:

Vad är en optionspremie?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är en optionspremie?
 2. Vad menas med Optionspris?
 3. Vad består premien i en option av?
 4. Hur fungerar optionshandel?
 5. Är det bra att köpa optioner?
 6. När ska man köpa optioner?
 7. Varför köpa optioner?
 8. Kan man förlora mer än insatsen i optioner?
 9. Är optioner bra?
 10. Vad krävs för att handla med optioner?
 11. Varför ska man köpa optioner?

Vad är en optionspremie?

Det finns många anledningar till varför man vill handla med optioner. Det finns dessutom väldigt många strategier som optionshandlare brukar investera i. Syftet med handeln av optioner brukar dock vara att man antingen vill öka sin hävstång (och då också sin risk) eller minimera risk genom att skydda (hedga) sina positioner. Dessa strategier är ganska avancerade och bör endast tas då man som investerare har tillräcklig kunskap och förståelse på vilken risk som man faktiskt tar och vad som kan hända vid olika marknadsscenarion.

En option är alltså ett avtal mellan två parter, en köpare och en säljare. Köparen av optionen är den som äger optionen (rättigheten). Köparen får alltså rättigheten (men inte skyldigheten) att genomföra en transaktion till ett visst pris på ett visst datum. Säljaren (utställaren) däremot tar motsatt position i affären. Säljaren säljer rättigheten till köparen och skapar sig en skyldighet att genomföra transaktionen om köparen (optionsinnehavaren) vill. Man kallar ofta säljaren av en option för en ”utfärdare”. För enkelhetens skull är det den benämningen som kommer att användas framöver

Om man utfärdar en option om att ”köpa aktier för 100 kr” måste man sälja aktien för 100 kr oavsett vilket marknadspris aktien har på lösendagen till den som köpt optionen och begärt lösen.

Om aktiens värde är 120 kr på lösendagen har säljaren gjort en kursförlust på 20 kr, eftersom den tvingas sälja till ett lägre pris. Hur ser förhållandet ut om aktiens värde är 80 kr på slutdagen? Om det hade varit en terminsaffär hade terminssäljaren gjort en vinst på 20 kr, eftersom båda parter har en skyldighet att genomföra affären. I detta fall kommer köparen av optionen dock inte vilja utnyttja sin option och köpa aktier för 100 kr när de bara är värda 80 kr. Affären kommer således inte genomföras.

Vad menas med Optionspris?

Traders använder specifika termer när de pratar om optioner. Här följer några av de viktigaste:

Det finns tre huvudfaktorer som påverkar priset (premien eller säkerhetskravet) du betalar när du handlar med optioner. Alla dessa faktorer fungerar utifrån samma princip: ju större sannolikheten är att det underliggande marknadspriset rör sig över (köpoption) eller under (säljoption) lösenpriset vid förfallodatumet, desto högre kommer optionens värde att vara.

Vad består premien i en option av?

Optionspriset, eller ”premien” som det även kallas, påverkas av flera olika faktorer. Premien är det du betalar till säljaren när du köper en option. Det består av två komponenter; realvärde och tidsvärde. Läs mer om vilka faktorer som bestämmer priset på en option.

Realvärdet är skillnaden mellan lösenkurs (det pris optionen antar att tillgången kommer att ha vid ett visst datum) och den aktuella kursen på börsen.

Hur fungerar optionshandel?

En av parterna har rättigheten att fullfölja avtalet och den andra har skyldigheten. För att få rättigheten betalas en premie. Ex. När du köper en option idag (nu) så ingår du ett avtal om priset

 

Är det bra att köpa optioner?

IG är den bästa plattformen för att investera i optioner enligt Payup. IG är en global investeringsplattform som erbjuder tillgång till tusentals marknader. Den kombinerar användarvänlighet, omfattande utbildningsresurser och exceptionell kundtjänst, vilket gör den idealisk för både nybörjare och erfarna investerare som vill diversifiera sina investeringsportföljer.

Se IGs villkor

När ska man köpa optioner?

Kontrolluppgifter ska lämnas vid utfärdande av option och vid avyttring av en option. Med avyttring avses försäljning, byte och liknande överlåtelser av optionen. Det anses också som avyttring när

 • innehavaren av en option får betalt för att utfärdarens förpliktelse ska upphöra (kvittning/nettning)
 • innehavaren får betalt utan att den underliggande tillgången överlåts (kontantavräkning)
 • tiden för utnyttjande av en option löper ut utan att optionen utnyttjas (förfall).

Kontrolluppgift vid kvittning, kontantavräkning eller förfall ska lämnas för det år som transaktionen genomförts. Beträffande utfärdaren kommer kontrolluppgift att lämnas det år optionen utfärdas trots att premieintäkten i vissa fall inte ska redovisas förrän utfärdaren befrias från sina förpliktelser (se mer under Redovisning i din deklaration). Det framgår alltså inte av kontrolluppgifterna vilket år erhållen premien ska tas upp till beskattning.

Varför köpa optioner?

Ett bra skydd En aktieägare utsätter sig för risk. Det kan exempelvis röra sig om risken för en allmän konjunkturnedgång till risker specifika för ett enskilt bolag. Optioner har den egenskapen att de möjliggör fördelning av risk mellan olika aktörer. Med rätt typ av optionsstrategi kan en investerare minska risken i sin portfölj. Minskningen av risken kan exempelvis bestå av att erhållen premie kompenserar utfärdaren av en köpoption för ett kursfall motsvarande premiens storlek. Ett annat exempel på optionens riskfördelande funktion är när köpare av säljoptioner skyddar sig mot ett befarat kursfall genom att säkra sig om att kunna avyttra aktier till ett i förhand bestämt pris.

Hög avkastning med optioner – hävstångseffekt Att köpa en köpoption kräver mindre kapital än motsvarande aktieköp. Ändå kan du ta del av en kursuppgång under optionens löptid utan att behöva köpa själva aktien. En liten kursstegring i aktien ger inte särskilt stor avkastning i procent, däremot kan den mångdubbla optionens värde och den procentuella avkastningen på din investering, premien, kan bli mycket hög. Detta kallas på optionsspråk för hävstångseffekt. Har du fel i din marknadstro kan du aldrig förlora mer än den premie du betalat för optionen.  

Kan man förlora mer än insatsen i optioner?

En aktieterminsaffär är ett avtal idag om att köpa eller sälja aktier till ett överenskommet pris på en bestämd dag i framtiden. Det på förhand avtalade priset kallas terminspris. Betalning och leverans av aktierna ska ske vid ett bestämt tillfälle i framtiden mot terminspriset.

Terminen innebär en skyldighet för både köparen och säljaren av terminen. Köparen av en aktietermin ska på slutdagen köpa aktier av säljaren till det överenskomna priset, och den som sålt terminen är å sin sida skyldig att leverera aktier till terminspriset. Både köparen och säljaren kan dock neutralisera ingångna terminskontrakt under löptiden genom så kallad nettning, vilket innebär att den som exempelvis har köpt en termin säljer en likalydande termin under löptiden.

Egentligen är aktieterminsköpet ett sätt att vid en tidpunkt i framtiden köpa eller sälja de aktier som terminen avser. Skillnaden mot ett vanligt aktieköp är att när du köper aktierna direkt betalar du det fulla värdet vid köpet, medan den som köper aktieterminer betalar och får aktierna först på en bestämd dag i framtiden. Vid köp av aktier med hjälp av termin kan således en del av kapitalet bli tillgängligt för andra investeringar under terminens löptid.

Är optioner bra?

En av parterna har rättigheten att fullfölja avtalet och den andra har skyldigheten. För att få rättigheten betalas en premie. Ex. När du köper en option idag (nu) så ingår du ett avtal om priset

 

Vad krävs för att handla med optioner?

Traders använder specifika termer när de pratar om optioner. Här följer några av de viktigaste:

Det finns tre huvudfaktorer som påverkar priset (premien eller säkerhetskravet) du betalar när du handlar med optioner. Alla dessa faktorer fungerar utifrån samma princip: ju större sannolikheten är att det underliggande marknadspriset rör sig över (köpoption) eller under (säljoption) lösenpriset vid förfallodatumet, desto högre kommer optionens värde att vara.

Varför ska man köpa optioner?

Ordet aktieoptioner definieras som ”Företrädesrätt att välja mellan olika möjligheter” av Svenska Akademin och det är just vad en aktieoption, eller andra finansiella optioner är. De kategoriseras som ett derivatinstrument. Genom att äga optioner har du möjlighet att vid ett framtida datum välja hur vida du vill genomföra en transaktion till ett förutbestämt pris.

Det finns två olika typer av aktieoptioner, dessa är köp optioner samt sälj optioner. En köpoption benämns ofta som Call option och en sälj optioner som Put option. Med andra ord, för varje aktieoption finns det två involverade parter, ägaren av rätten att i framtiden köpa en underliggande tillgång till det förutbestämda priset och motparten. Motparten är säljaren, som är ansvarig för att sälja den underliggande tillgången, givet att köparen beslutar sig för att utnyttja möjligheten han köpt sig rätten att använda via optionen. Köparen av optionen betalar en premie till säljaren för denna rätt och det är denna premie som motiverar säljaren att anförtro sig risken att sälja den underliggande produkten till köparen vid ett framtida datum.

Aktieoptioner handlas av investerare och traders på börsen. De kan användas för att spekulera i en underliggande tillgångs värdeutveckling. Ibland används de som hedge i en investering. Dessutom används optionen i olika typer av incitamentsprogram hos företag. De fungerar då som motivation för de anställda för att de ska göra sitt bästa för företaget. Grundpositioner i optioner

Köpoption ger dig rätt att vid en bestämd tidpunkt och till ett bestämt pris köpa aktier i ett visst aktiebolag. En köpoption ger alltså innehavaren rättigheten att köpa en aktie. Utfärdaren av köpoptionen har däremot skyldigheten att sälja aktien om innehavaren av köpoptionen önskar det.

Priset för en köpoption kallas premie. Innehavaren av en köpoption betalar en premie, utfärdaren av köpoptionen erhåller en premie Motsatsen till köp optioner är sälj optioner. En säljoption ger innehavaren rätt att sälja den underliggande varan på motsvarande villkor. Så här skriver skatteverket om köp optioner.

En säljoption innebär en rättighet (men inte skyldighet) att sälja en tillgång till ett fastställt pris vid en fastställd tidpunkt. En säljoption ger innehavaren rättigheten att sälja den underliggande tillgången till bestämt pris.

En säljoption är ett finansiellt kontrakt mellan två parter varav den ena är utfärdaren (säljaren) och innehavaren (köparen) av en option. Utfärdaren av en säljoption förbinder sig att köpa en viss egendom till ett på förhand bestämt pris.

Den underliggande varan i en säljoption kan i princip vara vad som helst: ett fartyg, en fastighet, ett företag, en aktie, ett aktieindex, guld, nickel, sojabönor etc. Motsatsen till säljoptioner är köpoptioner. En köpoption ger innehavaren rätt att köpa den underliggande varan på motsvarande villkor. Priset styrs av den underliggande varan. Säljoption heter på engelska Put Option.