:

Hur bokför man pant?

Innehållsförteckning:

 1. Hur bokför man pant?
 2. Hur bokför man Bonus från leverantör?
 3. Hur bokförs kostnad för pantbrev?
 4. Hur fungerar det med pant?
 5. Måste man bokföra kreditfaktura?
 6. Måste man bokföra förmåner?
 7. Är kostnad för pantbrev avdragsgill?
 8. Får man göra avdrag för pantbrev?
 9. Hur återvinner man pant?
 10. Hur använder man Pantpengar?
 11. Hur bokför man en kreditfaktura?
 12. Vad är skillnad mellan faktura och kreditfaktura?
 13. Får man bjuda sina anställda på lunch?
 14. Vad bokförs på konto 6991?
 15. Hur bokför man kostnad för pantbrev?

Hur bokför man pant?

RSV anser att panten kan anses utgöra omsättning av en tjänst motsvarande en nyttjanderätt till ett transporthjälpmedel, lastbärare eller liknande. RSV anser att ett rättsförhållande innebärande ömsesidigt utbyte av prestationer (dvs tjänst och betalning för denna) kan anses föreligga mellan de olika parterna i kedjan och att panten/depositionen får anses utgöra vederlaget. RSV menar således att panten får anses utgöra en separat tjänst som ska beläggas med 25 % moms i alla led.

Avseende kreditering av pant vid återlämnande av returenheter, menar RSV att detta förfarande får ses som ett återtagande av nyttjanderätt till en returenhet och att motsvarande reducering av den utgående skatten får ske.

Den momsmässiga behandlingen av pant/deposition tillhörande ny typ av returenheter

Hur bokför man Bonus från leverantör?

Bonus, rabatter och andra nedsättningar av priset på varan eller tjänsten ska under vissa förutsättningar minska beskattningsunderlaget.

Skatteverket anser att förluster som uppkommer vid olika former av ackord eller vid skuldsanering ska behandlas som nedsättningar av priset i efterhand, under förutsättning att förlusten innebär att köparens skyldigheter att betala sin skuld till säljaren antingen helt har bortfallit eller har fastställts på en slutgiltig nivå. Så är fallet vid ett lagakraftvunnet offentlig ackord, vid lagakraftvunnen skuldsanering eller F-skuldsanering och vid ett fullföljt underhandsackord.

Från och med den 1 augusti 2022 gäller en ny lag (2022:964) om företagsrekonstruktion. Enligt den nya lagen kan gäldenären begära att rätten beslutar om förhandling om en rekonstruktionsplan (planförhandling), i syfte att få den antagen och fastställd (4 kap. 1 § FrekL). En central del i de flesta rekonstruktionsplaner är en skulduppgörelse där borgenärerna går med på en delvis nedskrivning av företagets skulder. Planförhandlingen ersätter den ackordsförhandling som kunde hållas enligt tidigare lag (1996:764) om företagsrekonstruktion. En skulduppgörelse som ingår i en fastställd rekonstruktionsplan ska behandlas som en nedsättning av priset i efterhand.

Om en säljare vill sätta ned sitt beskattningsunderlag i någon av dessa situationer krävs att säljaren utfärdar en kreditnota till köparen. Köparen är då skyldig att återföra den avdragna ingående skatten som är hänförlig till prisnedsättningen i enlighet med kreditnotan. Om en kreditnota inte utfärdas får parterna anses ha avtalat att beskattningsunderlaget inte ska sättas ned. I så fall ska ingen kreditnota utfärdas och ingen justering göras av säljarens utgående skatt eller av köparens avdragna ingående skatt (Skatteverkets ställningstagande Ändring av utgående och ingående skatt vid kundförluster och prisnedsättningar i efterhand). Skatteverket har även tagit fram en tillämpningsinformation som rör företagsrekonstruktioner. Se längst ned i ställningstagandet ovan. Se även Ackord och skuldsanering är inte kundförlust.

Hur bokförs kostnad för pantbrev?

Som revisor är man ofta inblandad i frågor rörande fastigheter. Det kan vara vid köp av en fastighet eller vid försäljning av en befintlig. Ofta är detta frågor som rör redovisning, beskattning och förvaltning.

Jag tänkte dela med mig lite av vilka typer av frågor vi ställs inför i samband med detta. Frågorna aktualiseras inte sällan vid transaktioner med fastigheter, men även i andra sammanhang konsulterar kunderna oss kring deras fastigheter.

Hur fungerar det med pant?

Pantavtal är mycket vanligt förekommande och något som de flesta personer kommer i kontakt med under livet, framförallt i samband med köp av bostäder. Syftet med ett pantavtal är att panthavaren (oftast kreditgivaren eller borgenären) ska kunna säkerställa att denne får betalt för sin fordran mot pantsättaren (oftast kredittagaren eller gäldenären).

Den som lånar pengar av exempelvis en bank för att finansiera ett köp kan ställa lös eller fast egendom som säkerhet för att denna fullgör sin del av avtalet gentemot borgenären. Säkerheten består således i att panthavaren kan sälja egendomen som pantsatts för fordringen (och därigenom få täckning för fordringen) om den person eller det företag som lånat pengar inte fullgör sina förpliktelser enligt avtalet.

Måste man bokföra kreditfaktura?

Kreditfakturor bokförs lite olika och idag går det ej att bokföra en faktura med ett direkt negativt belopp. Enklaste sättet är då att bokföra det som det ursprungliga inköpet (med positiva belopp) men byta plats på debet och kredit, alltså så att verifikatet ser ut tvärtom gentemot det ursprungliga.

Observera att man just nu INTE kan spara och bokföra en kreditfaktura från leverantör som en leverantörsfaktura utan det måste hanteras manuellt i bokföringen.

Måste man bokföra förmåner?

Det uttagna ska värderas till marknadsvärdet, det vill säga det pris du hade fått om tillgången eller tjänsten hade sålts till en kund. För bilförmån finns särskilda värderingsregler, se avsnitt Värdering av bilförmån.

Är kostnad för pantbrev avdragsgill?

Utgift för inteckning av fastighet (stämpelskatt) är en avdragsgill kostnad vid kapitalvinstberäkningen när fastigheten avyttras. En förutsättning är att avdrag inte erhållits tidigare under innehavstiden. För näringsfastigheter är utgiften normalt avdragsgill i näringsverksamheten redan det år kostnaden uppkommer.

Inteckningsutgiften är inte avdragsgill som förvaltningsutgift eller som övrig utgift i kapital. Inteckningsutgiften kan inte heller ingå i omkostnadsbeloppet för annan egendom än den fastighet som inteckningen avser.

Får man göra avdrag för pantbrev?

När du köper ett hus ansöker du om att bli registrerad som fastighetens ägare hos Lantmäteriet. Lagfarten är själva beviset på att du äger din fastighet. Kostnaden för en lagfart kallas för stämpelskatt. Den ligger på 1,5 % av köpeskillingen eller taxeringsvärdet, beroende på vilket som är högst. Du betalar också en avgift för ansökan på 825 kronor. Banken brukar hjälpa till med ansökan om lagfart.

När du tar ett lån hos banken för ditt hus kan du behöva använda fastigheten som pant, som säkerhet för lånet. Banken sköter i de flesta fall ansökan om inteckning. Pantbrevet är själva beviset på att inteckning beviljats. Ett bevis på att banken äger en del av din bostad, den del som är belånad. De gör att om du missköter betalningen av dina lån kan banken kräva att du säljer bostaden för att de ska få tillbaka det utlånade beloppet. Om säljaren redan har lån på huset kan det finnas pantbrev som du kan ta över. Då är det mellanskillnaden mellan befintliga pantbrev och ditt bolån som behöver intecknas. Det är alltså ekonomiskt fördelaktigt om det redan finns pantbrev på huset. Nya pantbrev kostar två procent i stämpelskatt av pantbrevets belopp samt en avgift på 375 kronor. Banken kan ofta hjälpa till med uttag av nya pantbrev.

Hur återvinner man pant?

Här har vi samlar svar på de vanligaste frågorna om sopor.

Svar: Nej, allt avfall som du sorterar hanteras separat. Avfallet kan dock innehålla en del oönskade ämnen som inte kan materialåtervinnas. De sorteras ut och energiåtervinns eller deponeras. Det är viktigt att avfallet som återvinns till nya produkter har en hög kvalitet och inte innehåller oönskade ämnen.

Hur använder man Pantpengar?

När ni anmäler er anläggning till pantsystemet hjälper vi er hitta en lösning för er pant. Vi har alternativ som passar både större och mindre anläggningar.

Stora anläggningar i vissa områden kan få låna pantigloos. Pantamera ombesörjer hämtning och transport av panten. Tjänsten är kostnadsfri, det enda vi vill är att pantpengarna används till satsningar inom miljö och hållbarhet.

Hur bokför man en kreditfaktura?

En köpare som är missnöjd med en vara kan kräva kompensation för detta. Då sänder säljaren en kreditfaktura till köparen på ett belopp som kompenserar kunden för "skadan". En kreditfaktura kan alltså sägas vara en omvänd faktura; säljaren betalar kunden. Beloppen på en kreditfaktura har ett minustecken framför sig. Även momsen ska krediteras, vilket många glömmer.

Man kan även använda en kreditfaktura för att rätta till en faktura med ett felaktigt belopp. Har säljaren fakturerat ett för högt belopp, justerar säljaren detta genom att skicka en kreditfaktura på det överskjutande beloppet till köparen.

Vad är skillnad mellan faktura och kreditfaktura?

En faktura ska innehålla viss information, klicka på bilden nedan för att se ett exempel på hur det kan se ut. När du klickar på ett nummer i fakturan får du lära dig mer om just den uppgiften.

Får man bjuda sina anställda på lunch?

Fråga: Mitt företag har köpt lunch till mina anställda. Är det en kostförmån?

Svar från juristen: När du som arbetsgivare bjuder dina anställda på lunch uppstår normalt en skattepliktig förmån, men det finns undantag. 

Vad bokförs på konto 6991?

En redovisningsenhet har utgifter för avgifter till bolagsverket vid nyregistrering av en firma och när uppgifter om en firma skall ändras i bolagsverkets register.

En eller flera person(er) som vill registrera ett nytt företag såsom en enskild firma, ett handelsbolag, ett kommanditbolag, ett aktiebolag eller en ekonomisk förening gör det hos bolagsverket via e-tjänst eller blankett. När ett nytt företag, en bifirma, en paralellfirma eller en filial registreras hos bolagsverket måste en registreringsavgift betalas.

Hur bokför man kostnad för pantbrev?

Stämpelskatt och expeditionsavgifter i samband med inteckningar och pantbrev i fast egendom, näringsverksamhet och tomträtt kan debiteras konto 6990 Övriga externa kostnader, alternativt särredovisas i debet på konto 6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla (BAS 2023).

Lagfartsavgiften och övriga expeditionsavgifter i samband med lagfart räknas till anskaffningsvärdet för fastigheten, fastigheter, inköp och byggnation.