:

Vad är undervisningsmaterial?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är undervisningsmaterial?
 2. Vad kännetecknar en god undervisning?
 3. Vad menas med undervisning?
 4. Hur kan man utveckla sin undervisning?
 5. Vem äger undervisningsmaterial?
 6. Vad är skillnaden på undervisning och lärande?
 7. Vad är viktigt för lärande?
 8. Vad är effektiv undervisning?
 9. Kan barnskötare undervisa?
 10. Vad är skillnaden mellan lärande och undervisning i förskolan?
 11. Vad får lärare inte göra mot elever?
 12. Hur kan lärare motivera elever?
 13. Hur mycket får en lärare kopiera?
 14. Vem äger lärarens material?
 15. Hur många timmar ska en barnskötare ha planering?

Vad är undervisningsmaterial?

Läromedel avser pedagogiska hjälpmedel som används i undervisning.

Länge avsågs primärt läroböcker men från mitten och slutet av 1900-talet har alltfler nya former av läromedel introducerats, både teknikorinterade som datorer, lärplattor med mera men också andra som spel och pussel.[1]

Vad kännetecknar en god undervisning?

Ett sätt för skolledarna att bilda sig en uppfattning av undervisningens kvalitet och skolans utvecklingsbehov är att göra klassrumspromenader. Nedan följer förslag på obseravationspunkter att ha som underlag för klassrumspromenaderna. Detta är kriterier, som enligt Margery B. Ginsberg kännetecknar hög kvalitet i undervisningen. Genom att vandra runt i verksamheten och fundera kring huruvida kriterierna hörs, syns och känns, skapar sig skolledaren en bild över undervisningskvaliteten på skolan. Grinsberg förslår att skolledaren funderar över hur väl hen ser tecken på kriterierna nedan och gör en bedömning enligt följande;

Vad menas med undervisning?

Utbildning och undervisning är centrala begrepp i den nya läroplanen för förskolan som träder i kraft 2019. Hur ska vi arbeta med dem? Ingrid Engdahl, förskoleforskare på Stockholms universitet, har funderat på de frågorna under två års tid.

Begreppen ”utbildning” och ”undervisning” har de senaste tjugo åren använts mycket lite inom förskolan. I läroplanen för förskolan från 1998, som nu sjunger på sin sista vers, nämns de över huvud taget inte. I den nya läroplanen som träder i kraft den 1 juli 2019 är utbildning och undervisning däremot centrala begrepp, och det med grund i den gällande skollagen, från 2010.

Hur kan man utveckla sin undervisning?

27 september, 2013

Det är inte alltid skolforskares resultat når hela vägen ut i klassrummen, men John Hatties slutsatser har i alla fall nått en bra bit. Forskaren Jan Håkansson, som fackgranskade nya zeeländarens bok, pratade på Bokmässan om hur man kan förbättra mötet mellan forskning och verklighet.

Vem äger undervisningsmaterial?

Hej, tack för din fråga!

Vanligtvis tillfaller rätten till den som skapat det, 1 kap 1 § Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Om du är anställd kan det se annorlunda ut. Saker som du skapar i tjänsten kan tillfalla din arbetsgivare. Dock finns det ett "lärarundantag" som ger den som undervisar rätten till undervisningsmaterial som den skapar i tjänsten. Utgångspunkten är att läraren, som upphovsman, äger upphovsrätten till sitt utbildningsmaterial.

Vad är skillnaden på undervisning och lärande?

Lärar- och lektionstips på minuten syftar till att ge fortbildning till lärare på kort tid. Varje avsnitt svarar på en frågeställning angelägen för lärare med hjälp av forskning, styrdokument och beprövad erfarenhet. Programmet ska ge konkreta klassrumsnära tips och bidra till en bättre undervisning.

Utbildningsnivå:Lärarfortbildning

Vad är viktigt för lärande?

NYHET Lärares lärande är komplext och påverkas dels av egenskaper i fortbildningen och skolmiljön men även av individuella faktorer, som hur man lär sig, vad som motiverar och vilka förkunskaper man har. Sara Engvall visar att lärarens lärprocess är en viktig faktor att ta hänsyn till när man ska utforma lärarfortbildning som skapar långsiktig förändring i lärarens undervisning.

Text: Ingrid Söderbergh

Vad är effektiv undervisning?

Vart är vi på väg? Hur går det för oss? Vad är nästa steg? Det är tre frågor som måste hållas levande i utvecklingen av det professionella lärandet menar Simon Hjort, lektor i Linköpings kommun, som medverkade på Framtidens Lärande 2017.

I Linköpings kommun, som fick kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2016, arbetar Simon Hjort med att handleda rektorer och lärare. Målet är att hitta en struktur för det kollegiala lärandet.

Kan barnskötare undervisa?

I förskolan får personal som inte är förskollärare vara ett komplement till förskollärarna i undervisningen. Men de måste ha utbildning eller erfarenhet som bidrar till barnens utveckling och lärande. Det kan till exempel handla om barnskötare.

Vad är skillnaden mellan lärande och undervisning i förskolan?

Ett utmärkande drag för förskolan är att personalen arbetar tillsammans i arbetslag. Förskollärare, barnskötare och övrig personal har alla sin kompetens och tillsammans ska man utmana och stimulera barnens utveckling och lärande. Det är rektorns ansvar att organisera arbetet så att allas kompetens används på bästa sätt. I arbetslaget behöver det finnas breda kunskaper inom de områden som läroplanen behandlar. Alla kan inte kunna allt, men tillsammans kan man i arbetslaget ha den kunskap man behöver för att kunna utmana och stimulera barnen och ge dem möjlighet att utvecklas, förundras, leka och lära.

Förskollärarna har ansvar för det pedagogiska innehållet i undervisningen och att leda undervisningen på ett sådant sätt att målen och intentionerna i läroplanen uppfylls. I undervisningen medverkar även andra i arbetslaget, till exempel barnskötare, till barnens utveckling och lärande. Det står i skollagen att det måste finnas förskollärare i förskolan, men skollagen anger inte hur många förskollärare det måste finnas per enhet eller avdelning. Skrivningarna i förskolans läroplan utgår ifrån att det finns förskollärare, och att de ges förutsättningar att ansvara för undervisningen. Det är huvudmannens och rektorns ansvar att se till att det finns förskollärare i sådan omfattning att de nationella målen kan uppfyllas, det vill säga de bestämmelser i skollagens olika kapitel som gäller förskolan samt både del 1 och del 2 i läroplanen.

Vad får lärare inte göra mot elever?

De regler som ska gälla på skolan ska elever och vuxna bestämma tillsammans. När eleverna och de vuxna har kommit överens om vilka regler de vill ha bestämmer rektorn vilka regler som ska gälla. I reglerna står det vad man får göra och inte göra i skolan. De kan handla om att komma i tid till lektionerna, vara en bra kompis, lyssna på de vuxna i skolan och att inte använda sin mobiltelefon under lektionstid. Reglerna är till för att skapa ordning, trivsel och studiero.

Hur kan lärare motivera elever?

I augusti anordnas Sveriges första lärargala – en gala som hyllar dem som gör skillnad för sina elever. Men vad är egentligen hemligheten bakom en bra lärare? Vi har frågat 5 prisade och engagerade lärare om hur de arbetar för att skapa motivation i klassrummet.

Jag är övertygad om att en lärare som har en yrkesstolthet och är stolt över det som sker i klassrummet är motiverande.

Hur mycket får en lärare kopiera?

Last Updated: 2021-03-23     Views: 7743

Du får normalt sett bara kopiera begränsade delar ur ett verk. Upphovsrättslagen sätter villkoren och universitetet förhandlar avtal med Bonus Copyright Access för kopiering av undervisningsmaterial. Du är själv ytterst ansvarig för att följa villkoren och vara medveten om de avtal som gäller. Följande information kommer från Bonus Copyright Access kopieringsguide 2020:

Vem äger lärarens material?

Upphovsrätten övergår inte i regel direkt från upphovsmannen till arbetsgivaren. Upphovsrätten övergår i allmänhet till arbetsgivaren bara genom avtal, som också kan vara ett arbetsavtal eller kollektivavtal. I vissa fall räcker det att upphovsmannen inte ingriper när arbetsgivaren använder verket, för att det ska uppstå en användarrättighet för arbetsgivaren. I dessa fall handlar det om s.k. tyst överenskommelse.

När det gäller verk som framställts i samband med utförandet av arbetsuppgifter tillämpas ofta principen att arbetsgivaren har rätt att använda dem inom ramen för sin ordinarie verksamhet. Upphovsmannen kvarhåller dock övriga upphovsrätter. Material som läraren skapat utanför sitt arbetsförhållande har arbetsgivaren (läroanstalten) ingen användningsrätt till inom ramarna för dess ordinarie verksamhet.

Det finns dock inget skäl att anta att t.ex. en lärares material som gjorts för den egna undervisningen utan vidare skulle kunna användas av alla lärare. Det hör i allmänhet inte till lärarnas arbetsuppgifter att framställa undervisningsmaterial för andra lärare. Ifall läroanstalten eller kollegerna vill använda material som en annan lärare gjort ska detta avtalas om separat. Detta gäller även undervisningsmaterial som skapats för nätet. Man måste också skilt avtala om överlåtelse av rättigheter till materialet och om användningen av det. Läroanstalten kan alltså inte bestämma om hur materialet används, till exempel genom att beordra en lärare att spara sitt material på nätet så att andra lärare kan använda det.

Hur många timmar ska en barnskötare ha planering?

Kommunal driver barnskötarnas frågor i förhandlingar med arbetsgivare, i samtal med politiker och i opinionen. Ökade personalresurser, trygga anställningar, krav på utbildning och bättre löneutveckling är några av de krav vi har för att förbättra barnskötares arbetssituation.

Vi kräver också att regeringen gör Skolverkets riktmärken för barngruppernas storlek till lag och att man inför lagstadgade krav på minimibemanning.

Läs mer om vilka förändringar Kommunal arbetar för under rubrikerna nedan.