:

Vad är ett optionsprogram?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är ett optionsprogram?
 2. Är optionsprogram bra?
 3. Hur utfärdar man optioner?
 4. Hur beräknas optioner?
 5. Hur mycket kan man förlora på optioner?
 6. Hur fungerar en option?
 7. Hur mycket kan man tjäna på optioner?
 8. Hur mycket skatt betalar man på optioner?
 9. Hur handlar jag med optioner?
 10. Kan man förlora mer än insatsen i optioner?
 11. Hur mycket skatt på optioner?
 12. Vad betyder ordet option?
 13. Hur bokför man optioner?
 14. Hur redovisar man optioner?
 15. Hur länge gäller en option?

Vad är ett optionsprogram?

Om den anställda är obegränsat skattskyldig i Sverige och har arbetat utomlands under minst sex månader och längst ett år kan sexmånadersregeln gälla. För att regeln ska gälla måste inkomsten beskattas i arbetslandet, den anställda måste kunna visa hur mycket skatt som betalats genom till exempel kvitto eller intyg.

Sexmånadersregeln innebär att inkomsten från utlandsarbetet är skattefri i Sverige. Det spelar ingen roll om lönen betalas ut i Sverige eller utomlands.

Om den anställda har ett beslut från Skatteverket om att hen omfattas av sexmånadersregeln behöver du som arbetsgivare inte göra skatteavdrag. Den anställda ansöker om skattebefrielse i Sverige på blankett Ansökan om ändrad beräkning – arbete utomlands (SKV 4303).

Om en anställd flyttar utomlands och ska vara borta under ett år eller längre ska den anställda normalt inte vara folkbokförd i Sverige. Om den anställda har ett beslut från Skatteverket om att hen omfattas av ettårsregeln behöver du som arbetsgivare inte göra skatteavdrag. Den anställda ansöker om skattebefrielse i Sverige på blanketten Ansökan om ändrad beräkning – arbete utomlands (SKV 4303).

Är optionsprogram bra?

Det finns många olika sätt att motivera sin personal på. För större företag som redan etablerat sig, är det vanligt att säljare exempelvis har en bonus eller en provision. Det innebär att ju bättre säljaren presterar, desto mer tjänar han. 

Som startup har man inte samma möjlighet att erbjuda bonusar och provisioner. Man behöver hålla så mycket kapital som möjligt i bolaget för att kunna investera och växa snabbt. Därför är just incitamentsprogram så populära bland startups. 

För den anställde kan det bli en mycket bra affär om det vill sig väl. Det finns riktiga solskenshistorier där anställda fått en helt makalös hävstång på sina optioner. Vi ska förklara mer senare hur det fungerar. 

Det fina med just optioner är att de speglar den företagets utveckling på ett mycket bra sätt. Om vi jämför med provisioner och bonusar, så baseras dom oftast enbart på vad en enskild säljare säljer för. Men optionerna tar hänsyn till hela verksamheten, med kostnader, intäkter, omsättning och – framför allt – vinster. 

Optionsprogram gör medarbetare engagerade i företagets utveckling. Man vet att om man gör ett bra jobb och tillsammans får företaget att växa, då kommer man själv tjäna bra med pengar. Det här gör att det blir enklare för dig som innehavare av en startup att rikta fokus åt rätt håll och samtidigt få med din personal på resan. 

Hur utfärdar man optioner?

I ett värsta scenario kan hela ditt investerade kapital försvinna på ett ögonblick. Därför rekommenderas det att du läser den information och de krav som din bank eller värdepappersinstitut har för optionshandel, men även om möjligheten finns gå en ingående utbildning i optionshandel innan du sätter igång.

Notis: Alla exempel är beräknade som 1 enhet om inget annat anges, normalt handlas optioner om 100 eller 1 000. Alla exempel är exkl. premie och eventuella avgifter.

Hur beräknas optioner?

En av parterna har rättigheten att fullfölja avtalet och den andra har skyldigheten. För att få rättigheten betalas en premie. Ex. När du köper en option idag (nu) så ingår du ett avtal om priset

 

Hur mycket kan man förlora på optioner?

En option är ett finansiellt instrument där utfärdaren åtagit sig att vid en bestämd framtida tidpunkt (slutdagen) till ett bestämt pris (lösenpriset) köpa något från, eller sälja något till, den som innehar optionen (innehavaren).

Det som kännetecknar ett optionsavtal är att det endast är optionsinnehavaren som kan kräva att avtalet fullföljs. Om innehavaren inte utnyttjar sin rättighet före avtalstidens utgång upphör avtalet att gälla. Om innehavaren vill fullfölja optionsavtalet är utfärdaren förpliktigad att fullfölja avtalet. 

Hur fungerar en option?

En option är en ensidig rättighet för den som innehar optionen, innehavaren, att inom en viss tid få köpa eller sälja en viss egendom till ett visst pris av den andra parten, utfärdaren. I stället för att köpa eller sälja den underliggande egendomen kan optionen innebära en rätt till kontantavräkning (44 kap. 12 § IL). Innehavaren utnyttjar optionen eller får pengar vid en kontantavräkning, om värdeförändringen går i den riktning som hen tror. Om värdeförändringen däremot går åt andra hållet får hen ingenting. Innehavaren väljer om hen vill utnyttja optionen. Utfärdaren däremot är bunden av sitt åtagande. Eftersom en sådan rättighet har ett värde betalar innehavaren en ersättning, en premie, till utfärdaren när de ingår optionsavtalet.

Innehavaren skaffar sig en köpoption om hen vill ha en rätt att köpa den underliggande egendomen eller tror att priset ska stiga. Vill innehavaren i stället ha en rätt att sälja den underliggande egendomen eller tror att priset ska sjunka ska hen skaffa en säljoption.

Hur mycket kan man tjäna på optioner?

Hör du till dem som inte tittat närmare på optioner ännu – eller som omedelbart associerar optioner med något riskfyllt och komplicerat? I så fall har du all anledning att läsa vidare, för min erfarenhet säger mig att det är få som känner till helheten och möjligheterna som faktiskt finns med dessa instrument – eller vad sägs om att exempelvis kunna:

 • Skapa en avkastning inte bara i en uppåtgående marknad utan även att ha möjlighet att göra det i en nedåtgående eller i en stillastående marknad.
 • Skydda ett innehav, det vill säga att minska sin risk och försäkra sig mot nedgångar.
 • Skapa smarta kombinationer av optioner som passar just din uppfattning och därigenom ha möjlighet att maximera avkastningen vid rätt marknadstro.
 • Skapa en hävstångseffekt, som innebär att en liten insats kan leda till en mycket hög procentuell avkastning.
 • Planera aktieköp eller aktieförsäljningar med hjälp av optioner och därigenom ha en möjlighet till mer fördelaktiga priser eller till en extra avkastning.

En option är synonymt med en rättighet, så den som äger en aktieoption har en rättighet som är knuten till en speciell aktie. Det finns två typer av optioner, köpoptioner och säljoptioner, så det handlar alltså om rättigheten att få köpa – eller att få sälja – en underliggande aktie till ett förutbestämt pris och under en förutbestämd tidsperiod.

Det här förutbestämda priset kallas för lösenpris (det finns många olika lösenpriser att välja bland) och den förutbestämda tiden kallas för optionens löptid. Även här finns det mycket att välja bland, allt ifrån en vecka till upp till flera år.

En option är med andra ord ett avtal mellan två parter om en framtida affär. Denna affär görs upp idag där priset bestäms men bytet av aktier (affären) görs i framtiden. Detta påminner mycket om terminer, med skillnaden att i optioner så finns det en premie. Köparen (den som köper en köpoption eller köper en säljoption) betalar en premie och har därmed en rättighet att eventuellt nyttja optionens villkor.

Hur mycket skatt betalar man på optioner?

Kontrolluppgifter ska lämnas vid utfärdande av option och vid avyttring av en option. Med avyttring avses försäljning, byte och liknande överlåtelser av optionen. Det anses också som avyttring när

 • innehavaren av en option får betalt för att utfärdarens förpliktelse ska upphöra (kvittning/nettning)
 • innehavaren får betalt utan att den underliggande tillgången överlåts (kontantavräkning)
 • tiden för utnyttjande av en option löper ut utan att optionen utnyttjas (förfall).

Kontrolluppgift vid kvittning, kontantavräkning eller förfall ska lämnas för det år som transaktionen genomförts. Beträffande utfärdaren kommer kontrolluppgift att lämnas det år optionen utfärdas trots att premieintäkten i vissa fall inte ska redovisas förrän utfärdaren befrias från sina förpliktelser (se mer under Redovisning i din deklaration). Det framgår alltså inte av kontrolluppgifterna vilket år erhållen premien ska tas upp till beskattning.

Hur handlar jag med optioner?

En aktieterminsaffär är ett avtal idag om att köpa eller sälja aktier till ett överenskommet pris på en bestämd dag i framtiden. Det på förhand avtalade priset kallas terminspris. Betalning och leverans av aktierna ska ske vid ett bestämt tillfälle i framtiden mot terminspriset.

Terminen innebär en skyldighet för både köparen och säljaren av terminen. Köparen av en aktietermin ska på slutdagen köpa aktier av säljaren till det överenskomna priset, och den som sålt terminen är å sin sida skyldig att leverera aktier till terminspriset. Både köparen och säljaren kan dock neutralisera ingångna terminskontrakt under löptiden genom så kallad nettning, vilket innebär att den som exempelvis har köpt en termin säljer en likalydande termin under löptiden.

Egentligen är aktieterminsköpet ett sätt att vid en tidpunkt i framtiden köpa eller sälja de aktier som terminen avser. Skillnaden mot ett vanligt aktieköp är att när du köper aktierna direkt betalar du det fulla värdet vid köpet, medan den som köper aktieterminer betalar och får aktierna först på en bestämd dag i framtiden. Vid köp av aktier med hjälp av termin kan således en del av kapitalet bli tillgängligt för andra investeringar under terminens löptid.

Kan man förlora mer än insatsen i optioner?

En av parterna har rättigheten att fullfölja avtalet och den andra har skyldigheten. För att få rättigheten betalas en premie. Ex. När du köper en option idag (nu) så ingår du ett avtal om priset

 

Hur mycket skatt på optioner?

Kontrolluppgifter ska lämnas vid utfärdande av option och vid avyttring av en option. Med avyttring avses försäljning, byte och liknande överlåtelser av optionen. Det anses också som avyttring när

 • innehavaren av en option får betalt för att utfärdarens förpliktelse ska upphöra (kvittning/nettning)
 • innehavaren får betalt utan att den underliggande tillgången överlåts (kontantavräkning)
 • tiden för utnyttjande av en option löper ut utan att optionen utnyttjas (förfall).

Kontrolluppgift vid kvittning, kontantavräkning eller förfall ska lämnas för det år som transaktionen genomförts. Beträffande utfärdaren kommer kontrolluppgift att lämnas det år optionen utfärdas trots att premieintäkten i vissa fall inte ska redovisas förrän utfärdaren befrias från sina förpliktelser (se mer under Redovisning i din deklaration). Det framgår alltså inte av kontrolluppgifterna vilket år erhållen premien ska tas upp till beskattning.

Vad betyder ordet option?

There is no military option; there is no regime change option.

expand_more Det finns inget militärt alternativ. Det finns inget alternativ för regimskifte.

A third option would be to introduce a generalised correction mechanism.

Hur bokför man optioner?

En option innebär en rätt att i framtiden köpa en aktie för ett i förväg bestämt pris. Om du får optionen i samband med en anställning klassas det i vanliga fall som en personaloption, vilket medför särskilda skatteregler. Skattemässigt finns det två olika typer av optioner, de som klassificeras som personaloptioner respektive värdepapper. En personaloption definieras genom att den är villkorad. Definitionen är inte glasklar, utan en bedömning görs från fall till fall. Skatteverket har uttalat att dessa villkor är typiska för en personaloption:

 • Den anställde kan inte sälja optionen
 • Optionen har en viss intjänandetid 
 • Optionsmöjligheten försvinner eller begränsas om anställningen upphör

Optioner som inte kan bedömas vara personaloptioner klassificeras som värdepapper. Till exempel teckningsoptioner, ett värdepapper som ger innehavaren rätt att köpa en nyemitterad aktie till ett visst pris under en bestämd tid. Den största skillnaden mellan personaloption och värdepapper ligger i beskattningstidpunkten för arbetsgivaren och dig som anställd. Personaloptioner beskattas när du utnyttjar optionens möjlighet att köpa aktier.

Hur redovisar man optioner?

En option innebär en rätt att i framtiden köpa en aktie för ett i förväg bestämt pris. Om du får optionen i samband med en anställning klassas det i vanliga fall som en personaloption, vilket medför särskilda skatteregler. Skattemässigt finns det två olika typer av optioner, de som klassificeras som personaloptioner respektive värdepapper. En personaloption definieras genom att den är villkorad. Definitionen är inte glasklar, utan en bedömning görs från fall till fall. Skatteverket har uttalat att dessa villkor är typiska för en personaloption:

 • Den anställde kan inte sälja optionen
 • Optionen har en viss intjänandetid 
 • Optionsmöjligheten försvinner eller begränsas om anställningen upphör

Optioner som inte kan bedömas vara personaloptioner klassificeras som värdepapper. Till exempel teckningsoptioner, ett värdepapper som ger innehavaren rätt att köpa en nyemitterad aktie till ett visst pris under en bestämd tid. Den största skillnaden mellan personaloption och värdepapper ligger i beskattningstidpunkten för arbetsgivaren och dig som anställd. Personaloptioner beskattas när du utnyttjar optionens möjlighet att köpa aktier.

Hur länge gäller en option?

Hej,

Det är inte möjligt för oss att inom ramen för vår Frågeportal genomföra en grundlig utredning av det rättsliga utrymmet för optioner i upphandlingar. Nedanstående svar är främst avsett att utgöra ett grundläggande översiktligt stöd.