:

Är en myndighet en juridisk person?

Innehållsförteckning:

 1. Är en myndighet en juridisk person?
 2. Vilka olika typer av myndigheter finns det?
 3. Vad räknas som en myndighet?
 4. Vad är en myndighet exempel?
 5. Är en domstol en myndighet?
 6. Är Skatteverket en myndighet?
 7. Vilka är Sveriges största myndigheter?
 8. Är tingsrätten statlig?
 9. Vad är skillnaden på rättegång och domstol?
 10. Vad finns det för myndigheter i Sverige?
 11. Är en kommun en myndighet?
 12. Är Försäkringskassan en myndighet?
 13. Är varje domstol en egen myndighet?
 14. Kan man bli dömd utan rättegång?
 15. Vad är det för skillnad på tingsrätt och hovrätt?

Är en myndighet en juridisk person?

I TF anges inte vad som menas med begreppet myndighet, men tanken är att begreppet ska överensstämma med motsvarande begrepp i RF. Med myndighet förstås varje organ som ingår i den offentligrättsliga statliga och kommunala organisationen, inklusive regeringen och domstolarna (prop. 1979/80:2 Del A s. 125).

Vilka olika typer av myndigheter finns det?

Sveriges regeringsform skiljer mellan två typer av offentliga organ: beslutande politiska församlingar, till exempel riksdagen, och myndigheter.[1][2] Samtliga statliga och kommunala organ med undantag för de beslutande församlingarna är myndigheter.

Regeringen styr riket.[3] För rättskipningen finns domstolar och för den offentliga förvaltningen statliga och kommunala förvaltningsmyndigheter.[4]

Privaträttsliga rättssubjekt, till exempel aktiebolag och ideella föreningar, faller utanför myndighetsbegreppet även om staten eller kommunen har ett kontrollerande inflytande exempelvis genom att äga aktierna i bolaget. Ett enskilt rättssubjekt som har anförtrotts förvaltningsuppgifter, till exempel AB Svensk Bilprovning, är inte en myndighet ens om uppgiften innefattar myndighetsutövning.

Regeringen är ansvarig inför riksdagen.[3] Myndigheten består av statsministern och övriga statsråd.[6] För att bereda regeringsärenden och för att biträda regeringen och statsråden i deras verksamhet i övrigt ska det finnas ett regeringskansli. I detta ingår departement för olika verksamhetsgrenar. Regeringen fördelar ärendena mellan departementen. Statsministern utser bland statsråden chefer för departementen.[7] Regeringskansliet är en förvaltningsmyndighet under regeringen.[8][9]

De svenska domstolarna är de allmänna domstolarna (tingsrätter, hovrätter och Högsta domstolen), de allmänna förvaltningsdomstolarna (förvaltningsrätter, kammarrätter och Högsta förvaltningsdomstolen) och två specialdomstolar (Arbetsdomstolen och Försvarsunderrättelsedomstolen).

Vad räknas som en myndighet?

En myndighet är i Sverige varje offentligt organ som inte är en beslutande politisk församling. Myndigheterna utgör tillsammans med de beslutande församlingarna den offentligrättsliga statliga och kommunala organisationen.[1]

Vad är en myndighet exempel?

Myndighet är samtliga statliga och kommunala organ med - undantag för beslutande politiska församlingar - är myndigheter enligt regeringsformen.

Regeringsformens indelning utgår från organisationsformen, inte från vilken funktion organet har.

Är en domstol en myndighet?

Rättshjälp är en social skyddslagstiftning som innebär att personer i en rättsprocess i vissa fall kan få hjälp med att betala olika omkostnader.

Rättshjälpsmyndighetens uppgift är att verkställa en domstols beslut i rättshjälpsfrågor och att fatta beslut om rättshjälp i ärenden som inte handläggs vid domstol.

Är Skatteverket en myndighet?

Skatteverket är behörig myndighet för informationsutbyte om punktskatter som inte är EU-harmoniserade. Möjligheterna att använda och vidarebefordra uppgifter som har mottagits genom informationsutbyte begränsas dels av svenska sekretessbestämmelser, dels av regler i den rättsakt som uppgifterna har lämnats med stöd av.

Informationsutbyte med andra länder får bara ske mellan behöriga myndigheter. Skatteverket är behörig myndighet för informationsutbyte om de svenska punktskatter som inte är harmoniserade inom EU. Du kan läsa mer på sidan om behörighet att utbyta information.

Vilka är Sveriges största myndigheter?

Det är regeringen som styr Sverige. Till sin hjälp att genomföra fattade beslut har regeringen olika myndigheter. I myndigheterna arbetar ungefär 250 000 anställda. Antalet myndigheter varierar över tid beroende på vilka politiska beslut som fattas.

På Statskontorets webbplats hittar du siffror och information om antalet myndigheter och statsförvaltningen.

Är tingsrätten statlig?

Verksamheten vid Sveriges Domstolar ska bedrivas med hög kvalitet och vara effektiv. Målbalanser och omloppstider ska hållas på en rimlig nivå. 

 • Av brottmålen, exklusive förtursmål, ska 75 procent ta högst fem månader att avgöra i tingsrätt respektive hovrätt.
 • Av tvistemålen i tingsrätt, exklusive gemensam ansökan om äktenskapsskillnad, ska 75 procent ta högst sju månader att avgöra. I hovrätt ska frågan om prövningstillstånd i 75 procent av målen ta högst två månader att avgöra. I de mål där prövningstillstånd beviljas ska 75 procent av målen ta högst tio månader att avgöra räknat från den tidpunkt då målet kom in till hovrätten.
 • Av målen i förvaltningsrätt och kammarrätt, exklusive förturs- och migrationsmål, ska 75 procent ta högst sex månader att avgöra i respektive instans.
 • Av målen i migrationsdomstolarna ska 90 procent av avlägsnandemålen avseende ensamkommande barn ta högst två månader att avgöra. Av övriga avlägsnandemål ska 90 procent ta högst fyra månader att avgöra. Av verkställighetsmålen ska 90 procent ta högst en månad att avgöra. Av övriga migrationsmål ska 90 procent ta högst fem månader att avgöra.
 • Av målen i Migrationsöverdomstolen ska 90 procent ta högst två månader att avgöra.

Tings- och hovrätter, förvaltnings- och kammarrätter samt Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen ska i samråd med Domstolsverket själva sätta sina verksamhetsmål i enlighet med den mallstruktur för verksamhetsmål som Domstolsverket fastställer.  

Domstolsverket ska redovisa prognoser för 2022–2025 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Av kommentarerna ska framgå vilka antaganden som använts i prognosen, vilka osäkerhetsfaktorer som finns och vad som orsakat eventuella förändringar. Om prognosen för anslaget 1:5 Sveriges Domstolar visar på underskott ska myndigheten redovisa vilka åtgärder som har vidtagits eller planeras att vidtas för att verksamheten ska kunna bedrivas inom ramen för tilldelade medel samt vilka konsekvenserna blir för verksamheten till följd av dessa åtgärder. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

Vad är skillnaden på rättegång och domstol?

En domstol är en offentlig institution för rättskipning. Domstolen avgör tvister mellan två parter, beslutar om statusändringar för en eller flera personer, dömer personer för brott m.m. En domstol förutsätts normalt ha ett stort mått av självständighet i förhållande till andra offentliga organ. Domstolars självständighet kan spåras bak till Montesquieus maktdelningsprincip, som bygger på att den offentliga makten ska vara delad mellan den beslutande, dömande och verkställande makten.

Domstolarna kan delas in i nationella och internationella domstolar. De nationella domstolarna har i allmänhet rätt att döma (jurisdiktion) i en viss stat medan de internationella domstolarna har en vidare domsrätt. De internationella brottmålsdomstolarna benämns ofta som tribunaler. Exempel på internationella domstolar är Europadomstolen, Internationella brottmålsdomstolen (ICC) och Internationella domstolen i Haag (ICJ).

Vad finns det för myndigheter i Sverige?

Sveriges regeringsform skiljer mellan två typer av offentliga organ: beslutande politiska församlingar, till exempel riksdagen, och myndigheter.[1][2] Samtliga statliga och kommunala organ med undantag för de beslutande församlingarna är myndigheter.

Regeringen styr riket.[3] För rättskipningen finns domstolar och för den offentliga förvaltningen statliga och kommunala förvaltningsmyndigheter.[4]

Privaträttsliga rättssubjekt, till exempel aktiebolag och ideella föreningar, faller utanför myndighetsbegreppet även om staten eller kommunen har ett kontrollerande inflytande exempelvis genom att äga aktierna i bolaget. Ett enskilt rättssubjekt som har anförtrotts förvaltningsuppgifter, till exempel AB Svensk Bilprovning, är inte en myndighet ens om uppgiften innefattar myndighetsutövning.

Regeringen är ansvarig inför riksdagen.[3] Myndigheten består av statsministern och övriga statsråd.[6] För att bereda regeringsärenden och för att biträda regeringen och statsråden i deras verksamhet i övrigt ska det finnas ett regeringskansli. I detta ingår departement för olika verksamhetsgrenar. Regeringen fördelar ärendena mellan departementen. Statsministern utser bland statsråden chefer för departementen.[7] Regeringskansliet är en förvaltningsmyndighet under regeringen.[8][9]

De svenska domstolarna är de allmänna domstolarna (tingsrätter, hovrätter och Högsta domstolen), de allmänna förvaltningsdomstolarna (förvaltningsrätter, kammarrätter och Högsta förvaltningsdomstolen) och två specialdomstolar (Arbetsdomstolen och Försvarsunderrättelsedomstolen).

Är en kommun en myndighet?

Regeringen har ungefär 300 statliga myndigheter under sig, till exempel Polismyndigheten, Försäkringskassan och Skatteverket. Myndigheterna ska arbeta med att genomföra de lagar som riksdagen och regeringen har beslutat om. Myndigheterna är självständiga. Det betyder att varken riksdagen eller regeringen får lägga sig i myndigheternas beslut.

Det finns 21 län i Sverige, och varje län har en Länsstyrelse. Länsstyrelserna är regeringens och riksdagens filialkontor i länen. Länsstyrelserna ser till att regeringens och riksdagens beslut får önskade effekter. Länsstyrelsen jobbar med många olika frågor som rör länet, till exempel kring integration och att skydda värdefulla naturområden.

Är Försäkringskassan en myndighet?

På forsakringskassan.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig.Vi använder också kakor för webbanalys för att göra webbplatsen bättre.

Godkänner du att vi också använder kakor för webbanalys?

Är varje domstol en egen myndighet?

Handlingar kan endast bli allmänna handlingar hos en myndighet och vissa organ som är att jämställa med en myndighet enligt TF och OSL. Vad som är en myndighet är viktigt att veta vid tillämpningen av offentlighetsprincipen.

I TF anges inte vad som menas med begreppet myndighet, men tanken är att begreppet ska överensstämma med motsvarande begrepp i RF. Med myndighet förstås varje organ som ingår i den offentligrättsliga statliga och kommunala organisationen, inklusive regeringen och domstolarna (prop. 1979/80:2 Del A s. 125).

Kan man bli dömd utan rättegång?

En förundersökning leder inte alltid till åtal och rättegång även om åklagaren anser att det finns bevis för att brottet har begåtts. Om den som är misstänkt erkänner att hen har begått brottet, och det är klart vad det ska bli för straff, kan åklagaren meddela ett så kallat strafföreläggande.

Ett strafföreläggande har samma verkan som en dom och det antecknas i belastningsregistret. Skillnaden är att åklagaren inte väcker åtal och det blir därmed inte heller någon rättegång.

Vad är det för skillnad på tingsrätt och hovrätt?

Med det juridiska systemet, rättsväsendet, avses vanligtvis de myndigheter som ansvarar för rätts­säkerhet och rättstrygghet. Domstolarna utgör stommen inom rättsväsendet. Till rättsväsendet räknar man också de brottsförebyggande och utredande myndighe­terna, det vill säga Polisen och Brottsoffermyndigheten, Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten samt Kriminalvården. Även andra myndigheter kan ha upp­gifter som ligger inom rättsväsendet eller knyter an till det, som till exempel Rätts­medicinalverket och Kronofogdemyndigheten.

Justitiedepartementets roll