:

Hur får jag ut min pension från Danmark?

Innehållsförteckning:

 1. Hur får jag ut min pension från Danmark?
 2. Hur beskattas dansk pension i Sverige?
 3. Kan man få två pensioner från olika länder?
 4. Vad händer med mina pensionspengar om jag flyttar utomlands?
 5. Får jag behålla min pension om jag flyttar utomlands?
 6. Hur mycket skatt på utländsk pension?
 7. Hur undviker jag dubbelbeskattning?
 8. Hur påverkar utländsk pension?
 9. Vilka pensioner kan man flytta?
 10. Kan man få pension om man flyttar utomlands?
 11. Vilket land är mest fördelaktigt att flytta till som pensionär?
 12. Måste man betala skatt på utländsk pension?
 13. Hur beskattas pension från utlandet?
 14. Vilka länder har Sverige inte dubbelbeskattningsavtal med?
 15. Hur är pensionen i Danmark?

Hur får jag ut min pension från Danmark?

Om du får annan socialförsäkringsersättning än pension från Danmark ger det nordiska skatteavtalet Danmark rätt att beskatta ersättningen. Om den socialförsäkringsersättning du får utbetald började utbetalas före den 5 april 2008 och du vid den tidpunkten bodde i Sverige, har bara Danmark rätt att beskatta ersättningen.

Om ersättningen du får började betalas ut efter den 4 april 2008 eller om ersättningen började betalas ut före detta datum men du flyttat till Sverige efter den 4 april 2008, har både Danmark och Sverige rätt att beskatta ersättningen. Om din socialförsäkringsersättning beskattas både i Sverige och i Danmark kan du, för att du inte ska bli dubbelbeskattad för inkomsten, få avräkning i Sverige för den skatt du betalat i Danmark. Du ska i så fall begära avräkning i din svenska inkomstdeklaration och bifoga kopia på din "årsopgørelse"  från Danmark.

Hur beskattas dansk pension i Sverige?

Ett Skatterättsskydd hos Skattebetalarna kan löna sig. Elisabeth Forssell fick juridisk hjälp från föreningen och slipper nu att dubbelbeskattas för sin pension från Danmark. Hittills har hon fått tillbaka mer än 50 000 kronor.

Efter sammanlagt 25 års arbete i Danmark flyttade Elisabeth Forssell tillbaka till Sverige och Farstorp utanför Ljungbyhed i Skåne. Då hade hon bland annat varit chef för det femspråkiga sekretariatet på försäljningskontoret på franska Pechiney Ugine Kuhlmanns aluminiumdivision Cecedur Pechiney i Köpenhamn och frilansat som översättare och tolk mellan 1981 och 2003 med flera danska tingsrätter som uppdragsgivare. Eftersom hon utöver svenska behärskar norska, danska, franska, tyska och engelska var språkkunskaperna hennes viktigaste arbetsverktyg under hela yrkeskarriären.

Kan man få två pensioner från olika länder?

 • Om du har arbetat i flera olika EU-länder kan du ha tjänat in pensionsrättigheter i varje land.
 • Ta reda på hur du gör för att få din pension utbetald i ditt nya land minst sex månader i förväg. Det kan ta flera månader att handlägga en ansökan som gäller flera länder.
 • Du kan börja ta ut din pension när du har uppnått den lagstadgade pensionsåldern i det land där du bor eller senast arbetade.
 • Eftersom pensionsåldern varierar i EU kan du behöva vänta längre på din pension i vissa länder.
 • Om du har rätt till pension från flera EU-länder och du tar ut en pension tidigare än en annan kan det påverka beloppet.
 • Kontakta därför i god tid alla länder som du har arbetat i för att ta reda på vad som händer om du ändrar datumet för din första pensionsutbetalning.
 • Läs mer: https://europa.eu/youreurope/pensions_sv

Vad händer med mina pensionspengar om jag flyttar utomlands?

Den 22 juni fattade riksdagen beslut om att rätten att ta med sig garantipension utomlands upphör den 1 januari 2023. Detta drabbar närmare 58 000 pensionärer. Här har vi sammanställt vad som gäller rörande garantipensionen. Vi arbetar fortfarande aktivt med frågan.

Den 22 juni beslutade riksdagen att rätten att ta med garantipension utanför Sverige upphör från och med januari 2023. Garantipensionen är ett grundskydd i den allmänna pensionen som är till för den som haft liten eller ingen arbetsinkomst under livet. Efter en EU-dom 2017 klassas garantipensionen som en minimiförmån. En minimiförmån betalas endast ut till personer som är bosatta i det land som beviljar förmånen. Att pensionärer bosatta utomlands har kunnat ha kvar rätten till garantipensionen beror på att Sverige har lutat sig tillbaka mot en tillfällig lag som nu upphör. 

Förslaget innebär i praktiken att de som ansöker om garantipension efter 1 oktober 2022 och inte tidigare haft rätt till garantipension kommer att få avslag om man inte är bosatt i Sverige. För de personer som innan sista september 2022 ansökt och fått beviljad garantipension kommer utbetalningarna för dig som är bosatt utomlands att upphöra från och med 1 januari 2023.

Ålders- och efterlevandepensioner samordnas enligt de allmänna bestämmelserna i kapitel 5 i EU-förordningen. Vissa av dessa förmåner samordnas dock enligt de särskilda bestämmelserna om vissa förmåner som lämnas med ett minimibelopp (minimiförmån).

Sverige har tidigare tolkat artikel 58 i EU-förordningen som att det inte finns någon svensk förmån som är en sådan minimiförmån som omfattas av den artikeln. Sedan garantipensionen infördes i Sverige har den istället ansetts vara en pensionsförmån som omfattas av de allmänna beräkningsreglerna om pensionsförmåner i EU-förordningen och som ska betalas ut vid bosättning i en annan medlemsstat enligt principen om exportabilitet i artikel 7. En person som uppfyller villkoren för garantipension eller garantipension till omställningspension har därmed haft samma rätt till förmånen oavsett om personen har bott i Sverige eller i en annan medlemsstat eller i Schweiz. Denna tolkning har under lång tid återspeglats i den klassificering som Sverige årligen har anmält genom den så kallade artikel 9-deklarationen till Europeiska kommissionen.

Men efter EU-domstolens dom i mål C-189/16 Zaniewicz-Dybeck mot Pensionsmyndigheten har klassificeringen av den svenska garantipensionen och garantipensionen till omställningspension ändrats. Domstolen fann att garantipensionen till personer födda 1938 eller senare ska anses utgöra en minimiförmån. Förmånen ska därmed inte längre beräknas med stöd av de allmänna beräkningsreglerna i kapitel 5 i EU-förordningen utan enligt bestämmelserna i artikel 58 i EU- förordningen. I propositionen Fortsatt utbetalning av garantipension inom EES och Schweiz (prop. 2017/18:275) bedömde regeringen att garantipension till omställningspension till syfte och konstruktion uppvisar stora likheter med den förmån som prövades i EU-domstolen, varför garantipensionen till omställningspension också ansågs utgöra en minimiförmån.

Får jag behålla min pension om jag flyttar utomlands?

Vi betalar ut pensionen den 22:a varje månad, men om du har ett konto i utlandet kan det dröja några dagar innan pengarna kommer in på ditt konto.

Hur mycket skatt på utländsk pension?

En person som bor i Finland kan få pensionsinkomster från utlandet, och en person som bor utomlands kan också få pensionsinkomster från Finland. Såväl Finlands interna lagstiftning som det skatteavtal som eventuellt ingåtts mellan Finland och staten för inkomstkällan eller pensionstagarens hemviststat påverkar beskattningen av pensionsinkomster som betalas från utlandet till Finland och från Finland till utlandet. Finland har i regel beskattningsrätt då det gäller pensionsinkomster som betalas från utlandet till Finland och från Finland till utlandet, men den interna lagstiftningen och skatteavtalen kan begränsa beskattningsrätten.

I skatteavtalen avses med källstat den stat där inkomsten anses ha uppkommit, till exempel till följd av att arbetet har utförts i den aktuella staten eller att inkomstutbetalaren har sin hemvist i denna stat. I denna anvisning avses med källstat den stat från vilken pensionen utbetalas. Hemviststaten är den stat där personen enligt skatteavtalet bor.

I denna anvisning behandlas i synnerhet hur skatteavtalen påverkar beskattningen av pensionsinkomster i Finland i situationer då personen bor i Finland och får pension från utlandet eller personen bor utomlands och får pension från Finland. I anvisningen behandlas också kortfattat sjukförsäkringens sjukvårdspremie som uppbärs på pensionen.

Enligt 9 § 1 mom. 1 punkten i inkomstskattelagen (1535/1992, ISkL) är en i Finland bosatt fysisk person allmänt skattskyldig i Finland. Enligt 11 § 1 mom. i ISkL bor en person i Finland, om hen har sitt stadigvarande bo och hemvist här eller om hen vistas här över sex månader i följd. En allmänt skattskyldig är skyldig att på inkomster från Finland och andra länder betala skatt till Finland.

En person som under skatteåret inte har varit bosatt i Finland är begränsat skattskyldig (ISkL 9 § 1 mom. 2 punkten). De begränsat skattskyldiga omfattar finländska medborgare som är bosatta utomlands. Om en utländsk medborgare som bor utomlands kommer till Finland för högst sex månader, förblir hen begränsat skattskyldig. De begränsat skattskyldiga omfattar även finländska medborgare som varit bosatta i utlandet minst tre år eller som dessförinnan inte har lagt fram en utredning om att hen under skatteåret inte haft några väsentliga anknytningar till Finland (ISkL 11 § 1 mom.). I lagen har det inte definierats vad som avses med väsentliga anknytningar, utan dessa har närmast definierats i rättspraxisen. En begränsat skattskyldig är skyldig att betala skatt i Finland endast för inkomst som förvärvats i Finland.

Även om en person enligt inkomstskattelagen är allmänt skattskyldig i Finland, kan hen samtidigt på basis av boendet i någon annan stat vara globalt skattskyldig. I detta fall anses personen ha så kallat dubbel hemvist. Skatteavtalen förutsätter i fråga om den som har dubbel hemvist att någondera staten avstår från sin rätt till beskattning av globala inkomster. Artikel 4.2 i skatteavtalet innehåller i regel bestämmelser för att avgöra en situation med dubbel hemvist. Skatteavtalen har gjorts upp så att en person enligt ett skatteavtal kan ha sitt hemvist endast i en stat.

Hur undviker jag dubbelbeskattning?

Enligt inkomstskattelagen (1535/1992, ISkL) indelas skattskyldigheten i allmän och begränsad skattskyldighet. En person som bor i Finland är allmänt skattskyldig och en person som bor utomlands är begränsat skattskyldig. En allmänt skattskyldig beskattas i Finland för inkomster som personen förvärvat i Finland eller utomlands (ISkL 9 § 1 mom. 1 punkten). En begränsat skattskyldig är skyldig att betala skatt i Finland enbart på inkomster som personen förvärvat i Finland (ISkL 9 § 1 mom. 2 punkten).

Den allmänna och begränsade skattskyldigheten behandlas närmare i Skatteförvaltningens anvisning Allmän och begränsad skattskyldighet samt boende enligt skatteavtal – fysiska personer.

Inkomst från utlandet för en person med hemvist i Finland är ofta skattepliktig också i källstaten för inkomsten. När en skattskyldig beskattas såväl i källstaten för inkomsten som i den skattskyldiges hemviststat, uppkommer dubbelbeskattning. Dubbelbeskattningen kan vara antingen juridisk eller ekonomisk.

Hur påverkar utländsk pension?

Om du ansöker om pension från ett land med vilket Finland har en överenskommelse om social trygghet (avtalsland), ska du fylla i en särskild blankett som gäller överenskommelsen med landet i fråga.

Om du på ansökningsblanketten för pension från Finland har uppgett att du också söker pension från ett avtalsland, sänder PSC dig en pensionsansökningsblankett för avtalslandet med anvisningar. Du kan också skriva ut blanketterna själv för att försnabba handläggningen.

Gå till blanketterna för ansökan om pension från avtalsländer

Vilka pensioner kan man flytta?

Det är inte lätt att hålla koll på alla delar av pensionen, särskilt inte din tjänstepension som du får från jobbet. Har du haft flera arbetsgivare kan du ha flera olika tjänstepensioner hos flera olika pensionsbolag. Genom att samla din pension på ett ställe får du en bättre överblick och bättre möjlighet att påverka din totala pension.

Kan man få pension om man flyttar utomlands?

När du flyttar utomlands som pensionär behåller du din svenska pension, både allmän pension och tjänstepension betalas ut oavsett vart du flyttar. Beroende på var du flyttar kommer den påverkas av både landets valuta och de skatteavtal Sverige har med landet.

Innan flyttlasset finns det saker du behöver tänka på och göra:

 • Meddela ditt eller dina pensionsbolag och Pensionsmyndigheten din nya adress och var pensionspengarna ska skickas.
 • Se över hur din pension och skatt kommer förändras i förhållande till landet du flyttar till.
 • Årligen skicka in ett levnadsintyg till Pensionsmyndigheten.

Vilket land är mest fördelaktigt att flytta till som pensionär?

För dig som spenderar pensionen i Portugal eller Spanien finns många miljöer att njuta av. Det räcker i stort sett att gå ut genom dörren. Marknader, pittoreska gatumiljöer, långa strandpromenader, restauranger och kaféer – valmöjligheterna är nästintill oändliga. Sällskap av äldre som samlas och spelar kort på stan är inte en ovanlig syn. Väljer du att bo utmed kusten har du så klart även fördelen att kunna njuta av bad i havet ¬– på vissa håll året runt, beroende på hur temperaturkänslig du är. Självklart är det även många som väljer Medelhavet på grund av den underbara maten och drycken som har så mycket att erbjuda. Och spelar du golf kommer du att ha fullt upp med att avverka Spanien och Portugals vackra golfbanor.

Måste man betala skatt på utländsk pension?

När du bor i Sverige kan du ha rätt till garantipension. Men när du flyttar kan du inte längre få garantipension eftersom det är en bosättningsbaserad förmån och endast betalas ut till bosatta i Sverige.

Du kan ha rätt att behålla garantipensionen när du flyttar till Kanada om du bott i Sverige och Kanada minst 20 år totalt.

Har du garantipension till omställningspension gäller samma regler som för garantipensionen till den allmänna pensionen.

Din inkomstpension, premiepension och tilläggspension får du behålla oavsett vilket land du flyttar till. 

Hur beskattas pension från utlandet?

När du bor i Sverige kan du ha rätt till garantipension. Men när du flyttar kan du inte längre få garantipension eftersom det är en bosättningsbaserad förmån och endast betalas ut till bosatta i Sverige.

Du kan ha rätt att behålla garantipensionen när du flyttar till Kanada om du bott i Sverige och Kanada minst 20 år totalt.

Har du garantipension till omställningspension gäller samma regler som för garantipensionen till den allmänna pensionen.

Din inkomstpension, premiepension och tilläggspension får du behålla oavsett vilket land du flyttar till. 

Vilka länder har Sverige inte dubbelbeskattningsavtal med?

Senast kontrollerat: 27/04/2023

Ja – EU-länderna får fritt tillämpa skattereglerna och begära in skattedeklarationer förutsatt att reglerna inte är diskriminerande. Det är ovanligt, men det har hänt att länder kräver in inkomstdeklarationer från egna medborgare som bor utomlands.

Hur är pensionen i Danmark?

Detta gäller för dig som bor i Danmark och som får pension från ett annat nordiskt land. Informationen gäller bara beskattningen av denna inkomst.

Får du andra socialförsäkringsersättningar än pension från ett annat nordiskt land, se Socialförsäkringsersättningar