:

Vad är klyvning av fastighet?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är klyvning av fastighet?
 2. Vad är skillnaden mellan klyvning och avstyckning?
 3. Vad gäller vid klyvning?
 4. Vem betalar klyvning av fastighet?
 5. Vad kostar det att klyva en fastighet?
 6. Kan jag klyva en fastighet som jag äger ensam?
 7. Kan en avstyckning nekas?
 8. Vem kan ansöka om klyvning?
 9. Hur går man tillväga för att stycka av en tomt?

Vad är klyvning av fastighet?

Bostad & Fastighet

Är det inte så att en av ägarna kan begära klyvning av den samägda fastigheten, men att det måste göras innan det går till tvångsförsäljning. Får man info innan övriga ägare gjort en ansökan om tvångsförsäljning så man har tid att ansöka om klyvning?

Vad är skillnaden mellan klyvning och avstyckning?

För att hjälpa dig med en klyvning så genomför vi en lantmäteriförrättning. I vår e-tjänst kan du göra en ansökan om lantmäteriförrättning. Du kan också komplettera och följa pågående ärenden direkt i tjänsten.

Här kan du läsa mer om hur du ansöker och vad som krävs för att använda e-tjänsten.

Vad gäller vid klyvning?

 • delas (genom avstyckning eller klyvning)
 • läggas ihop (genom sammanläggning)
 • överföras till annan fastighet (genom fastighetsreglering).

Se en förklarande film om lantmäteriförrättningar på UR Plays webbplats (nytt fönster)

Vem betalar klyvning av fastighet?

Vid klyvning nybildas två eller flera nya fastigheter och den ursprungliga fastigheten avregistreras. Den fastighet som är föremål för klyvning benämns klyvningsfastighet. De fastigheter som bildas benämns klyvningslotter. Klyvning kan ske i syfte att omedelbart sammanlägga klyvningslott med annan fastighet. Vid klyvning läggs en särskild lott ut för varje delägare som yrkar det. För de delägare som inte yrkat på enskild lott läggs en gemensam lott ut.

Lottläggning kan inte alltid ske så som delägarna yrkar, antingen för att de framställer oförenliga yrkanden eller för att lantmätaren anser att yrkandena inte leder till lämpliga fastigheter. Kan klyvning inte ske enligt ansökan och kan yrkandena inte justeras så att bristen avhjälps ska förrättningen ställas in. Det räcker dock med att en lott kan läggas ut enligt yrkande för att klyvning ska kunna genomföras. Beslut om att ställa in förrättningen kan överklagas.

Vad kostar det att klyva en fastighet?

För att hjälpa dig med en klyvning så genomför vi en lantmäteriförrättning. I vår e-tjänst kan du göra en ansökan om lantmäteriförrättning. Du kan också komplettera och följa pågående ärenden direkt i tjänsten.

Här kan du läsa mer om hur du ansöker och vad som krävs för att använda e-tjänsten.

Kan jag klyva en fastighet som jag äger ensam?

Under ett äktenskap kan makar äga både egen och gemensam egendom och kan också vad gäller egen egendom oftast förfoga över den som maken önskar. När det gäller den gemensamma bostaden får dock en make som är ensam ägare av fastigheten inte sälja eller förfoga över egendom på vissa sätt utan den andre makens samtycke (se äktenskapsbalken 7 kap 5 §). Detta innebär att din make exempelvis inte kan sälja eller hyra ut bostaden utan ditt samtycke.

All egendom som ägs gemensamt eller var för sig och som inte har något förbehåll om att det är enskild egendom kallas giftorättsgods. Sådan egendom ska ingå i bodelningen vid en eventuell  skilsmässa och summan av allt giftorättsgods ska delas lika mellan makarna. Innan egendomen delas lika får dock båda makarna dra av sina skulder från värdet av sitt giftorättsgods. Detta kan innebära att även om fastighetens värde ska delas lika så kan det i slutändan bli så att inget av värdet finns kvar att dela om den ägande maken har stora skulder.

Kan en avstyckning nekas?

För att hjälpa dig med en avstyckning så genomför vi en lantmäteriförrättning. I vår e-tjänst kan du göra en ansökan om lantmäteriförrättning. Du kan också komplettera och följa pågående ärenden direkt i tjänsten.

Här kan du läsa mer om hur du ansöker och vad som krävs för att använda e-tjänsten.

Vem kan ansöka om klyvning?

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Som jag tolkar din fråga vill du dels veta hur klyvning av fastighet går till, dels om dina syskon kan begära tvångsförsäljning av fastigheten och att du därmed måste vara med och buda. Den senare frågan är i mångt och mycket beroende av din första fråga. Jag kommer i det följande att redogöra för båda och sist i frågan kommer jag att sammanfatta och ge dig råd. De lagar som är tillämpliga i fallet är fastighetsbildningslagen (FBL) och samäganderättslagen (SamägL).

Hur går man tillväga för att stycka av en tomt?

De flesta fastigheter i Sverige är belånade med så kallad inteckning  som säkerhet. Det är möjligt att ansöka om att inteckningar som funnits på den ursprungliga fastigheten inte ska omfatta den nya fastigheten.

Det vill säga, man begär en så kallad inteckningsfri avstyckning. Det är särskilt aktuellt om fastigheterna inte ska ägas av samma person.  Framförs ingen sådan begäran till Lantmäteriet fortsätter de befintliga inteckningarna att gälla båda fastigheterna.