansågs även vara så pass kom­pli­ce­rat att det krävde om­fat­tan­de ad­mi­nist­ra­tion för att fak­tiskt räkna ut när skat­te­plik­ten gällde.

Som ett första steg av­skaf­fa­des gå­voskat­ten mellan makar och sambor. Det skedde 1 ja­nu­a­ri 2004. Ett år senare för­svann gå­voskat­ten helt.