:

Vad är skulder till koncernföretag?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är skulder till koncernföretag?
 2. När ingår ett bolag i en koncern?
 3. Vad är Koncernmellanhavanden?
 4. När är det krav på koncernredovisning?
 5. Vem ansvarar för skulder i ett aktiebolag?
 6. Måste jag betala min frus skulder?
 7. När har man rätt till koncernbidrag?
 8. Hur beskattas företag som ingår i en koncern?
 9. Hur bokförs ett koncernbidrag?
 10. Hur fungerar Koncernkonto?
 11. När behöver man inte upprätta koncernredovisning?
 12. Kan styrelseledamöter bli personligt ansvariga för aktiebolagets skulder?
 13. Kan en anställd bli ansvarig för ett aktiebolags skulder?
 14. Kan Kronofogden ta mitt aktiebolag?
 15. När försvinner skulder?

Vad är skulder till koncernföretag?

Beräkningsbilagan för interna mellanhavanden hjälper dig att stämma av koncerninterna fordringar och skulder. Det finns en beräkningsbilaga för varje koncernföretag. 

När ingår ett bolag i en koncern?

En koncern är en grupp av företag förenade genom ägande.

En koncern består av moder- och dotterföretag. Om ett företag (moderföretaget) äger så många aktier i ett annat bolag att det har mer än hälften av rösterna i det ägda bolaget kallas det sistnämnda för dotterbolag. Det kan också vara så att moderföretaget har ett bestämmande inflytande över dotterbolaget av någon annan orsak än röstmajoritet, t ex genom avtal.

Vad är Koncernmellanhavanden?

Koncerninterna poster i kontogrupperna 13, 15 och 16 respektive 24 och 28 omförs ofta från exempelvis konto 1510 Kundfordringar till konto 1560 Kundfordringar hos koncernföretag. Detta konto tillsammans med konto 1660 Kortfristiga fordringar hos koncernföretag redovisas i posten Fordringar på koncernföretag under rubriken Fordringar i årsredovisningen.

Vid upprättande av koncernredovisning ska alla koncerninterna poster elimineras, då en koncernredovisning som upprättas enbart ska visa transaktioner och förhållanden som finns med externa parter som inte ingår i koncernen.

När är det krav på koncernredovisning?

Redovisningen för ett moderföretag och dess dotterföretag kallas för koncernredovisning och omfattar ett räkenskapsår. Detta finns reglerat i årsredovisningslagen (1995:1554). Huvudprincipen är att alla moderföretag som omfattas av årsredovisnings­lagen ska göra en koncernredovisning, men det finns vissa undantag. Koncernredovisningen lämnas in till bolagsverket.

Koncernredovisningen upprättas moderföretaget och som om moderföretaget och dotterföretagen är en ekonomisk enhet, alla interna transaktioner dem i mellan elimineras (räknas bort) ur koncernbokföringen.

Elimineringen görs för att koncernen inte ska kunna ”blåsa upp” sin verksamhet och se större ut än vad de egentligen är.

Vem ansvarar för skulder i ett aktiebolag?

Generellt gäller att företrädare såsom VD och styrelseledamöter har ett långtgående personligt ansvar för ett bolags samtliga obetalda men förfallna skatteskulder.  För att undgå risken att personligen behöva ansvara för de skatteskulder som bolaget saknar förmåga att betala krävs i regel att åtgärder för att avveckla bolaget vidtas senast på skattens förfallodag. Sådana avvecklingsåtgärder kan exempelvis vara att ansöka om konkurs eller företagsrekonstruktion.

Om och när man som företagare kan bli personligt ansvarig för företagets skulder i övrigt skiljer sig åt beroende på vilken typ av bolag det handlar om. Nedan följer en kortfattad översikt.

Måste jag betala min frus skulder?

Jag och min fru ska skiljas. Kommer jag få halva hennes skuld som hon hade innan vi blev ett par?

När har man rätt till koncernbidrag?

Har du flera bolag i en och samma koncern? Då är det viktigt att känna till reglerna kring koncernbidrag. Det innebär att inkomster förs över från ett företag till ett annat inom samma koncern. Detta görs utan att det sker någon motprestation i form av varor eller tjänster. Genom koncernbidrag finns det alltså en möjlighet att fördela resultatet mellan företag som ingår i samma koncern.

Genom att nyttja möjligheterna gällande koncernbidrag så kan du alltså välja i vilket bolag inom koncernen som du vill att beskattningen ska hamna. Att nyttja denna möjlighet är extra viktigt i år då det finns möjlighet att få skattereduktion för inventarieköp genomförda under 2021 i flera bolag. För att få denna skattereduktion är det viktigt att det finns skatt i respektive bolag att räkna av skattereduktionen mot.

Hur beskattas företag som ingår i en koncern?

Skattemässigt måste du pröva om koncernbidrag kan ­lämnas avdrags­gillt eller inte (se nedan). Civilrättsligt måste du pröva om koncern­bidrag kan lämnas med hänsyn till reglerna om vinst­utdelning. När det rör sig om koncernbidrag som motsvarar avdragsgilla driftskostnader är det normalt inga problem. Då rör det sig ju om affärsmässiga rörelsekostnader och inte om skattemässiga koncern­bidrag.

Koncernbidrag som däremot är vederlagsfria överföringar måste du pröva mot reglerna om utdelning.

Hur bokförs ett koncernbidrag?

Med koncernbidrag menas att det sker en överföring mellan olika företag i en koncern.

Koncerner består av ett moderbolag och ett eller flera dotterbolag. Koncernen i sig inte är ett skattesubjekt medan varje enskilt bolag i koncernen är det. Med koncernbidrag menas att det sker en överföring mellan två eller flera av koncernens bolag. Syftet med koncernbidrag är att jämna ut resultaten mellan de olika bolagen i koncernen. Man använder sig av koncernbidrag för att effektivt hantera beskattningen av det totala resultatet i koncernen. Metoden används när vissa av bolagen gått med vinst och andra med förlust. Genom att göra överföringar från moderbolaget till dotterbolag eller vice versa, kan man alltså jämna ut resultatet över hela koncernen.

Hur fungerar Koncernkonto?

Vi erbjuder de båda vanligaste metoderna för att centralisera koncernlikviditeten:

Vi kan även erbjuda effektiva regionala cash pooling-metoder:

När behöver man inte upprätta koncernredovisning?

Moderbolag i en större koncern måste upprätta koncernredovisning. Syftet är att visa den ekonomiska ställningen för koncernen som helhet som om det vore ett företag. Reglerna om koncernredovisning kom till stor del till efter Kreugerkraschen. En del i kraschen var att man flyttade resultat mellan olika bolag i koncernen. Därför fick siffrorna för enskilda bolag att se bättre ut än vad de egentligen var och ingen förstod hur ställningen var för koncernen som helhet.

Idag måste alla större koncerner upprätta en koncernredovisning och lämna in den till Bolagsverket. Med större koncerner avses koncerner som uppfyller mer än ett av följande villkor under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren:

Kan styrelseledamöter bli personligt ansvariga för aktiebolagets skulder?

Den ekonomiska osäkerheten som råder idag har aktualiserat flera bolagsrättsliga frågor med anledning av insolvens- och likviditetsrelaterade problem. Som en naturlig följd uppstår diskussioner och oro om ekonomiska kriser, konkurser och personligt ansvar för bolagens företrädare. När måste ett företag försättas i konkurs och vad händer då? Hur påverkar ett företags bristande likviditet bedömningen av huruvida det bör försättas i konkurs?

I en situation som denna, när ovissheten är stor och många är oroliga för ekonomin, finns det flera frågor som uppstår vad gäller bolagets framtid. Här lyfter vi översiktligt tre frågor som många ställer sig vid en analys av bolagets finansiella situation

Kan en anställd bli ansvarig för ett aktiebolags skulder?

Som ägare i ett aktiebolag har du normalt sett begränsat ansvar, vilket innebär att du inte personligen ansvarar för företagets skulder och förpliktelser. Det finns dock undantag från detta, till exempel om du har agerat oetiskt eller brutit mot lagen i din roll som företagsledare. Det är viktigt att alltid följa reglerna och ta ansvar för företagets ekonomi för att undvika personligt ansvar.

Ja, om företaget inte kan betala sina skulder kan Kronofogden begära att företaget försätts i konkurs. Detta kan innebära att företaget säljs för att täcka skulderna och eventuellt avslutas helt.

Kan Kronofogden ta mitt aktiebolag?

Den allmänna preskriptionstiden påverkas av borgenärens och gäldenärens agerande under indrivningen. Den allmänna preskriptionstiden för en skuld i ett ärende där tingsrätten meddelat en dom i fordringsmål är fem år. Om ingen dom i fordringsmål meddelats är den allmänna preskriptionstiden tre år. Den allmänna preskriptionstiden avbryts bland annat om

 • borgenären sänder en påminnelse om eller ett saldointyg över skulden
 • borgenären inleder ett utsökningsärende som rör skulden
 • gäldenären erkänner att skulden finns till exempel genom att betala av på den eller komma överens om en betalningsplan

Om den allmänna preskriptionstiden avbryts på något av de sätt som anges ovan börjar den löpa om på nytt. En skuld kan preskriberas utifrån den allmänna preskriptionstiden innan den slutgiltiga preskriptionstiden har löpt ut.

När försvinner skulder?

Den allmänna preskriptionstiden påverkas av borgenärens och gäldenärens agerande under indrivningen. Den allmänna preskriptionstiden för en skuld i ett ärende där tingsrätten meddelat en dom i fordringsmål är fem år. Om ingen dom i fordringsmål meddelats är den allmänna preskriptionstiden tre år. Den allmänna preskriptionstiden avbryts bland annat om

 • borgenären sänder en påminnelse om eller ett saldointyg över skulden
 • borgenären inleder ett utsökningsärende som rör skulden
 • gäldenären erkänner att skulden finns till exempel genom att betala av på den eller komma överens om en betalningsplan

Om den allmänna preskriptionstiden avbryts på något av de sätt som anges ovan börjar den löpa om på nytt. En skuld kan preskriberas utifrån den allmänna preskriptionstiden innan den slutgiltiga preskriptionstiden har löpt ut.