:

Hur många procent avskrivning?

Innehållsförteckning:

 1. Hur många procent avskrivning?
 2. Vad gäller för avskrivning på fastigheter?
 3. Hur många år avskrivning fastighet?
 4. Hur många är Skriver man av en byggnad på?
 5. Måste man skriva av byggnader?
 6. Hur mycket får man skriva av?
 7. Måste man göra avskrivningar varje år?
 8. Hur räknar man ut en avskrivning?
 9. Är det bra att göra avskrivningar?
 10. Vilka är skattemässiga avskrivningar på näringsfastigheter?
 11. Vad är avskrivningstiden för Redovisningsenheten?
 12. Hur ska en avskrivningsplan fastställas?
 13. Hur ska byggnader avskrivas?
 14. Vilka är skattemässiga avskrivningar på näringsfastigheter?
 15. Vad är avskrivningstiden för Redovisningsenheten?
 16. Hur ska en avskrivningsplan fastställas?
 17. Hur ska byggnader avskrivas?

Hur många procent avskrivning?

En avskrivning är en systematisk periodisering av en tillgångs avskrivningsbara belopp över dess nyttjandeperiod. Lite enklare förklarat är avskrivningar ett sätt att dela upp utgiften för en tillgång över tid.

Låt säga att du under året köper in en ny företagsbil för 200 000 kronor. Nyttjandeperioden för denna bedöms vara tio år. Vid inköpstillfället bokförs bilen som en tillgång, och inte som en kostnad. Kostnaden på 200 000 kronor fördelas istället ut genom avskrivningar över hela tidsperioden, i och med att bilen beräknas kunna användas under de närmsta tio åren. Om hela beloppet istället hade kostnadsförts vid inköpstillfället skulle det beskattningsbara resultatet belastats helt och hållet under inköpsåret, vilket hade blivit felaktigt. Tack vare avskrivningarna speglar istället bokföringen verkligheten på ett mer rättvist sätt.

Vad gäller för avskrivning på fastigheter?

Kostnader och utgifter för att anskaffa en fastighet kan vara höga. För att den stora kostnaden inte ska påverka företagets ekonomiska resultat negativt eller leda till likviditetsbrist gör bolaget avskrivningar på fastigheten. Det är ett avdrag för värdeminskningen på en byggnad.

Avskrivning på fastigheter är en bokföringsmetod där kostnaden för fastigheten skrivs av under fastighetens ekonomiska livslängd. Vid anskaffningen av fastigheten/byggnaden görs en avskrivningsplan. I planen beräknas det årliga värdeminskningsavdraget - alltså hur mycket företaget skriver av på fastigheten per år. Värdeminskningsavdraget beräknas utifrån en viss procentsats per år på byggnadens anskaffningsvärde. Procentsatsen ska sättas utifrån byggnadens ekonomiska livslängd. På skatteverkets hemsida finns råd om årliga procentsatser för avskrivning av olika typer av byggnader. Ditt företag kan göra avskrivningar från den dag fastigheten är färdigställd eller tillgänglig för användning.

Hur många år avskrivning fastighet?

Avskrivning är ett begrepp inom bokföring som används för att fördela kostnaden för en anläggningstillgång över antalet år som tillgången genererar intäkter. På så vis är det möjligt att sprida utgiften över flera år och inte enbart belasta inköpsåret.

Här är det emellertid viktigt att förstå skillnaden mellan utgift och kostnad. Utgiften uppkommer när du köper in en tillgång medan kostnaden är förknippad med förbrukningen av tillgången. Det är därmed kostnaden som påverkar resultaträkningen.

Genom att göra avskrivningar drar du av lika belopp varje år som motsvarar tillgångens värdeminskning. Avskrivningstiden varierar beroende på den ekonomiska livslängden på tillgången och kan vara 5 år för en dator, 10 år för en lastbil eller 33 år för en byggnad.

Det finns vissa krav företaget måste uppfylla för att kunna göra avskrivningar:

 • Företaget äger tillgången.
 • Tillgången är levererad till företaget.
 • Tillgången ingår i verksamheten som företaget bedriver.

Avskrivning går att göra från och med dagen då tillgången är tillgänglig för användning.  

Hur många är Skriver man av en byggnad på?

Nyttjandeperioden för byggnader får bestämmas enligt Skatteverkets allmänna råd om värdeminskningsavdrag (se tabellen). 

1Enligt Skatteverket räknas vindkraftverk som inventarier.

Måste man skriva av byggnader?

En redovisningsenhet som behöver lokaler för att bedriva sin näringsverksamhet kan anskaffa eller själv uppföra byggnader. Ett fastighetsföretag eller en bostadsrättsförening anskaffar byggnader för att hyra ut lokaler och/eller bostäder.

Byggnader och mark som används i en näringsverksamhet kallas skatterättsligt för näringsfastigheter och andra fastigheter än näringsfastigheter kallas för privatbostadsfastigheter då de normalt används för privat boende. En näringsfastighet kan exempelvis vara en jordbruksfastighet, en hyresfastighet, en kontorsfastighet eller en industrifastighet.

Hur mycket får man skriva av?

Du kan dra av anskaffningspriset på anläggningstillgångar som kostnad om den sannolika ekonomiska användningstiden för anskaffningen är högst tre år. I detta fall finns det ingen övre gräns för anskaffningspriset. Du kan också dra av anskaffningspriset som kostnad om det är fråga en så kallad liten anskaffning.

Med liten anskaffning avsanes enskilda anläggningstillgångar som slits, såsom mobiltelefoner och verktyg vars anskaffningspris är högst 1 200 euro.

Avdragen för sådana små anskaffningar kan uppgå till sammanlagt 3 600 euro om året.

Måste man göra avskrivningar varje år?

Löpande avskrivning kan göras varje månad för att möjliggöra kontinuerlig uppföljning av företagets ställning och resultat, framför allt om avskrivningarna uppgår till större belopp. Vid en nyttjandeperiod på t.ex. fem år (dvs. avskrivning med 20 % årligen) kan en tolftedel (1,67 %) kostnadsföras månadsvis med en bokföringsorder eller via automatkontering. Samma konton används som nedan under Bokslut.

Hur räknar man ut en avskrivning?

Momsen har du ju redan bokfört på 2641 antar jag så den är klar.

Värdet på lastbilen var satt till 59200 och det bör vara konterat på 1240.

Är det bra att göra avskrivningar?

Som företagare kan du göra avskrivningar för att fördela utgifterna för inköp av tillgångar över en lägre period. På så sätt kan du undvika att större kostnader försämrar inköpsårets resultat.  

I den här artikeln får du lära dig mer om avskrivningar. Vi går bland annat igenom vad som krävs för att få göra avskrivningar för inventarier, varför man gör dem och när.

Avskrivning är en bokföringslösning som kortfattat innebär att företaget fördelar kostnaden för större inköp över den tid som inköpen genererar intäkter. På så sätt redovisar du bara en del av summan på inköpsårets resultaträkning och resterande belopp fördelas ut på resultatet för kommande år.

Många företag behöver göra större inköp för att kunna fortsätta bedriva sin verksamhet. Det kan till exempel handla om fordon, maskiner eller annan nödvändig utrustning. Samtidigt kan stora inköp ha en negativ påverkan på årets resultat.

Många företagare gör därför avskrivningar för att minska belastningen på företagets ekonomi. Eftersom inköpen avser så kallade anläggningstillgångar är det möjligt att skriva av kostnaderna i bokföringen.

Vilka är skattemässiga avskrivningar på näringsfastigheter?

Vilka skattemässiga avskrivningar som är tillåtna på byggnader beror på vilken byggnadstyp det rör sig om. Avskrivningar på näringsfastigheter får enligt skatteverket göras på anskaffningsvärdet enligt nedanstående procentsatser per år: Småhus 2 % Parkeringshus, varuhus, hotell- och restaurangbyggnader 3 % Kiosk 5 % Övriga ...

Vad är avskrivningstiden för Redovisningsenheten?

Redovisningsenheten tillämpar en avskrivningstid om 100 år för sina byggnader och skall vid bokslutet göra en avskrivning med 500 SEK (50000/100) avseende uppskrivet belopp, 110 SEK avser upplösning av avsättning för uppskjuten skatt.

Hur ska en avskrivningsplan fastställas?

För varje byggnad ska en avskrivningsplan fastställas, dvs hur många år byggnaden ska användas i företaget (nyttjandeperioden).

Hur ska byggnader avskrivas?

Avskrivningar på byggnader För varje byggnad ska en avskrivningsplan fastställas, dvs hur många år byggnaden ska användas i företaget (nyttjandeperioden).

Vilka är skattemässiga avskrivningar på näringsfastigheter?

Vilka skattemässiga avskrivningar som är tillåtna på byggnader beror på vilken byggnadstyp det rör sig om. Avskrivningar på näringsfastigheter får enligt skatteverket göras på anskaffningsvärdet enligt nedanstående procentsatser per år: Småhus 2 % Parkeringshus, varuhus, hotell- och restaurangbyggnader 3 % Kiosk 5 % Övriga ...

Vad är avskrivningstiden för Redovisningsenheten?

Redovisningsenheten tillämpar en avskrivningstid om 100 år för sina byggnader och skall vid bokslutet göra en avskrivning med 500 SEK (50000/100) avseende uppskrivet belopp, 110 SEK avser upplösning av avsättning för uppskjuten skatt.

Hur ska en avskrivningsplan fastställas?

För varje byggnad ska en avskrivningsplan fastställas, dvs hur många år byggnaden ska användas i företaget (nyttjandeperioden).

Hur ska byggnader avskrivas?

Avskrivningar på byggnader För varje byggnad ska en avskrivningsplan fastställas, dvs hur många år byggnaden ska användas i företaget (nyttjandeperioden).